25 Ağustos 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

25 Ağustos 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

hi BİN SÖZ BİR RESİM Madam Hiaaniği katle toşobbüsle maznun Aliye Hanımın Aylarından ibaren . sütten Kasllme & b Daşea rümam senasında . ieümel sanen & — asalala bi vnsuru ede) dd —— FOSFATİN FALİER sayedinde temin edille, Fosfatin Falter yavruların yüzlerine tâzelik ve nnrn& #adelâta kuvvet verİr. ve onları gÜrbi art * Makr bir Pöntarin Vardir 1 3 da POSFATİN FALİER dir. $ Carmeraraş “AKİLESİNDEN İÇTİREF EOİİZ am HER VEROK GAT ŞiŞLi TERAKKi LİSESİ Nişantaşı : Halil Rifat Paşa konağında (Leyli ve neharl kısımlarına talebe kayıt muamelesi, her gün d sant 0-17 ye kadar mektep dairasinde yapılmaktadır füzel san'atlar Akademisinden Avrupa müsabakaları ve yeni talebe kaydı Avrupaya bir mimar bir ressam ve bir huykel traş talebe gönderilecektir. Müsabakalara 31 Ağustosta başlanacaktır. mimari müsabakatı yalnız bu sene mezunlarına munhasır. olmayıp bur müsabakaya Akademi mimari şubesi diplomasını baiz ve otuz yaşını ikmal etmemiş olanlar resim ve heykel müsabakalarına 30 yaşını ikmal etmemiş orta derecede tabsil görmüş her Türk İştirak edebili. Yeni Talebe kaydı 92 — Akademl mimarl şubesine lise derecesinde ve resim, heykel ve tezyini san'arlar şubesine orta derecede tahsili ikmal ctmiş olan- lar kabul edilir, Akadem naharldi. Yalnız mimart şubesine bu sene yüksek mu- allim mektebinde ibate ve iaşe edilmek üzere beş İeyif talebe alı- nacaktır. Ve bunlar talipler arasında en iyi şeraiti halz olanlar me yanından seçilecek ve digerleri nahari kalacaklardır. Mimari şubesinde tahsil müddeti beş, tezyinli san'atlar şubesinde üç senedir. diger şubelerde otuz yaşına kadar çalışılabilir. tezyini sanatlar şubesinde, ilancılık, hanım işleri ve moda, çinicilik, dahili mimar? ve mobilyecilik ve batik atelyeleri açılacaktır. 3 — Hiç bir talebe şart ve hakkına tabi ve malik olmaksızın tesim, heykel ve tezyini san'atlar şubelerine ayrıca — serbest talebe kayt olunur. Akademi tedrisan meccanendir. Gerek müsabakalara ve gerek Akademiye kaydedilmek için müracaat zamanları Perşembe ve Pa- cartesi gönleri saat 9 l 17 dir. n Ticaret olasından müh 1 — Bu sene 1929 senesi oda kay ücretlerile kazanç üzerine mevzu 9762 oda esminin cezasız tahsil müddeti. 30 Ağustoz 1929 akşamı hitam yulacak ve bu ücreti tesviye etmemiş olanlar hakkında 1 eylülden tibaren iki misli cesa tahakkuk ettirilerek tahsilât maa ceza ve| TAip Olan mütcahhit mühendis ve mimarların her gün öğleden cra vasıtasile yapılacaktır. Alâkadarların bu cezaya maruz kal- zamak üzre müddetin hitamından evvel oda veznesine müraca- tle borçlarını ödemeleri sön defa olmak üzre ilân olunur. muhükemesinde vekili Sâdeddin Bey muhakemenin tehirini isterken | Iöl 929 perşembe günü saat 16 da An Ti lâzımdır. kara Devlet Demirtyolları İdaresinde | yapılacaktır. lif mektuplarını ve muvaakat temina İ rler, Y ilâ 8 Eylül 020 da devam edecek satın almak için y Tafsilâr - Avust (Solya tarikiyle üçün 100 dire ne fırsattır. sınıf azimet ve avdet biled (131 | — Şose ve köprüler ve Sular umum müdürlüklerinin vilâyetler kadrolarında muhtelif üzre en yüksek maâ$ ve ücretlerle mühendis ve fen memurlarını ihtiyacımız vardır, mevcut şartnamelerimiz datresinde Biz. Arzü edenlerin mektap ve bi teplerle haiz oldukları vesikalardı teşarlığına müracant — eti . Bilahare musaddak suretleri vekâlertçe tetkik ofunacaktır. şarılarla kabul ve tetkik olunur. nehari Kayıt tecdid Per ve yeni kayıt musmelesi mbe günleri saat 10 - 16 ya kadar Teleton Beyoğlu : 4039 tesisatı için: 1 — Bilcümle tulumbanın vaziyesile beraber İtası 2 — vücüde getirilecek tesisata muktazi Font boru, aksamı bhu- Susiye ve vanelerin vaziyesile beraber itası 15 Ağustos 920 tarihinden 16 Teşrini evvel 020 tarihine kadar kapalı zarf üsülile münakasaya vaz edilmiştir. Teminatı muvakkate akçesi (735) liradır. Münakasa şeraitini Öğrenmek Üzere taliplerin yüksek mühendis mektebi mübayaat komisyonu riyasetine müraca- seları ilân olunur Fakal umum müdürlüğünü nine müracaat eylemeleri ilân olunur, Rusyaya Ihraç olunacak derilerimiz, bu rosimde görüldüğü gibi gümrükte muayene edilerek Türk malı olduğuna dalr vesika verilmektedir €İı;|—uı_mir yı'ılları_ıe liıuânlırı UMUMİ idâreaindeıı: 98 kalem ilaç kapalı zarfla münaka tlarını aynı günde saat 15,30 a kadar saya konulmuştur. Münakasa 12 ey| Umumi müdürlük kalemine vermele Talipler münakasa — şartnamelerini | iki lira mukabilinde Ankarada, İzeme dairesinden, Istanbulda Haydar Münakasaya iştirak edeceklerin tek| paşa mağazasından tedarik ede bili| VIYANA BEYNELMİLEL SERGİSİNİ ziyaret ediniz. Avrupanın en mükemmel mübayaat metkezidir. Bütün Avutturya senayli ile Avrupenin en mühim “devletleri tarafından zen. gin ve pek mühim meşherlerle temsil oluntuaktadır. İyi ve ucuz mal selarerhanesince alınabilir. İstanbol - Viyana mümessili fahrileri bulunan Gal Peraj 82 idarebanesinden ahmabilir . Gerbesi mübendis ve mekleplen mezun fen mumurlarna dereceden itibaren muhtelif kıdem ve Ağnstos nihayetine kadar müracaat edecekler — tesbit kendilerine teklifatta bulunaca- mtta telgrafla mezun oldukları mek- an bahsederek Naha vekâleri vesikaların asıl Ayni vazifeler için ecnebilerden vuku bulacak müracaatlarayni eumarlesi, pazartesi, Yüksek mühendis meklebi mubayaal komisyonundan : Yüksek mühendis mektebinde vücüde getirilecek su Laboratuvarı tefermatile mühtelif takatta üç adet elektrikli Haydar Paşada nâtemam Doğum evinin ikmali inşası 1 Ağustos 929 tarihinden 28 Ağustos 920 Çarşamba günü saat üçe kadar ka- | palı zarf usulile ihale edilmek üzere münakasaya vaz olunmuştur. | sonra şartname proje ve mukaveleyi anlamak üzcre İstanbul Evkaf heyeti kanuniyesine ve ihale günü de Istanbul Evkaf idare Encüme- 25 AĞI Bursada ÇEKİRGE PALAS oteli Büyükada Venezya oteli sahibi Ömer bey Idaresinde alaturka ve alafranga banyoları ve yemekleri var Evkaf umum müdürlüğünden: Küledibinde kâin ,vakıf arsa üzerine inşa edilecek binaların inşaatı kapalı zarf usulile (19 Ağustos 929) tarihinden (14 Eylâl 929) tarihine kadar mevkil münakasaya. Taliplerin şeraiti anlamak ve Berakı keşfi yeyi görmek için her gün saat ondörtten sonra heyeti fenniyeye ve yevmi ihale olan (14 Eylül 929) Cumartesi günü saat on beşte İstanbul Evkaf müdiriyetinde idare Encümenine müracaatları. “Maklep Kilaplarının labı münakasası Devlet matbaası müdiriyetinden: Yeni ders senesi iptldasına yeüştirilmek üzre bazı riyaziye kitap- larının tertip ve tab'ı için alent münakasa yapılacaktı'. Kitapların müsveddeleri yeni harflere çevrilmiş olarak şekil ve resimlerile birlikte tab'a verilecektir. Talip olan matbaa sahiplerinin Cebir, Müsellesat, Kimya, Fizik gibi riyaziye kitaplarinı tertip ede- bilecek kâfi mikdarda burufat ve rumuz ve İşarete malik olmaları şörttir. Münakasaya iştirak etmek İsteyenler her ğün matbaaya mü- racaatla şartnameyi görebilirler. Münakasa eylölün 14 üncü Cumar- tesi günü saat cn altıda yapılacaktır. Münakasaya girmek isteyen- ler teminat akçelerini ve huru 'at katologlarını beraber getirmek üzere ogün matbaada idare komisyonüuna müraca * etmelidirler, KARON *“'man kitaphanesi Beyoğlu Tünel meydanında 528 el dimlâk ve Eylam Bankası umun müdürlüğünden Satılık antrepo Mevkileriyle — evsah mahsusası aşağıda — yazılı bir parça — emlâkin sarışı müzayedeye konulmuştur. 1 — Müzayede ( kapalı zarf ) üsüliledir. İhale 2 Eylül 929 tarihinde Banka idare meclisi huzuriyle edilecektir. Talip olanlar beher mülkün hizasında gösterilen mikdarda teminst iraesine mecbur Olup bu teminat ihale meclisine yetişmek üzere taahhütlü olarak postaya tevdi edilir. 2 — İhale bedeli peşin olarak istifa olunur. alip olanların Istanbul emlâk müdiriyetine muracsatla mufastal şarınamemizi —mütalea evmeleri ve müzsyedeye İştirak halinde bir nushasını bir Hraya alup imza ve teklif mektuplarına rapt ermeleri icap eder. No sı Nevi ve mahiyeti Mevki ve Hudüt ve semti meş- kemiyet ve — miktarı huru müştemilati — lira Galatada ka- tapuda yazılı lafat mahalli kürkcüler ka- pusu alı zari usulle münakasa Ankara Nafia su işleri müdurluğunden: Bedeli keşfi ( 16190 ) lira ( 40 ) kuruş olan Ankara ovası iska- bendinin takviyesi we yeniden * kapak ve manavre tertibatının inşası ve derenin tathiri 12/8/1929 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya vaz edilmiştir. Müteahhit evvel emirde ( 1215) lira teminat akçesini ve ya Hükümet bankası ile sermayesi Milli olan bankalardan birinin kefalet mektubunu iraeye meçburdur. Urnümi 18 depo ve Ahşap antrepo 9710 mış olduğuna dair idareyi tatmin edebilecek vesaik ibraz etmesi lazımdır. İhale 1 Eylül Puzar günü saat 15 te Ankarada Makamı Vilâyette icra edileceğinden Proje ve evrakı keşliyeyi görmek isti- yenlerin Nafia su işleri müdürlüğüne müracaatları ilân olunur : PAZAR W Şehremanetinla emri İle Mısi ' İçinde satılıyor varakasını teklil mektuplariyle beraber makbuz mukabilinde bizzat ve yahut İzmir şubelerimize ve yahut merkez | Teminat STOS 1929 5 X 85 F Hf # f #4 Ülrlş $ İr İrİTEREEİLİZ l İfT 25 da tozdan muhafaza İçİ ha B. — Cevat sana b7 diye getirdim ne tahmin et bakalı O — Çokolata, b — Çokolatadan byl. O — Kol saati. ai b — Saatten daha KI O— Nedir o kuzum B* ©1 gım beni üzme, b — (Cebinden kuml çıkararak ) tasarruf k! rası, Şimdiden sonra hef'L İ benden ve annenden “y &n paranın bir. kısitif! Gi kumbaraya atacaksıf Ç sonunda kaç para mışsan bir. mislini d€ ilâve edeceğim. bu 5! bankada paran - topli olacak. Işte başlangıç ben biır İlra atıyorum. Türkiye İş ba Dr. İhsan Sami Bf Gonokok AşF Belsoğukluğu — ve ihrilli karşı pek te 28 Ağustos 929 dan '“'f bir sene müddetle İzmirdt (l lecek sığır ve koyunlarıf Ö ve bağırsakları müzi :: nulduğundan alip - olanlAfŞ mirde Emirler çarşısında şirketi - Hacı — Mehmet müracsatları . ZAYI ŞÖFÖR VESİ! Seyrisefer — merkezindet! 2433 mumerolu zayi ettim. Yer mü yoktur. Eminönü Tal 'de şöför Zühtü. Piyangi müdüriyeti Nümüneleri veçhile iki afişi tab cttirileceğinden - olacakların pey akçalarıil 6 - 29 pazartesi gün müracaatları. Mesul müdürü BÜR!

Bu sayıdan diğer sayfalar: