28 Nisan 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

28 Nisan 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugünkü yeni bilmecemiz Soldan sağa: Bayat olmıyan (4) Mukad. Dünkü bilmecemizin halledilmiş şekli Vukarıdan açağı: 1 — Zaman (9) Fransızca B £ — Üstün akel konan ( iki ) 2 — YTahtı 3 (©) 3 Firlar Salataya Eve — verilen Ters (£ Noksan Lanet (4 hpirto (5): Masset () Misafir () Hane (2 Lüzümsuz yere para sarları Hayvanların agzına cakı Ekin biçen alet (£ 5) Yüzdeki kıllar (8) Nota (2) Sarp (3 Demir — dövülen” yer (9) B) Masset (£ '_ İMTİHANLAR Ecnebi İisanlarda zail mERLıTz Mektebi siziSERİ ve İYİ bir surette kuvvetlen- direbilir. müptedi ve Müterakki talebe İçin kurslar “Çiliyor. VdrE& ; Böyoğlu İstiklaf HER ZAMAN HER YERDE Haşarattan kurtulmak için | FLiTOKS istimal HroksE A FLİTOKS - LEKE - YAPMAZ KOKUSU SIHHİ VE LÂTİFDİR , addesi 356 ediniz sivrisinek, güve, bİĞİ rı, karı dei öldürür. UNUN ACENTELİKLERİ £ Istanbulda Çicekpa- zarında Altı parrmak hanında 2-3 numaralarda Ehrenştayn - ve To- ledo Motörler-Makineler | | Kamiza müracaar evlemeleri, Karacabey Harası müdür- Türkiyede en ziyade rağbet bulan DEU'TZ Motörünü tercih ediniz! Çünkü: sarfiyatı az, Tandömant çok, ömrü uzundur. Üt y VİZEL & Yette duhiz örleri B MN ve pet- ,ı':: Mörleri ma- Tz t ısıı 3 K " maruf fabrikeların mamulatından acideklek! Nl-xkif&rl!l( ibizin ' ı '*H ALARI | Iılxhlw z eden ) S ÖY NAKİNELERİ hürolat | Te 'rna makkap ÂANS FRANK VE:ŞERİKİ: T/ı-Hl MBOLDT MAKİNE ŞİRKETİ dalata Yayvoda caddesi 91/98 Telelon Beyoğlu 4038 stihsal X PAZAR. ASRİ SİNEMAD/ olan bu filimde bürün — seyircileri kişidik fazla seyrermiştir. Saat LDA Sinemanın kral ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLMİ çesi. I eri BİLLİ (lVll[FR G ['YHI n irae olunmakt KMİŞ BİR erlerin di YOV olduğu € kişi yer bulamıyarak en mükemmel ve cezip temsili önmektedir ve tehşiç etmek bi de filmi 1b, VARYETE şimdiye kadar 10y000 30 matinesi MOTORLAR VE TEZGAHLARI Veremye size takdim eder. luıuııı.l rııevduııı “eırann lsıanbul Ankara caddesi No 60| Kasııs bir kutu te paş kon anuzd göre giyinmek hem oklunda İşi addesinde L ediniz. En 'den akân Şapkaların en Kumaslariyle meşhur. Karamürsel Şapka wi Bilhassa İmal etmekte oldu 'arif tavşan tüyü İstanbul Sultan £ EMLÂK V ETTAN. BANKASI —— £ Pazarlıkla kiralik emlâk Kadıköyünde Kuşdilinde dere ke: kahvehane mahall de büyükdere caddesinde 386 No, gaz Kandillide Vaniköy caddesinde | | İikame olunan ketmi intikal İdan dolayı muddei aley | Hat icra edildiği halde | gelmediğinden gryaben Sirkecide sabik Hocaj binası Büyükadada Rıhtım caddesinde dükkün Balâda müberrer emlâk pazarlıkia lüğünden Hara hayyanatından. 2000 baş İ müzayede süretiyle satılacağından talip blarlakın ihal& günü P mayıs | idaresine 1029 “türiliine tmükklif ça müracdatları İlân olunur, Rize Vilâyeti hukuk hakim-| liğinden: Rizenin muradiye karye-| sinden Ömer oğlu nami digeri huta nin oğlu Ahmeden Kerimesi Sakine | hanım tarafından. Karyeden Ömer| oğlu Cafer bini Ahmet aleyhinde i ayasın. Cafere teb-| nahkemeye | mühakeme asina ve giyap ka m “ilânen iğine ve muhakemenin 27 Mayıs artesi gününe talikine karar olduğundan tarihi ilândar muddei aley Cafer beş de bir hakemeye gelm kti daha mahkemeye kabul edilmey gibi giyabi ilam dahi tebli idilmeye tek yalnız bir ihbarle iktifa edilece- N |ginden sadir olacak hükmun vicabi | say teblig makamıne kaim olı Iğurnuz en | Ayses Hakkı efendi ile bervechi T nasafa şayian müştereke raütasarrıf olup ğayrı sim olmasındandolayı £ zayede furuhatma karar v ve tır. Sarfaçhane acaat unmal de iktisada risy * mağaz BAZAR ÇEKOSLOVAK moda yeen iyi pardesü daha na bilr uÇUZ Satılıyaz. kani olmak |lakuk dut ve Lıc:.vu/ on craziyi muhtev :snkanv'ıı]an g | | göz atmak kâfidi: ve en zariliOSEOT fabrikası mamulâtı ağlam da bir mutbahı ve iş bu oda ile mutbahın altında odunluk ve kö ürlüğü ve mezkür birinci kat ta bir halayi ve merdiven ile çı- | kıldıkda üst katta bir küçük so- üyükce ve digeri mu odayi ve arka tara- |fında küçük bir kıtaada başlay- | up mezkür Kurt çelebi sokağı- na kadar imtidat eden vasice ve bir kaç eşcarı müsmireli bir bah çeyi muhtevi Ve ikibin lira kıy- meti mukaddereli mücedet — ve ahşap ve hissedar İsmail Hakkı efendi tarafından meşgul bir bab hanenin talibi bulunan müş teri uhdesine bin ikiyüz lira be- delle ihalei evveliyesinin içrası na karar verilerek bu kere yani 15 Mayıs 929 Çarşanba günü zevali saat 15 de ihalci katiyye- Si icra kılım” cağından fazla be-| delle talib olanların kıymeti mü | kadderenin yüzde onu nisbetin- de pey akçesini ve 928/2265 ic- ra dosya Numarasın! mustasha | ben Üsküdar Sulh mahkemesi | icrasına muracaat eylemeleri -i- lân olunur. son moda Yazlık pkalarımız şayanı tavsiyedir. İkineci” Vakâf Hanı altındı Teminat mikdatı imda 10 110 20 20 No hane aşa Maliye şubesi 26 Nüumaralı — 20 kiraya , verileceğinden taliplerin Ban- kuzü parça parça olarak aleni olân 1 oönbeşde hara MaMa Dr Hakki Şinasi scuk gidası Ticaret İşleri umum müdür- | lüğünden: Ecnebi anonim ve ser- | mayesi cshama münkasem şirketler | hakkındaki 30 Teşrinisami 330 tarih. | li kanun ahkâmına tevfikan de ifayi muameleye mezu Benebi şirketlerinden İtalyan tabi- iyetini balz “Sikma nün âğletmesi içir Doktor A. KUTiYEL Elektirik makineleriyle belsoğuk- Pulda idrar darlığı; prostat, ademük- Vifu edecekleri tidar ve bel gevşekliği; oilt ile firen- | Fütevellit deavide —derecatı " .ıw tedavi eder Kırnkuyd. Htimin kaf ” müddei müdde Börekci firım sırasında Ne 34 * YE Y e rşünbi Öğühü ökâf kılman tahaneleri ak) anönim bu kerre müracaatla şirketin mlanı vaz'ı ( Pertevniyal Vakfından: ı lide İzzet Paşa apartıma; pazarlık süretiyle ev ayede 1 Ma günüdür. Taliplerin yevmi mezkür da saat önbeşe kadar Tstanbul E 6 Lang) turiyeti ko) (Vita ezi) Efendileri vekil 8 | tebasından (Albe lis Jak Ea B e | könseri iki-oyun | dıram |&rmr bu | şat edeceği nasp ve tayin eylediğini ilhbar ve ves |Yani Doka efen Si GERELDİ RAMON N( “ŞENUİURRİKIDI. k DUMBULLU İSMAİL Bülbül Hafız Ahmı hey'eti Matmazel TUT rubuna iştirek edecekle Yann gündüz arza izerine mektepli elendi 10 kuruştur. YANİINGS in — temsil B duğu (zaferden bozguna) IN EMRİ österilecektir. Ciğlili yiN sa: varşete iLai Rus aşkı Heyecanlı bir aşk mmacer Rus ihtilâli ve rus kadıı fedakârlıkları Alhamra da FLORANSALI HMHH Bir çılgın k KSHMW olan. LİAN A YANA mn temsilleri ll(l KIRMIZI GÜL lmini gidip se Güzel kağırıların, çiç kın filmi oölsn bu esi nefis bir musiki Müsabakanın, üçü dilmekte JED ve mükemmel yretmeli edilmiştir” cü filmidir. dd önümüzdek ve akşam Majik sinemasınd GÜSTAV FRÖLİH ve BETİ AMAN in temsilleri, - Ufanın en eseri ASFALT Filmitin iraesil silsllesi musahal vr. Bu fırması büyük — filim ma başlanacak ından ü bus hür sinema musakakamız için gönderil mişör, Satılık, kiralık Kadıköyünde Mühürdar csdde. | sinde 12 oda, 2 salor, ön ve "'“dı vasi bahçe Ve tali; hai ve nesali deekpldeyi halz bir kürgir hane gatılk Ve kiralıktır Gezmek için Modada İlacı Şukrü sokağında 48 numaraya edilrresi. müracaat TİYATRO VE SİNEMALAR Ferah sinemada 2 filim Maearkita Basıbaçak nca Düztaban Millet 'n'.ıhı(.m!ı Bu âkşam Naşit Bey temsilleri Hahıiy Bathan kurressaın komedi Gazethan beyin 1 perde tersl »dunuk 3 perde maralı Taks itevellile sticar ettim üzde inde kü- müstecir kat'iyen sın birinci nden esk inin kaf müdüriyetinden Pertevniyal i-|saiki lâzimeyi ibraz öylemiş ve key-|alâkası kalmadığı alâkadarana daresirle veya encümene müracaat "ELİZADE HAMDİ VAPORLARI Kara Deniz Postası BÜYÜK LİMAN owu, Pazartesi 29 N akşamı Sirkeci tıhtı Trabzon, e İelerine Rize ve azimet ve Fatsa ve | vdet edecektir. Yük ve yolcu kecide yeni handa 1 numrolu müracaat / 3105 Felefon : İstanbul YELKENCİ VAPURLARI KARA DENİZ POSTASI ANADOLU , Yaptıru Paz 28 Nisan azar günü ak rıhtıimin- dan hareketle dağru İnebolu, Gerze, Fatsaş Ordu, € Wakfikebir şamı Sizi dak, Ünye, Görele, 'Trabzona t için Sirke ci hanında kâin ac nbul aptirü önisan Bartı 4 Şile, Cide) iskeleleri t “edecektir. için mpr Şube Hazı altıtda d e_vns*'îaı başında . — Beyoğlu, acentesi: Mahmudiye Ltanbul 2740 TAKBZON BİRİNCİ POSTASI | CCumhuriyet) 232 vapuru 29 Nisan Pazartesi 12 de Galata tıhtımından hareketle İhebolu, Samsyn, Gireson, Trabzon, Rize' Hopaya gidecek ve dönüşte Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene, Trabzon, Ordü, Ünye, Zonguldağa Hareket Tirebolu — Gireson. Samsun, İnebolu, K arak gelecek. tir. günü yük kabu! ö ae DEĞEniŞ S EĞ İyralk süral poslası (Marm:ta) vapuru 30 Nisan Salı Sirkeci rıhtimından hareketle Gelibala, Çanakkale, Küçükkuyu, EKdtemit — Burha niye, Ayvaliığr — gidecek dönu mezkür iskelelerli Jikte — Altımoluğfa — uğrayacak gelecektir Geliboln alını için. yahız. foldu ymaz. aait Merain söral Tarlsı — hareketle İzmir; Antalya, Alâiye, Mersine! gidecek ve — Taşucu Anamor, Alâiye, Antalya, İzmir ugrayarak gelecektir. doğru Selânik postası € Çiçerin ) vapuru 29 Nisan Pazürtesi günü “saat 12 de her | sınıf. yokcu ile. cmtesl - tüccariye | alarak doğru Selânik; İzmir, Pire, Yafa, Portsslt ve İskenderiyeye hareket edecektir . Tafsilât için Galatada Çinili Rıhtrm - hanında acentalığına m Felefon Be yoğlu Ca: OL, 9OZ AYl Gnlaxa ı:ham Güm- e kapt topuzla; 94 J] nu |zaen zayi olr ne tevessül edi Ka & ekçacan ari olmamak üzre ilân kanur lolma |hükmi olunur. Galata Mahmudiye caddesin- iyet bittetkik muvamı gör Mmuıol m,ımm olmak üzre ilân olumır Ğe No. 39 Hırdcvntçı Misak Pa öbi

Bu sayıdan diğer sayfalar: