26 Mayıs 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

26 Mayıs 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MLULILET PAZAR 26 MAYIS 1929 “MİLLİYET ,, İN ŞEHİRVE MEMLEKET HABERLERİ A l IR İ tat cinayel Yasan karısı İl ie İn kesmeğe alkışl | de Sabah saat onda C bir cinayet olmuştur. marangoz Hasan evlidir. | e Gülan Meyyit yokuşünda İle #paremanda oturmaktadır. Ge üvey kızı vardır. âkat Vanlı Hasan karısı avgalı olduğundan İki ay- Du evine uğramamaktadır. | Sabah Vanlı Hasan, ak- #amdan kalma sarhoş kafa nn yanma gitmiştir. hemen karısı Ile kavga- başlamıştır; san karısını döver, bunu R görür, usturasını - çeker, Ni boğazından o kesmeğe p üvey araya girer, Hasan kızı eyi de yara Yaralıların bağırışması üze. tiraftan yetişilerek bu azgın yakalanır. r da ye kaldırılır. sir Fantoma Mehmet i Nin hapishanesinde yatan Antoma Mehmet nf kanı- istifade ederek serbest ır. Fantomm Mehmet bula gelmek kı — ünal zasyona düştü jandarma imalâ- yazıcı Ahmet a, Zasyon çukuru Yayı koğalarken... , ie *Kurbagaluda tu Refik Beyin o hizmetçisi rya kafesini temizler- kipi açık bırakarak kuşu ta Mustafa Beyin bi. Mçesine uçarak bir ağaca iğtar. Ulakkı derhal duvar ği kuşu bahçede ko tü çiçekleri © çiğhemeğe ca, ele B Kaya yakalamışlar surette dövdükten atmışlardır. ile zevte- miz W pi dışar — Meliyi uyutmadığı için İY ünde Osmanağa ma İnde oturan Köço gede Kaçan sonra piyanl ve gra Ni, Salarak maba'leliyi uyut an pulisçe yakalanmışöz. > Hiçağile yaralandı Yünde ind er Yoğurthane 30 Oturan. Ahmet ef. Nuri ef. ailevi bir dolayı © kavgaya tu dört parmağını Ahmet der numaralı Ke. Yudanın — kizi Kadinka © pencere a ipten bahçeye koparak düşmüş bi- Sam taneye nakledilir. ayırmak er Mustafa e ağır “sürte AN hastaneye kaldı. sini de çiğnedi ir ti er “tomobil şo0- Aksimde Baraj bek- e Şükrüye çarpa: ©n yakalanmıştır. silâh di Memlekette | Gazi abidesi Ekr mi ve » Istanbul- |dakinden daha aza- metli olacak... —— İzmirde Büyük Gazi Bulva- pi la rekzedilecek (o olan Gazi Abidesi için yakında « Belediye tarafından bir müsabaka açıla-| caktır. İzmir Gazi Abidesinin Hey /keltraş M. Kanonikaya yaptırıl maya cağına mühakkak nazari- le bakılmaktadır. | Abide'için Vilâyet bütçesine 1100,000-lira, Belediye bütçesine de 50000 lira konulmustur. | Evelden de mevcut olan pa ra bu miktara ilâve edilecektir.| Yakında açılacak olan müsa- İbakaya bütün dünya san'atkâr- ariim iştiraki için icap edenlere imürasaat olumacaktır. İ Gazi Abidesi; Ankara ve Is- İstanbulda şimdiye kadar yapıl- mış olan heykel ve abidelerden çok mükemmel olacak ve İzmi- rin büyük Müncisine karşı be: İlediği lâyezal şükran hislerinin | tercümanı © olacaktır. | Maarifte l | Mektep p kitapları Eylula kadar hazır» lanmış olacak Devlet matbaası yeni Hee | kitaplarımı hazırlamağa başla- mıştır. Bu kitaplar gelecek dev- | reye. alitir ve Eylille kadar | hazır bulunacaktır. | Matbaaya ilâve edilecek olae | yeni büyük binanın Inşası tah- sisat olmadığından tehir edil miştir, Devlet matbaasının Avrupa- dan getirttiği yeni makinalar yerlerine yerleştirlimektedir. Romen talebe gitti | Exelki gün “Şehtimize Romen mektebi âlisine 110 talebe gelen mensup reksleri Ceheral ver m riyasetinde dün Yuna- ket vetmişlerdir. Atinada bir gün oradan da Mısıra Romenler kalacaklar ve gidec Re Misırda kaldıktan sonra avdet edecek — — Ticareti bahriye mektebi bahrive ler bir gün dir Ticareti mektebi bir ıslah edilecek ve asri bir yelkenle m. bir kotra al mesi için Mu tahrik edilebi caktır. .— Mekteplerde imtihan Darülfünun ve şüabatında, yük- sek mektepierde imtihanlar £ bazi- vanda başlayacaktır. Yalnız Hukuk hanları dön başlamıştır. Liman şirketinde Istanbul Liman şirketi hey'eti umumiyesi 2 haziranda toplana tır, —————— hir içmiş Gatyada oturan Sahure H ailevi bir sebepten dolayı ten- türdiyot içerek ini atı kurtarın: akültesinin imei e ra kalkışmışsa —- Kumaş çalarken evet naminda biri Karaköy gümrüğünden “bir top kumaş çalarkeri yakalanmıştır. Polise bina İ zttaki mülga maliye Reza i ti binasının poli$ müdiriye- tine tahsisi için tekrar Dahiliye | vekil üracaat edilmiştir. —— İ Bir otomobil parçalandı | T)ün akşam saşt yedi radüelerinde (0 şöfür Cemalin idaresindeki 0to- İ mobil Taksimde şoförün sarhoş ol masından bir direğe çarpmış ve arı İ ba hurdâhaş olmuştur. | Otomobilin. bulunan ser lerden Despins ağıren şölör ve Marika hafifce yaralanmaşlardır. içinde may | da mezkör encümene mMüru Adliyede i | Neclâyı çiğniyen | ŞoförEkrem mahkeme kararile tevkif edildi lâmail Ekrem Necid ism Şol fından dün « büçane' kızcağız isminde bir şof bir kızı çiğnemiş i İstintak hakimliği tara Şoförün | üçün edilmişti vekerlek 5 metro da sürükle: lar otomobili ku sürükleyip götüren bilmişlerdir. * Şofbı ncaya kadar da Mıhküm, fi sonra der kındaki bini vermiştir nak suretile parçaladığı biçareyi şotörü durdu: bu & diyak ebiyer verdikten durmadığı hak | ceva yemiğii Şaşırmı —— Nezihe H. davası Yetim çocuklar “namına —seyyah: vapurlarında yapılan Satış hasılatının mahalline teslim edilmediği iddissile Kadın birliğinin sabık reişesi âley- hinde önümüzdeki Çarşam vam olunacaktır Nezihe © Hanımın celsede bu paranın yetimlere toplayan teslim © edildiğini söylemiş ve o zaman bu komisyonda Ve bu” hünsueta male malına müracaat © edilmesini talep etmişti... Bu sebepledir ki mahkeme sabık vali Maşir müfettiş Sait ve Emin Âli beyleri şahit ol vecektir vekili heyete mr revani ——— Mahkân ve mevkufların bir müracaatı ve tecil kanununun İstanbul utnumiliğine — sebliğinden şehrimiz. hapisanclerindeki mazmun ve mevkuflardan varısı ser- Af Müddei sonra etmiye Reisicumhur Hazretlerile Büyük Miller Meclisi riyasetine bir telgraf ke: Tutüf ve şefekatın kendile milini rici öylemişlerdir —— Baronun tenezzühü ii mayısta yapılıyor Bar “az ökleden sonra toplanarak, Bi zühünün me zaman, me şekilde yapılınasi azıma: kında uzun uzadıya görüşmüşlerdir Neri tönezzühün Bİ mayista nası, fakat yerinin ve geklinin tayininin — İnzii meri azasına bırakılması taharevr. etmiştir — Zabıt kâtipliği imtihanı anbul mahkeme ka ile zabıt kâtibi murin kanununun # ncü maddesinde iti haiz ve evrakı müsbirei isinde inin İstanbul A, tevdi eylemiş © hanlarera edilmek üzre 28/5/9940 va dihisle miusedif Salı günü sdat 13,90 Adliye vekili M. Esat Beye ziyafet | Mektepten mezun olmi- | yan hakim kalmamıştır. Darülfünun Hukuk | hazretleri, cemiyeti” tarafından — şehrimizde | dliye Vekili Mahmur | şerefine “dün Türkü vağzda bir çay ziyafeti verilmiştir”) Vekil “hey saat çaya ve Lukuk fakülte in edil Mahmut bulunan Fsat bey be gelmiş derris ba mü. ve beleri tarafından ve taleh hal etmiştir nunlara ve temas adliye ederek şunları söylemiş hesiz. ki mahkemelerd müçtemi bak münferit edilir. Fakat bu teğkilâr için mektepli hakimlere ihtiyaç vardır. Müba- hakiraliğe hakimi müçt hakimi usulüne tercih şirlikten damlarla yükselmiş | A usulü İ tatbik etmekten mektepli mün ferit hakin teşkil etmeyi ter | cik ettik. Bu suretle tekaüde | sevkedilen mektepsiz hakimlerin yekünu (700) & baliğ olm Vekil bey: bundan sonra dok Er. vora sınılma, yeni kanunlarımıza temas etmiştir Bundan sonra Hukuk faköl tesi — talebelerinden * Fahir ve | ihsan Ala a birer ik * İ arkadaşlar! Vilâyette Teffiz işleri H. Mehmet bey Ankaraya gitti le umum Ankaraya şehrimizde sıkan İskân Mehmet bey müdürü Hacı niştir — İ Temlik ve Maliye müfettişi Emlâki milliye Bey, müfettişi Ahmet Maliye vekâleğice teffi- komüs- ma memur edilmiştir. Vilayerteki Dahiliye Vektleri tasarraf karaya k Samsun İs gitmiştir. Yerine u miçmucem gel müdürü Kemal Bey, miştir. Mezun bulunan wüfas müdürü Hilmi Bey, düri işe başlamıştır — Trakyada tejtiş Kırklarilinde telişmte girmiş olan Mülkiye mmöfevişi İmadetzin bey, tef eşarı" bitirmiş ve Şehrimize" gelmiştir. Mütejerrik H. isle bi in muvafakiyeli şübesinden bir Vekiler bilgisini Avrupaya gönderilmiş Hakkı beyin — Pariste Yakında açılacak olan meshur “İlk bahar girel ; sân'atlar ; sergisi, için hazırladığı iki eser Jüri heyeti tafa- andan sergiye kabul edilmiştir. —— Ticaret Odaları kongrâsı Beynelmilel Tic grası 8 cemmuzda toplanacaktır. Istanibinl İştiraki muhtemeldir. — Gayrı mübadillere levziat tarafından mesle maksadile Sedat tevsi olan: Ticare “odularinm Yunanistanda “gürlaki olan | ayrı mllbadillere Bayramdan &vel mühim miktarda devziat Yapılmıştır. Bu tevzidttam Garbi Trakya Türklerinden (20) dosya bibi de istifade etmiştir. Yakında: diğer emlak sahip- lerine de tevziat yapılacaktır. —— Deniz hamamları Havalar fevkalâde ısındı gından hazirandan itibaren de- biz banyolarıma açılması mu- tasavverdir.Florya ile Altınkum ajlarında şimdiden hazırlık- ra başlanmıştır. Zeki Pş, İzmirde Epeyce zamandan beri Av- | rupada tetkikatta dulunan umum Jandarma kumandanı Zeki paşa Asiye vapurile ita yadan izmire gelmiştir. Zeki paşa Obayram (o münasebetle, Karşıyakada Alaybeyindeki ha- nelerinde ciradı ailesine misafir kaç gün sonra hareket edecektir. Akit Tarhala eş şako zade merhum Mecit devhi- be hanım efendile kıymetli ihracai tücenrlarımızdan İlasın zade Meh nikâhları 23 Nisan 929 Perşenbe günlü Beyoğ handa Parmakkapuda Sofyanos Apar. bey efendinin İ umanındaki ikamergâhlarında bir çok | ehibbalarımın huzurunda İcra kılın Tarafevne sandetler temenni ederiz —— ——-—— | mucuk irat ederek şunları söyle- miştir. Muhterem profesörler, biriki suat zarfında kendimi ruhen manen yükselmiş buldum, Bir genç (arkadaş hakkında taltifkâr sözler söyledi. Teşekkür ederim. Mevzuubahs işler benim değil, - mensup — olduğumuz. asil Türk milletinindir. bir işci vatandaşın Asil demokraside türk varı & Şu ve Benim rolüm vazitesinden ga yem bir daş olmaküur. Hepinizin © tahâilinizi ve muvaftakiyetiniZl bekleyoruz. “Hep beraber adalet yollarında ibarettir teftiz komüsyanlârma | l İ kanun Emanette Teren kanunu Du sene Emanete de tatbik olunacak mı? Barem kanununun Şehrema neti wa da tatbiki içir tetkikat yapılacaktır Bu tetkikat neti föslinda bü mem esinde k maş ik bir fark olmazsı n itibaren Emanet Bu far ylü çede tatbik ed kın. 100 - 200 bin lira arasında, olmüsi muhtemeldir. ilecek Deniz hamamları Emanet deniz milen ihale olun lar 15 Hazirana yapmıyan velesi fesholunacaktır hamamlar salaştnn y kâ Hamam- hamam hamamları muştur kadar würçahhitlerin. muka Bu sene de yılıyor Elmalı bentleri Elmalıda yapılan bendin inşası bitmiştir. Şirketler. komiseri Mu- zaller bey, bendi teftiş. etmiştir. Bent bu hafta teslim alınacaktır. sal bayramı Gümrük tanınan ahi talhiki gününün bayram yapılması için Cepehbds va Yeni gümrük kanunu M. Meclisinde müzakere edil- diği günün iktisat bayramı Hd- haz edilmesi için İzmir yerli malları Cemiyeti teşebbüshtta bulunmaktadır. Istanbul sanayi | birliğide aynı fikirde bulunmaktadır. Bu huststa birlik kâtibi u- mumüsi Nazmi Nuri Bey birmu- harririmize demiştir kiz bu “fikre muzahiriz. Ankaraya gidecek hey'etimiz bu mesele için teşebölisatta bu- lunacaktır. Muamele vergisi Sekiz kişilik heyet yarın Ankaraya gidiyor Teşviki sanayiden istifade €- den fabrikalardan muamele ver gisi almmaması ve buna muka- bil verilmekte olan primin kal- dırılması için senayi birliği An-! karaya Pazartesi günü bir hey” et gönderecektir. Ayni maksatla İzmir Sanayi birliği de bir hey'et gönderecek- tir. Bu iki hey'et müşterek teşeb büsatta bulunacaklardır. Alman sefiri Alman sefiri M. Nadalni Anka raya gitmiştir. Münevverler kongrası İzmit mebusu Reşit Saffet Bey, Münilte toplanacak olan Beynelmilel münevverler kon- grasına iştirak edecektir. Maliye müsteşarlığı Davinler tayin edi ceği söylenen Maliye müsteşan Ali Riza Beyin yerine Ru: at umum müdürü İhsan Rila Beyin getiriler ceği haber alınmıştı Gümrük umum müdürlüğüne de eski petrol ve şeker İnhisar müdürü Lei Beyin tayini muhtemeldir. eme Gümrüklerdeki eşya Şimdiye kadar devlet devairi Dalına gümrüklerden geçen eşya nin beyannamesi ile müsyene nda “çıkan © farklar © Cezayı nakdiye tabi tutulmakta idi Maliye vekâleti bunu kaldır- mağa karar Vermiş ve gümrük. ere. tebligatta bulunmuştur. Gümrüklerde kalarak hazineye intikal eden sahipsiz © eşyanın müsait şersile sarılması takarrür etmiştir. Gümrük memurları afa- bahşiş alanlar bulunduğu yazılmıştı. Gümrük Başmüdürü böyle bir yolsuzluk vukubulduğu anlaşılırca — lâzimgelen takibarın yapılacağım. miştir. vekâletine sine Koyun gelmeğe başladı Son günlerde / şehrimizin koyun mevarcdarı artmıştır. Hayvan borsası komiseri Kema- letiin bey, 15 gün sonra Anadoludan | | tacirlerile temas edecekler vebu mü- * Karaman Ekonomi İktisadi tenvir işi Ajanslar kongrasının Istanbul da toplanması Cihan efkârına hükmeden mühim telgraf münasebetile ajansları memleketi- mizde kongra akdediyorlar. Bu kongranın Bogaziçi sahilinde dün- yanın en güzel mevkili oteli içinde toplanması biz Türkler için Şüphesiz az memnuniyet verici hadise değildir. Hatırasını gerilerde bıraktığımız ve türkiyenin bir frenk tabirite cihanın * münakaşa clması ,, olduğu karanlık devirlerde “böyle hndiseler olmazdı. O zaman, Türkiye kabuğu içine. gömülmüş böcek' hayatını sürerdi. Fakat bu gün Türkiyenin, değil hareketlerine mümessilleriş İştiraki, hatta, <ihan türk topraklarında cihan kongralarımın. akdı dahi tabii görülüyor. Değişen vaziyetlere değişen usuller Mâzundır. İlmi olsun, ikt- sâdi olsun, ediyorlar, selerber ediyorlar. İlmi, görülen bu team, değilmidir ? Memleketimiz yeni bir hi zamanın mühim kongraların.. aktedildikleri silahı iktisadi Köngrülardâ janslar kongrasında en şiddetli t yolu özerindedir. nereye götüreceğini biz pek âlâ bi memleketlerden istitade olan propağanda kuvvetini Bu yolum. bizl rouz. Çizdiğimiz hareket hattı bizce çok iyi malümdur. Lâkin garp için öyle mi? Garbin umumi fikirlerini aksettiren garp matbuatının hepsi de, üslünde mücahit gibi yürüdüğümüz yolun hangi yol olduğunu biliyor mu? Gitmek istediğim Hayır, hal siz hllkmed; ecnel müntehasın nasıl bir rolnteha oldüğüna vakıf mu? matbuntı içinde bazı yanlış düşünenleri, tetkik» leri, İstemediğimiz şekillerde zebap besleyenleri vari O kanaattayızki; bütün bu yanlış muhakemeleri, tetkiksiz hü- kümleri, istemediğimiz. zehapları yok etmek. kongra esnasında verilecek bir kaç tenvir koferansile kabildir, Memleketimizin ikti. sadi vaziyeti nedir; iktisatca inkişafımız içli ne yapıyoruz, düşünüyoruz; gümrüklerin yüzde on artması nedendir; hayat pa- halılığı nakadardır, ve niçin bu pahalılık | m. olunuyor. “gibi ecnebiyi ilk bakışta en fazla alâkadar eden mahdut bir iki canlı 'ardır ki, bu m batıl zehaplardan kurtarır, m lelerin açılması,izah edilmesi dinleyeni leketimiz -hakkında ikinci elden değil, birinci elden müsbet malâmatın yayılmasına hizmet eder. Tenvir konferanslarında anlatmak tecellile eskiyi ti hiç bir milletin göstermediği isteyebilirizki, Türk mille- kırmıştır. Yerine en yeniyi, ve en sonu kabul etmiştir. iktisat sahasındaki inkisti- larımızı en muünnit bir ceht ile takip ediyoruz. istiyoruzki, Türk Iktisadiyatı diğer hiç bir milletin Iktisadiyatınd. istiyoruzki, geride olmasın. memleketimizin zenginliklerinden en fazla istifade edelim. Bunun İçin İstihsal politikası takip ediyoruz. Gümrüklerin bir miktar artması istihsal maliye pollikasından değil, politikasındı hele pedant bir şovinismden hiç ileri geliyor, yoksa değil. Bizdeki hayat pahalılığının elbette sebepleri var. Fakat bu sebepler cihandaki Cihanda tatbik olunan usulleri mağlup edeceğiz. Medeni vasıtı pahalılık sebeplerinin aynıdır. biz de tatbik ederek pahalılığı arla muhtac olduğumuzdan, belki bü uğurda daha bazı masraflar yapacağız. Ve belki yilksek mak- satla yapacağımız bu masraflardan dolayi iam hayat ucuzluğuna bir az sonra erişeceğiz. Fakat çalışkanlığımız, diğer milletler gibi bize de bü gayeyi temin edecektir. Türk Milletinin bu günkü ikti hami hep yarının daha feyizli, daha parlak olması içindir... Cihan fikirlerine hükmeden mühim telgraf ajansları, vatanı mızın sinesinde bir kongra akdetmekle aynı zamada bir şey de- mek istiyo: Bu şey aziz memleketimize karşi beslenen müsbet hissiyatın bir ifadesidir. Lehimize devam eden bu müsbet hissiyatı takviye etmek, fena gözlerden kıskançlıkla korumak zaruretimdes yiz. Bu yazılarla irhar ettiğimiz fikir, o hissiyatı korumağa ve takviye etmeğe çok'yarar zannediyoruz. ... GÜNÜ * Japon sergisi — Şehrimiz: de bulunan Japon heyetinin burada açacağı sergi | Hazirandan itibaren Karaköyde Yataklı vagonlar binasın- da açılmcaktır. S Sergi üç sene devam edecektir. Japonlar sergide mensucat ejya vmektedirler. i münasebeçile Türk na ehemmiyet Jupo nasehetle tacirlerimize > acentalıklar vereceklerdir. * Birlik kongrası — Sunavi birliği © senelik o umugi — kongms bugün birlik. binasında toplanacaktır. .ambiyoda ihtikâr var mı ?- tenexsüle | başlayan da Cörer ve 1000 Bözsa Geçenlerde Wngiliz Tir 1001 kuruşt kadar çıkın Kuruş 20 pafada kapanmıştır. Kambivonun tabii olduğu x nda <peküilasyon olmadığı kanaatindeyim. Şimdi yapılan ihracat az olduğu için kambiy düşmesini mucip olacak mahiyette değildir Bir İki sv sonra ihracatımız kam- biyo üzrerinde tesirini gösterecektir. Fakat bunun “derecesi . şimdi tayin. edilemez. Bugün borsacıların işl çok'azal. | mış olup yapükları, Şmüşterilerinin | mucibince kambiyo alıp sat maktan ibarettir. un emri 3 sene evel vukubulan panikten sonra spekülerörler Avrupaya gizmiş- tir. Essen borsada spekülasyon İç lâzımgelen sermaye” de voktür. Se maye sahibi batikerlerin çekilme İKTİSADİ. HABERLERİ üzerine kimsede ceseret kalmamı Ticaret odası umum klibi Cemil bey de; “Borsnda spekülasyon olsaydı kambiyo Gen bu “kadar yükseldikten sonra düşmesi “zem gelirdi Simdik vaziyet ihracatın durgun olmasından mürevellit olup geçiridir. Spektilâsyon mutlaka © derefiğğ mudp olmaz, Bilâkis istifadeve ihtikir yapmağa bu vaziyeen edenler Yakında bilhassa yeni üzüm mahsulü tesirile Karbi mun düşmesi muhtemeldir. teşebbüs. kambiyo düşe olsa Dün Borsa idare medlisi toplan: mış ve Borsa komiser vekili Hasan Bey Ankarada takip ettiği işleri yeni Borsa kanunu hakkında. izahat vermiştir. Borsada kambiyo işleri hakkında yapılmakta olun sahkikat da vzubalıs olmuştur * İktisat meclisi Azası — Hazitan ipüdasında Ankarada topla- nacak İküsat Âli medisine iştirik edecek vlan şehrimizdeki aya ba hafta "sonunda Ankaraya gidecektir * Veni borsa kanunu Yeni Borsa kanununun haziran ipti- dasından itibaren mevkii meriyete gireceği anlaşılmıştır. Bunun sureti tatbiki hakkında bir talimatname de yapıliMiştr Borsadaki temevvüc Dün Borsada düyunu muvakhada ven, Üret (06) dan, altun (868) den müamele görmüştür. İştikcazı dahili üzerine muamele olmamıştır, ve #.. Istanbul Hayvan Borsası 25/5/929 Diri satışlar Adet ki Cinsi — 2 1070 be OY) Karayaka Kuzu i.e ç “ Et satışları Cinsi Okka Asgari © Azami W K o. “ “ .. us “0 Kutıtak Dahç Karaman Karayaka Kuru mw

Bu sayıdan diğer sayfalar: