4 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

4 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TEPEDELENLİ İ ALİ PAŞA v VASİLİKİ? ğI Ne hacet et hep| biliriz! Biz bu devlete ne e ne hizmetler etmedik.. —Aman sulta Zurun. Demekten çekiniyordu. — Dinle Mehmet Paşa. Sül larla tam iki sene oğraştım. Sül Dağını sardım. Harbi ka- zanacağım sırada. ., “Mosko” Adlı bir Arnavut Rum karısı Sülyot karılarile ka- çan erkeklerini geriye çevirdi. Yüzlerce. . » yüzlerce aslan gi bi delikanlı şehit verdim, Utan- cımdan Yanyaya gece döndüm. Benim için: Ali gavur oldu derler... Estağfirullah. «- rullahilazim! — Ne hacet hep' biliriz. Bu şayta önce benim işime yara- mıştı, sonra Flurşit Paşa fay“ dalandı. Mutaassıp Arnavutlafı birer ikişer kaybettim, Bak Paşa... Ben asla dini: değiştirmedim, fakat çoklarını Müslüman ettim. «Himara» «Lap» ve etrafın- daki Hiristiyan köyler ahali Alinin döndürmeleridir. Oralar- da Mesçitler Tekkeler yaptır- dım. Laplık Rumların burnu- nu kırdım. Üçüncü Selim bana: — Aslanım! Diye ferman bile yolladı! .Biz bu devlete ne hizmetler etmedik. Dağlı eşkiyasmın üze- rine Den gittim. «Pazvant * Pasban» oğlu Osmanm üzerine onbeş bin kişi ile yürüdüm, o yelin Velrikası: 53 unu kerem bü- Esteğü- gir ga mia e zaman da Sadrazam Hüseyin| Paşa beni çekememiş öldürmek istemişti. — Fesuphanallaht. . . — Niye «Suphana'lah!. ..» olsun? Bizde adet böyledir. Bü- yük balık kü yutmak ister, günkü onun büyümesini kendi zararına görür. Rumlar benim ,Pasban sban oğlu! Lu) M Milliyetin b büyük anketi k fFinet sörhüfaı yet çıkmhâr'itanılır ve bekleri değildi. İnsanın insane yenmi kabül edilmiyecek bir» şey. yoktur. Fakat o bu inkilâp Üc zamanı yen- miştir. Başka milletlerin yüzlerce i- lim ve fikir kurbanı verdikten, sene- İçrce süren hazırlıklardan ve türlü ierilemelerden sonra yap- k oldukları böyle bir eser için, en nikbinimiz, elli seneden ç sağı zaman verebilir mldik. REŞAT NURİ ... FERİT CELAL BEYİN CEVABI Ferit Celâl Bey OGazini en büyük eseri: Buna cevap verebilmek kolay de- p e Onun eşsiz eserleri, keskin leri birbirine yayma heybetli Ji silsilesine benzer. Uzaktan yüksek bir dağ görürsü- : Tepesine tırmanırsınız zanne- esiniz ki bundan daha yükseği , Buradan bütün enginleri seyr mümkün gibi görünür.. Fa- yi bi ki ondan ötede daha dağ görürsünüz. . Birl yetki olan bu heybetli dağ manzaraları ortasında o kendinizi bolmuş bulursunuz. Bunlardan igisi acaba daha yüksek, daha ha- dir? Bunu bir türlü kestirmek| kabil olamaz.. Gazinin eserleri de böyle. © Bunun için Gazinin en büyük ese- “ri Türk milletinin yüregindeki, dı- 'mağmdaki cevheri, kabiliyeti seze- “çek mücadeleye karar verip Anado- geçmesidir. Bütün ümitlerin tu d ğı en dinç, kafaların, en sağla seciyelerin bile kargaşa. ta banaldığı biranda orun dehder, Ceragati emsalsiz cesareti göründü. « Dünyada imanılarak, bilinerek, ne- çesindeki ehemmiyet ve muvaffaki yet görülerek başlanan bir 4 kadar | yl bir çer olaya. Here bag minin le ER ik N. pamaz, n neticeyi idraktadır.. ui zafe AYHAN üzerine varmamdan meydanı tekrar boş bulmuşlardı. O sıra- Jda Fransız Cümhuriyeti ve lâli yunan istiklâline çalış; rm yeniden gözlerini açmıştı. | Belgiratta boğulan Velestin- li Riğa nın ceneral Napolyon ia İmektüplaştığını daha çok ev-| velden biliyorum. Riğa yunan istiklâline çalışıyordu, “Eterya” cemiyetinin ilk temelini bu a- dam hazırladı. Avusturyada es dolaşıyordu. Tiryeste de tutu- lüp Belğirat Muhafızma teslim edildi, yanmdakilerle beraber öldürüldü. .. Mehmet Paşa: Yağâ!... Neler olmuş ta bizim haberimiz yokmuş! Gibilerde Ali Paşanır yüzüne bakıyordu, hem de nasıl : 'Bön bön, İhtiyar Tepedelenli anlatma-| yı kesmedi: — Ben Vidindeyken Ceneral Napolyon un Mısır toprağına a5 ker çıkardığını işittik. Yanyaya dönüyordum. Yolda oğlum Muhtar Paşadan bir mektup aldım: “Baba... Tez yetiş! Narda- dadaki o Fransiz (o Şehbenderi Rumları teşvik ediyor, hepsi ayaklanacak, Yanya ve Tırhala Rumları şimdiden Riğanm ya- nık şarkılarını çağırmağa başla- dılar! Diye bildiriyordu. Riğann şarkısı: “Kalk ey yunan eh Diye başlıyan bir şarkıydi. (**7 Düşünün bir kere: Vidinden İ Yanyaya yıldırım gibi yetişmiş tim. Tam on gün içinde... Ya- nında onbeş bin kişilik kuvve- timle beraber, . Bitmedi (1 Marseyezden alinmiştar. dan mabait | rini, Anadolu zaferi inkilâbı, inki- lâp Türk milletinin medeni evsafını, seciyesini vücuda getirdi. Ö İlk öh- ce ve kuvvetle sezmemis, görmemiş, Türk eilletinim zafere, inkilâba karşı istidat ve temayüllerini duy- mamış olsaydı kim bilir hangi neti- ceye varırdık. . O tasavvur ettiği zaman hiç şüp- hesiz ki vatan üzerinde sonsuz bir şekilde yerleşecek olan eserinin aza metli hayaline dimağında can ve ha- reket vermişti... Bunun içindir ki tutuşmuş olan vatan ortasına atıldı sesinin ülviyetine Türk milletini büyük bir heyecanla celp edebildi. , Yapti. yaptırdı, yaşattı. .- Büyük işleri vücuda getirenlerin en büyük eserleri hiç şüphesizki ilk karar, ilk teşebbüsleridir.. O son nutkunda Türk gençliğine bunu — yük bir öğüt olarak ta söyledi. ranlık, çetin zamanlarda a düşünmek, kurtarmak bu Gazinin en büyük eseridir... Türk sözü baş muharriri Urfa mebusu FERİT CELÂL vr. © FAZLI NECİP BEYİN CEVABI Gazinin en büyük eseri asırlardan beri memleketi pençesine almış, ez- miş, kemirmiş olan kara kuvvete ga lebesidir. Gazi bu pek büyük muvaffakiyeti terakkiye hail olan cihalet veta- up zulmetini kaldırdı. Gençliğin önünde süratla ilerilemeğe (müsait bir meydan açtı. i sultan Mahmudun yeniçeri ocağını söndürmüş olmas: Gazinin bu muvaffakiyeti yanmda pek-ehâm miyetsiz kalır, Çünkü yeniçeri zop- baocağı karakuvvetin elinde bir a- let, bir baziçe olmaktan başa bir şey değildi. Kara kuvvet memlekete yeniçeri belasından, muharebe afetlerinden, istila felâketlerinden daha büyük; müzmün, mütemadi zaralar verdi, Bütün felâketlerden çok yaşadı. O- cağı söndürüldükten ezildikten son- ra da küller altında yaşamağa çalı- yan, fırnt bekleyen mütbüp bir afet tir. Fakat göçen her gün nur ve irfan âlemine, gençliğe yeni yeni kuvvet: ler bahşetmekte, kara kuvveti ezmek| te zaifletmektedir. Gazi, Yunan istilâsından, kapitü- lasyonlardan bin kat belalı ve muzır, dahili bir maraz olan kara kuvvete harf inkılâbile son darbeyiurdu, O- İnun yadigirlarını da ölüme mahkum, "etti, Memlekete parlak bir seadet afis açtı. iğ ki yurün ceneralları kiyafetinde| İdiği nunukta halen (Ca a gilderede İşsizliğe çare Hükümet tarafından)| izahat verilecek 2(C AA.) — Kralın kunduktan sonra. M. Bal. m derece mutedi bir nu Müzakerat, ne ibersller ve de diğer mebiuslar on nutku dan 3 sik söylemiştir. ndan hiç bir nutuk söylen- sizin tebir edilmiştir. İşsizliğe bulmak için lâz bir çare gelen tedbirteri) | âraştiran ve tanzim | etmekle ü has Lordu M en ibaret olduğunu izah © cektir. O zaman hükümet p in mühalif fırkalar tarafındar tbrin olunmak Yeni bir buhran Mancbester ; A.A.) Amele, üc tenzilini Bi patrı urahhasl; iu 2 ( lerinin */, kabulderi - imtin. lerdir. gün pamuk leri ann mümessilleri «mele zun. uza diya üç mühim gaye Londra, 3 M.Mac Donâld, avam kamarağındi söyle- | hükümet için &n mühim olan meselelerin işsiz- | İç içtimai yükselme ve miller lerin dostane teşriki mesaisi saye $inde temin edilmesi lâzım gelen umumi sulh olduğunu beyan et miştir. Deniz silâlahlarının — tahdidi hakkında « İngiliz başvekili, “bu hususun evel emirde © şimdideri bu mesele hakkında müza girmiş olan İngiltere ile-müttehi- del Amerika âfasında bir itilaf husulüne. bağlı olduğunu söyle miştir. : Tamirat meselesine temas eden M. Mic Donald, mütel r komitesinin vermiş olduğu rapo- run pek muğlak bir vesika oldu- gunu ve yakında Londrada top- lanması muhtemel olan konle hükümetin — han in edebilmek için edilmeğe ransta sürett muhtac bulund söylemiştir Matbuatın fikri Londra, 3 CAA) nutku matbuat tarafından müsai€ surette iş Muhalif gezeteler nutkun mutedil oldu. una kabul ve teslini' etmekte amele gazeteleri de pek mükem- mel bulmaktadır. Times gazetesi: Mic Donald kabinesinin harici meselelerin bir çoğunda eski hükümetlerin siya- setini takibe Karar vermiş olm- sından dolayı memnuniyet izhar etmektedir. Kralın karşı ır. Sırbistanda Şiddeti bir fırt Belgrat, 3 ÇA.A ) — Bosnada gayet şiddetli bir fırtına olmuş tür, Bosna nebri taşmış, 11 kişi ölmüştür. Külliyetii hasar ve z ar vardır. Sular.bir çok sürüleri alıp götürmüştür. zanica ile Jepçe arasında tren münakalâtı kesil miştir, Yeni doğan prens Belgrat, 4 (AA) — Prens paul un tevellüdü: münasebetiyle adliye nazırı bilbassa matbuat çürümleri hakkında bir af Jâye hası hazırlamaktadır. Rusyada kıtlık yok Moskova, 3 (A.A.) — Masko- ya Sovyet heyeti © umumiye celsesinde Rus şuralar itrihadı şe- birlerinin yeni mahsul idrakine kadar kâfi gelecek ekmeği mev- cut olduğu beyan edilmiştir. Amerikada yangın San Francisco 3 (A.A) — Bir yangın dün gin Sanran- ciscoluların sayfiyesi olan Millval. leyde yüz kadar evi tahrip et | dokuz müstepkife karşı İ brakılac | tirazi i Sosyalistlerin cevabı hana hmerikaya İnrç ilin eski meselesi uzadı Paris, 9 ÇA hakkındaki jtilünara “esir keratta buluna: Borçlar müzd- ) san mec Usi maliy& encümeni üç karar Evvel: alelâde; tasdiki 24 rey meli vermiştir. ile, oSanlşe k ihtirazi k diki (9“yeye karşı Salisen kanuna” dörcer e tasdiki “de kif sddetniiştir kayitlerle muhalif. ve Jj reye karşi ç «sbabi o mucibesi, nenin meclise - tevdi vakıf edile: cek olan mötne olmağa. sadır Ehcimen;, “hizi arrifini nerin “tey ak ihtira: müllerini gövdi Kolislerde devern eden şaytala- ceği mötnü yitlerin for ermiştir konula, davet ra nağitan M.Pöincarenir, maliye | encümeni içtimginin sonunda ih tirazi: kayitleri"ihtva'eden hiçbir | metin teklif elemiyeceğini, fakar tesvit ve tanzimi | örcümenle teşriki de bulunduğunu k etmiştir. Hariciye encimeninde Paris, 2 C A.A) — Mebusan meclisi - hariciye. ençiimeni borç- lara müteallik itilâfları müzakere ederek üç muhtelit kater ver. mişi Alelâde tastik teklifi hiç bir reye -iktiran edememiş, ts “tik hakkındaki fâyiha 87 karşı 45 vrey şile. reddedil bazı, ihtirazi” kü: tasdik teklifi İS rey edilmiştir, be yek müstenkiller vardır, Mısır Krali Parisle Paris, 3 (AA): Kral Fuaç Pariste bulunaü kızirâ müldki ok. mak. ve iki, halta kalmak üzre'| Cumartesi- günü Fransaya göle Kral, Röves” yarığların seyrettikten sopra Vişiye ve oras dan tekrir Pöpise gelecek, İkpan ya Kral ve Ktliçe: tarihine Kadan orada kalacaktır. ayan'inlihabatı Paris, 3'CAA) Meclisler ayan imtihabanıni Teşri ci hesfimda"” yapılmasını - ka iü ıştırnuşlardar,, Çıkan n | azasınm vekâlet: müddeti Kâr. . nusani içsimil “adiğire kadar de- vam edecektir, Yeni Japon kabineşi Tokyo, 3 ÇA A.) — Japon impararoru Hamaguşi kabinesinin teşekkül suretini tasvip etmiştir. M. Shidehara hariciye, M. Ada tol dahiliye nazırı sıfatile kabi. neye: dahil hülünmaktadır. cekitr. in ziyareti nievelih is Pöris, 2 (XA) — Mebusan meclisindeki sosyalist grupu borç Tara müteallik tulaflar hakkındaki hareker tarzını fayin ermek için toplanmıştır. Grup Perşembe gü- nü mü ine dövam - edecek ve ağlebi trim aile EEE dika müuarız olun tarafın. Ciktini kabul sedecektir. İspanya bâşvekili. hasta Madrid, 3 (A.A) — Baş vekil M. Primo dö Riveranın müptell olduğu Flegmon hasta lığı şiddetlenmiştir. Başvekil bütün gün yatakta “kalmağı mecbur olmuştur. Macaristanda casusluk Prage, 2 (AA) —Pemir yol- amelesinin Ma- car hududundaki Hidlasnemeti şeh rinde o casusluk töhmetile tevkif edilmelerine karşı prötesto olmak üzre Macaristan ile her türlü mü- pakaldtın tatilini emretmiştir. Ma- car şömendölerleri, Hidesnemeti ile muntazaman münakaldtta bu- Tnmaktadır & aamir HARİÇTEN ALDIĞIMIZ HABERLER Tevellüdalın artma- dığı anlaşılıyor şredilen resmi artık arte kalyada son ne madığı anlı Ayrupa gazı susta yazdığına göre eğer vaziyet şimdiki ede ki sene Müdarta faz lalık ge ilmiyecektir. takdi memleketlerini: diğer garp aziyetine | girecektir. hali düşi İtal teleri. bu iyatte zetesi te ber vakrtkinden 7 bulunmak rek bir istinat eteğini de tevellüdatı Muş Tribuna gazete artar M | l €mirleri ad revellü dir çok tedbir edilmiş. ve bunu ko için de laylaştırmak bir, çok ka: munlar ya pa r.Mamâf yazdığına göre Kadar yalin vru gazetelerinin tedbirlerden beklenen alınandamıştır. Papa alaya iştirak edecek Roma, 3 (AA) 25 Temmuzda dini bir a rak etmek ç cağı teyit olunuyor. Munmamistmmdi. Yunan teslihatı Yunanlılar Salamin zırhlısının sür'atını 27 mile çıkarmak netice Papanın i Atitadam “ bildirildiyine göre Hambürgün Vülkan tersaneleri inşasına başlanmış olup muharebe dolayısile inşaatı metrik kalan Salamin isimli Yunan zırhlısı teknesini tetkik için Yunan heyeti gönderilen fen Londraya dönmüş. ve bahriye nezaretine, göndermiştir. Bu. zrh- Birin inşastınin ikmal edilip edil hakkında henüz kati vl bu iye bugünkü raporunu miyeceği yir karar verilmiş Alman tersanesile ge ih muvafık bir şekil vet için yapılması eden wadildrn “mümkün “olup olmadığı hükkında olan lerin neticesine bağlıdır. Af tersanesi Yunanlıların istedikleri tadilatın. icrasını kabul etmekte imiş. Bu tadilatın “en mühimmi gemiye Yavuzun adil, yani santa temin olup bu hususta fenni at ilavesine imkân hasıl ımı Yunanlılar ümit ediyor- ira, bugünki. halile: Salami- nin sürat bundan çok aşağı olup bu da Yavuz karşısında pek dun: mevkide kalmasım intaç etmektedir. Yavuz saata 27 mil süratı maden kömürü istihlâki ile temin etiği halde Salaminin ancak makinaları Türbine tahvil edilmek suretile bulabilir ve Ya- vuz. ile müsavatı temin edebi- lirmiş. Yunan gezeteleri meselenin henüz müzakere safhasında oldu» Bunu, ve bunun hitamında bâh- tiye mazırmın ti altında! heyet tarafından metruk gemi- tesellüm edilip edilmiyeceği hak. kında bir karar verileceğini kay- dediyurlar. 1. Venizelosun seyahatı Atina, 2 CA.A.) — M. Ve nizelos Ağustostu hareket ede- cektir. Mumaileyh, tamirat kon- feransında o memleketini temsil edecek ve Eylülde Yunanistana dönecektir. Meb'usan meclisi Atina, 2 (AA) — Hükümet, icabında fevkalâde olarak içti- me icap açiliş sür'atma mu 27 mil süruu Falih Rıfkı be yimar müdürlüğ pe idare meclisi reisi oldu Anhara, 3 (Milliyet — Imar müdürlüğünün büro ve planının tatbikine ait program, projeler M. Yansenin huzurile hazırla- nacaktır. Müdürlüğün yapacağı iki milyonluk istikraz'için henüz müzakere başlamamış dürlük idare mectisi Falih Rıfkı Bey tavin edi Celâl Esat Bey müdüriyeti ima Ankarada kalan fasil olacaktır. ee emel Taklibi hükümet cürmile mazi olanların muhakemesi İzmir 3 (A.A, mahkemelerine bu gin öğleden raporu okunarak kafi görülmüş hakkındaki rapordan bir netice tetkikine ve muhakemenin temcu rilmiştir. Hizmet sazetes İzmir , 3, (Milliyet Taklibi hükümet Hizmet Besim ve Talat Beyler aralarındaki ihtilâtın hai cürmile mazmun cla sonra devam edilmiştir. Ehİİ ve doktor Hikmet beyin yej elde edilemediğinden y uzun. sekizine talikine kari inin sahibi kimi gazetesi sahiblerinden 'n muhkı imtiyazın kendisine ali olduğunu, Talat Bey Ise mukaveleyi tererek şerik olduklarını iddia ei td, Muhakemeye yarın devam edilecektir. “Yangın var, yangın va Dün gece bir karı koca kavgasi etfaiyeyi Kad Dün gece Kadırgada garip bir vak'a olmuş, bütün bir ma- haliç. halkı “YANGIN YARI, sesleri içinde telâş ve heyecame kapılmıştır. Bu heyecan arasın- da Kadırgadaki üçüncü İlk mekteiten ıfalyeye “yangınl,, Belgrat ormanları işlet-; me müdürü Ankara, 3 (Milliyet) Belgrat ormanları işletme müdürlüğüne Orman mekte- bi haşarat muallimi Remzi Bey tayin edilmiştir. Hilâllahmerin garden parlisi Ankara, 3. (Milliyet| Hilâliahmer tarafından ayın yirmi üçüncü günü Marmara gazinosunda bir garden par- ti verilecektir. Avrupaya bir heyet gidiyor Ankara, 3 7 Milliyet | — İktisat vekâletine alt serüm- ları kurutup toz haline ge- tirmöğe mahsus alât ve ede- vat mübayaası için baytar | müdürlerinden Naki Cevdet, Şefik beyler Avrupaya gide- ceklerdir. emen — Darüişşafahada imdadı “sıhhi kursu ktebinde yeni bir kurs açılmı ikmal edil miştir. t ksviçne mekteplerinde tatbik edileni bu usül ilk”olarik Darüş şelakada tatbik, edilmiştir Kursu Besim Ömer paşa ile Ahmet bey idare etmiş Besim Ömeri paşa kurs için lâzım olan alât ve edevatı mektebe hediye etmiştir. Mektepte yapılan İmtihan ve imdadı sıhhi manevrelerinde mü- vaflak olan elendilere imdadı sıhhi şahadetnamesi verilecektir, ve Salim lerdir. Avusturyada zelzele Sidney, 3 ( A.A.) — Buraya gelen bir telsize nazaran 28 Haziran gecesinde şiddetli bir sözele, yeni Hebrides adalarının en genişelerinden olan Ambryn adasını sarsmıştır. Dalcap de ve Grdliğşcove de misyonerlere ait iki bina harap olmuştur. Bu iki yet arasında bulunmakta Olan katolik misyonerlerine ait bina- nın harap Olmuş olmasından korkulmaktadır. Bu mıntaka, fev. kalâde volkaniktir. İLAN İç el orman müdüriyetine merbut Gülnarın âvürga orman kıtasından senevi 1024 metro mikâp kara çam eşcarı kat ve ihrac edilmek Üzre seneliği 15 Haziran 929 tarihından i- tibaren 15 Temmuz 929 tarihine ka-! palı zarf usulile muzayideye çıkarıl- mıştır bedel muhammini 14501 kuruş tur silifkede orman müdüriyetinde müteşekkil komisyonda ihale yapı- lacaktır şerait sairesini öğrenmek maa davet edilecek olan mecli- sin, içtima devresinin bitmiş ol duğüna' dair emirnameyi tanzim etmisde isteyenler Ankarada orman mildüri yet umumiyesinden İstanbul ve A- dana orman beş müdüriyetinden ve silifke orman müdüriyetine müra- cant eylemeleri ilân olunur. ırkaya getirdi haberi verilmiştir. Fakat-bir kaç dakika yetişen Kiniye Kadırgada alev ve duman yerine “Yi | w Sesleri içinde devam &l bir karı koca kavgasile ki laşmış ve derhal avdet etmiğ, | Tar olsa adasında Hayat p: pahalılı Odanın hesapların neden itiraz ediliyot İstanbul ticaret haziran ayına ait pa tiklerini bir. haftay layacakur. Odanın son pahalilıği grafikli ışıklar. oldüğu söyle Odanın gratiklecinde şekeri. 1914 te3 kuruş gösterildiği 0 Zamanki şeker fiatimin dal para olduğunu yüzünden odanın Odası gö hılık isg kadar hi neşrettiği vi l İ petini tespite husu düştüğü. zikeedilmekte. bankalar, bu tarzda İstatistik mudürlüğül Bâzttgeldiğini ileri umum yapması di edildigi gibi ir ilik nispeti üzeri ehemmiyetli bir ;tağıni söylemekte Aliye ha hanım 5 Akırcezaya sen sevkiml temel görülüyor Mm. Manniği tabanca ile cer Şakır paşanın kızı Aliye hanım kındaki istintak tahkikat evrak Üsküdar müddci umumiliğine miştir. Müddel umumi Suat B- talaanamesini bugün yazarak 6 istintak hakimliğine iade ede Bunu müteakip kararname yazi ve evrak mahkemeye sevkedileci Aliye hanımm Ağır Ceza mah sinde muhakeme edilmesi muhfi dir. * Üsküdar müddei umumisi B. gazetemize gönderdiği bir tupta gazetelerin hiç birisine pâtta bulunmadığını ve gazetelf intişar eden resimlerin de kend âit olmadığını beyan etmekte! LÂN Edirne belediye riyaseti! 6 Temmuz 929 tarihinde ihale mek üzre 45 gün müddetle ve lı zarf usulile münakasaya ko” Edirne şehrinin elektirik © €Ü münakasa müddetinin darlığı “dil, bile teklifatın ihzar ve tevdii “ğe. ni olmadığından müddetin hakkında şirketler tarafında” olan müracaatlar meclisimiz$* rr dikkate almarak müddeti mi sa 6 Temmuz 929 tarihinden ten 40 kırk gün temdit edildi alâkadaranın malumu olmak İ keyfiyet ilân olunur. İsale 16 © tos 920 tarihine müsadif Pet İ günü saat 16 dadır. “

Bu sayıdan diğer sayfalar: