21 Temmuz 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

21 Temmuz 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ürle bildirdiğimiz Irak <efiri Sabih Neşet Beyin Genaz& merasimi dün bir çok zevnün iştirakile - yapılmıştır. Ba sene Mülkiye Mektebinden mezun olan - gençlerin müdür ve müderrisleri ile birlikte aldırdıkları fotoğrah dercediyoruz. f , | Vagon-l1 Şirketinin Haydar * Paşada İnşa - ettirdiği atelye dün merasimle açılmıştır. £ Bu resimde Bu sene Şişli terakki Lisesinden çıkan talebe ve mektep müdür ve muallimleri görülüyor. z İ t i İzmir Vilâyeti İdarei hüsüsiyesine merbut'İzmir sepet, çiçek ve şapka mektehi tarafındani ğ Beyoğlunda Luksemburg - sineması medhalinde bir sergi açılmıştır, yetlerde kamp Kür Tdir. Bu-resitnde Pendikte Müallim mekteplerine girecek tuliplerin - dünden itibâren Mhüarif Eminliğinde imtihanlarma — başlanmıştır,

Bu sayıdan diğer sayfalar: