4 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

4 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

y iki er nışİ yol ral ae p BU ç y l b art he Si Çula abi glsr de MİS te halk kütlesi içinden me, dıı.' İ im x der € MMMilliyet ASRIN ÜMDESİ *MİLLİYET,TİR 4 Temmuz 1090 BUGÜNKÜ HAVA Dün Azami barzet 26 axgariloidi Bugün rüzgir poyraz esecektr. Ha ça kisinen bulutlu ekşeriyetle açıktır. v / FELEK " 4 Hararet! Eğer şü yazımı öğleden son- “fa, hele yemek ağırlığıyle müte- —rafık sıcak bir saatte okursanız, “Allah yardımcınız olsun. Vakıa biz arasıra soğuk yazı yazdığı- “mızıi—güya makamı — tavazuda ;â— iddia ediyoruz ama doğrusu- u söylemek lâzım gelirse buna l £ 5 i —İtiral etmemelerine rağmen— ancak yüksek mizah ve nükte muüharrirleri yapabiliyorlar. O- F' muvaffak olamamaktayız. Bunu » Gol nun içindir ki yazılarımın kari- leri eylendirmek şöyle dursun, serinlendirmeğe bile muvaffak olamadığına eminim. $ ,İşin bu kısımı ber taraf, hava bi y yi Tarın, şu cehennem âsâ harareti 8 esgasında hiç tuhaflık etmeyi * tecrübe ettiniz mi? Hele be şa- Ü rait altında sizi güldürmek için & hiç teşebbüs ettiler mi? Eğer bu G iki suale cevap verecek vaziyet- te değilseniz, ne bizim — yazar- kço, ne de karileri: 9 zpçokürken çektikleri azabı tak- dir edemezsiniz. İ İcat! Ben kimsenin bilgisine ve ze- e kâsıma tariz niyetinde bir adam gilim, lâkin bizim memleket- çıkan TC Çınucite lere karşı garip bir iti iğım var. ğ’ matsızlı 25 suludur. Dün de gazetelerden — birinde İzmir civarında bir ma- rangozun 6 liraya mal olan bir «tahta makina» yaptığını oku- dum, bu haberi veren telgraf «Mucit Mustafa efendinin evi- nin önüne açtığı birçukurdan( !) — günde 2000 teneke su çıkardığı- nr> da ilâve edioyr. Memleke- tin en ciddi bir istihbar müesse- i olan Anadolu ajansının ver Bu haberdeki malümattan Tahtadan — mamul aDUğı iş: Bir çukurdan günde -Bu malümata nazaran inanip inanmamak, dirayetinize muhav ,, veldir. gEğer tel haberleri hep böyle rirlerine iş kalmazdı. FELEK Bir değil iki... p 9Y üncu haftamın en - mühim — kaberini <eçme müsabakasında Birinciliği Galatasaray Lisesin« den 960 numaralı Ragıp Bey O kazâamıştır. Yazısı sudür: »e ” Bence bu haltarın en mükim Ai Meberi vardır. Bunlardan birincisi, Rusya ile tcari münasebatı olan taçirlerimiz ile bu hükömet arasında gökatı ihciltfur. Uzun scnelerden beri kendilerine ciddi — bir dostluk besle- diğimiz Rusyanın, tacirlerimize mu- ahede harici muamelede bulunmaları, Hep takle isresilmiyerek vuku bulmuş bir hadise olması şayanı temennidir. » Aksi takdirde ton hadise ile pek Müteredelir bir vaziyette bulunün ta- girlerimiz Hhukifin devam ezmesile Rusyaya ihracatta balınmaktan — çe- Kinecekler. Bu suretle, ik! devletin, faşyakkat bir zaman için sekteye 'Oğrayan tcari münesebatı - tamamen munkatı ölmek tehlikesine girecektir. — Diğer mühim haber de Yunan brdele murahhası M Diyamando- el eti ti 7 , Gerçi henüz kış gelmedi. mFakat kış, Anadolu fenerine misafir olmuş, nerede ise boğaz ğî girip Istanbula konaklaya- » Kız kardeşini bırak ta azmık buraya gelsin. Yalı: d — Ama olduğu gibi. Bayram gü leri köyde giyindiği en şık köy elbiselerini sandıklayarak gel- sin. Sakın ona koliu - fildeki be fanile üstüne dekolte ye- " gil bluz giydirip gönderme. Sa- “kmalarımı çıkaracağım” — diye parmaklarını c yi ü ei Spor Galatasaray atletizm müsabakalari Bu Cuma Taksim Stadye- munda Galatasaray atletleri, se- nelik birincilk müsabakaları ya- pacaklardır. Avetizm kapteni Be- sini beyden aldığımız mülümata göre bu müsabakaların emsaline İsik bir: şekilde cereyanı için Cazip ve muntazam bir program ihzar edilmiştir. Saat on beşte Celatasaraylı atletler, futbolcular, denizciler, boksörler, izcilerle hakem hey'e- tinin — iştiraklle bir geçit resmi yapılacaktır. Bundan sonra - saat on beş buçukta —müsabakalara başlanscaktır. Program 100,200,400,800, 1500 3000 metre koşularla uzun, üça- dim, yüksek ve sırıkla atlamdları disk, cirit, gülle atmaları ihtiva etmektedir. Denizcilerle futbolcular ve Ra- ui, Unvan, Şekip, Vedat gibi es- ki ve emekdar atlatlerden mürek- kep Üz takım arasında yapılacak olun 4 kere 50 bayrak yarışı çok eğlenceli ve cazip olocaktır. Genç atletler hariçten davet edilecek bir takımla 4 kere 100 bayrak yarışı yapacakları gibi Ga- Tatasaraylı Hanım kizlar arasında $ kere S0 bayrak — yarışı 'icra edilecektir. Kirinci, ikinci ve Üçüncülere birer madalya, 100 ve 400 met recile yüksek atlama galibine de birer kupa verilecektir Bu müsabakalardan 100 Metreye en “ seri Kuşücalarımız Semihle Mehmet Alinin 400 ve 800 metrelere “ Türkiye rökoru sökörtmeni . Besimin, yüksek at- lamaya da İzmirden gelen Hay- darın iştitaki müsabakaların ne derece canlı olacağına bir işaret #ddedilebilir. — Bu — müsabakalar neticesinde" bir Iki Türkiye rö- korumun kirilması kuv vetle müh- temeldir. Galatasaray — kulübünün ” daveti Galatasaray külübü riyasetinden: Bu cuma günü öğleden sonra saat üçte Galatasaray kulübünün senclik atletizm bayramı icra edi- lecektir. Davetiyeler tamamen yetişti- rilememiş - olduğundan - İstanbul- daki meb'us beyefendilerin, askeri ve mülkt erkânı hükümetin, berri ve bahrt erkin ümera ve zabi- tanın, Cemiyeti belediye ve Vilâyet Umumi Meclisi azası ile CH, Fırkası rüesasının ve bü- tün sporcularla sporu sevenlerin 'Taksim — stadyomuna - teşriflerini rica ederiz. 1 *t Galatasaray Klübü riyasetinden: Galarasaray “fotbol, atletizm denizcilik, boks şubelerine men- sup bütün sporcularının, spor elbiselerile, bu cuma günü saat 12 de kulüpte bulunmaları t 4 * Mıntaka Futbol heyetinden; 5 Temmuz Coma gönü yapı- Yacak müsabakalar aşağıda yazılmıştır. Kadıköyünde Topkapı - Fatib saat 17 Hakem İzzet Bey. Stadyomda Süleymantye - İstanhulspor — sast 18 Hakem Şeref B, —— .—a7 pulostm sön taliman Bamilen Ankı Taya - seyahatıdır. M Venizelosün, M Papa - ve Diyamandöpulor aleyhine- Atina gezetelerinin yapmış olduklan şiddetli hucumlara mokavemet ederek, Diyamandoplosu “Ankaraya göndermesi 7 musllakta ka- lan messilin — halledilmesini —teshile yarayacaktır. Senelerden beri aziz bükümetimizin kendilerine göstermiş olduğu fevkalâde müsamahayı daha fazla svl — istimal etmiye cesaret edemiyeceklerini tahmta ediyorum. ÇAPKIN KIZ Yazan : AKA GÜNDÜZ kın dört örgülü, yemenili başı-|beraber getirmeği unutma. Ye-| Çapkın kız dedikleri iyi kız!|kırdatmak istemem: Ben getire|lenmeğe kalkışmasınlar, çarpın | ğa gelmişlerdi. Ve200 | ği | MILL Bu günkü yeni bilmecemla Soldan sağa: 1— Vehim (7) 2— Törpü (3) Nida (9) 8— Nota (9) Parlaran boya (4) 4— Suyti seven hayvan (4) 5— İstifham (2) Müczinin #miri (4) 6— Kasten olmayan (4) Sicim () 7— Oldi kaşındıran ot (2) &— İsim (4) Nida (9) — Dahi (2) Ben (3) KASEEALARD N SIGORTA İngiliz ve Fransız - muktedir muallimler idaresinde Orta, Yüksek kurslar olmak üz- re ehven şartlarla talebe kayt ve kabülüne ba: " ANAÂADOÖOL Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. Yangın - Hayat - Nakliye - Kaza - Otomobll - mes'üliye- maliye Sigortalarım kabal eder. Adres: 4 üncil Vakıf han İstanbul Teleton: Istenbul 531— Telgrat İmtiyaz UNYADAKI Mektebinde Binlerce talebe ASDİ UUSANLARI. ÖGRENİYORLAR 15 Hazirandan 15 Temmuza kadar yaz tarifesi ecrübe dersi meccanehdi Beyoğlu İstiklâl caddesi ; Dünkü bilmecemizin halledilmiş şekli Yukardan aşağı : I— Aydınlığın aksi (8) 3— Nota (2) Uzunun aksi () & - Meymenet (8) Oru (3) 5— İstifham (2) Atn — gemine bağlanan (6 6 Bir araya-toplanmış halk (6) Bir şeyi yapmak (4) &— Kırmızi (2) Noti (9) Boyi aksi (2) Meydarda (4) Rütpe (4) ua ŞIRKETİI E8 GÜRKEKEN! KUN YAZ TATİLİNE MAHSUS LİSAN - DERSLERİ Çarşıkapı Medrese sokak No. sokak No. 42 de A-* ikan Er- kek Lisan ve Tic < dershane- lerine müracaat , niz, Zonguldak Yüksek maden mühendisi Mektebi müdiriyetinden: Zonguldak Yüksek Maden Mühendisi Mektebi, leyif, mec- çani ve tahsil müddeti dört se- nedir. Birinci senesine münhasi- ren lise mezunları kabul olunur. Tedrisat 1 Teşrinievvelde baş- lar. Girmek isteyen lise mezun- ları, mektep müdüriyetine bir is beşinci sulh hukuk Hakimliğinden: Bir borçdan dola- yı mahejiz ve füruktı mukarrer Şev- rtole markalı bir adet binek otomobi- li ? Temmuz 929 Pazar günü — saat 4,30 (dört buçukta) itibaren Nişan- taşında Ahmet Bey sokağında 2—4 No. Benz otomobil garajında satıla- cağından talip olanların gün ve saat mezkürde mahalli müzayedede hazır bulundurulacak memurine müracaat- darı ilân olunur. | Ankaraya musun? Yaz barlarına uğruyor musun? 'tida ile beraber, lise şehadetna- mesi veya muvakkat tasdikna- mesi, 6 foto, sıhhat raporu ve nüfus tezkeresi ve aşı şahadet- namesini göndermeleri ve adres lerini bildirmelidirler.Kayt müd deti 1 Teşrinievvele kadardir. ZAYİ KONŞİMENTO Samsunda Zade Ali Rıza ve mahtumları beyler namına Vatan vapuruna tahmil edilen muhtelifüt. cine bakkaliye eşyasına ait 1808 mü- mero ve 3 Temmüuz 020 tarihli konşi- mento zayi olmüştur. Yenisi almaca- gından zayiin hükmü yoktur. Mak- sudiye Han 37 mumerolu Çehreli Za-| de Ali Rıza ve mahtümları. işehremaııelı â utı! Şehremanetinden: Yenikapıda kâtip Kasım mahallesinde Albo yacılar caddesinde 62 numaralı baraka ile Edirnekapıda Hatice Sultan mahallesinde Çukur bos- ten sokağında bahçe kiraya ve- rilmek için açık — müzayedeye konmüştur. Taliplerin şartname yi görmek için her gün müzaye- deye girmek için ihale günü o- lan 27 Temmuz 929 Cumartesi günü levazım müdürlüğüne gel meleri. * . Şehremanetinden: Köprüler tamiratından hasıl olan 20 ton 'kadar hurda demir parçalarile 37 saç boya varili bir büyük di- namo satılmak için kapalı zari la münakasaya konmuştur. Ta- Tiplerin şartname almak için her gün levazım müdürlüğüne gel- meleri teklif mektuplarını da i hale günü olan 25 Temmuz 929 Perşenbe günü saat on beşe ka- dar mezkür müdürlüğe verme- leri. 3 Köprünün aliç ciheti Eminönü tarafında 11-31 numaralı oda kiraya veril mek için açık müzayedeye kon- muştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün müzayede- ye girmek için ihale günü olan 27 Temmuz 929 Cumartesi gü- ü levazım müdürlüğüne gelme leri, .. * Ciltçilere: Şehremanetinden: Esnafın sıhhi muayeneleri için 35000 tane cüzdan pazarlıkla çiltlettirilecektir. İsteyenlerin 6/1/929 Cumartesi günü saat on beşe kadar levazım müdürlü ğgüne gelmeleri. 3500 liraya Satılık kelepir köşk Topkapıya yakın eşcarı müsmire- li, yirmi dönüm erazili teferruatlı, 18 odalı ve iki kuyuludur. Ahışaptır. Taliplerin Sultan Ahmette — Üçler mahallesinde Kömürcü Arif efendi- ye müracaatları: Kaçırılmıyacak bir Fırsat Hareket Münasebetiyle Tanınmış bir aile bilcümle zengin we yeni mebilyasını satıyor: * Muhteşem maüni bir yemek otası 12 parçadan mürekkep zengin, Mapl yalak odası. Bütün konforu bavi-gü- 7el bir salon takımı, beyaz lâke çok Küzel bir çocük odası, Mapl çay ma- sası, çocuk arabası, sobalar, avizeler İmallar perdeler vesaire vesaire, Tel- leri çapraz demir kadrolu - —Alman markalı piyâno, satış pazarlık sure- tiyle yapılacaktır. Saat 16 dan 18 c iptidai,|1 veyahut Beyoğlu Fabristan | kader veyabut randevu almak sure- tiyle ziyaret edilebilir. Adres: Şişli Bomonti durağı Uğurlu Han Tele- fon Beyoğlu 3029. İstanbul İcrasından: Hugo Şti nes tcarethanesinin Hüseyin Nafi bey zimmetinde alacağı olan bin do- kuz yüz küsür liranın temini istifası zımnında medyunu mumaileyhin nı- arf hissesi uhtei tasarrufunda olup tahtr hacza alınmış olan makina ve mütcadit kamaraları ve avantarya- sında dört adet sandal yüz harıta i- ki sancak Jakele demirleri dört yüz adet tahlisiye yeleği bir adet rota vı ve İstanbulda Sirkecide gümrük önünde Jenger endaz ve otuz bin li- raya ahere merhun bulunan Türkiye Vapurunun nisıf hissesi ticareti Lah- riye kanununun mevaddi mahsusesi. 'ne tevfiken ve üç defa ilân olunmak Suretiyle âlenen bilmüzayede .- fü- ruht edileceğinden talip — olanların' “Temmuzun on yedinci Çarşamba gü- nü saat on radelerinde yüzde on nis petinde pey alçesini müsteshibe Sir- keci gümrük rihtiminda bazır bulu- nacak memuru mahsusuna müracaat| eylemeleri birinci defa olmak üzre ilân olunur. “Cencral Eksidint Fayr end Layfi şürms Korporeygm Limited” sigor ta şirketi 1 Temmuz 1929 tarihinden itibaren Türkiyedeki muamelâtını tatil etmeğe karar vermiş ve muhte- Tem müşterilerinin menafiini temin maksadıyle Türkiyedeki sigorta iş lerini mezkür tarihten itibaren Av- rupanın en eski ve en kuvvetli kum panyalarından biri olan 1819 senesin- de Pariste mücases “Kompanyi Da- sürans Jeneral” yangın sigorta kum- yasına devretmiş olduğunu mu- velename h zine berayi ma- mat arzetmekle kesbi şeref ve bü. Kgüne kadar kendisine karşı göster- miş olduğu emniyeti — “Kompanyi Dasürans Jeneral” hakkında dahi ib Taz cderek malümatı mütemmime ah S1 huşusunda mezkür şirketin müta- sarrıf bulunduğu Galatada, Voyvoda caddesinde kâin “Jeneral” hanının * üncü katında vaki Türkiye Müdü- riyeti Hususiyesine müracaat eyle- mesini muhterem müşterilerine tav- siye eder, Şirket namına ALFRED H. PİRSIN *Ceneral Eksidint” Sigorta Şirketi Şarkı Karip Müdürü 1RIS senesinde Pariste — müesses “Kompanyi Dasürane Jeneral” yan- gın sigorta kumpanyasının Türkiye Müdüriyeti hususiyesi, — ezbercihet itimatbahş bir sürette tanınmış bu- Tunan her iki şirket müdüriyetleri miyanesinde Pariste husule — gelen ittifak üzerine “Cencral Eksidınt” şirkctinin Türkiyedeki yangın işle- rinin devamını kabul ederek 1 Tem- muz 1929 tarihinden itibaren — cari mubataraları tahtı temine almak ke- yfiyetini derühte eylemiş olduğunu balâde mezkür ilâna atfen berayi ma lümat alâkadarana arzetmekle kesbr şeref ve bügüne kadar “Ceneral Ek- sidint” şirketine karşı göstermiş ol- duğu emniyeti kendi hakkında dahi ibraz etmesini muhterem müştertler- den rica ile menafilerinin her husus ta ve kemali dikkatla tahtı temine a- hnacağını arzeder. “Kompanyi Dasürans Jeneral” Yangın Sigorta Kumpanyası 'Türkiye Müdüriyeti Hususiyesi Pnniyel sandığı mü Tüğünlen Emine Şerife ve Vasfiye ha- nimların 14222 ilraz numaralı deyn senedi mucibince Emniyet| Sandığından istikraz eyledikte- ri meblâğ mükabilinde Sandık namına merhun bulunan Üskü- darda Bulğurluda Alemdağı yalnızservi sokağında eski - 6,3 ve yeni 2 numaralı ve 172 arşın arsa üzerine mebni — ahışapiki kattan ibarct 5 oda, 2 sofa, ku- yu, sarnıç, 19 dönüm 1028 arşın bahçe ve müştemelâtı — saireyi havi bir hanenin tamamı vadesi hitamında borçun verilmemesin den dolayı satılığa — çıkarılarak 825 lira bedel ile müşterisi na- mma kat'i kararı çekilmiş iken bukere yüzde on zam ile başka bir müşteri çıkarak müzayede bedelini 908 liraya iblâğ eylemiş olması cihetile mezkür hane nin 8/1/929 tarihine müsadif önü- müzdeki Pasartesi günü tekrar| son müzayedesinin icrası ve mu amelesinin ikmali mukarrer bu- dunduğundan talip — olanların mezkür günde nihayet saat on- hazır bulunmaları lüzumu ilân olunur. ———————M——— Zayi: Loyd Tricstino vapur kumpa- ayasmın Stella Ditalya vapurunun 21 ci seferiyle namımıza vürüt eden' 64 numerolu poliçada muharrer - B. B/DEV markalı 2319/21 mumerolu üç balya jüt telânm ördinosunu zayi ettik. Yenisini çikaracağımızdan ce- kisinin hükmü olmadığını ilân ede- Bovetes ve Baruk. riz. Senin selâma kelâma ihtiya- cın yok, benim selâmma kelâmı | Ayrancıda teyzelerini görürsen|na ihtiyacım olmadığı gibi. çapkın kızdan selâm yerine bin| Bekliyorum, bekliyorum ve kahkahalı muhabbet götür. bekliyorum köy çocuğu. Şayet hemşireni sen getirir- sen sazmı, curanı, bağlamanıda İsi ilk — Köy çocuğundan — seçecek. Yalnız sizin oraşı bir acayip| pek çok güzel, ... Bunun için onun nalçalı kun- duralarmı orada yapa yalnı? ta nı bırakup sıkma baş dedikleriİni buzlaklar öğren gel, Burada| Paşa kadın, paşa kız, paşa in-|ceğim.... şu maskara krep damuru lepis-|henüz bilmediğin mavi bir de-|san! ka başma dolamasın. Sakın kır|niz, mavi bir ses var İi sesleri- mektubuna mızı çubüklü beyaz peştamalı-|mizi ve sazlarımızı ona katarak | mada sevindi. Okudukça bir ga| Bilmiyorüm ama, insanları| insanlarla tanıştır, ağız tadı ile|lirsiz saı nı hanayin çamaşır ipine asup|aylı geceler geçiririz. yakası tavşan kürklüalaca man to giyip gelmesin. Tam köy ço cuğunun köyündeki halile gel- aziçi şudur: Kiz kardeşim iin Sanki ben Istanbulu biliyor|rada kimim kirasem yok, sonra|bey yan gözle çapkın kızı p mayım? |perde arkasında sesinden bile|kaçar gece için Ankaraya getir| 1z. selerde ortalığı doğruca bir Öğ- renip anlamış olsalar. âlem, ve benim kız. kardasım| Kız kardeşimi bu hafta için-| tımına bir motor yanaştı. Ve F de getireceğim. Sazlarımı maz- larımı da beraber. Sakın bir saz çaâlarken zeğ- ca kafalarımı çatlatıveririm, O- başıma iş çıkar. Onun için bizi tırlara bakıyor bBir bana bakı-|tanıyorum, Bizde bir lâf vardır,|kenarı göz yaşlı mavi kıvrıntı- Sen Boğaziçini bilir misin?|yor. Anlıyordum. — Acaba gönderecek mi? ıi.nv O güzel balmumudan benllan mavi kıvrıntılı bir. neşe ve| yordu. bir eser meydana getireceğim)| yıldız tavanlı bir hayat... ki onu ne Kripel, ne Kanonika,| Boğaziçi öyle bir yerdir ki o-| Boynuma ne roden yapabilir. Onlar bronz|raya giren hayata çıkmazsa iz- dan, ben penbe ctten ve sahi ha|tıraba, iztıiraba çıkmazsa ülvi- yettan bir heyk&l işliyeceğim. | hiye çıkar. Onu bana çabuk gönder, yahut Hemşirenin rengini bilmedi- çabuk getir. Adresim gayet ko-|ğim gözlerinden öpebilmekli- bana gelir. Tilrlı.iyu_iı_ çapkın kız...| ğim için, 0, mektubumun bü sa- bakmalıdır, tırına — Kın gidermisin? atitivermesi — ile /süme sıçraması bir oldu. yi kız! Kız kardeşim #eni öyle tanı- yor ki bir ordu kızın içine bı- raksam, bir. bakışta senin boy- nuna atılacak. Öyle inceden in- ceye anlattım. Divebilirimki erbabı olursa güneşe tutup yu-| murta seçer gibi insan seçer, ki tarafı içli ve göz yaşlr o-| Diye içi hop hop edi ediveri-|derler. Senden sonra Ankaraya git- medim, Bizim vilâyetin kahve- sine çalgı gelmiş, maz diye komiser bırakmamış! Lâimı bu! Sen olmalıdyın d ğazlarının payını vermel kat kim kime. Her kes derdi, kendi işi gücü. ile meş- gül, Paşacık! Böyleleri hari bir ae eeei nın içten geylini çıkaralım. Hayret bey efendiye selâm c derim. Hernekadar. bilmezsek te hala hanırm efendiye de se- İlâra ederim. Bizi bilen, bilme- ahlâka uy-|yenlere de ayrı ayrı selâm ede-| veransla söze karıştı rim. Ve geleceğimiz i na se- âm yazmağa lüzum görmedirn, ve çapkın kız. Telgraf Pazar günü- Haydampasada- vız. İstasyona birisini gönderi- 1.M.M. Onunt kâ Jiğinden : | — Büyük Millet meclisi böt gesine vazolunan tahsisattan 1900 Ve 1930 senelerinde bedeli - veril- mek üzre meclis matbaası için ; A — Bir adet tek kazanlı 82) Si ve yahut. 100)<68 - ebadında tabi makinası B — Bir adet marjürlü otomadkk pedal € — Hiradet ki b Ha makinası Bir ader mücellihane için Pi — Bir adet isampa yaldız makinası Bir #deş meçin traş mahi. nası G — Bir adet kambura makinası H — Bir adet taksimadı köşe ve pirinç kesmek için kupuvar | — ?5 kilo pirinç Çizgi ) 158 . fantazi çizgi K — 25 , çiçek takımı L — 4 takım demir garnitür M — 40 santimlik 4 adet pirinç kumpas N— da det S7>X0B2 ve 15 adef 5S çinko gele O — 4 adet pomerro P — 2 adet mücellit Urtüsü R — 20 adet mürettip çifti S — 2 adet mücellik kumpası $ — 175 adet muhtelif vizo Y — Mevcut 63X95 litograf mabinesi için yelpaze teetibatı U — Bir adet kitıp dikiş makl nesi satın alınacaktır, 2 — Talip olanlar bu. husustaki şarlanı ve teslim müddetlerini (0 #üüstos sası 14 Te kapah zarlla idare bey'etine bildirmelidirler * . Büyük Millet meclisi idare heye tinden Böyük — Millet “meclisi — matbasdı için ahnacak makinalarla sair al†ve edevar hakkında bit kaç güm evel neştoluman ilânm A fıkrasında Yazılı olan (57><82) yahut (68 100 ebidinda tabi makinası için teklif sahipleri herhangi bir - marka mukkayyet — değildirler. — İstedikleri markada bir makina teklif edebilirler. Bu akşam- Ferah sinemada Komik Cevdet Bey- kumpanyası ” © Anastaş bale heyeti Sinemada Rahip ve fahişe, Her yer 25 kuruştur. ——— Hasta bakıcı İstenlyor Gülhane Hastanesi -Baş Hekim> Tiğinden: Gülhane hastanesinde bir hasil” bekıcıya ihtiyaç vardır. Yaşı 20-40 olacaktır. — ——ML—M— Tandarma İmalâthane müdirişeri 4-7:920 - perşembe günü sast on/ dörte pazarlık Müzmelesi imi olan 10242 ila 16938 mewro y elbiselik pamuk — kumaşın pazarlı muamçlesi şimdilik tehir edi Bilahare başkaca ilân e ——— İstanbul icr» dairesinden: Buf gaz adasında yalı caddesinde 17-17-1 numarada mükim iken ikâmetgâhi meçhul bülünan NİKO efemdi veleri di VANGELE. Vangel veledi Panayot tarafındafi kendisine ölünceye kadar bakmak VE besiemek şartıyle ferağ etmiş oldu” v Burgar adasında yalı caddesinde kâin 15/1$ mükerrer 17171 / cedil numaralı nısıf hesse furün ve edanıfi şarta riayet etmediğinizden — dolayi aktin feshiyle müddaabih mahaliii Vangel namrmna tashihi kaydına ikinci hukuk mahksmesinden istih gal edilen 12 Kânumuevvel 928 tarift | ve 284 numaralı ilâm mevkii icra vaz edilmiş ve ikâmetgâhınızın me$ | buliyeti hasebiyle ihbarname tebliğ olunamamış olmağla tarihi ilâdan, itibaren bir ay zarfında 929/7298 caret numarasıyle müracaatla şay: kabul bir göna itiraz dermeyan id mediği takdirde hükmü- iliinin goyi bınızda icra kılrasacağı ilânen tebl! olunur. Pazar günü haydar paşa çinden çapkın kız, Hayret b Güler ve bir iki dost çıktı. Köl çocuğu ile köyhımıhıııl Tren gara girerken, Haj filine baktı. Çapkm kız belli rarmıştı. — Istanbula ilk bakış — Ancak motorda tanıştılar. Çapkın kız hepsine bi takdim etti! Köy cocuğu. . işte buduf! Köy çocuğu acemice bir — Yani hiç unutulmıya! kadar basit bir adımı var: M met. Sonra-kız kardeşini gi rerel — Bu da hemşirem köy k! Sitmedi

Bu sayıdan diğer sayfalar: