24 Mayıs 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

24 Mayıs 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| $ 4 mmnqcı ASRIN ÜMDESİ *MİLLİYET,TİR 24 — Mayi 1090 BUGÜNKÜ HAVA Dün bararet azami 20 asgari 11 derece İdi. Bugün rüzgür hafif poyras olarak esecek, hava açık olacaktır, FELEK, Matbuat gezinlisi Vakıa — nüfüsu Matbuata hil bir ferdim fakat külfe- ti nimetine tercih eder takımın- dan olduğumuz - için balosuna ve gezmesine ragbetimiz azdır. Bayram tatilinde Matbuat Ce miyetimiz bir deniz gezintisi yaptı. Bendeniz her mania rağ- men arkadaşlarla beraber ba gezintiye iştirak etmek stiyor- dum, elimde de —bekâr oldu- gum halde — refikam hanımı da çağiran bir kart vardı. Tayin edilen saatte köprüye gittim aradım, taradım, sordum. süal ettim, nihayet bizim vapuru gös terdiler. İçeri ğirdim — atrafıma baktım, Matbuat arkadaşların. dan kimse yok. Yanlış biudiği- mi anladım ve çıktım. Ertesi nü gazetelerde «Matbwat ehli- nin güzelce eğlendiği yazılı idi. imde üktedir. bizimki- ler hangi vapurda eğlendiler? Deve kuşu Avrupanın, İngnltereden maa da diğer memleketlerine ağ mış bir «Yataklı vagon> şirkı var , Bu büyük şirketin küçük bir işi hakkında nazarı dikkati- mi celbettiler. Meselâ Iokanta arabasında yemek yed! 'a Dolarla tediye etme! Ş sunuz, bu parayı sizden şimdiye kadar hiç düşmediği bi: fietten, faraza 180 kuruştan alıyorlar, halbuki dolar bugün 200 küsür kuruş. Bir de işin diğer cophe- 4i var. Dolarla tediye edilmek lâzımgelen bir yerde türk parası verdiniz mi lokantada 180 kuru- $a geçen dolar 240 kuruşa çıkı- yor; Bu ne kıyak bir deve kuşu €ur? Vaktile parayi deve yap- tıklarımı işidirdik, şimdi de deve kuşu mu - yapıyorlar - dersiniz? Kaçırıyoruz Aklımızı değil, maruf - edbi- mniz Florinalı Nazım Beyi, Üsta- Lan aldığımız bir mektubun bazı ksımlarını nakledeceği: * Edebi şah sıyetimin âlemşü- mül şâ şaasını suya düşürmek i- çin şimdiye kadar türlü t yollara baş vuran hasbi muariı karıma, beklemedikleri bir müj- de verebilirsiniz: Yakında İstan buldan ayrılıyorum - ve Aokara. yorum çünkü memu-iye- tim ötedenberi esasen Anlara- ya merbut idi, burada muvak- katen bulunuyordum. Artık &: vimli İstanbuldan maddi var! #um muallâ bir şahikaya doğru teveccüh ve itilâ günlerine yak laşmış ve İstanbulun geniş ede- bıyat meydanı beni görmek iste-| meyenlere temamiyle munhasır | ıştır.Lütfen kendilerine bç muma tepşiratta bulunu- *Müliyet, İn edebi telrikası g0 Köy hekimi Bir jandarma hayvanını getir| di. Genç adam sıçradı ve meh-| muzladı. Hayvan hâlâ dağılma-| yan kalabalığı bir çürük tülbent | gibi yardı. Ruhu dağılmış, kalbinde coş- kun bir aşkın lezzeti yer etmiş bir genç adamın dolu dizgin gi- dişinde keskin bir fırtına hali yardı. Suat Naci gimdi memnun ve mes'ut bulutlara binip ölke- ler aşa aşa efsanevi mabudelere doğru ucup' giden masal kahta- manlarına benziyordu. (Bucak), geride kalmıştı. Sö nen güneşin bütün gün * yakıp kavurduğu ağaçlardan, otlardan sert, yanık, harap bir koku yük- seliyor. Gece serin bir serbet gi bi boyanan ve kavrulan tahiatın imdadıma yetişiyordu. Tam yola yüksek bir ses onu çağırdı: Son maç nasıl oldu? Muhtelit: 3, Osturya : 4 Fena netice değil,fakat...oyun | ne birincisi kadar, ne de ikin- cisi kadar hararetli... Osturya son oyununu Bay- ramın üçüncü günü Galatasa- ray-Fenrrbahçe muhtelitile yaptı. Hava oldukça ruzgârlı. Mi mafih seyirciler ilk Iki maçta- kinden daha fazla, Galatasaray ve Fenerbahçenla Osturya kal şısında ayrı ayrı az çok mü- vaftfak bir oyun gösterdiğini gören ve İşldenler belki de bir galibiyet, hiç değlise bir bera- berlik ümlt ediyorlar. Fakat sahaya çıktığ zaman gördük ki muhtelitin kalesine *Rasimin Izmire gitmiş olması dolayıslle mecburen-Riza ikame edilmiş: Birinci zaif nokta. Mu- hacim hattı fena yapılmış;ikinci zalf nokta. Filhakika oyunda muhacim hattının oyun şekli de pek güzel ve bir defa daha terdi ki *mMilli eği, böy © maçlı 1 bol kıralı, nın yaptığı gibi ke- nardan ve hariçten seyretme- ildir. ... Hakem Hamdi Emin Bey. Osturya takımı Galatasarayın karşısına — çıktığı Üik şekilde. Yani onların “Zeki, si yok. İşte aleyhimize bir nokta. Muhtelite gelince bizim “Şafer,, her za- manki yerinde: Aleylilmize bir okta daha, Ri Burhan Sabih Suphi Nihat Mithât Muslih Alâ Zeki K.Faruk! Fikret ... Oyun Osturyalıların hilcumu ve hakimiyetile başladı. Bida- yette bizimkiler mukuvim görü- nüyor . Müdafaada h ve Mithat İyi oynuyorlar. Ancak muhacim - hattımızı taz- yik eden bir oyun göstermeme- sine mukabil! Osturya muhacim hattıma Şaferin oynamamasile sür'at kazanmış olması müda- faayı tedrici bir surette yıpra- adırıyor, - Nihayet —dokuzuncu dakikada Osturya ilk sayısım yaptı. Bundan sonra siir'at ve meharetle teşkil edilen müsel- lesler içinde müdafaa hatlarının yorgunluktan erir gibi oldukla- fını görüyorüz. Sabih naçâr bir vaz'iyette kaleyi bir tek müda- fle) birakarak — İlerlere açılıyor. Nihayet hakikaten * seri bir belâ , olan sağaçıktan ayrıla. miyor. Suphi de yorgunluk alâ- metleri, Hücum hattına gelince Fikret yok gibi. Kemal bir geri- de bir ilerde. Müdafaya faidesi olursa zararı hücum — hattına dokunuyur. Zeki paslarını kâml- m veriyor tabiatile 'ma hakim olan (Osturya) | müdafileri bu pasları kesmekte- müşkülât çekmiyor. işte bu yaz' İyette iken ( Osturya ) yirminci dakikada İkinci sayısını yaptı. Mağlübiyet belirmişti. Fakat bir dakika sonra büyük bir gayret- le karşısındak! ayuncuyu atla- latan Muüslih soliçe doğru ulu- orta yükseklikte mükemmel bir pas gönderdi. Kemal, Faruki bu pası tam yerinde vole bir şille sayıya tahvil etti. Ne fa- ide ki — Osturyalılar — yıpratıcı meharct ve süratlarında berde- Osturya otuz yeditci da- Bu sıralardâ bir f Bürhan Cahit —Uğurlar olsun doktor B. kalan küçük Fikret iri Viyana- liya bir tokat aşketti. Viyanalı mukabele etti. Hakem her ikisi- ni de oyundan çıkardı — İstit- raten kaydedelim: Fikretin bu hareketi biri Galatasaray-Fener, İkincisi Fener-Osturya maçında üzere üçtürtekerrür edi- Bir az sonra lik devre 3-1 Osturya lehiae bitti. ... İkinci devrede oyun gittikçe zevkini kaybediyor. Bununla beraber müdafaamız bir Az dal vim. Ancak on yedinci da- ada (Osturya) dördüncü ve son sayısını yaptı. Bundan sonra Suphi çıktı yerine Cevat girdi. Sabih müdafaayı Bürhana bıra- karak santrhafa, Nihat ta sağ içe geçii. Bu tebeddül oyunu bir az canlandırdı. 27 nci daki- kada Kemal Farukinin bir. pa- Ayağından muztarip olan Kemal Farukl çıktı, Nihat onun yerine geçti, Nihadın yerini de Şadil aldı. Osturya — müdafileri: birinin Şadlinin bir hücam tutarı tiye sebebiyet verdi. Modaya uyalımı: (penalti kıralı) Burban otuz dördüncü dakikada muhte- iida üçüncü sayısını kaydetti. Geri kalı on bir. dakikalık müddet zarfında bir taraf mü- savatı temin, diğer taraf i4 mül savatı yaptırmamak — gayretlle oynadılar ve maç 4-3 Osturya lehine neticelendi. &** Muhtelit takım bir Ikl oyuncu müstesna olmak fizere umuml- yetle fena oynadı. Bu son mü- sabaka da tarzı cereyanı itiba- rile ne Gülatasuray - Osturya maçı kadar temiz ve güzel ne de Fenerbahçe - Osturya maçı kadar heyecanlı ol: » Güala- sarayın 1-3, Fenerin 2-4 netice- nazaran, ne saklayalım göre biç te hak edilmiş bir netice değildir. S. Galip Mektepliler Belediye inlihaba- tında kadınlarımız Üçüncü haftanın en mü- him haberini bulup yazmak- ta 2 inciliği kazanan Notrdam dö Siyon fransız mektebinden Nezahet Hanımın yazısı: haftanın cn —mühim kadınlarımızın Belediye 3üncü havadisi: Millt harpte cephelere mühim- mat ve erzak taşıyan, askeri teşci eden ve diğer suretle vatana hizmette bulunan anne ve hem telerimizi elberte unutmadık. Er keklere nisbeten zaif olan vücut- lariyle “böyle * filen — fedakârlık kadınların — memleket işlerinde #ikir reylerinden z göst ve kin (Denizli) li (Ali) pehliva- İna ne dersin (Bayender) li (Ce mal) e amma kafa tuttu. . (Ce- Mal) olur olmaz — pehlivanlara ense vermez. Bir kaz kanadına; mişlerdi. Suat Naci bir rüzgâr| bir kurt kapanına alır, dakikada gibi geçip giderken munis fakat | sırtını yere getirir. Ama benim |bu güreşe pek aklım yatmadı. İki pehlivan söz birliği etmiş gi Bu Tosun çavuş ün sesiydi.| bi birbirlerini zorlamadılar. Yok Süst Naci bulutlar arasından| sa (Cemal) pehlivan (Ali) peh bir yıldırıma tesadüf etmiş gibi| livanı karşısında o kadar öynat- kemiklerine kadar kömür kesil-| mazdı. di. dizginlere bağlı eli gayrı ihti Suat Naci alâkadar olmadığı yari gerildi. Mehmuzları hayva-|ehemmiyet vermediği bu bahis nn karnına battı ve küş gibi u-| te onu cevapsız bırakmış olma- — Bu ne acele doktör, kasa- bada yavuklun mu bekliyor. Şimdi at başt olmuşlar, etrafr çup giden at birdenbire durdu.|mak için arasıra: — Hakkm var çavuş, doğru- sun çavuş! Diyor, kafasının içini tırmala kaplayan esmerlik ” içinde ağır| yan düşüncelerle yanlız kalmak ağır gidiyorlardı. — Bugün çok eğlendik değil mi doktor, müdür döğrüsu gü zel şenlik yaptı. Ne - zamani bu taraflarda böyle eğlenti ol- istiyordu. Bu akşam o çavuşun Ççam ormanına dönmiyeceğini düşünerek Emine ile biraz olsun başbaşa kalacağına o kadar i-| manmıştı ki daha ilk adımda yo- isineaza olabilmeleri ihtimalidir. | Belediye Bu gün Alhamra da iki büyük film Klara Bov un temsili Çapkın kız ile Rişar Bartelmesin temsiti Sukutu Beşer Buğüa MAJİK SİNEMASINDA KELEBEK. AŞIK lümessilleri: LOİS MORAN ve NORMAN KERRİ İLÂN Don - kazakların İstanbula müyasalatı bir kaç gün teehhura uğradiğından Melek - sinemasında ekleri konserlerin terihleri bilâhare — gezetelerle ilân — edile- cektir İMÜKEMMEL BİR KASIK BAĞI 1 RUSSEL. Kasık Dağı bürün tıp âlemin-| e azln taktirlere maz- har olmuştur. Zira an: cek bu bağ ile emni- Yet ve rahati tamme elde edilir. Bağın ku: sursoz olarak tatbikini temin için Yalnız Paristeki Şubesi, Beyoğlunda Türel mey- danında kâin mağazasında satıl- maktadır. Mağazamızı ziyaret veyahut kut- Fiatlar? Adi,bağ 4 TL. çit bağ 7 TL. Lüks'küvvetli bağ 8 'TL. çifr bağ 12 TU Lüks ekstra kuvvetli TO'Tİ çift bağ,is TL Kastamoni belediye riyaserinden; Kastamoni — beledi Mezbaha- sına müktezi İdburatvar alât ve ede- vatı 15 Mayıs 990 tari yitmi gün müddetle mün nulmuş olduğundan bu baptakl şes ait münakasa ve malzeme Üstesini görmek ve pey sürmek isteyenlerin Kastamoni belediyesine mürucaatları ilân olunar. İhsan Saml Gonokok Aşısı Belsoğukluğu — ve — ihtil...atına karşı pek tesirli ve taze aşıdır. an Mahmut tür- anlaridi. İlim ve irfan gitmekce olan hi şimdi de bulunn hımlarımızın meclisi: sanırım. nde ee hakkı daha e lüzam yoktur. Büyük ağışu şefakatinde y bahsine kemküm ettiğini anla yınca lâtmi değiştirdi: — Ama müdür de eyi hediye aldı ha, değil mi doktor, ben ta- mam yirmi iki tane koç, iki tay, sekiz buzağı saydim! Öteki hediyleri hiç sorma. .. Suat Naci böyle at başı nc- reye gttiklerni düşünerek hin- cından ağlamak derecelerine, | geliyordu. Çavuşun bu bahsi de cevapsız kaldı. —Kasabada bu ziyafete gel. meyen 'kalmadı.. Herkes yı içti, fakat ne dersin doktor bi- zim- Emine yi - kandıramadım, gitti. Emine nin lâkırdısı genç ada- mr haraket:e getirdi. Bir ham- lede sordü: — Neden, ni gelmedi! — Bilmem, müdür de o ka- dar söyledi. Müdürün karısı da söyledi. Ben o kadar dil dök tüm; İnadı tuttu. Gelmedi. - ? SD (ğ. S SA S runuzak bildirmek — suretiyle - sipari- || şihizi posta vasıtaslyle icra ediniz || ameleleri Ha ASRİ Edremit belediyesin- den: Edremit kasabasına mevcut pro- jeleri mucibince isale olunkcak suya git kaptaj ameliyatı, —isale Borusu, filitre İstasyonları/ ve şebeke tesişatı bu kerre 1 Hazitan — 1920 carihinde ihale edilmek üzere kapalı zarf usuli Wle münakâsaya konulmuştur. Bedeli keşfi -( 225000 ) iki yüz yirmi beş bin radır. Bu - tesisar, profelerini, ovrakı keşfiyesi, şarenamel fennisini ve münakasa şartnamesini görmek isteyenterin Istanbulda Türbi civarında sanayi ve mesai müdürlü- güne Ankarada Şehremanetine ve Edremit Belediye riyasetine müracast vüneleri ve yevmü ihele olan | Ha- ziran 29 tarihinde sese onalı da Edremit belediyesinde hazır bulm daları lazımdır. Münekataya iştirâk edecek talip- ler yevmi mezkürn kadar D — Bedeli keşfin *7,7.S0 mik darında teminatı müvakkate — mektü- bunu veya vezne makbuzunu, | — 2 — Münakasa şartnamesinin bu bu baptaki maddesine tevlikan ebli- yeti fenniye vesikasını, ibzar ve teklif mektuplarına — mü: nakasa kanununda — münderiç şekil dairesinde lef etmeleri lâzımdır. Bu NATİONAL Mükayyit Kasası atideki mu- 1— Günün hasılat ve sarlı- ni kayı eder — Hasılat ve sarfiyadları ayrıca cemcder ve günün her bi | dakikasında veznenin vaz'iyetini gösterir. 3— Her bir satış ve sarfiyat için muamelenin miktarıri, sıra numerosu ve tarihi tabeden bir makbuz verir. 4 —Günün bilümum muame- Jâtını bir kontrol şeriti - üzerine tabeder. Goi yatlaı Kasa muamelâtında hiç bir sehve yanlışlığa ve sulistimale meydan vermez Türkiye v umumisi: Sanasar-han No 25, İstanbul Muallim Doktor Hafız Cemal Camadan mada hergün saat (14-16) ya kadar Diyanyolun- daki kabinesinde ve Cumartesi, Salı günleri (Rami) de (9-12) hasta kabul eder. bul İnsan hani yüreğim yandı... İ |bir çocuk olsunda hani,.. Âli- mallah bugün ©o yavrucukları |sevmnekten gözümden yaş geldi. | Bana da hayirlisından bir evi vetini göreyim, diye dua ettim, Tosun içinden gelen bu arzu- yu döktükten sonra yol arkada- |şının kendine mahrem olduğunu hatırlamış gibi - birdenbire cid- dileşti. Sesi değişmişti: — Doktor, dedi. Sen hani ge- |çen haftayine Bucak dönüşü |bana bu çocuk işinden açmıştı- nya... O günden beri zaten i- çime ateş düştü. .. Suat Naci telaş ve heyecan- la sordu: — Neden, niçin> — Neden olacak, bu bizimli büyük muvaffakiyetleri ihraz emmiştir. Her akşam REGİNA AND JOEİ eksantrik dansör ve mugannilerinin çok meraklı numaralan. nev'ini L.BEHÇET veH.BOYEV söz temsili başkasının yetişmiş evlâdını görünce kendi canı da çekiyor. Ama oğlan ama kız ihsan et ta şunlar gibi bir mürü temsilleri sinemada Hanım efendi; Cazibenize mukavemet edecek | bir erkek tasavyur edilemiyor. Sırrınız nefis latif * Mon Parfum, |: Pariste Parfümöri BOL ndir, RJOLS Bu günkü yeni bilmecemiz Soldan sağa: 1 — Seyretmek (6) Beyaz (2) 2 — Nida (2) Evde ” beslenen hayvanlırdan biri (6) 8 — Sahte (4) 4 — İdare etmek (6) 5 — Bir renk (5) © — Mükemmel (3) Söz (8) 7- — Ekin biçen alet (©) İnek yavrusu (8) B — İstifham (2) 9 Gi S BZ | Yam 5a Gençliğin ir Sanayli nelişe kazanmıştır. Zayi altın saat Karaköy ile Şişli arasındakl me- salede ikinci mevkl bir tramvay arabasında mea altın pandölok bir altın sast gaip olmuştur. Bulan zatin ” cyi bir mükâfat mukabijinde İsan- bulda Dikranyan handa mükerrer 47 numeroya getirmesi rica olunur. Açıldı BEŞ ÇINAR Bahçesi Her akşam Mükemmel muzika famliya için dans Yozgat fia baş | mühendisliğinden: Yozgat - Yerköy ” tarikı üzerinde 91075 den dar olan kisim tarikin imalatı | İye ye şosanın . tamifi | bedeli keşfi olan kutuş bedel ile - 8.6-920 Dü sane 16 dü münakasaya vaz © —— Ne demek çavuş, neler sö-| yliyorsun? O sakin, kırgın bedbin de- vam etti: — Nasıl söylersin, kadının bö ylesine raslamadım ki... Tosun derdini dökmel: - isti- yor, sıkılıyor, belki de kızarıyor Suat Naci karanlıkta ontun izti- rabını. yalnız sesinden anlıyor- du. Yavaş yavaş devam ekti: — Herkesin karısı kocasını sayar, sever, dediğini ilçı etmez.. Biz de delikanli sayiliriz. Muha- tebeler ömrüzü epey örseledi 'ama yine damarınızda can var. Fakat gel gelelim bizimki öyle şeyden ânlamiyor, kadın değil sanki evliya. .. . | Tosun merammı ince diliyle Lanlatabilmiş gibi ferahladı. Se- a — ES ve NADYA SİBİRİSKAYA nin mükemmel t ÇÖL ŞARKISI Hi dün akşam irse edildiği * Mon Parfum , podrası ve | Gi ANADO SIGORTA ŞİRKETİ Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmişti" - Hayat - Nakliye - Kaza - Otomobli » mes'alii” timaliye Sigortalarını kabul eder. Adres: 4 üncü Vakıf han Istanbul Teleton: Istanbul 58: — Telgrat: İmtiya MAD GÖREKİR İN NN in unutulmaz hatırası Ç Artist ressam ) .İUL KANZLER fotografları stüdyosu, amacör, san'at ve Wck 1928 senesi Paris beynelmilel sergisinde büyük müküfar ve altını hendisli; olunur. bi muayene var yok, düşmüş a Tosun at Yanındakinin |sine garip bir ahenk gelmişti — Ha. ne dersin doktor. Bi- ze karılık, kocalık; haniya kal- içiyor, dua edip yatıyoruz. Bi İktı, gipi .. Kardeş ölduk yiyip|yoksa u Dünkü bilmecemizin — halledilrniş şekli Yukardan aşağı : Bayacın aksl (4) Nida (2) Kısım (5) — Göz rengi (3) — Tabarri ertirmek C) — Dudak (3) İstifhami — Meşhur şehir (5) — Nota (9) ı 8 — Adliyeye nir (4) Zatf ğ Rabit edatı (2) Bit Beyoğlu istiklâi caddesi No 47. *el Beyoğlu 4054 e İ bedeli keşfin yüzde yedi misbetinde teminat akçesi mektubu. tafsilâr almak için iğine müracast : Istanbul Tramvay İik vazifesi için malip ve Pazar günlerini sabahleyin saat 9 ile 12 akşamları sasc 15 Galatada Hayneman hareket kalemine mi ler. Biletçi olmak isteyenler şartları halz bulun! Türkiye Yaşı 20 aşağı bulunmak, Askerlik - vesikttt Veni — harfler Üt yazabilmek ve hesaptat İ inek. Hizm vardır. topaç gibi bir selâmet versin, İ kavşamış. . - AD risı var ki kuru lit karır. . « O da ihtiya” da ellilik var. Var af N zürüp ot mize bğ!" n v son buluş .oi İntrbresi tadbrbRailnn li Tenezzüh ve eğlentilerinizde Her halde “BURNVİL,, de imal olunan KADBURİ Çikolatasını da alınız lezzeti nefis rayihasi TT LU Abraz ğil (karak şli rslan di damaki

Bu sayıdan diğer sayfalar: