1 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

1 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3UDYER Llerinin en yağmnrlu hava- da bile kadığına dikkat «ttiniz mi ? likelidir. JDYER ıâsriııin harici, Patinaj tehlikesin ariye indi, yeri « ısıracak » şekilde imal ilmiştir. B , çrübe için yağmurlu hava klemeğe H yok. Elinizi bir GUDYER Stiği üzerit 4 yın; lJâstiğin çekişleri, size r diş his r Sağlamlıl Yniyet hususunda GUDYER eşi )'Okwitün aüııyaııın kabul ettiği bu kikatı ispfin bir tecrübe kâfidir . BÜYÜK ÜN MTANİSI inc_i şide 11 Temmuzdadır Ülk ikramiye: liradır HTıca 30,00 000 30,000- 20,000 ” 15, SAD ”".I'.f?mlııclef ve 100,000 L. mukâfa Bu keşide cem'an: 33,000 num,a kazanacaktır —- * vnı= fabrikalı d İK el leninde N. Aclman y aa 3 ramaralı Joz. lar, müceneyvi g Y M l * perde mister, tük keten perde, örtüler, maroken komiş R karyolalar Wle çocuk karyolaları fabri ha l daaktA ve he KİK CE . D zade Ticarethanelerinde Gaet nefis ve leziz ikdata OXX1XYLlIKLIl0 Emniye|” Sandığı müdür- iğünden Takbüle HL n 1T0a L l aralı deyn senedi moelbince Emnlyet ğindan İstikraz eyli meblâğ — mukabilinde Sandık —namına merhun a Beyoğlunda Te l N linde » Bekçi sokağında eski ve yeni 5. Nutnarılı ve İ 29 32 34 arşın arsı Üzerine mebni üç katran S Oda, iki sola, birk Lenak, bir Kuyu, 40 arşın balçe ve müştemilân i havi hanenin tamdü, vedesi hitamında borcun verilmemesinden do- meba çakarılarık. 136 yra bedel ile müşterisi namma kact kurarı çe ken Dü kere yüzdebe zem l başka bir müşteri çıkarık müseyede b '“"m""" İblâR İylemiş olması cihetile mezkür hanenin 2-7-900 MÜSAdif önümüzdek Sah ü ü ayedesinin Jerati ve Slesinla ikmali mukark, bay aa YD Gan 'olanlanın mezkür günde K SAt On alaya kadı gaa ga aa a lar balanmaları Jüzümü idaresinde Kayan bihiğin. gevşek frenler kadar YT PAZARTESİ 1 TEMMUZ, 1929 Salgın hastalıkları neşreden odur onu koğmayınız, çünkü tekrar gelir —- ı DA -——//;Ar'ı Hey'eti A N a arüttalimi Musiki Beşiktaş Parkında LAKIN ELEKTRİK SÜPÜRGESİLE onu yakalayınız “SATiE,,de MECGAKEN TEĞRÜBELERİ YAPILIR VERESİYE SATILIR diriyetinden: bu akşam ve her Pazartesi akşamı tac edilecektir. TOZ, İŞTE DÜŞMAN Jandarina imalathanesi mü- 10242 ilâ 16338 metre yazlık | elbiselik kumaş pazarlıkla satın| 79 Ve pompası 7 alınacaktır pazarlık 4-7-29 Pcr, gşembe gününe kadar devamla | yevmi mezkürda saat 14 te in- dmviş, T reride ile tanıstıktar Evkaf Umum Mudürlü-| .. Ğ | ğünden: | £ — (60) alımış lira v ve (215) iki yüz Mmühendis mimar. 2 — (50) elli lira maaşı asti ve cahsisatı Tevkalâde ye ve (90) doksan Tira #htisas Gererli betonarme ile müteveggil Ankara olmak üzeve İki seyyar mühemdis mimar. 3 — (190) yüz yirmi Üra ücreti şehriyeli Dir ressam TKondoktör ve ktebleri mezunlarından ve Mimart resimlerinin tebyizine vakıf bulunan) yirmi beş lira maaşı asli ve tahsisata fevkalüde ve bahalılık Ankara olmak üzere İki seyyar #ürveyyan (Kondoktör ve ektepleri mezunlarından) AY Taşaat Müdürlüğü kadrosunda münbal ye balâda muharrer memu İ 20 tarihine kadar Memurin & vesaikt lâzimelerile ve taşrad dükları memuriyetlerle yaptıkları ğ mek ye bu baplaki vesalki de (braz ve trsal eylömek | t Müdürl üğüne müracuatları. asli ve tahsisatı fevkalâde e pahalılık zamlı- || on beş İira İhtisas ücretli betonarme ile müteveğil bir j hallık zamlı | ve metkesi l | Sanayi M güretile Fvkul İnşa P. T. T.levazım müditiye- tinden: — Hu avalyeye mahsos üç nevi “ Kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 — Münaktâa 1/9/920 tarihine musadif pazar güü İofa edileceğinden taliplerin şerensme almak için şimdiden, tekliiname ve teminatlarinı muhtevi kapalı vi tevdi için de Tezkür tarihte saat n dörüe İstanbulda yeni postanede mübayaat komisyonuna müracaatları Şanıstn orman müdürlüğünden: Samstn vilayetine tabi Vezir köprü kazasının sarıçiçek orma: nından on sene müddetle 14270 metro mikâp giyri mamul karaçam eşcari beher metro mikâbi gayrı mamülu 300 kuruş bedeli muham- menle ve kapalı zarf usulile 23 Haziran 029 tarihinden itibaren 24 temmuz 920 tarihine kadar otuz gün müddtle müzayede vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan 24 Temmuz 020 tarihinde teklilnamelerini saat on beşten evel Samsün orman mü- diriyetinde Mmüteşekkil ihale komisyonu riyasetine vermeleri ve daha ziyade tefslâr almak isteyenlerin Ankarada orman umümi müdü ne Istanbul Sinop otman bas. müdiriyetine ve Samsun orman müdiriyetine müracaatları ilân olunur. Deniz sahn alma mübayaal komisyonundan: 10,000 — kilo elvan üstübü 22 temmüz 920 Pazartesi günü 5000 kilo beyaz üstübeç saat 14 te kapalı zarlla (halesi 3,000 kilo — sabun 22 temmuz 920 Pazartesi günü saat 15,5da münakasai aleniye ile ihalesi : Millif müdafaa deniz kuüvvetleri ambar İhtiya için balada mu- harrer malzeme hizalarında muharrer gün ve saatte ihaleleri İcra edi: lecektir. şarmamelerini görmek İsteyenlerin her gün vermek isteyen- | lerin de yevmi ihalede Müharrer saatte Kasımpaşada deniz levazım Batın alma komisyonuna müracaatları ı Devlet Ylatbaası idare komis-. yonundan: Matbaada bir. sene zarfında teraküm edecek haddi azami beş santim arzında kkırpıntı kağıtlar müzayedede takarrür edecek fiatla talibine ihale edilecekdir. Talip olanların bu bapta tanzim edilen şartnameyi görmek düzre her gün muhasebeye ve müzayedeye işti- rak etmek üzre dahi 15 Temmuz 929 — tarihine müsadif Pazurtesi —'“gır?nı!ıi” lluşılluın yaralamış, (ain 250, ton galvanize demir cel at nn Kkanar b SOnca Di Vebayı tevlit eder Onları hiç koku neşretmek- sizin kurutan PASTOKS ile imha ediniz. Paris Pastör lâbö- Tatıvarı posu: J. Bert ve Şürekâsi, Galata Voyvoda sokağında Vayyoda Hanında No, 1 zeratındıi İzmir belediye riya- setinden : İzmir heleditesi eczahanesine müktezi seczayı * e ye müalecat kapalı zarl üsülile ve - yirmi gün müddetle münekasıya konulmuştur. Taliplerin mezkür levazımızın müf- vedatıni görmek ve şaralti münaka- sayı öğrenmek üzre İzmir belediyesi sertababetiat ve münakasaya iştirak ve tekliflerini vermek için de İzmir belediyesi mübayaat komisyonuna 20/7/929 da saat 17 ye kadar mü- racaat eylemeleri ilân olunur. .. * Şamberlân otoklavı, — kazanı, ba- kırdan kapağı, bronz — ve şamiyefi manometre emniyet süpabı. —harief kısını saç, petol ve hava gezi ile işler, kutru dahilisi 0,40 dahili derin: liği OG0 ebadında bir ocoklavı. Bu otoklav için nikel pansuman kuturları 220 milimetre derinliği 150 milimetre ebadindi 20 adet kutüsile beraber. Yukanda isimleri ve cinsleri gös. terilen levazımatın mübayansı kapalı zarf ücüllle münakasaya konmuştur. Taliplerin şeraltl öğrenmek — ve tekliflerini vermek Üzre belediye mü- baysat komisyonuna - 17-7-929 - da sast 17 ye kadar münsesat etmeleri ilân olunur. DOYÇE ÖRYENT BANKı- Tesis tarihi; 1906 Mücssisleri; Dresdaer Bank. A, Şafhavzenşer. Bank, Frayn Nasyonal Bank For - Doyçlarıt İdare merkezi; Berlin Şubeleri; İstanbal, İzmir, Hamburg Galata kısını telefon numrosu; Beyoğlu; 247, 248, 964. 085. İstanbul kısmı telefon - numro- sıç İstanbul: 2842, 2843, Deposu, — İstanbulda — tütün gümrüğü, telefon humrosu, İstanbal 3227, Bilumum — banka P #İLUMUM nnînn ÜLHÜRTALARİL Seyriselam , Gurabai müslimin hastanesi , | Hilâliahmer mektebi ve sair müessesatı sıhhi- yece tercihan istimal edilmekte olan FLİDA sinek, sivrisinek, tahtakurusu, pire, güve ve L bütün haşaratı yumurtalarile kati'yenimha ve | ifna eder. Leke yapmaz, tesiri kat'i ve kokusu sıhhi velâtiftir.FLİDA haşaratı öldüren bütün | mayiat arasında birinciliği kazanmış ve Fransa hariciye nazareti ve Türkiye şehbenderliğince resmen tasdik edilmiştir . Sanat ve rekabet âleminde dahi en yüksek mevkii şahadetname- lerle ihraz etmiştir. Çünkü yarı yarıya daha ucuz vetesiri yüzde yüzdür. Şişesi 50, tenekesi kuruştur. Flida istediğiniz halde (tesiri yoktur) diye sizi aldatmak isteyenlere. inanmayınız. Flida haşaratı öldüren bütün mayiattan daha mü- kemmel, daha müessit ve yarı yarıya daha ucuzdur. Flida yerli dimağı, yerli amelesi ve yerli sermaye ile yapılmıştır. Flidayı tercih ediniz . Flidanın müstahzırı Hasan Ecza deposu sahibi Meşhur Hasan ko- lonyası ve Hasan kuvvet şurubu müstahzırı Hasan Beydir. Flida bir şaheserdit. Markasına dikkat Hasan ecza deposu in | Lâleli harikzedegân devairi | müçtemiası müdürlüğünden: Lâleli harikzedegin devalri müçtemissında üç ve beş odalı haneler icarı vörilecektir. Arzu edenler termmuzun — sekizinci pazartesi günü sabah saat 12 de ihale edileceğiaden yevmi mezkürda pey akçelerini alop — müdürlüğe müracaat ecmelidirler. Vilâyet daimi encümeninden: Zeytun burundan Yeşll köy fenerina kadar olan — sahilden şartnamesine tevfikan kum ve çakıl ihı resmi nisbisi V7 temmuz 929 tarihine müsadif saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur. taliplerin encil- Yarşarmtar gür mene m | İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umnm müdürlüğünden: 8:000.000 adet mantar 20 temmüz Cümattesi günü saat 15 te ihale edilmek üzre ka- aht zarf üsülile münakasaya - konulmuştur. — Taliplerin — şarınameyi yiE-Haydarpaşa — ve Baplarbaşı ile — KamcaAhmet arasındı temdidi . J)karrer tramvay hatlarına mütelerri toprak halriyatı parke kaldırım feshw İnşası, ray ve makas ferşi, direk rekzi v. $. gibi ameliyat ile bin ton kadar demir ve haval hat malzemesinin Hay- darpaşa rıhtımından güzergâha nakli | temmuz 1020 dan itibaren onbeş gün Müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vaz'edilmiş. tir. Taliplerin güzergâh pilanını tetkik ve şartnameleri anlamak üzere Cumadan masda her gün Üsküdarda — vapur “iskelesi " kurbündeki şirket merkezi idarcsinde fen şubesine müracaatları. Devlel demiryolları ve Jimanları umum! idaresinden; 8 Haziran 1920da münakasası icra olunup ta verilen Hat yük. sek görülen font boru ve teferruati münakasası tekrar 10 Ağustos 1929 Cumartesi günu saat 16 da Ankarada Devlet. demiryolları Umumt? idaresi malzeme dairesinde icra edilecektr. Münakasaya iştirak edeceklerin tekliflerini garanti mektuplarile birlikte mezkür günde saat 15,30 « kadar Umumi müdürlük kalc- minc teslim etmeleri lâzımdır. Münakasa şartnameleri Ankarada Devlet demir yolları, malzemi dairesinden, Istanbulda Haydarpaşada Haydarpaşa mağazasından beş lira mukabilinde tedarik edilebilir. y m ni el a DA F LA Beykoz kundura ve dibağat fabrikasından Beykoz fabrikasında bir sene zarfında busule gelecek arınu ve kazıntılar Temmuzun onbeşinci Pazartesi günü talibine ihale edile- ceğinden istiyenlerin şartnameyi görmek üzere her gün ve fiyat mektuplarını vermek için Temmuzun onbeşinci Pazartesi günü saat zao . e İmrast. Kastlar — lcer ı;ı'.'v'mı'.'.e. adar Lı"ııuv-— Sanaxi (peMesdin - haoknenndle Sülairsite - tekerrür etmesinde 1 a m o tekrar — isticy kâr salonu, çamaşırbane, emesinden hakikaz- İçedilmeyecek — ve diber <e İ Köüsinemei O - p ÇN

Bu sayıdan diğer sayfalar: