25 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

25 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

n nü A Soğanağa ile Kâtip Sinan mahalleleri ve civar hanlarda bir cevelan Bayazıtta Aksaray tramvay-|mek dünyada cehenneme düş- larının durak yerinden bir kaçlmek gibi bir şeydi. Burada in- adım ilerde solda üzeri demir) sana hatıra gelmedik işkenceler| kakmalı cesim kapısı ile dikkatı| yapar, günlerce aç, susuz, uyku- celp eden harap bir han görür-! suz bırakırlardı. sünüz , Bu han, meşhur Sırma-| Köşede aynı ismi taşıyan fr- İzes hanıdır. Vaktile sırma,kı-|rımı gösterdiler. Nedense bu fr- Japtan, tel işleri gümüş âvani|rının epey şöhreti var. Kandilde| handa yapılırmış. İve ramazanda akşamları önü inin hafifçe araladık. Av-)mahşer gibi kalabalık — oluyor- yi TN) uş. V — Ya, şu hamamı gördüuüz ü? Şimdi tütün deposu olarak |içullanılıyor. Bir zamanlar adı Bayazıt hamamı idi. Eski zan- İ | paralık âlemlerinde düşüp kal- nlar, bu hamammn kadınlar ısını önünde saatlerce piyasa İ | sderlerdi. Gizli fahişelerin tuva- İlet yeri idi burası... Zanparası, köşede beklerken > oda hamama girip yıkanır, ras pi a ur tığını, sürmesini çeker, iki dir- uda geçenki hafriyattan kalma! hem bir çekirdek çıkardı. Ha- sir çok sütun başları, mermer)imam yüzünden sokağın başı ak itabeler yatıyor. Fakat, karın şamları, omuz omuzu sökmeye- ün odaları boş. Beraber do-|cek kadar kalabalık olurdu. iâştığımız zat sebebini izah etti: kapi — Burası yakın senelere ka-! Fırının yanındaki sokaktan ar şerirlere yuva olmuştu. Şu sapınca Yakup ağa mahallesine! “ümcek bağlamış koğuklarm! giriliyor. Süpürgeci hanının bu| içinde nice sabıkalı, nice yan-|Sokağa bakan kısmında Tahin- kesici barınırdı. Hatta bir ikilciler varmış. Malüm ya, tahin dane de esrarkeş kahvesi vardı.) kışm revaçtadır. Yaz gelince iş- Akşam oldu mu, evi sırtında ne/ler durur. Bunlar da akılları badar adam varsa abasını başı- | sıra boş kalmamak için başla- na çekip bir yere kıvrılırdı. £ |muşlar kazanları kurup rakı çek- Eski polis müdürü Ekrem|meğe... Çekirge bir sıçrar, iki bey, bu haşaratın yuvalarını da-| sıçrar... Bunları da geçenlerde| ti Iğıtmak için hanı kapatmaktan)iş başında yakalayıp dükkânla- başka çare bulamadı. Bu sayede|rmı kapatmışlar. Dimyata pi- civar mahallerde hırsızlık vacfince asl ike Pe k'alarının da önü alındı. an ol iye buna derler. Sırmakeş hanı tahliye edildi-| , Biraz ilerde yol daraldı, ve a- ği zaman burada 30 - 40 sene-|deta iki kişi yan yana geçile- denleri hiç açılmamış odalar miyecek bir dereceye geldi: bulunduğu hayretle görülmüş-) İste, dediler, burası tatlı uzak) Evyu mevkii, .. Ve etrafına tah- yerlere giden nice kimseler var- dı ki eşyalarını burada bırakır, sonra da bir daha arayıp sor mazlardı. — Acaba kimin bu han? Diye soracak oldum, Dediler ki: — Sahibi bir değil, bir kaç yüz kişidir. Galiba sahipsiz ve bakımsız kalmasınm sebebi de bu... i ..* Simkeş hanının az ilersinde bir han daha var: Süpürgeci ha nı. Fakat içindeki süpürgeci|ta perde çekilmiş bir arsa gös- dükkânları 8i, 10 u geçmez. terdiler: Handa şimdi daha ziyade süt- — Sahipsiz bir maldaha... çüler toplanıyor. Anlattıklarına| Öteki beriki gelir, keçi, koyun! göre, her sabah daha otladır. Kimse aldırış etmez. doğmadan evel, Şehir haricin-) Evvelki sene ölmüş eşek etin- den gelen yüzlerce sütçü kapı-|den kavurma yaparken kokudan nın önüne toplanır, içerde birjbizar olan mahallelinin ihbarı gürültüdür gidermiş: üzerine yakalanan açık gözler,i — Asıl tevziat burada olur!) kazanları işte bu arsada (o kur-| diyorlar. Avlunun içindeki çeş-|muşlardı. beyi tipi 3 iran Dİ ize Ze) Brcitei Cenevrede O da dağıldı Teslihat konferansın dan ne çıktı ? Silâh ve mühimmat imali hakkında ittihaz edilen kararlar CENEVRE, 23. A.A. — 'Tahdidi teslihat komisyonu te- caviize maruz kalan devletlere mali yardım meselesiyle silâh ve mühimmat imaline ait bir çok mazbatayi kabul ettikten sonra mesaisine nihayet ver- miştir. CENEVRE, 23. A. A, — Buh ranir zamanlarda akvam cemiy- etile devletler arasında muha- beratı temin edecek hava sefi- nelerine gösterilecek teshilât hakkında Fransız murahhası Cassin tarafından teklif olunan karar sureti büyük meclisce ka- bul edilmiştir. Büyük meclis, bu meselenin emni selâmet ko- mitesine tetkik ettirilmesini ce miyet meclisinden rica iştir, CENEVRE, 24, A. A. — İkinci komisyon, beynelmilel banka hakkın. daki müzakereyi dün bitirmiştir.Nor- veç murahhası akvam cemiyetile bu banka arasında irtibat tesisini talep eden projesini geri almıştır. z FAKLA KABUL EDİLDİ LONDRA, 24. A. A, — Cemiyeti akvam meclisi iktisadi komisyonu ra porunu ittifakı ara ile kabul ve tas- ip eylemiştir. Raporda beynelmilel reti büyük zararlara uğratan lü- suz ve mantıksız bir takım yü- ksek gümrük tarifelerinin teni resini aramak için gelecek birinci Kâ nunda toplattırılması tasavvur edilen beynelmilel iktisat | konferansma iş- tirake razı olup © olmadıkları İusu- sunun muhtelif devletlerce cemiyeti akvam baskâtipliğine senei hazıranın sonundan evel bildirilmesi lüzumu dermeyan olunmuştur. CENEVRE, 24. A. A. — Cemiye- | akvam meclisi, iktisadi seferber- nihayet verilmesi hakkında M. held m vermiş olduğu raporu Kabul eti Rusyada Esirler zehirleniyor MOSKOVA, 23. A. A. — Tas A- jansı bildiriyor: Sanmpe | deki üsera karargihmı gezmiş olan Y. M. C. A. cemiyeti teislerinden biri esirlerin pek fena bir muameleye maruz ol- duklarını bunlardan bir çoğunun ga- yri sıhhi yemeklerle zehirlenmiş bu- lunduğunu söylemiştir. SON VAZİYET NEDİR ? FORT DÖ FRANS 23. A.A. — Vali tehdide maruz kalan havalide bir devir seyahatı yapmıştır. Volkan uni oturan ahali sakin bir vaziyettedir. Pele dağr bu hafif bu- Jutlarla örtülü idi. BİR TAYYARE PARÇALANDI wi M.A.A. — Dün bir tayyare sis dolayisiyle denize düş müştür. İçinde bulunan üç kişi öl. me bolluğu dikkatimi celp etti: si — Galiba dedim sütün maya-| Tatlı kuyu mahallesini çok|maz. i st buradan geliyor? açmacak halde buldum. iline Kral gök pişman olur — Ona ne şüphe, dediler, za-| yok, iz yok. Akşam oldu mu her|âma iş işten geçer. ten ne olursa burada olur. taraf zifiri karanlıkta kalıyor. sü Süpürgeci hanınm karşısmda| Yokuşun başında bir tek lâmba| Kâtip sınan cami: İsmi şu meşhur Beşiktaş muhafızı varmış. Onu da — acaba niçin?) cami ama mescit de denilebilir. Hasan paşaya nisbetle anılan|.. , İstanbulun gö-| Camiyi yaptıran zatın türbesi-| Karakol vardır. Bu Karakola,|beği sayılan bu mahalleler, çok bakıma muhtaçtir, Buradan iti- Hİ baren Kâtipsinan mahallesi hu- duduna girdik. Yol arkada- şım dedi ki: — Dikkat et! Şimdi seni A- cemistana götürüyorum. Vakta bu iki sıralı evleri ta, Daltaban çeşmesine kadar hep İranlılar işgal etmişler. Güle güle otursunlar. Doğrusu iyi mahalle intihap etmişler, Şu- rasını söylemeği unutmıya; ki bu civardaki evlerin ören hepsi Marmaraya nazıdır. Ek- serisinde elektrik, - terkos var-| mi in 5 'dır. Kullanış itibarile zararsız- dairesi oldu. Şimdilik Askerildir. Sali Sırmakeş hanmın inzibat kumandarılığı işgal edi-| arkasına düşen evlefde oturan öy i ların vay. haline... Sabahlara Abdülhamit zamanında ada-İkadar, yüzlerce çekiç, takır mın biri ötekine kızdı mı: takır takır işliyor. — Allah Hasapaşa Karakolur| — Ne kafa kalıyor, ne beyin... na düşürsün! diye bed dua eder- diye şikâyet ettiler, bazen has- Had paşa Kaçakolunu die | ölen Gider, yalvatınr an kesilmeden devam eder. 2—Çekiç gürültüsü. senede bir kaç daire yerleşir Evvelce Polis merkezi idi. Bir aralık Ahzrasker şübesi Nüfus TASHİH e Dün çıkan gazetemizde Ahmet Ce.) , Söylediklerine göre bu evle- vat beyin lisan bahisleri makalesin-)rin bir kısmı, bu yüzden ucuz de iki tertip hatası vardır. İkinci sü-| ucuz kiraya verildiği halde güç- tunda halketmek mefhümunun &on — garip değil mi? — üzeri kur- şun kaplı bir tabut, halinde ca- minin kubbesi üstünde duru- yor. Kâtip sinan bu camiyi yap tırırken vasiyet etmiş: — Öldüğüm zaman beni kub-)m benin üstüne gömsunler demiş... Buradan ötesi Soğan ağa mahallesidir. 334 senesinde ye- niden yaptırılan Soğan ağa ca- misi etrafında yeni yapılan çok zarif evler görüyorum: — Haydar Molla beyin evle- ri... diyorlar. — Şimdi koca bir mahalleyi içine alan bu adada bir zaman- lar, Hâlil paşa isminde bir bah- riye kumandanınm konağı var- mış. Zehi konak! Rivayete bakılırsa, harem se- lâmlık yüze yakım odası var- mış. Şimdi o sarayın yerinde bu derli toplu evleri görünce kendi kendime düşündüm: — Osmanlı saltanatının ha- rabeleri üzerinde genç Cümhu- riyet binası, .. O da tıpkı böyle zamanlarda ilade edildiği fiil olarak “Yaratmak” ve bunün basit şekli o larak da “Yarâmak” yazılacak iken her iki füll yatırmak şeklinde Avrupa mektubu Bahar çiçeği... Holanda Avrupanın lâle ve sümbül yurdudur.. Holanda yalnız Avrupaya yaptığı süt, tereyağı, peynir ihracalından milyonlar kazanıyor AMSTERDAM (Milliyet) Hol landa, Türkler için oldukça yabancı bir memlekettir. Bu hakkında cdeta efsanevi malâmat sahibi olduğumuz yurt, Avrupanın çok güzel bir parça- sıdır. Hollandaya gidenlerimiz azdır. | Merkezt Ayrupanm çiçek bahçesi © İlan Hollandaya ilkbaharda gidenler saatlerce süren tren seyahatı esnasın da iki tarafın lâle ve sünbül bahçele- rinden ibaret olduğunu görür, İnsan gözün alabildiğine büyük çicek tar- İalacını ancak Hollandada görür. Bü- tün memleket santim fark etmiyecek derecede düzdür. Mevsime gör: gâh zümrüt yeşili, gâh altın sarısı bazan da rengârenk olan tarlalar arasında dolaşan karalı beyazlı Hollanda inck- leri. . . sık sık tesadüf edilen yel değir meleri, .. muntazam süthaneleri. .. ve buralarda çalışan garip fakat çok temiz yerli kiyafetli erkok ve kadın. lar, yalnız bizler için değil, Viyana- dan itibaren bütün yakın şark için hayretle temaşa edilecek manzaralar dır. Uzun, ama pek uzun boylu, sart saçlı, ince Hollanda kızlarile, İngili- zin spor yapan narin kızları ârasmda büyük fark vardır. İngiliz kızları 20) —22 yaşma kadar çok güzeldir. Hol landalılar hiç güzelleşmeden solar. Mamafi içlerinde fevkalâde denecek derecede güzel olanları da yardır. Avrupanın eğlence şehirlerinde ya $ıyan bir insan için başta 800 bin nu | fusluk Amsterdam olduğu halde bü- tün Hollanda, cehennem kadar sıkıcı gelir. Çünkü koca Amsterdamda yal. niz iki dansing vardır. Halk son dere- ce sıkıdır. Şayânı taktir bir nokta 0- larak Hollandalı kızların son derece iffet sahibi olduğunu kaydetmek is terim. Kızlar hoppa değildir. Amsterdamın dar ve eski sokak- ları insanı sıkıyor. Hollanda seyyah şehri olamaz. Çicek (bahçelerinden başka görülecek şey yok gibidir. Fakat çiçek ve süt san'atları hak- kında çalışmak istiyenler için çok gü) zel bir etüd memleketidir. Hollandadan Avrupanın her tara- fına çiçek ve sebze gider. Büyük şe- hirlerin bütün-süt, tereyağı, peyniri) ve yumurtası Hollandadan temin edi- lir. Almanya, İngiltere başta olmak üzre bir çok memleketlere yapılan peynir yağ ve ihracatı, memleket mi- Iyonlarca para getirir. Kafasında taşı-| dığı kocaman hotozu, sırtındaki renk) Ji fıstanı ile Hollanda kadını çok yük- sek bir valide tahsil görmüş ve İkti- sattan anlar temiz bir sile kadınıdır. Hollandalı erkek te ayhir nispette değerli bir ocak bekçisi çalışkan bir! iktsat neteridir. Memleket baştan şağr mamurdur. Bu ideal ve idealis- #er yurdu hakkında daha çok yazıla- cak şeyler vardır. ii Almanyada Gene bir mesele “Sükünet var,, €seri gürültü çıkardı Almanya'da birkaç ay evel «Garp & inde sükünet var» namında aleyhinde bir roman neşredil- mii Harbi umumide Alman ordu. sunu tehzil eden ve zabitleri zalim vaziyetinde gösteren eser büyük bir İmada hudutlarda asayişi en sıkı bir|hiye Vekili Refik Bey, bazr müesse- «Alman | tarzda temin edecek kat? sureti hal| satı teftiş etmek ela sabah Eski- e gi Aideiz. Barda” zöecmsanın iri bu mecmuada neşretti-| murahhasa tarafından izhar olunacak| cektir. fi bir makale ile “Garp cephesinde sükümet var” eserinin müellifine hü- Alman efkarı uumumiyesini epeyce meşgul eden bu davada başmuharrir kendisini müdafaa etmiş ve eserin sulh için ganda olduğunu AL manya'nın i noktai nazarın- dan bu nevi propagandalara meydan verilmemesi icap ettiğini söylemiştir. “Garp cephesinde sükünet var” eseri her lisana terceme edilmiştir. Fakat eserin satılmaz Avusturya da dahil olduğu halde bir' çok memleketlerde mencdilmiştir. KONGRE AÇILDI BERLİN, 23. A. A. — iel parlamentolar ticaret kongresi bu gün Berlinde Rayihşitağ binasmda reis vekili ven Kardorfun bir mutku. la açılmıştır. Van Kardorfun 43 par İamentonun aiimesşileri ; olan kon- ferans azasns Beyanı o hoşamediyi mütcakip konferansın başlıca mesai. sini izah etmiştir: Konferans iktisadi kanunlarda: bitliğin teminine ve ser- maye ile say arasında bir iştirak te- Irakta Mandâ yok mu ? Irak ta Mısır gibi mi olacak ? Amele hükümeti İngiliz mandasını kaldırmak istiyor İngiliz gazeteleri, mesai hüküme- tinin Mosar'da olduğu gibi, İrak'ta da yeni bir siyaset takip etmeğe hazır olduğumu yazma! Bağdat'ta neşredilen bir beyannameye göre İn- giltere İrak mandasını terkedecek ve! 1932 senesinde İrak'ın Cemiyeti Ak- vara aza olmasını temin edecektir. Bu suretl. 1927 senesinde İngiltere ile İrak arasında akdedilen muahede suya düşmüş oluyor. Esasen bu muahedc, bazı malt ve askeri maddelerine Iraklılar tarafın- dan vaki olan itiraz üzerine şimdiye kadar taştik edilmemişti. Hatta bu İ hükümet istifa etmişti. SülEvi Irak'ın Cemiyeti Akvama girmesi- İni ve 1927 muahedesinin Kesbini ilân eden beyanname ile İrak buhranı da neticelenmiş oluyor. Çünkü verilen habere göre, ayni gün Abdülmuhsin bey yeni kabineyi teşkil etmiştir. Ka- bineye milliyetperverlerin lideri ola- rak tanınan Yasin Paşa da dahildir. eee — Yeni mukaveleler Tasdik edildi, İtalya ile münasebatımızda yeni bir merhale ROMA, 23. A. A, — Türkiye İta- Iya arasında mücrimlerin iadesi hak- kında Romada 19 Haziran 1929 da imza edilen muahedename ile huku- İki ve cezai bususatta ve adi mukar- reratın tatbikında adliyemakamatının mütekabil muzeheretine mütedair ve Romada 10 Ağustos 1929 da imza edilen mukavelenamenin — tatbiki mübeyyin kanun lâyibasr nazırlar meclisince tasvip edilmiştir. Hükü- met ayni zamanda Türkiye ile İtalya arasında ticaret ve seyrisefain husu- sunda Ankarada 2 Ağustos 1929 ta- rihinde nota teatisiyle tesbit olunan modüs vivendinin tatbiki hakkında- ki kanun lâyihasını da tasdik etmiş- tir. Yunanistanda Selânikte yangın Yangın kasten mi çıkarıldı ? SELANİK, 23. A. A. — Bu sabah çıkan bir yangın, bir çok kereste de- polarını yakmıştır. Hasar ve zarar 50 milyon drahmi tahmin olunmaktadır. SELANİK, 23. A, A. — Bu sabah- ki yangın esnasında 12 kadar büyük mağaza İ ev ve 20 eg hap gi muştur. Hasaratın yük oldu- ğu ve 92 milyonu geçtiği söyleniyor, Yangının dikkatsizlik eseri olma ziyade bir sui kast neticesi ol duğu zannediliyor. — 2 ——— Sırbistanda 'HEY'ETLER TOPLANDI BELGRAT, 23. A. A Tea bildiriliyor: Bulgar ve Yugoslav he- yeti murahhasalarının ilk içtimaz iki saat sürmüştür. Nutukları müteakip) heyeti murahhasalar reisleri gelecek! içtimam ruzmamesini tesbit etmişler. dir. Salı günü akdolunacak bu içti- için her heyeti metninin yazılması projeler. karşılaştırılacaktır. Rae İstihsal durduruldu WASHİNGTON, 24. A. A, — Bir kaç sene evel Kalifornyada keşfedi- len ve külliyetli miktarda istihsalat- ta bulunulan Kettleman Hills havzasında istihsalin 1931 Kânunu- sanisini4 ilk gününe kadar muvakka- ten durdurulması hakkındaki itilâf. lar bugün imza edilmiştir. Bu suret le petrol sanayiinin himayesi ve ta- rihi bakımından büyük bir ehemmi- yeti haiz olduğu hükümetçe beyan edilen bir tetbir hakikat sahasma çi karılmış bulunuyor. Şu kadarki pia- sanın vaziyeti müsait olacak olursa istihsalâta yeniden başlanılabilecek- ED. amam esele kalmadı MADRİD, 24. A.A, — Escurial ve Usto isimlerindeki katolik darül fünunlarından verilen — diplomaların muteber olduğu hakkındaki kararna- m | yüzden İrak'ta bir buhran çıkmış ve| Son Haberler © Cevaplarını hazırlıyorlar er Atina hükümeti cevabında doğrudan ruya müzakereden bir netice çıkmıya€ anlaşıldığından Cemiyeti Akvama mü caat edeceğini bildirecekmiş.. Atina 24 (Anek) — Mukabil) evel ak yunan cevabının ihzarın başları) fikrinde! Yunan mal di mıştır. Mukabil cevap perşem-| tahminine göre CemiyeÜy be günü toplanacak olan meclilvam kânunusani içtim si nüzzara berayı tasvip tevdi olson Türk - Yunan ihti lunacak © zamana kadar M. Ve| tetkik edecektir. Cemiyeti nizelosun da mütaleası gelmiş o|vam Türkiyeyi de mür lacaktır. göndermeğe davet cdi Mukabil cevap kısa olacaktır. | Türkiyenin bu daveti redâ 9Ankaraya bir an evel irsaline| yeceği burada ümit cdilM çalışılıyor. yunanistan cevabın-|dir. ğ da tecrübe ile sabit olduğu veç- E z hile doğrudan doğruya müzake| EATRNA s3 rep yeli reden bir fayda hasıl olmadığı") nan setiri"M. Polihroniyadis nı beyan edecektir. evel iptidasında Ankaraya &İ Hükümet mahafili yunanistan |tir. Sefirin münasebatı dost R için Cemiyeti 9SAkvama müraca| kitaf ettirmek için talimatı ç | attan başka bir çare kalmadığını YUNAN TEBAASININ © beyan ediyorlar. yunanistan Ce PASAPORTLARI iyeti Akvama müracaat edece e (Fas) ml | ini hazırlamakta bulunduğu| cas, portları selişkülâtinı beri cevabmda kaydecektir. o Yuna-| tirmek için alâkadar makamat nistan Cemiyeti akvama bir anllaşmak için talimat almıştır. Hava spor kulüpleri ESAS. v7 PESSLEPE ŞPEEP SEP E 5 1 Ilk kulüp bu sene İstanbulda fi açılacaktır. İk li Nakliyatı havaiye için de ayrıca © v program hazırlanmaktadır. ANKARA, 24 (Telefonla) — Istanbul ve Bursada yap hava spor kulüpleri hakkmda Tayyare Cemiyeti merkezi misi reisi Fuat Beyle görüştüm. Diyor ki: d — Geçen sene tayyare kongresinde hava spor kulüpleri yl ması teklif ve kabul edilmişti. İlkadım olarak bu sene da açılıyor. Kulüp binası ve uçuş binası ve inşaat hakkında tetkikatif lunmak ve yerlerini tespit etmek üzre muavin Şükrü bey” bula gönderdim. Henüz kendisinden rapor almadım. Avdetinde hazırlık hakkında malümat alacağım. Tayyarecilik dünya âleminde çok büyük terakkiyat d mektedir. Bütün milletler gençliği bu istikamette teşvik e lar. Memleketimizde de tayyareciliğin terakki ve tekâmülÜ ; mesleğe derin alâka uyandırmakla kabil olabilecektir. kulüpleri bu alâkayı file inkılâp için yapıyoruz. Gençler Tayyre ile ünsiyet peyda edecek bir cemiyete 29 yardımda bulunan halkımız bu muhitlerin havalarında hef © bu fedakârlığın eseri olan tayyareleri görecektir. . Tayyare kulüpleri nakliyatı havaiyeyi temin edecek değişi Nakliyatı havaiye meselesi başlı başına bir teşekküldür. ram hazırlanıyor. . çe e | Fevzi Pş. Hz. Ankaraya avdet ettiler, ANKARA, 24 (.Milliyet) — Büyük erkânı harbiye reisi zi Paşa Hazretleri bugün Cenup vilâyetlerindeki tefti; avdet ettiler ve çok parlak merasimle | İstikbal edenler arasında Vekil B. ler, mebuslar ve i keriye de bulunuyordu. j Ankara Şehremanetinin esaslı teşebbüs! ” ANKARA, 24 (Milliyet) — Ankara Şehremaneti, şebifiğ hilindeki yolların tamiri, otobüslerin islâhı ve ekmekleri iyi çıkması, itfaiye teşkilâtının kuvvetlenmesi ve çeşme nın intizam kesbetmesi için esaslı teşebbüsata girişti. Emanet, yangın mahalli için bono ihraçç edecektir. (125,000) kişiye kâfi gelecek su tesisatı için bir şirket imdan Maliye vekâletine müracaat edilmiştir. hu Türk tacirleri Vekâlete müracaat ettilef ANKARA, 24 (Milliyet — Bu sene fındık mahsuli h İktısat ması dolayısile alâkadar tüccar tarafmdan müracaat edilmiştir. Vekâlet bu hususta tetkikat ——>e 0cm — Sıhhiye vekili 930 bütçesi 10 Teşrini” ANKARA, 24 (Telefonla) — Seh kadar hazırlı İN ANKARA, 24 (T: b Maliye vekâleti 930 inin ihzarı için vekâletler sebe müdiriyetlerine yapmıştır. A yeni bütçelere memufif öp roları ilâve edilmiyecek? Gişiklikler yapılmıyacaktiİ günkü Barem kanunu rin teşkilât kanunu hüs” dir. Bundan başka 930 içinde Erzurum hattın? na ir in ül y ee "eyep wi şehire gitti, Cuma günü avdet ede di Maarif eminliklerinde ANKARA, 24 (Milliyet) — An- kara Maarif emini Musa Kâzm B. Kastamonu Maarif eminliğine, Istan- bul kız lisesi müdürü Celâl B. Sivas Maarif eminliğine tayin edilmişler. Tayin: ANKARA, 24 (Milliyet)-— Sabık mülkiye müfettişlerinden Hacı Hüsnü B. birinci sınıf mülkiye mü- fettişi oldu. Dalgalı borçlar ANKARA, 24 (Telefonla) — Ma. liye Vekâletindeki dalgalı borçlar raf fasıllarmda azami b tasfiye komisyonu mesaisine devam) Yapılması bildirilmişti. | ediyor. 50 evrak ret ve 20 si” tediye fi. ler Teğtiiicvelin onun” kararına iktiran etmiştir. 200 den) tebliğ edilecek ve Ada fazla evrak ikmal edilmiştir. Bu me-|da heyeti vekile tara! ed sai meticeleri her on beş günde ilân kik olunacak 1 Test n edilecektir. * ae KABİL ELCİLİĞİNDE | |m€clise verilece di samsun ve Havzada #* gi # ANKARA, 24 (Milliyet) — Kâbil ekçiliği evrak memuru Hacı Arif B. elçilik üçüncü kâtibi oldu. hastalığı DENİZLİ TAPU MÜDURU ANKARA, 24 (Milliyet) — Ay- dın tapu müdürü Celâl B. münhal 0- ve Havza 23 — samsü”. za hayvanatında bi: isi i tron. le müna-| meyi ilga eden ka dün ya . 1 kurulmadı mı? beenii Üürelerini bulmağa sar.| kral tarafından imza edilmiştir. Bullan Denizli tapu müdürlüğüne tayin) beri devam > Kanlar M. SALÂHADDİN | fı gayret edecektir. Konferans ayni| kanunla hükümsüz bırakılan karar. edilmiştir. ğıson günlerde ins art ... zamanda milli olduğu kadar beynel-|name geçen ilkbaharda iklıklar Aydında üç yeni köprü "miş musaplardan ba” ii Deri m milel bir le olan ziraatin vaziy-| zuhuruna ve bu derülünunların ka- ila tür. - y Hükle müşteri buluyor. Sahipleri| yayasiR TASHİH ME ecir | etlerin sebep alime. “| AMEARA, 24 — Aydin vik hayyanlsz ii evlerini kiracıya gezdirmek ve m NGİLİ: tL Ba ti dahilinde biri 86. bir: 69, b:-| sirayet hasta ve BÖN içi nın serlevhası, Tophane-Akarmı ma-| İl İZLER ÇEKİLİYOR FERDİNAND NERELERDE? |,. da 3 bü: | zara getirilmesinden i kunturatı yapmak için, cumayi| şaheleri olacak yerde sehven Soğan BERLİN, 23. A :A: — İngiliz iş| O FREÜDENSTADT, 25 A, A —İTi 72 metro uzunluğunda 3 bü-|7ara geti esizliğinden dizi.) beklerler. O gün dükkânlar ka- Kâtip çelebi dizilmiş-| gal kıtaatı den çekilmiş.) Karaormanda Sabık kral) yük beton köprü inşa edilecek-|rin dikkat öl yar seyfi. en ll sin. Sen ge iliği iie, iü - di

Bu sayıdan diğer sayfalar: