24 Mayıs 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

24 Mayıs 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tstanbui, "Fel) Müddeti geçen nashalar Nuslhası & Eduruştur V’Plinıai muvazene teı"nyr.—ı hayatı, yalnız fert- toplu yaşayışından ibaret Vakıa değildir. Bu toplanma- Okadar muhtelif şekilleri ki, Cemiyet hayatında en de haizi ehemmiyet olan ci- şekil meselesine taalluk Fertleri kendi - sinesinde İYan cemiyet sırf kendine ile ayrı bir hüriyet üyet sahibidir. Her canlı te olduğu gibi cemiyet Sinda da istikrar ve devamı N edecek bir müvazenet, bu MN en esaslı temellerinden teşkil eder. Kuvvetli bir Mene fertleri, millet hayatı Yerli yerine oturtmadıkça Gelen heyet nihayet bir kalabalıktan iharet kalır. İmaf veya iktisadi buhran- iren milletlerin hayatını €edince gözümüze çarpan 't bu muvazenet noktası 'e fazla mıktardaki ame- işsiz kalmasından sıkın MEmektedir. Japonya daha &Ve ilk bakışta hayret veren lf nevi içtimal müvaze- ten şikâyet etmektedir. leket de tahsil görmüş- Ve fikir işçilerinin fazlalı- Mütcessir imiş. Bir tet- gğördük: Japonyada eliş- i, “ih yüzde on üçünü üniver- İ& ve tali mektep me- teşkil ediyormuş. Japon- 916 - 1918 geneleri zar- Seri inkişafı bir çok gen- | Üa "ta ve yüksek tahsile ih- N.:'&en ve çok para ka- 1 meslek ve hizmetlere Ş, fakat harbin hitamı Nsuhadiı olan iktisadi buh- şı._en_ann bir çoğunu kaldı , Sine atmış. Müllette eli ilerine ait esizliğin zararı, fiki KaT arasındaki muvazene- , döğürdüğü 'mahurlara ie daha hafiftir. El işçile- k 'K;"Z".."' zamanla diğer bir | ve hayatlarını yehi Uydurmaları daha ko- $ Fakat deklase olan fikir “Şin vaziyet bu merkezde "Vakıa deklase olan fikir ç&ti yüksek tahsil gör- %î' Japonyada olduğu Un vatmanlığa, şöför- İ ş &r edebilir. Ancak el ve “;’;de için çalışırken; fikir dapçı,;Sahalarda meşgul o- & tiayı son zamanlarda Geşideye düşüren komü- Şöanları asıl amele sını- K_'vwe bu fikir proleta- tahrikâtından ileri gel- adresi : istanbul, Milliyer Güzete ve matbaaya dit hasaslar için müdiriyete müracaat edilmelidir. hçt _Ş"'?vgızkme, Amerikada S » servet ve altının haddini aşması k—"'hı salim görülmiyor. ' yolunda — ilerlemiş %“hın harbinin bozdu- Mmuvumeyi iadeye Nı.ı. » bu yola yeni giren j Süretle temin etme- V TçE Ya bu smrfin inki- MN Hnez 'a Uumi refaha de- ç& “d_'lgedeni bir cemiye- th_dyacmı tekabül f İla , .€fin nevi ve ehem- NŞ Mütenasip olarak va- | sk—%rli başında bulunma- N * Bir hizmete hiç ta- Ve yahut Tüzüumun- i N":'P olursa muvaze- 'ÖStermiş demektir. , Büvazenesizliğin ilk Ve Ğn biri hayat paha- 'an mütevellit mu- bar Diğer içtimat ,_,'mlan' takip eder. k de umuümi na- biş v__,“" hiç şüphesiz Yet karşısında lâ- ZEKİ MESUT. Edirne meb'usu (Millüyet) —Kırk- eeit Dalosu - Vali Küt kükümet ve Bttt verti çe BLEN Gevam eti CUMA 24 Mayıs 1926 İdarehane: Ankara caddesi, No 100 . Telefon numaralare Istanbul, 3911- 3912—3018 10 karuştur. Gelen evrak geri verilmez. Buz inhisarı Emanete kaldı Şehrem ini Muhi ddin Be yin pek mühim beya- natı Slddelli Hae riyat yapan Yunus Nadi Bey şahsen bir buz fah- Buz meselesi hakkında pek ziyade dikkatı rıkası "e â- şayan beya:ıaşta ıgıılîı;a'n ıg;ır:m;ni ıııve lâkadardır vali vekili Muhtddtn Bey ve.. bu meselede bitaraf kalmı yarak kendi işini memleket işi gibi göstermiştir !. | Muhiddin bey diğor ki: | LT “«Bumnun daha ziyade tavzihine tiüz>üm " vezaruüret hasıl olürsa o zaman gene görüşürüz...,, Şehremini ve Vali Vekili - Muhiddin Bey « Ankaradan avdet etmiştir. Muhiddin Bey Ank: yahatı esbabı,hayat pahalılığı ve bilhassa buz mes'olesi hakkında bir muharririmize şayanı dikkat Beyanatta bulunmuştur. Muharririmiz Muhiddin Beyden Ankara se- yahatının esbabını sormuştur. Vall Vekili demiştir kl: Ankaranın imarı projesi Ankırıy , Ankara şehrinin pilanlarının birinin tercihi için teşkil edilen jüriye âzâ olarak gittim. Bu mes'ele üzerinde İcra edilmekte olan tetkikat henüz neticelenme- diğinden ve vazifel resmiyem bir an evel işlmin başına avdeti icap ettirdiğinden bizzarure Istanbula döndüm. Hangi pl- lânın kabul edilecegi henüz malâm değildir. Bu keyfiyet tetkikatın nihayetinde belli olacaktır. Oradakl arkadaşlarmız tetkikatı lâzimeyi uzun ve derin | lera etmektedirler. Hayat pahalılığı ve hükümetin telekkisi | ŞEl B.,;ı gazeteler Ankaraya gitmenizin hayat pahalılığı| ile mücadele mes'elesi hakkında alâkası oldğunu pazdılar. Doğru mu? Vilâyet otoritesine dahil olan bilumum mes'eleler hakkında mercilmden lâzımgelen direktifi aldım. Hayat; pahalılığı hakkındaki neşriyatın resmi telakkisini Ma Hye vekili beyfendi Büyük millet meclisinde mazharı dasvip olun malüm nutuklarında şzah buyurmuşlardır. Artık bu bapla bana söyliyecek bir söz terettüp etmez. Buz mes'elesi ne vaziyettedir? Buz mes'elesinde yeni bir vaziyet yoktor. Buz imal ve furuhtunun inhisar tahtında ve Emanetin uhtesinde bulundnğu malümdur.Ema net tesisatının ve Emanet vesaitinin Istanbul şehrinde buz işini diğer müesseselerden daha iyi şerait altında ifaya müsait olduğu muhakkak- tır. Buz mes'elesinde şiddetli neşriyat yapan | Yunus Nadi beyfendi şahsan bir buz fabrikası ile alâkadar olduğundan bu mes'elede bitaraf | kalmaları ve hiç olmazsa işi bir memleket mes'elesi olarak değil şahst menfaat noktasın- da müdafaa etmesi şayanı arzu idi. Halbuki emir ber'akis olmuş ve efkârı umumiyeye bir memleket mes'elesi olarak - arzedilmiştir ki doğru bir şekli münakaşa değildir. — Şayamı dikkat bir noktaya temas ettiniz. Nadi beyin bu şahsi menfaat mes'elesin! izah eder misiniz? — Verdiğim izahatta her şey mündemiçtir. Bunun daha v Son dakika Biz ve Fransa Müzakerat bir |tevekkuf dev- resine . girdi, ne olacak? | |Bize nihayelt 3-4 köy ver- mek istiyorlar, Fransız firi islifa edeceğini söyl yor. Fethi bey, Paris hil- kümetine hati noktal nazarımızı bildirecektir Sa Hmız bir habere Fransız sefiri ile Hariciye i arasında devam cden müzakere bir tevak- küf devresine Hahil olmuştur. Bayramın birinci - ye ikinci gün- ktinde Hariciye vekili ile M. dö Şambron arasında devam eden uzun temaslar ve mülakatlarda iki hükümet nokatı nazarı arü- sında esatlı *farkların mevcut' ol düğü görülmüştür. v sefirinin hudut hak- teklili çizilen f i evelce hattan saz metimiz taralından — kabül-edil- diği taktirde Fransiz hükümetine bunu kabul ettirmeğe çalışacağını muvaffak olamazsa istifa ödece- Bini 'söylemeğe kadar Vvermıştır. Yaptığımız bütün fedakârlıklara, ölüliyet MBaşmmaharriri Silrmt meb'uasd HLA FENEU'N | .. neklıdır. Bu İark bize | Aanslar kongrası —— .—— İlk'resmni iştima yarın öğleden Sonra.. Yans mümessillerinden çoğu din gelli - İkzanı içtima bugün. Matbuat umum müdiri Ercüment Ekrem Bey Ajanslar kongrası yarın akt- olunacaktır. Tarabyadaki Tokatliyan oteli kongraya tah- &İs olunmuştur. Kongraya yüzü mütecaviz mürahtas Iştirak edecektir. Bi- zım müraYhaslarımız Silirt meb'- BU ve büş muharririmiz Mahmut Istanbul meb'usu Tevfik Kâmil. Bolu meb'usu Falih Rifkı, Afyon Karahisür meb'usu Ruşen Eçşref, Matbuat umüm müdürü Ercü- ment Ekrem, Ajans müdürü A- lâcddin beylerdir. Mürahhasla- rın hepsi şehrimizde bulun- maktadır. Ecnebi ajarslar mürahhas- ları da kismen - şehrimize gel- mişlerdir. Gelenler meyanında Röyter ajansının siyasi servis müdürü M. Kary, Voli ajansı mümessili M. Dictz, Danimarka ajansı * Abone şartları 4neü. Sene M 1176 Abone ve Ilan Ücretleri ml Gazetemizde çikan yazıların hukuka mahfuzdur önci Sahç'ade Sansimi Sncl —« « At VÜ SÜ yi gi İlan tarifesi B 30 50 200 ı 5 Muruştur Kabul ettiler Yunanlılar, bitaraf- ların teklikliflerine muvafakat ettiler Atina, 23 (Apoyevmatini) — Dün hariciye nezaretinde M. Venizelosun riyasetinde bü- yük bir içtima yapılmış, Tür- kiye ile yunanistan arasında mevcat muallâk meselelerin halli için bitaraf mübadele azası tarafından dermeyan edilen teklifler tetkik ve ka- bul edilmiş, keyfiyeti Türki- ye hükümetine tebliğ için M. Papaya telgrafla talimat vetilmiştir Atina mahafil ve matbuatı, Türkiyenin de bi- tarafların tekliilerini kabul ve bir itilâf hasil olacağını ümlt ve temenni ediyorlar. Müliye vekili Yarı dakaraya bartkel. etipar Bayram — tatilini ek füzere şehrimize gelen Adliy> Vekili Mahmu Esat Bey ya- rın Ankaraya avdet edeçek- tir. Adliye Ve- kilimiz, Mat- buat Cemiye- ü turafından bayramın İki- nel' günlt pilan matbuat W tenezzübiüne Üİ davet edilmiş- P . Vekil Bey, Istanbul Müd- del — umuümisi Kenan Beyi kendi namına bu davete gönder- M . Keat Bey gösterdiğimiz bütün hüsnü niyete Tüdürü M.Ritzan bulunmaktadır. | miştir. rağmen Fransız hükümetinin sa- Mmimiyetten uzak olan hareketi arşısında Suriye hududunun tes biti için hakeme gidi fik görülerek Fransiz h bu şekil teklif edilecektir. Adana-Mersin hattındaki sarih kakkımızın — tesliminde — mukabil taraf müşküldi sterecek olursa san alıp hatta te Hiği fise aşi hibi bulunduğumuz p etmenin basit ârdır. — Müzakeratın İdevamı müddetince burada kalan Fetbi bey bu sön şısında Parise dönerek - Fransız hükümetine hükümetimizin kat'i noktaj nazarını bildireçektir. Fethi beyin camartesiye ekspresle ha- reketi muhtemeldir. vaziyet kar- Milliyetin ank en büyük eseri -Gazinin nedir?. Macar ve Çekoslovakya mü- messilleri de bu gün geliyorlar. Dün de bir kısım mümessil- ler gelmişlerdir. Kongrayı Istanbul meb'usu sıfatiyle Tevlik Kâmil Bey kü- şat edecektir. Sabahki içtimada Yarın öğleden evel bir ihzart içüma — yapılacaktır. -Öğleden sonra da İlk resmi celse küşat olunacaktır. Kongra bu ayın sonuna kadar devam edecektir. Türk - Bulgar muahedesi Solya, 21 CAA) — Hükümet Ankarada aktedilen Türk - Bulgar bitarafk ve hakemlik muahede sini meclisin tasdikine arzetmiş eti — Niçin?..— İlk cevap 1Haziran- N & Mııılyc(in büyük anketine cevaplar gelmeğe başla- Xmışlır. Yalnız kendilerine mek- XS fap gönderilen bir kaç zat, S henuz cevaplarımı vermemiş- C derdir. bu. cevaplar ğ sanra neşre başlay S Gazinin enbüyük eseri nedir ? Niçin ? suali, memleketimizin gerek mütelekkir ve muharrirlerin- e, gerek - intelectilel karile- c ziyade favzihine lüzum ve zaruret hasıl olursa 0 zeman | yine görüsürüz . G rimizde; hülâsa bütün okuyan- yoRavar YEMAN edil da çıkacak.. larımızda büyük bir heyecan ve alâka uyandırmıştır. Brgüne kadar - gazetelerde yapılan anketlerin hiç şüp- hesiz en ehemmiyetlisi ve en mühimmi! ve nmafizi olan bu ankete gelen cevaplar tasoli edilmektedir. Gazinin en büyük eseri nedir ? — Niçin ? #ualine verilen cevapları, 1 hazirandan itibaren neşre ba- hyacağız. hmut Esat Bey, şehrimiz- de, Modadaki hanesinde ikamet etmiştir. Istanbul ikinciliği Bugün Beşiktaş-Fener bahçe maçında taayyün edecek Buğün taksim Stadyomunda geriye kalan lik maçlarının en mühimi olan Fenerbahçe- Be şiktaş maçı icra edilecektir. Ga- latasarayın, Fe nere — galibiye- tile şampiyon- kağu temin et miş olması ü- zerine |ı|ıı.=ı maçlarının R ııı:cbnııılyıd b bugünkü Fener-Beşiktaş mu- çında temerküz etmiştir. Zira şimdi artık İkincilik meselesi mevzuu — ba- histir ve Be- şiktaş Fenerl mağlâp ede- bilirse ikinci- lik yolunda en büyük adımı atmış olacak- tır. Yalnız Fe- nerin son za- manlarda for- muünü — arttır- mış olmasına mukabil Beşiktaş Hk zamanlardaki şeklinden ve formundan bir az kaybetmiştir. Ancak Fener oyuncularının - Os-| turya maçları dolayisile az çoök yorulmuş olmaları Beşiktaş İçin bir avantaj noktasıdır. Bakalım ne olacak? ... Bu mühim maçtan evet Ga- Tatasaray- Süleymaniye İle vefa da Beykorzla karşılaşacaklardır. Konyada yağınur Konya, 22 (Milllyet) — Buraya nafi yamurlar yağ- mıştır! 1-Şehremini buz inhisarı aleynindeki neşriyatla hususi menfaatler olduğunu söylüyor.. 2-Fransızlarla müzakeremiz bir tevekkuf devresine g irdi. *ahliyesine devam edilmek- te olan Tophane anbarları — at fabrikası — Tophane anbarlarına koyacağı maki naların - gerini - hazırlıyar Ford müessesesi Tophane anbarlarında tamirata devan etmektedir. Evelce anbarları gezen mühendis anbarlardan ikisin de yapılacak tesisatın plân- Tarını göndermiştir. Anbarlarda — makinaların ,könacağı yerlere beton ayak re ikli kısma ayrılmaktad Müvakkat amelke derh işe başlamakta daimi 0 lar şimdilik kayt ediler çalışmaları fabrikanın işler mesine tehir edilmektedir. srnanamimemeaam a eee e n Rozet... Kendileri İçin birer rozet günü seçen Cemiyetler, İnsanda F işlemek — değil, soka; çıkmak hevesi bile bırakmadılar Hepsinin iki eksiği var: Estetik ve disiplin! Bu bayram rozet düğitan çocuklardan çoğu üçretle tulül muş kimsesizler gibi İdi; Bey- oğlu — Jokantalarına — girenler arasında çörapsız. olanlar, ve kilıkları İştah kesenler çoktu. Her memlekette hayır işlerine şehirlerin en yüksek - sınıfı vassut eder; Çerçeve imi kendiliğinden şitap verecek dar güzel ve alımlıdır. Çocuk- ların yalnız eyi giyimli değil, sempatik olmalarına bile dikkat olunur. Bu bayram rözet salgını hakikt bir rahatsızlıktı. Kazino- larda oturmak ve sakaklarda yürümek İşkence haline geldi. Şiikrü Kaya beyin güzel iş- Teri — arasında,türk — milletinin Asıllığını örseliyen rozet günle- rinin tanzim edilmiş olmasını görmek isteriz. Bu iki türlü olabilir : ya bu günleri büsbü- €a kaldırmak, yabut verenden almak ve İstememek usulünü koymak ! Bağzan bir rozet gününün bı aktığı kötü havayı tasliye et- mek için, Cemiyetlerin © gün kazandıklarının bir kaç mislini bile sarfetmek az gelir. Falih Rıfkı Mektepliler —oamae5 Müsabakası Beşinci hafta Beşinci haftanın cen mühim haberini seçmek zamanı bu- gün akşam bitiyor. Vazıları 29 mayısa kadar kabul ede- ceğiz. Dördüncü haftanın ya- zılarına ait neticeyi 28 mayısta bildireceğiz. Üçüncü haftanın en mühim hate ini — bulup — yazmakta kinciliği kazanan yazı üçüncü sahifemizdedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: