12 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

12 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ı?mm lli İhracat fik Beynelmile! hayat mücadelesinde, ihracat eşyası kadar ihracat fikirle- Ti de vardır. Dünyada emsali pek çok Gazete ve mufbaaya ait Müddeti geçen neshalar irleri tur: bir takım kimseler görürsünüz. ki hayat medarları ve maişet vasıta- latı olmak üzre bazı fikirlere sarı- hırlar ve onların propağandacılığını yaparlar... Fakat kendileri bizzat bu fikirler ve prensiplerle amil ol- Mazlar, Milletler arasında da aynı hadise çok defa tekerrür eder, İm saniyetten, beynelmilel tesanütten, sülhten bahseden ve yüksek fikirle- Tin, medeniyet alemdarlığını iddia eyliyen milletlerin ekseriya — başka türlü görünmek imkânı kalmayınca;| zülüm, tahakküm istila,.. gibi va- Sıtalara müracaattan hiç geri kalma- dıkları görülür. Kurt şüpbesir etra- fında yalnız kuzular görmek (i Milletler için arasıra tarih sahifa- larını karıştırmak ve zamanın tekâ-) Mül seyrini tetkik etmek hiç de fa- Ydasız olmaz. Mac Donald'ın sulh Müjdelerinin cihanı doldurduğu bir zatmanda evvelce başka bir — sahada| Bene bir İngiliz tarafından — ortaya atılmış ve dünyada büyük akisler yapımış bir fikir hareketini hatırla- mamak mümkün değildir. On seki- zinci asrın sonlarına doğru büyük bir İngiliz İktisa: bütün İnsaniyeti bir kül halinde mü: talaa ederek, ve milletlerin birbirle- | tini ikmal etmeleri lâzımgeldiğini göyliyerek beynelmilel mübadelede tam gerbesti esasını müdafaaya baş- let adamları bu tezin, İngiltere'nin Tet adamları bu tezin, İngiltede'nin Siyasi ve iktisadi menfaatleri noktai Nazarından nekadar mühim olduğu- YU anlıyarak onu derhal benimsiyor- lar. Ve bütün on dokuzuncu asır cs- nasındaki İngiliz politikasını bu e- tas etrafında temerküz ettiriyorlar. Milletlerin serbestçe ticarct etmele- rinden, ve iktisadi faaliyetlerde bir| birlerini tamamlamalarından — daha insani ne tesavvur edilebilir.? Filhakika Avrupa — milletlerinden bir çoğu bu yaldızlı tuzağa — kapıl- maktan kendilerini kurtaramamış- lardır. Nihayet büyük bir Alman ik tisatçısı Fieridrich List evvelâ Al- manların ve sonra da onlarım göster dikleri misal üzerine diğer millet- lerin gözlerini açmıştır. - İngilizler| Adam Smith nazariyesini r | Vaziyette bulunuyorlardı. Hiç milletin rakabetinden korkuları yok tur, İngiltere bu vagiyete daha evel bi Siştemi Ve seyri sefain tah- didatı Te vasıl — olmuştu. Bundan önra aynı vasıtalara ihtiyaç histet: Miyordu. Rakat diğer — milletlerin Rözünü kamaştırmak, ve List'in de- diği gibi kendi: diveni istedi çıktıktan ra, — başkaları istifade etmesin diye, kaldızmak — lâznağeliyordu. ist, Senith'in fikirlerindeki sami- Miyetten şüphe etmiş ve bunların ih| Tacata sınıftan olduğuna ka- Taat getirmiştir. Adam Smith'in öl- Ümünden evel bütün ©1 yazisı ile o- lan kâğıtlarıni yaktırması buna de- H göşterilmektedir. (Natiönal Sys- tcm der politachen ökonomie- 8 39) 'ngiltere bugün de siyaseten ol- Bun bir vaziyettedir. Dünyada, bil- Meyiz, hâlâ gözünün kaldığı bir yer var midır? Artık her kesin olduğu Yerde durmasi ve elde mevcut şey- Hiklra daba€ rahat ietifade etmesi 9- €n büyük bir gayedir.Hi bir milletin daha fazla küvretlenme sine imldin kalmadığı müddetçe, en) kuvvetli kalacak gene İngiltere'dir. didi teslihat ve) Sulh projeleri İngiliz milletinin de fikrine uygun gelmektedir.Her eyi| şrealiste llhl;l?l ıl;"_ ::ı'l:h!, eyi neticeler verebilmek için muhte-| T£ gartların — tahakkuku — lüzımdır. itta bunların kıymetlerinin tâkdi- Tİ hususunda menbalarının mahiyeti | hi, propağandacılarının şahsiyetini Araştırmak bile lüzumsuz değildir. ZEKİ MESUT —| inre Mektepliler müsabakası Hattanın —en mühim — haberi " .. Tstenbol — Ankara cuddesi, No 100 Telgtaf adresi Telefon numaralara Istanbul, Milliyet Nushusı & , Adam Smith, | V4 temmüz 929 İdarehanes . İstanbul, 3011—3919—3913 hasuslar için müdiriyete mürecaat edilmelidir. 10 kuraştur. Öelen evrak geri verilmez, Talebe kongresi dün bitti, gençliğin veda toplantısı Kongre muvaffakı- yetli bir mesai ile kapandı —aim el Gençliğin veda toplanış! çok hayecanlı olmuş, Darülfünun emi; gençler hararetli nutuklar irat etmişlerdir ( Bulgar ve Romen murahbasları iyan ve Maciar murahkaslar | kiyetli bir mesai ve netice ile bil idare ve irfan ordusuna iltihakları münasebeti- bu hadisenin tafsilâtını aşaya dercediyoruz. ** * KONGRENİN MUKARRBRATI | Balkan talebe Kongresi dün Da-| Yaffakiyet ve fealiyetten hasıl ola- rülfünunda son içtimami aktetmiş Cak tecrübelere ve elyevm Beynelmi ve raporunu hazırlamıştır. lel teşkilâta dahil olmayan Balkan Talebe kitap mübadelesi, seyahat| Milletlerinin ikmali teşkilâta — inti- ücretlerinde tenzilât icrası, yardım | Zaren keyfiyetin gelecek kongrelere teşkilâti, Darülfünunlarda — Balkan| talikı kabul edilmiştir. lisanlarımın tedrisi mesailini tetkik BEYNELMİLEL TALEBE ve kabul etmiştir. NİZAMNAMESİ İSTANBULDA SEYAHAT Beynelmilel talebe — ittihadında BÜROSU talebe siyaseti umumiyesile beraber Bilhassa İstanbulda bir — seyahat| bilhassa İttihat nizamnamesi hakkın bürosu tesisi ve bu seyahat bürosu- | daki tadil teklifi tetkik — olunarak muğ' Türk talebe birliği tarafından | Balkan mümessilliği vazifelerinin tedviri kabul olunmuştur. Rundan| tE*pitine geçilmiğ talebe ittıhadı pro başka bir de propağanda bürotu te-| Pağandası hakkında bir nizamname sisi esas itibarile kabul edilmekle tanzimi keyfiyeti mümessil İbrahim beraber mevkilnin — tayini Balkan| Deye havale edilmiştir. memleketi ile doğrudan doğruya a-| TAZİMAT TELGRAFLARI lâkadar görüldüğünden Türk tekli-| Kongreyi toplamak — hususunda fi mucibince ikinci komisyon mu- dolayı Türk karrerattmın neticesine — talik edil.| talebe birliğine teşekkür — edilmiş z Bulgar ve Romen BALKAN TALEBE !il'l.rı"l_dıı Gazi Bııııuvrilıî KONFEDERASYONU met Hazretlerine tazim telgraf- Diğer taraftan Beynelmilel tale-|ları ve Maarif Vekâletile Romen ve Be ittihadı kadrosu — dahilinde bu | Bulgar hariciye nezaretlerine teşek- günkü Balkan blokunun bir Balkan | kür telgrafları çekilmesine karar ve. talebe Konfederasiyonu teşkili hak-| rilmiş ve Peştede tekrar içtima cdil kındaki teklif fikir itibarile muva-| mek Üzre köngreye nihayet verilmiş fik görülmekle beraber blokun bil- | tir. Darütfünunlularımız hocalarıyla birlikte... Vedatoplanışı çok canlı,çok hararetli oldu ve Vatanseven Cumhuriyetçi gençliğin cana yakın sesi bir; defa daha yükseldi.. CELSE AÇILIRKEN GENÇLİK ve CUMHURİYET Darüfünunün muhtelif şubeleriyle âü| Bunu müteakip — Talebe birliği reisi bu sene meran talebe dün| Ferrüb bey de bir mutuk söyleyerek te. Darüilfünun konderane salonunda toplan-| #ekkürlerini — bildirdikten sonra Hukuk Tmş ve hocalariyle veda etmişlerdir. Bu fakültesinin — bü seneki mezunlarından içtimada Darülfünün Emini Neşet Ömer| Şevket bey de çok hararetle alkışlanan beyle bütün müderris ve hocalar hasır| bir natuk söylemiş ve ezcümle; bulanımuştur. Merasime evvelâ Neşet Ö-| — Cibanın takdir, bayret ve gıbta ba. mer beyin bir natku ile başlanmıştır. | klariyle çördüğü Türkün ebedi halâe. NEŞET ÖMER Bein NUTKU — İKi Ulu Gazinin — büyük bir İcimstla K gençliğine emanet buyurda Mumaileyh ba merasimi açmakla duy- i ÇT CEYEÜĞA e dağu derin zevka söyledikten sontar — | Kaape, CUTüriyetiz — gençlik kskane ğ B , çelik eİleri. — nurlu dımağlı — Genç arkadaş Siz Öşle Dİt| Miltiyet ve vâtan #şüryle ddi ı.ı:ı.. memleketin hayatına — karışıyorsunuz ki| riyle yaşayacak ve yaşatacakıır © memleket Büyük kurtarıcısmın dekası Redir 2. Niçin ? Diye mektepiiler arasında açtır Mmüsubaka Bilhasaa — tatilin talebeye verdiği Tırsatla — yünden Küne büyük bir Alaka uyandırara devam . etmi dir. JOuncu ha- İa müsabakasına İştirak edenlerin Mektupları — dün tasnif edilmiş ve Sirasiyle * aşay dercettiğimiz y zılar — birinciliği kazanmıştır. Sen Mişel Lisesinden Sabih Nizamettin. Bey. ç? — Galalasaray Hisesinden 1270 SelahattinBey. Darüşşafaka disesinden 9O7 Yilmaz Bey inız | YACİliğİ kazanıı Salakattin B. Bedri Dedikten sonra — vatanın istiklâli uğ. ile eski ve karanlık Dir devirden büzbü-| runda fedayi — can eden aziz şehitlerin | tün yeni ve parlak bir devre girdi” — | mübazek ruhlarını şad için hazırana bir dakka tazime davet etmiş ve ayağa kahk Demiş ve nutkuna şöyle nihayet ver-| kılarak bir dakka suküt edilmiş; mera- Darülfünunumuz dün münevver Türk gençliğinin iki büyük tezahürüne sahne oldu. Bunlardan biri ilk defa Istanbulda toplanan ve beynelmilel mühim bir kıymeti haiz olan Balkan milletleri talebe kongresinin muvaffa- dir. İkincisi de büyük bir gençlik zümresinin tahsillerini bitirerek genç Cum- yle yapılan merasimdir. İki canlı tezahürü ihtiva eden hassa amelf sahada göstereceği mu- Son safha Mürteşiter hakkında ki tahkikat ehemmi- yetle ilerliyor —a — Rüşvet, hediye, ziyafetleri haydeden defter Mustan- tiğin elindedir.. Çok mühim Şeyler var ! ——daara — İrtiş rezaleti tahkikatına dün de de- vam edilmiştir; tahkikatın soa safhalara gelmek üzre olduğu anlaşılmıştır. Mev- buflardan hiç biri dün de isticvap olun> ar. İstintak dairesi meykufların avukatla: yağırmIŞ ve kendilerinden uzunuza- diya - izah katlarıı mişler ve müvekkillerinin bir yey isteyip temediklerini sordurmuşlardır. Tbrahim zade Lütfi ile Jül ve Leon Freskolar 4 Temmuz — Perşembe günü tevkif edilmişlerilir. Nesim Mazliyah e- fendi Temmuzut altısmda tevkli olun- muş, Jak Fresko efendinin de ayın ce kizinde tevkifine karar verilmiştr. İbrahim sade Lütli ile Jül ve Leon Freskoların. ihtilâttan memmsiyet müd- detleri yarın hitgm — bulacaktır. Nesim Mazliyah efendi / hakındaki — ihtilâttan memnuiyet karatı da Pazartesi günü ak- İtama kadardır. Tahkikat inkişaf etmiş — addolunabile- | cetinden maznanlar hakkandaki ihtilât- tan memnuiyet — kararınım tecdidine lü- | züm görülmemesi muhtemeldir. Tahkikatım bir kaç cepheden yapıldığı şeklindeki habere gelince, böyle bir va- mevcut değildir. İstintak hakimliği mevkuflardan müflis — olanların iNlâsl: rında hile olup olmadığını da tetkik et mektedir. 'TAHKİKAT GÖSTERİYOR Kİ Tahkikatın mahiyeti şadur: Mevkuflar, bir ticaret işinden sonrü paraların taksimi — esnasında birbirlerine, bir takım masraflar görtermişlerdi: ü edilebilecek ve inanılabilecek şekil- 'de olmayan bu masraflar aralarında mü< İ|Pakaşalara yol açmış, nihayet, teşkil &- dilmiş olan bakem beyetine imzaları al- Unda Dir takım lişteler vermişlerdir. Birbirlerinden bit kaç para fazla ko- Parmak için gözterilen ba — masratlarda bazr zevajın ai * gösterilmektedir. ki,| maznunlar bu revatı rüşvet almak isa- dina marüz birakâıış olmaktadırlar. Me| Maurların vazifelerinden —mütevellit her| hariği bir işte takibat duramıyacağından Maznunların tecilden istifadelerine im-| kân kalınamış ve haklarında tahkikat ya- pılmaştır. DEFTERDE NELER YAZILI? Baroda bu meseleyle alükadar olmak üzre hakem avukatlar hakkında yapılan tahkikata gelince bu dosya İstintak ha- kimliğince tetkik olunmuştur. Bu dosye- de maznunların rüşvet isnadına dair bir kısım vesaik te vardır ki yukarda kay- dettiğimz zevatın ismi, verildiği iddia e| dilen hediyelerin, ziyalet masraflarının ve sarfolunduğu ileri sürülen mebaliğin kaydalınduğu defter de bu radadır. Baro bu tahkikatı alâkadar avukatların birbirleri aleyhine dava açmaya teşeb-| leri münasebeti ile yapmıştır. Aley- hinde Baraya —müracaat edilen — Nesim| Mazliyah efendi tahkikatm devamını biz zat kendininin Ge istediğini müracantın '_"P Yirmi beş bin Hiranın tazmin maksadı. ile yapıldığını alman ifadesinde zikret- miştir. _Ntırıı Mazliyah efendinin Ttalyaya ve rilen bir sipariş işinde de 800 bin lira komityon aldığı bir güyetede yazılmışan a Bu haber teksip edilmektedir. Turklye-Surİye Hududun tahdidine 26 Ağustosta başlanacak Paris, 11 (AA.) — Fran- sanın Suriye fevkâlads Ko- miseri Parise gelmiştir. Surlyeden avdet eden M. Ponsot Havas afansı muha- birine — vaki beyanatında Türkiye- Suriye hududu mes'- elesinin hallinden dolayı be- yanı memnuniyet etmiş ve hududun tahdidine 26 Akus- tf Tehir mi? Ankara itilâfı M. Papaya verilen iyeni talimat neymiş? Müzakerenin Teşrini evele tehiri daha iyi olurmuş ! j Atina 11 (Aneksartitos) — Yunan hariciye — nazırı M. Mihalakopulos M. Venizelos la mülükat — ettikten sonra M. Papaya telgrafla talimat vermiştir. Yunan noktai — nazarını -İhavi olan bu talimatta M. — Papaya daha fazla müsaadekâr davranmama- sı Istanbul ile İzmirde bazi emlâke vaz'iyet edilmesinden dolayı protes- M. Mihalokupolos toda bulunması emrolunmuştur. Tür- kiye, Yunan noktai nazarını kabul etmediği takdirde müzakeratın inkı- taa uğramasına mani olmak için bi- taraf azanın müzakerenin Teşrini- evvelde talikmı temine çalışacakları zannolunmaktadır. DAHA İYİ OLURMUŞ! Salâhiyettar mahafil bu tehirin efkârın teskinine ve meselelerin da- ha iyi tetkikime hizmet edeceği fi- krindedir. Her halde müzakerenin devamına| imkân kalmadığı takdirde bu talika tevessül olunacaktır. M. Venizelos yarın Türkiye setii Fi Enis beyi kabuledecektir. NE ZAMANA KALIYOR? Atina, 10 — Proiya gazetesi, Türk) “Yunan müzakera' — u sefer de mü ? M. Pupa Tevfik Kâmil B. külâta maruz kaldığı takdirde zemi- nin daha ziyade ihzarı için bu müza keratın Teşrinlevele talik edileceği- ni yazıyor. Mamafi resmi mehalil- de bu iddia esaslı görülememekte- dir. Anefl. Yene No 1225 çef yi fT Tan - ücretleri ve Gazetemizde çikan yazıların huk Aboöne şartları Türtre — Hariş eçi Sahifede Samiml n — g00 d 8 n datl a a « 950 * MW« t GEr « 1M03 * 37004 S Nuslamnsa HK carcaştanır 'Darülfünunumuz dün iki mühim tezahüte sahne Talihliler Tııyynr.e piyankosu gene handgi talihlileri sevindirdi ? En büyük ikramiye olan 200,000 lira dün çıkmadı; keşideye bugün devam edilecektir.. Tayyare Piyankosunun altıncı tertip son keşidesinin birinci kıs- mı dün Darülfünun konlerans salonunda mutat merasimle çe- kilmiştir. Keşidelere bu sabah ve yarın sabah devam edilecektir. Dünkü “keşide de en büyük ikramiye olan 200,000 lira çık- mamiş yalmız büyük ikramiye- lerden 50,000 ve 15,000 Tiralık ikramiyeler çıkmıştır. Dün ikramiye is.bet eden nu- maralar ve çıkan ikramiye mık tarı şunlardır: 54,127 numaraya 50,000 Jira 55,847 numaray 15,000 Jira 3890, 4018, 11336, 50058 numaralara 6000 er lira 11626, 25156, 31914, 35051 numaralara 4000 lira 12314, 428009, 50021 numaralara 3000 er Tira 9123, 15845, 31979, 59932 numaralara 2000 er lira isabet etmiştir. Diger ikramiye isabet eden numaralar 5 inci sahifemizdedir, Bir felâket Fecl seylâp ÖF SÜRMENE HAVALİSİ SU ALTINDA 400 - KİŞİ VEFT KY n Şehrimize gelen malümata göre sürmene ve hevalisinde pazar günü başlayıp 40 saat devam öden yağ- murlar bir çok — hasarata — sebebiyet vermiştir. Yağmurlardan hasıl olan seller bir çok araziyi kaplamış, bazı köy- ler de gü altında kalmıştır. Ekser mehirler taşmış bazı yerlerde toprak kaymıştır. Son gelen haberler hasaratın tah- min edildiğinden çok olduğunu bil- diriyor. - Hasaratın yekünü milyona baliğ oluyot. Nufusça da zayıat çok- tur, Şimdiye kadar 400 vefiyat ha- ber alınmıştır. Trabzon valisi Hilmi bey - refa- katine bir kaç doktor ve iliç alarak felâket mahalline giemiştir. Felâket- | zedelere muavenet için Trabzonda Ayni gazeteye göre, yeni har. na- zırı M. Mihalâkopulos Türk- Yunan meselelerine ait dosyaları tetkik et tikten sonra, eğer icap ederse, M. Venizelosa bu husustaki faaliyet ve icraatmın ikmalini tavsiye edecek- tir. Bununla beraber yeni Har. nazırı her hangi yeni bir <h imkânsız görmektedir. Çünkü şim- diye kadar yapılan müsaadatın el» bir itilâf teminine hadim olduğu fik rindedir. ETABLİ İTİLÂFİ Atina, 10 — Etnos gazetesi, ctab- li meselesi hakkında hasıl olan itilâ- fa müzakerat için esaslı bir adım te- lâkki etmekte, bunu, diğer mesele- ler hakkında da umümi bir İtilâfın husulüne yardım edecek mahiyette görmektedir. Atina, 10 — Türk sefiri Enis bey bugün Har. nazırı M. Mihalâkopu- | los ile, Türk - Yunan müzakeratına ait olarak, uzun bir mükâlemede bu- “Gencler. .. iş başına! Vatan ve onup| sime nihayet verilmiştir. Mezunlar sex| (Osta başlanacağını ve | kâ- |tunmuştur. He taraftan bü ti sizl Bekliyor. Yolunuz acık. İş-|akşam bir vapür - tencezlhü yâpmışlar. | yunü evvelde bitirileceğini |i⣠elde "'"”"h dü söylemiştir. temenniyatta C K iy lisesindi Gelecek femmuz Per- cevaplar embe — günü akşamına kadar kabul edece- giz. I İnci haftanın en mühim haberi için alınacak netice Temmuz Cuma günü ilân edilecektir. Cevaplarınızı Milliyet mü- sabaka memurluğuna gön- Ka aNY haftı e Mi akamıza (H NOL S malla taberlaa a nbul San'at — meklebi 5 307 Ridvan bey. İsimlerini ve bi kaydettiğimiz Beylerin idere müdür- düğüne müracaacları. Resimlerini gönderenlerin resimler Fi de dercedilecektir. İst derecelerini ilinci hafta Hinci hattanınen mühim haberi nedir ? müsabakası olduğunu bildirmek ve niçin o temmuzdan — itibaren | haberin tercib edildiğini İzah başlamıştır. etmekle iştirak edilmelidir. BUGÜN Zinci sahifemizde : letikamta Tepedelenli Ati Vasiliki 2— Son haberler 3 üncü sahifemizde 1— Mahkeme karibaları ö— Ekonomi 4 üncü sahifemizde: — Hava e 5 inci sahifemizde Do— Tayyare — piyankokuada dan T PŞ HZ Buşvekil İsmet paşa hazretleri dün Sarayburnu —Parkını - teşrif etmişler ve oradan çıktıktan sonra şehrin bazı mahballerini- gezmiş- lerdir. Kadriye Hm. da- vası tafsilâtı B inci sahilemizde muha- kemenin şayanı dıkkat kazanan mümaralar tafsilatını okuyunuz. zanın miktarı 5-6 bin lira kadardır. |Bey, bu gün Ankaraya gidecektir ve kazalarda iane komisyonları teşkil edildi, Pazar gününden İibaren devzlala - başlanıyor Yunanistanda emlâk sahibi ga mübadillere tevziata devam edilmi tedir. Komisyon tarafından — yeniden 69 kişilik bir İiste hazırlanmıştır, Dünden itibanen listede isimleri elan emlâk sahiplerine mektuplar gönde- rilmeğe başlanmışur. Tevziat Pazar ve Pazartesi gün- leri yapılacaktır. Tevzi edilecek pa- aka mahfazdar İlan tarifesi oldu Milliyetin büyük ankel ee ERİr | SÜREYYA BEYİN CEVABI Süreyya bey Büyük Gazinin en büyük işi Bura: da tahlili güç olan ruhi bir mescleyi halletmesidir Cidalinin başında hem Türkleri, hem düşmanlarını şimdiye kadar kimseye nasip olmayan bir deha ile çok eyi anladıktan sonra kanaati müveffakıyetini bize İlaç gibi zer- ketti. O zamanlar bizim en akıllıla- Tımız menfi kararını vermişti. Askeri zafer, medeni zafer ve bü- tün inkılâplar bu kanaati tarsin tikten sonra başlamış ve bu gü Türkiye doğmuştur. Tip Fakültesi Reisi SÜREYYA $. KÂMİL BEYİN CEVABI Toprağını düşman — istilâ — etmiş, efradını yels, nevmidi kaplamış bir saltanat onkazı Üzerine düşmanı boğmak, müstakil bir Hukümet ya- ratımak, teassup salgınını imha et- mek ve Törk ferdine de hürtiyeti Devamı ikinci sahifede Zethi B. K Sami Pş. — Ragip B. FETHİ BEY MEZUNEN PARİSTEN BURAYA GELDİ Aldığımız malâmata göre Parit Setizi Pethi Bey, şehrimize gelmek üzre Pariş 'ten hareket etmiştir. Pethi Bey, denir yolu ile gelmekte olduğu cihetle 16 Tem muz Sah günü şehtimize muvasalkt ©- decektir. Haber aldığımıza nazaran Fethi Vey mezünen gelmektedir. BERLİN SEFİRİ GİTTİ Berlin Sefiri - Kemaleetin Sami Paşa Paşa dün vapurla Venediğe hareket et miştir. Oradan Berline gidecektir. HÜSEYN RAGIP BEY Moskova sefiri Hüseyn — Ragış Milliyetin Tenis turnuvası bu gün başlıyor. Resmi- miz Turnuva — gabplerine tahsis — edilen kupaları göslermektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: