7 Nisan 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

7 Nisan 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yeni 66 inci tedrisat devresi nisın aktır. Tedris usülünü ve vesaitinin Tiretinit görmek için mektebi Proğramı isteyiniz. — Tek: B 0. 2508 AMELİ ()TOW)BH , TALİM DERSLERİ ARTIRILMIŞTIR HM Sehrimede açılacak AUSZZAM Gtormobil İzbrikasına girehilmeniz için Mosör ve ocamnlllin me olduğumu ve NME S()M PTAKMA AMELİY AFIM ŞİMDİDEN ÖĞR mükemme ÇOK A Dake bügul ir abihişei — Bana serif Ger gekil Bu altı silindirli Arabanın kabiliyeti atemobilcileri bile en müşkülpeses hayrete- düşürüyor Herkes . bütün Butek - sal ai ç- förler . M türlü hılhın"—â olan mndh amatörler ... HERKES 1920 modeli ıı—ı—— maraki ve mümtaz hakkında hemlikirdirler. Hiç bir olomebil, bu sene Bulekin el de ettiği muvaflakivetlere erişemez, di yorlar, 1928 Bulek müdelinin. ba sene olü> mobil aleminde vücüde getirilen en mü- kemmel bir eser olduğunu ilâve edi- yarlar vebaş döndürücü bir sür'el elde eder, ıeı——ıım. ise eski modellerin ay- aidir. En 1 otomobilciler bi- le b urabenin gidişine heyren — olmak- tadır. Bu büyük , mülhiş sür'et ve aüikfiğine reğmeğ yeni Buleki kultan- mak son derece kolaylaşmıştır. Tecrübe etmiş olanlara muzaren, isler kalabalık üsler uzun olgut bu arabayı kullanmak için hiç gayret sarf etmeğe Tüzüm yoktur. Siz de tecrübe ediniz .. , Bulek acen- talanı tecrübe için emrinize #mudedir. Meşherlerini teşrifle gayet elvirişli te. BULCK < —-£ rika hatasına kerşı bir GENERAL MOTORS MAMULATI senelik garanti — usulünü ü e. İT T.A.Ş. Otomobil Ticareti Türk Anonim Şirketi, SA O sür: nbı y ;t"rââırHarle;ı"Ekrem | Oksürenlere K ae REelEEEeNi ! 179),, Gahe yazla Vir bureei ıu*'l modeli Baleklerin meşhur tepeden apaplı motörü eskisine e V' duha' (acin kuvvet elbadc Ve bu kuv: vet ve kabiliyet vites de- iştirmeyi ezami derecede fol":rlım Parlak bir mıııuııuıu—pyıı tatlı Beyoğlunda, Tokatlıyan karşısında. Tel, Beyoğlu 2866 Doktor A.Kutiel e bdk at ade- ekligi, cilt ile i cder, içata- tefini ihraz eden hanimlara m ber hangi bir podra ile çocaklarının nazik ve bassas cilt- lerini gayri kabili tedavi cilt hastalıklarına mub- tele olmak teklikesine maruzdur. İkinci veya üçüncü nevzadı valideler onun emba günü sicaret odası salonun- b mükazrer fevkalâde kongraya cemiyet azasının teşrilleri ehemmiyetle Tica olunur-elendim. HEY'ETİ İDARE yetişürmiş olan havasu kaymetini çoktan takdir etmişlerdir. Bir kere tecrübe ediniz. — saat NINAN ıgııı sinir, verel VERESİYE 6 ilâ 8 ay vade ve 75 kuruş kmarlama isamranam giliz kumaşları İs- No. Köpr letanbul Celâl bey han No 33 peşi VE Mistuf - mağuzalardan temin olunur irusu, Güve, pire: ve bütiın h raltı ve yumur- larını kat'iyen öldürür.Lek yapmaz, tesiri kat'i ve koku- su latiftir. Şişesi 50 - Tenekesi 75 ve Pompası 75 Yanıklar, intanlı çıbanlarda d bir mümeddip vemuuzzam beffün olar İzmirde Margöntocezn deposirlda ve Bursa Sethaşı san Kamer, Trabzon Şifa cczane- İberinde « NORA a ahizeleri akümulatör anot pili bobin ve anten külletinden kurtardığı. kibi 200-2000 tuli mevce kadar bütün avrupa Stasionlarmı paracitsiz alır ” Cereyan bulunan vilayetlerde acent araniyor K. 3. W GEREYANI WÜTENAVİP K 3. 6 MÜTEMADİ ." 10 Mayıs 929 Cuma Kaklareki yarış ve islâh işleri Riyasetinden: — Yanş ve İslâh Encümeni dlisi damına umummakyaya çamil olmak üzre İlk Bahar 10 Nlayıs 090 Cuma günü Kırklareli merkezinde yapılacaktır. At koşüler 2 — Kayt ve l rmüamelesi © Mayıs 999 Perşetibe günü saar on sekize kadar yapılacak ondan nt katt ve kabul yapılmayacakvr. 3 Hariçten müracaat edecekler salimat dairesinde hayvanının mükemmel eşkâlini ve Bireceği islâh koşunun mumarasını telgrafla Kürklareli yanış ve cümeni riyasmtine vaktinden evel $ — Koşulura air tefsilör Guvar iltelerindadır. n Alıman KI KaRon Tokat sıhhat mudurluğunden Tokat — Vilâyer Piyango müdüriyetinden: Beyoğlu Tünel meydanında 523 I Nievdüt ? M açi | mikdezi Bi üü doksan | tt bin adet olmak z nevi nözer errakı bastırı Bu tab'iyata girmek - istiyen- lefin pey akçelerile beriber 8 Nisan 9209 Pazartesi sast 15 te n ihalel kat'iyesi icr iahmacağından talip olanların bu baptaki şarmame il € edevaz mez- küzenin cins ve mevilerini eyyin cedvel suretlerini mezkür encümeni örtesi günü sa dalmi ile Tokat ve İstanbul Sıhhat ve içtimat musvenet müdürlerinden almaları ve tekliinamelerini dahi hükümetçe vukubulacak müzayede ve münakasa ve ihalâ kanununun 10 ve 11 inci maddelerinin tarifatı dairesinde itave irsal eylemeleri ilin olunut. Piyango müdürlüğünde müteşek- kil mübayast komisyonuna mü- Tacaatları ilân olunur. e mağazasında MENTEŞ KASAVİ en hiç birpara verilmeksizin İYE HER NEVİ EŞYA SEKİZ AY VADEYLE vasıtamızla Kullanınız. — İsüfade mmihaükkaktır. Meşhur eczanelerde — bulunüz. . Sam- Kırklare_linde ilk bahar At Yarışları— E ğ ğuım almak isteyenlerin — Vilâ- | wıımmmıw.mu'ı#nuııınm:ummnmmnramnmm:mma i itaphanesi m, sıraca ve kemik hastalıklarında nafidir. KEFELİZADE HAMDİ VAPORLARI Kara Deniz Postası BUYK LİMAN " Salı günü akşamı *ırl_n. Mahmudiye Flani alzinde 19 de Galata rihummdan harcketle İnebolu, Samsun, Giresar, Trabzon, Rizej Hopaya gidecek ve dönüşte Pazar iskelesiyle Rize, Sürmenej Trabzon Görde, Gireson , msun, İneboölu, ğT yı gelecek- Ür. Hareket günü yük kabul clunmaz. Marmara) vapuru '© nisan Sahı 17de Sirkeci rıhtımından hareketle Gelibölu, Çanakkala, Küçükkuyu, Rdremit — Burha- niye, — Ayvualiğa — gidecek ve dönüşte mezkür iskelelerle bir- Bkte Altımcluğa uğrayacaktır Gelibalu için yatnız yolcu ahnır, yük alnmaz SÜür'at postası Konya Vupuru 0 Nisan tce Anamer Alaiye, ım." İzmire uğrayarak gelecektir. | Nn lBey temsıllcrı Millet — üyatrosumda akşam Wilâyet tahrirat kalemindetii kuruş maaşlı iki kitabet mün- haldir. Talip olanların evrakı müsbitelerile —birlikte —Vitüyet tahrirat kalemine müracant ey- lemeleri. DİYARBEKİR VİLAYETİNDEN: 7507 Türa 04 kuruş bedeli keşifli müddetle münakacaya konularak 20 Nisan 929 Tarihine müsadif Pazar günü sazt 12 de kapalı zarf usuliy- le ibale edileceğinden düha riyade yet daimi encümenine müracant eye lemeleri güren ae ğ — Doktor Taşçıyan Paris Seririyatindan mezun — ve 28 senejtecrübeli Frengi ağrısız iğmelerle, bökouktuğu idı arlığı katii Eemin 18 ilâ 20 bin metre kışlık ek biselik kumaş | n le mübaya ed ktir Mi Ğ sa 27 Nisan 929 Cumartesi gü- nü saat 14 de istanbulda gedik paşada jandarma ımnl.ımam n de icra edilecektir. şartname i- malâthanede tevzi olunur teklif- namesinin tarzı imlâsı şartana: mede münderiçtir. Mes'ul Müdür: BÜRHANETTİN Tıhtırnından veni handa müracaz sevda facial Di Fltiları ; (SD ” 20 —H . | numüne hastanesi tamiratı 20 gün | " “Sejaianln ü ğ — A eifl l e İ Ğİ lll

Bu sayıdan diğer sayfalar: