30 Haziran 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

30 Haziran 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1929 Pazar 30 baziran İdarehane İstanbul, — Ankâra caddesi, No — 100 Telgi dre: . Telefon numaraları Istanbul, Milliyet Istanbol, 2011—301 Ödirte ve mafbaaya Gif hususlar için müdiriyete müracoat edilmelidir. Müddeti geçen aushalar P0 kuruştur. Gelen evrak geri verilmez. AHLÂKİ ANARŞI ler vakit söyliyorum medehi ah- hassasiyeti bizde te'cssiüt etmiş haktan henüz çok uzaktır. Tütk- garp medeniyetinin siyasi, idari içtimal icaplarına intibak eder- garp Ahlâkıyatını şöyle bir ta- fa brrakmışlar ve bu medeniyetin nız kalıbını almakla iktifa nıni'.l dir. Halbuki bir medeniyet bir ah- H telâkkiden ibarettir. Bir İngi iyili luk ve güzellik. telâkkıyatı ı...-.ıv-.:_ı'-:; liğinin yegâne mümeyyiz vasfı ku gibi; Şir Frassiaaaıble Almar fazilet ve kabahat telâkkileri de ların temsi) ettikleri medeniye: nevi ve mahiyetini gösteren, ye- | he alamcttir. | mahalli ve coğrafi evsaf hari-| de bir de bütün Avrupa milletle- hepsine birden has olan ahlâk terbiye şekli vardır ki, bu —da garbı hir birinden ayıran agisidir. Bu çizgi ise kadar geçilmez de- de geniş bir uçurumdur ki, an- bunu geçebilenler öbür. sahilin alabilirler. lizde Avrupakâri iyilik ve doğ- kiymet hükümleri henüz te'ee etmekten çok uzak olduğu gibi ti kıymet hükümlerinden de eser umaştır. Vakta bu eski - kıymet TİNİO yüksek bir manası yok | hep riya ve tevekkül — üzerine eı'l.ıd fakat gene amorallıktan yi idi, yüzden küçük egoistlerin ade- ittikçe artmada ve behimi iş: kendisine bir had tanımamak- ir. Bütün kıymetlerin alt üst H gaha debi linde. Ter geç geç !” parolası ye; yat düs- « f mehiyetini .ıd?:i; birimiz, lürim ki, bur türeke” tanımıyoruz. ife şefakat, fazilete hörmet, ce- we fezahatten nefret, ilme ve te basret hisleri eskimiş — bir flin erkân ve adabı gibi anutüldü t. Bu sert ve katı toprak Üzerin- bir kere kayıp düştünüz mü; ey- size; bütün kargalar ve âkbaba- üstüni imizi — didik Anadoluda traktörle çalışan bir çiftlik — Muvaffak olduk ! Mahsulümüz kâfi.. Hariçten buğday getirilmiyecek Anadoludan şehrimize 10-12 bin ton buğday gelecek - Anadoludan ilk buğday geldi ve nefasetine mebni Amerika buğdayından 1kuruş fazlasına satıldı-Amerika buğday fiatlerinin düşmesinden piyasada 600,000 lira zarar vardır İktisadi muyazenemizi temin için alınan esaslı Istihsal tedbirleri nihayet feyizli semerelerini vermekğe başladı. Fedakârlık ve müşkilâtla dolu uzun mesal ve iktisat siyasetimizin Inkişalı son bir ay zarlında yağan yağmur- ların da tesirile, büyük bir muvaliakıyetle neticelendi. - Tisaret vezakire borsasına sun gelen mulümat, bu seneki buğday ve lar mahsulâtmızın, memicketin İhtiyacına kâfi gelece- Kinl göstermektedir. Bu sene zartında Anadoludan Istanbala ( 10,000 - 12,000 ) ton kadar buğday vürut edeceği ve artık eenebi buğdayları celbine Kizüm kalmıyacağı borsada temin edilmektedir. Şehrimizin senelik ihtiyacı ( 8000 ) ton olup fazlaşı buradaki değirmenler taratından un haline getirilerek civar vilâyetlere gönderilecektir. Anadoludan dün ilk nefis buğday mahsulü borsaya geldi bulunan un bağday tacirleri (600,000) liralık zarara uğramışlardır. Stok buğday miktarı Bunun tesirile için şehrimizde ancak bir buçuk aylık #tok kalmıştır. Altkadarlar yeniden ziyana maruz kalmamak için vaziyetin inkişafını beklemektedir. Mersinden arpa mevaridan mun- tazam olup haftada 500 ton geliyor ve on kuraştan satiliyor. — İlk çavdar mahsulü Bergamadan — gelmiş ve 14 kuruştan musmele görmüştür. Yakında” sert buğdayların 16 yu muşak buğdayların 16,5 kuruşa dü- şeceği piyasada söylenmektedir. vaste 5: zavalir kızcağız, bir aşk ve ih- bumması içinde gözü kararıp iklemiş; vay, efendim, sen misin leyen. Bütün çirkin imalar, bü kirli iftiralar, bütün tükrükler ertÜğlekmeler hep bu yavrucuğun ya- aaf İğümiş küş vücudü için mübahdır. aluffllhtiyar veya kendinizi müdafaa c- * yöfğleyecek kadar hasta mısınız: ge- * * ğliyvah size, yolda yürürken bütün Şocukları ayağımıza - çelme Cak veya arkanızdan yuhaf diye caktır. tvmek, evlenmek barklarmak, ve Bevki sahibi olmak; ihtiyarla- bastalanmak. .. gibi en tabil in bir haset, bir kin, bir gayz uyandırdığı yer burasıdır. YAKÜP KADRİ iye Müsteşarlığı v7 | Ağırceza relsi Ferit Beyin Hiye —Müsteşarlığına — tayini dün gelmiştir. Ferlt bey ne kadar raya Münhal olan Ağırcı kimin tayin edile- 8| henliz malüm değildir. Dün y sonra — muhakemeler Beyin - riyasetinde rüyet el ( <ü Flacökde yelsliğii l sük ireem——— «& |lüzakere başlıyor K Papaya Atinadan emi veriıdi İlk mahsul geldi ğ Yeni ene Tik mabsölü olarak E«kişehirden — getirilen (400) aokka buğday dün zahire borsasında me- rasimle satılmıştır. Bunlar, — ccnebi Ütina, 20 (Apo ) — Yunan ÖÜmeti hariciyel — encüme Ankara Si pati Bt Te mallarından bir l kuruş Hat ve bir de- DÜ ae : eran hak girmencilik şirkeri tarafından okkası | <. kaleme 18 kuraş hesabile alınmıştır. N Bü münasebetle ilk — mahsulün tebliğin Mübdayascısı Azım zade Nüri B. ü Ankara olunmuş, borsada bulunanlara bçtirkük geker ikram edilmiştir. Ha Buğdayın libresi nasu? "b:':_:' Zahire börsesı kimyahanesi Tapo- l p &K Tevlik B. ile mü- Fakat dün muamele gören ilk Oata başlar mahsul benüz tamamen kemale gel- meden toplandığı İçin bundan sonra Almacak malların daha kuvvetli oldu- Bo anlaşılmıştır. 15 temmuzdan itibaren Todan - külliyerli sevkine —başlanacağı için O zaman, ecnebi buğday ithalâtının önüne geç- mek üzre gümrük resminin tezyidi cihetine gidilecektir ) Trakyada mahsulün yanık oldu- Bo iddiası da bir takım oyun ve dalaveralarından çıktığı ve buğday olmıyan yerlerde dan ve mıisir eki- derek zararın telâfi edildiği tahakkuk Istanbulda buğday işleri, Avrupa | Dün Polis mektebinde musarde ve Amerika piyasalarınz” tabi olarak | usulleri hakkında verilen konfe- durgün bulunmaktadır. ranstan bir intibo, Amerikâ buğdayları düşüyor. ( Bo musaraada — karçıdaki — hasmin —— ——— —e - sağ Kolu müdafila sağ Ve sol elletinin Son zamanlarda Amerikada buğ: İstitakile Du vaziyetic tetulur ve bu day fiatlerinin yüzde on beş nispe- suretle hasmasi elindeki silüh biç bir. 'tinde düştüğü için evelce siparişlerde işe yafamayacık bir kale gerirklir. ) Tehditmi? M.Mamnik bir tehdit mektubu aldı ! Aliye Hm.ın Ağır ceza mahkemesine verileceği tahmin ediliyor Üsküdar müddel umumi- sinin Izahatı Min. Manniği cerbetmekle maznun bulunan Şakir paşanın — kızı Aliye hanım hakkındaki tahkikata devam edilmektedir. ' İstintak hakimi dün hiç bir çahit ve yalnız ikat evra- dinlemcmiş r kı Üzerinde tetkikat yapmiştir. Şim- Müdaci umumt Suat Bey diye kadar dinlenen şahitlerden He- rant Bin Mm. Mannik, M. Berger ve M. Kegorkun Hadeleri — hemen İbemen esas itibaril€ tevafuk etmekte dir. Bütün bu ifadelere mukabil A- liye hanımın ifadesi bir tarafta kal- maktadır. Yani Aliye hanım ifadesi diğer ifatlelerle temâmiyle ayrıdır. İstintak hakimibey ve yarın azr şahitler dinledikten sonra tah- kikat hitam bulacak ve — mustantık kararnamesi yazılarak Müddeiumu- miliğe verilecektir. Suat bey diyoAki. .. Üsküdar Müddci umumisi — Suat bey tahkikat hakkında ketum davran maktadır. Bir muharririmize şunları söylemiştir: — Tahkikata kanunun istilzam et- tirdiği şekilde devam edilmektedir. Hadisede katil kastı tahakkuk ede- cek olursa evrak ağır ceza mahkeme sine verilecek ve muhakeme burada cereyan edecektir. Aliye hanımın at- tiğr tabancanın ihafe kastı ile atıldı- ği anlaşılırsa evrak sülh mahkemesi- ne verilecektir.” Ağır cezaya veriliyor. Bizim tahkikatımıza göre hadisede (t ve teşebbüsü tam tespit edilmiş dir. Bu itibarla Aliye — hanımın Ağır Ceza mahkemesinde muhakeme edilmesi kuvvetle muhtemeldir. Bugün ve yarın dinlenecek şahit- ler her iki aileyi ve genç kemancıyı tanıyan bazr musiki ile müteveggil zevattır. Ba şahitler Aliye hanımın husu- si hayatını yakından bilen kimseler- dir, İmzasız mektup mu? Dün Üsküdarda deveran eden bir şayiaya nazaran Mm. Mannik imza- sız ve fransızca metinli bir — tehdit mektubu almıştır. Bu mektubta Mm. Mannik sılâhla tehdit edilmekte ve Aliye hanım da- vâsından vazgeçmesi tavsiye edil- mekteymiş. İstintak hakimi bey bu mektup hakkında ademi — malümat beyan etmekte ve makama bu husus- ta hiç bir mürataat vaki olmadığını ilâve etmektedir. Bir muharririmiz bu tehdit mek- tubu meselesinin mahiyetini tespit için Herant Beyin Tophaneli oğlun- daki evine gitmiştir. Fukat evde ne Herant beyi ne de Mmi. Manniği bu- lamamıştır. Tebdit mektubu geldiği anlaşılacak olursa kimin tarafından yazıldığı tahkik edilecektir. Aliye hanım tahkikat — esnasında hasta olduğunu ve morfin kullandığı 'nr söylemiştir. Kadın yarası Mim. Manniğin sol - böyründeki kurşun yarası iyileşmek — üzredir. Mm. Mannik henüz şahsi dava ika- mesi için mahkemeye müracaat et- memiştir. Tazmidlat istiyecekmiş. Haber âldığımıza göre Mm. Man- zık istintak tahkikatının — hitamını nüteakip Hukuk mahkemesine mü- 1acaat ederek tazminat talep edecek- tir. Mim. Mannik bu badise dolayısiyle isminin mevzu bahsolmasından ve yaralanmasından çok mütccusirdir. Bunun için Aliye hanımdan mühim imikdarda tazminat talep edeceği sö- iyleniyor. nE Hazinenin zararı var mı? “4neti. Sene No 1913 Abone ve Hlan Heretleri Güzetemizde çikan yazıların bukuka Adons gartlam Biya Nusha Balkan kongresi Mağşuş yağlar az Balkan lalebe kongresini gümrükle mem- lekete getiriliyor Gümrüğe bir ihbar yapıldı. Baş müdü- rün izahatı Gümrükler idaresine yağlar hak- kında bir ihbar vaki olmuştur. Ba ihbara na- zaran mesele şu- dur! Bazı tüccarlar hariçlen ekle gay- vi galih diye pa- muk yağı gelir- mekte ve bo yağ- ları şehir baricin- de bulunan bir fabrikada — ckle salih yağlar ve bazı maddeler ile karıştırarak - ckle salih yağ diye — zanm aalatan sarmakta imişler. Mehmet Arif B. Ekle salih yağlardan kiloda 15 koruş gümrük ve 5 kuruş ta oktorva Tesmi alınırkdb ekle gayri ” salih diye memlekere ihal edilen ve fakat D ufak bir tasliye ile yenilebilecek bir bale konulan bu yağlardan 1e- rile — mucibince yalnız 4 kuruş 40 santim alına- bilmekte ve bu süteile — hazine azim zarara uğra- maktatır. Bu ihbar üze- TinE gümrük ida- yesi — tahkikata başlamış - ve bu Beş madar Tni ea bolanssık Hakkı bey gezilmiştir. Dün bu hosusta gümrük baş mü- dürü İsmail Hakkı Bey bir muharri- rimize şu izahatı vermiştir; — Bu meseleyi tahkik — etti ve bizi alâkadar eder bir cihet göre- medik. Gelen yağ ekle gayri sa- dihtir, Bunun — için — verilen resim doğrudur.Yağlar dahilde ekle salth bir. hale konulmaktadır. Fakat bu yağlar sıhhata muzur- sa onu Emanci sihhiyesi tahkik ve takip etsin, Edebiyat birliği İdare heyeti kongreye yeni intihap yapılmasını teklf edecek Güzel san'atlar birliği edebiyat şubesi neşriyar encümenleri aza- Gümrüğe ihbarata bu- Tanan ve moktar nar sından on bir zat ve şube idare heyeti relsi istifa ermişlerdi. Gü- zel san'atlar birliği edebiyat şu- besi idare heyeti dün toplanmış; bu istifalara ittıla- kesbetmiştir. Kdâre heyetinin dünkü içtima- ında bulunan Süat Derviş hanım, Halit Fahri, Peyâmi Sala, Refik Ahmet beyler edebiyat şubesi höyeti umumiyesinin 8 Temmuz Pazartesi günü saat on üç bu- çukta fevkalâde olarak — içtimna çağrılmasına, idare heyetinin is- tifa ettiğinin köngreye arzma, yeni idare - heyeti ve neşriyat encümenleri intihap- olutmasınım teklif edilmesine karar lerdir. vermiş: İdare - hey'etinin diğer azası Kemalettin Kâmil bey daha evel istifa etmiş olduğu İçin bu sv- retle idare hey'eti kâmilen istifa etmiş olacaktir. Edebiyat şubesi gazetelerle bir tebliğ neşredecektir. Maaril vekili açacak 12 Tenmunla Türk ve Bulgar darültünanlüları — totkoleeları aç yapacaklar Sekiz temmüzde şehrimizde tofr Tanacak olan Balkan talebe kongresi için bazırlıklara başlanmışur. Kongre - Darülfünun — konlerans salonunda ilk içtimamı yapacaktır. Kongre bizzat Maarif vekili bey ve yahut önün mamıma - başka - bir zat tarafından açılacakaır. Vekil Ce- mal Hüsnü Beyin kongreyi açmak için şehrimize geleceği kuvvetle ümüt edilmektedir. Köngrede Maarif vekili Beşden sonra Talebe birliği namına — Balkan talebe murahbasları — selâmlanacaktır. Buna Balkan talebe — mürahhasları €evap verecek ve ondan sonra mü zakereye geçilecektir. Kongre dört gün devyam ederek J) temmuzde nihayet bulacak ve © gün öğleden sonrk saat 25 te Da- rülfünunda!Darölfünun ve âli mektep lerin bu seneki mezunları veda me- Tasimi yapacaktır. B memsime mu- rahhaslar da iştirak edecektir. Merasimden sonra Kalamış vapo- Riyle bir deniz tenezzühüne çıkacak ve bu tenezzüh sabaha kadar devam Cuma günü Türk Darülfünün- ta- kımı Bolgar Darülfününüe bir futbol maçı yapacaktır. Maçtan sönre Balkan talebe mü- yahhadları — memleketlerine — hareket edeceklerdir. Bir mi,iki mi? Fatih - Edirnekapı hattı mesele oldu ! Dün on sekiz mahalle muhtarı Şehremanetine müracaat etti Balat ve Karegümrük —mıntaka- sındaki 18 mahalle — namıra bu ma- halleler — heyeti -» ihtiyariyesi — dün şehremanetine bit istida yererek Edir- ne kapı hattından şikâyet etmişlerdir. Şirket — wamvay biletleri üzerinde Fatihten Edirmekapıya — kadar olan me safefeyi bir mıntaka gösterdiği ve esasen öyle kabul ertiği halde tramvay işlemeğe başladıktan sonra bu me- safeyi iki mıntakaya ayırmıştır.Halkın bu şikâyeti üzerine vali Muhiddin bey Fazih - Fdirnekapı hattının bir mıntaka sddedilmesi için şirkere teb- ligat yapılmasını emretmiştir, PD AOT BEL Mektepliler Müsabakası 9 uncu hafta 9 uncu haltanın en mühim haberi nedir? müsabakası hazirandan — itibaren a kadar kabul edece- giz. Duncu haftanın en mü- mahfasdar İlan tarifesi ba Yüzümüz güldü: ihtiyâ—çtan fazla buay vâr—._Piyasada ecnebi buğday yüzünden 600 bin liralık bir ziyan var Hiliyetin büyük anket !Gazlnin en büyük eseri nedir? Şüküfe Nihal Hm.ın cevabı Bugün toprağımda y rürken gururla “bu toprah benim... ,, diyorum. Gazi. .. Esori.., En büyük cseri. Ne söyleyebilirim? — İğrakin kav- rayamayacağı kadar engin, kudretli bir varlık ve, onun, tasvire sığmaya cak- kadar azametli, payansız, ebedi. eserleri, ; O kıymeti görüş, anlayış fazla bir onu, biz, ancak, sezebili- dâhi, sanatkâr ve şair Gazi bu toprağa, onu cbediyen yaşatacak eserler hediye etti... Bunların tasvirini daha diyakali Here bırakıyorum. . İnkilâp gün- 'ri benim ruhumu derin hatıcalarla arsıntılarla oymuştu, ben Gaziyi | alarla anlatacağım: Şüküfe Nihal Hanım İşgal askerinin Istanbul sokakla- rına mağrurane yayıldığı gün!.. Dı var diplerinden, siyah- örkülere bü- rünmüş, yaşlı gözlerim — yerde, bir esir aczile sürünerek geçmiş- tim. . Darülfünunda gençlik birbirine giriyordu! Istanbulun işgali en ya- kın bir felâketti... Sınıfları barak- 'tık, salonlarda — yüzlerce - genç, en mukaddes bir heyecan içinde, topra ğımızın halâsı için çareler düşün- dük... Son günler gürup gurup ay- rılarak gelecek düşmana karşı hepi miz bir vazife aldık. İçimize aciz de ğil, intikamla büyüyen kuvvet dolü- yordu... Bir sabah, mektebin yarısı ni İngiliz askerile işgal edilmiş bul- duk! Siyah yüzlü hintliler paravan- ların arasında, bize süngülerinin u- cunu gösteriyorlardı. Memleket ikiye ayrılmış, Anado: ludan feci haberler geliyordu; Tür kün şeref, istiklâl günleri efsane ol- maya başlamıştı... Bir gün, kadın, erkek yüzlerce genç talebe sokakla- ra döküldük... İştanbul en ücra kâ şelerine kadar siyah matem bayrak larına bürünmüşt ';'u:'—.şı: Kün yurdumuz siyah, 0 g yanan güneş siyahtı!.. Şair bir arkadaşımız, yazdığı “siyah bayrak” şiirini yüksek ve titrek se- sile bir son dua gibi okuyor, biz, atrafında — hıçkırıklarla — dinliyor hük: Dâba erken, daha erken... Doğma sakın kara güneş. , Sultan Ahmet meydanındaki mi- 'tingde siyah bayraklara, siyah gü- neşe doğrü ellerimizi kaldırarak gönlümüzdeki ağıların en samimisi- le Allahtan yurdumuza bir münci göndermesini yalvardık. .. .. O büyük münci, bir mucize gibi bize göklerden inerek geldi... ... Sokaklarda, bir esir gibi, duvar him haberi için alınacak netice Temmuz Çarşamba gü- nü ilân edilecektir. Cevaplarınızı Milliyet mü- sabaka memurluğuna gön- deriniz. . Müsabakamıza hafta: NOf? S lhim haberinin ne olduğunu bildirmek ve niçin © haberin tercih edildiğini izah etmekle İştirak edilmelidin diplerinden büzülerek yürümenin a c zilletini duymayanlar. .. Düşmanın uza*tığı kirli süngü uç larıyla titremeye: Güneşin karardığı bir günde rağının siyah kefenlere Büründüzü nü görerek hıçkırmayanlar, obityük müncinin büyüklüğünü anlayamayı caklardır. .. Bu gün toprağında d ken, “bu toprak benim!” diy Bu gün, etrafrma bakınd kit, gördüğüm çehrelere “bunlar be mim kardeşlerim!” diyorum. .. Bu gün, başımı göğe kaldırdığım

Bu sayıdan diğer sayfalar: