24 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

24 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A EAA Ba NN ii Nk — z Mei ör REALİST İFALYA Cenevre, leri Par Mir İyi ha iştir len ümitlere, nezaket ica kayak etmekle beraber ihtirazi ha, Mevki dei Akv, Xi Han” » kendi Marie Si ahit bir alk i Ürek wilh formlu Maş alak bif nutukla bünü orta İltir, ilya yi Me Briand ve Mac Donald'den izan diz Bh ve Yoktür Ki. her Önde yani menfeatlarını Avrupa, derye, etsin, mteveriğir Si â. yle “ Mahzyr bir İtalyan kalmak Sulh, »ktedir. Teyetini n İM kkoyyen biz ha tin, Sar diye iyet ve Ayg Bag deni mek va eyi Me e Maji ten KO ie ya içni ni lerini yaymak çin. den i W ii 77 da Di dal ZF, e vi, 7 lak itimat öesirmemektedir Betek dahi ei ağ erine ne kadar sadık kalır- İnel. İç ölgtirlmiyerek devamı - Akai yi takdir da elde ili ö naz imi de alm ei a e Harbuki hayatı. heirmediğini iddia eden mil- td, ;Jizm mefkürelerinin tesi il Men e Böyle bir devrede, aj ak ön Şi zy ln matbuatı- şi hakkındaki mü- tyPalo gi ik idi Şünkğ | bir a Kayaç n8in ve olgun milletle- mayı San ti milletlere sarar vereceği mc İşte bütün sulh po Yemez ee geri kalmış fakir- a, TİN8 razı olmazlarsa App Süt, ir 2 <1 İDİ ahitemizde; 3 ne CN de büyük devletlerin mü- , cihan gulhünün teminine W€ hayali nutuklar söyledi arasında yalnız İtalyan itidal ve hakikatten ay- ileri sirmekten de çekinme hükümeti, faşizmin iktidar geldiği gündenberi Cemi- in hakkında büyük bir ü- gibüne ve beynelmilel kör it formüllere © gelince fa- e burn icat € Vüzümünü henüz hissetme Unan” Ni an öl hüâügt vazişerinin medir? “Hiç şüphesiz la harp dostu değildir. An- Sihan vaziyetine git görüşü vardır ki, faşiz- Mİİ ve gerek harici si- Ğ ik eden kanseposiyonları ve üşünceden “ doğmaktadır. 1e Fransız devlet adamları rar propagandalarını hiç şeyden eyel İn tarak 'yapıyarhr. Bt: 1 olduğunu ne kada, gene bir Fransız DM; Donald. ikinci, enternasyona” Gene emperyalist bir İngi Bünları bilen > Müssotini'de, Düzarıma göre, siyaset Pevcut bir nizamın cebrü yatın bu günkü şek *tgin milletler mev- Mizümdan memnvn- #türü. onlar bu yar en ettirecek bir tabiri ile- » VE her tarafçn Matı et- gun Bunda, e inkişaf > sakalarını “ların talakkuku imkânı Ziyetin tahavvülünde arar işte ba ikinci, zümreyi milletlerden biri olduğu etrsektedir. ii ek istikbalde daha bü- Şrnamak, ve bunda mü çi için bir hazırlık dev- iz ellerde hurma dalı de- ge tutularak çalıştılar. aşi disiplininin demir ani AR Balila ve Pişterler değiş nternasyonalizm fi il: milliyet hislerimi, ve rdır. İstikbalin esrar alya den. çok şeyler bek- bii bugünkü cihan ni“ tirmek gayesini ta- lere sempatik bir mun için hep menfidir. Roma gazetesi, siyasi bir ışlangıcı demek olan iy tlâin Avrupanın bu tini Kristalize edeceği ina in Sanlıca noktası bura- ; J'a geçmiş zenginler bir lü hiç bir vakıt eksik ee bu ebedi di ona göre ted- sima kazanırlar. ZEKİ MESUT lik Rüştü Bey Mek li Tevfik Rüştü bey lc a, ecek Fakat ' KUM il İli Aaaa çeldikten neçe 2!e Tevfik Rüştü i, on il » e önletekşir 5 En gi kin iy Seç edişi O Kabede 2 4 sahi z oi llemizde: ü Yarın Muhite arülarında İsmet raşa hazretleri Haydarpaşa istasyonuuda ısmet Pş. Hz.dün geldi Haydarpaşada Gazi Hz. namına Tevfik ve Rüsuhi B. ler Kâzım Pş. Hz. Adliye, Dahiliye ve Nafia vekilleri ve sair zevat tarafın- dan istikbal edilmişlerdir İsmet Pş. Hz. Istanbulda bulunacakları müddet zarfında Kadıköyünde oturacaklardir Başvekilimiz İsmet paşa Hazretleri dünkü trenle Ankaradan şehrimize gelmişlerdir. Başvekilimizi Pendikte silelerile Şurayı devlet reisi Nusret, Bursa mebusu Esat, Konya mebusu Refik ve Istanbul mebusu Ziyaeddin B. ler karşılamışlardır. Ismet paşa Hâzretleri aileleri ve sevimli çöcüklarile olduğu halde Haydarpaşada trenden inmişlerdir. Orada çok samimi ve parlak surette istikbal edilmişlerdir. İs- tikbale gelen zevat meyanında Reisicumhur Hz. namma kâtibi umumi Tevfik ve ser yaver Rüsuhi B. ler, Büyük Millet Meclisi reisi Kâzım paşa Hz. Dahiliye vekili Şükrü Kaya, Adliye vekili Mahmut Esat, Nafia vekili Recep, fırka kâtibi umumisi Saffet, Vali vekili ve Şehiremini Muhiddin, Atina sefiri Enis ve polis müdürü Şerif B. lerle şehrimizdeki o mebutlar da bulunmuşlardı. Başvekilimize Haydarpaşa polis müfrezesi tarafından resmi se- lâm ifa olunmuştur. İsmet paşa Hz. kendilerini istikbal eden zevata her zamanki tebessümlerile ayrı ayrı iltifatta bulunarak ellerini sıkmışlardır. Başvekilimiz, müteakiben refakatlerinde Kâzım paşa Hazret- lerile Dahiliye vekili bulunduğu halde Sakarya motörile Dolma- bahçe sarayına gitmişlerdir. İsmet paşa HZ. sarayda Gazi Hz. tarafından kabul edilmişler- dir. Başvekilimiz şehrimizde bir müddet kaldıktan sonra Anka- raya avdet edeceklerdir. 'Beşvekilimiz, bu defa şehrimizde bulundukları müddet zar- fında Kadıköyünde ikamet edeceklerdir. Terkos ve Rıhtım şirketleri Buiki şirket feshedilecek mi? Nafia vekili Recep Beyin Istanbul- daki tetkikatı devam etmektedir Terkos su şirketinin vaziyeti - bilhassa "ehemmiyetle tah- kik ve takip edilmektedir Nafia vekili Recep B. dün de tef- tişatına devam etmiştir. Recep B. Vekâlete merbut miles- sesat ve şirketlerin muamelâtmi tet- kik ve noksanları tespit etmektedir. Vekil B. dün Haydarpaşada Demir- yolları İdaresi işlerile de meşgul ol- muş ve bugün Ankaraya gidecek 0- lan Demiryolları umumi müdürü Ha- şim beye inşaat işleri hakkmda bazı talimat vermiştir. Taahüdatını kısmen ifa edemiyen Terkos ve Rıhtım şir- ketlerinin vaziyetleri bilhassa ehem- miyetli surette tetkik edilmektedir. Vekil beyin tetkikatı bittikten sonra bu şirketlerin feshine lüzum olup ol- madığı hakkında kavi mukarrerat it- tihaz edilecek ve vaziyetin tamamen | kısaca demiştir ki sslahı cihetine gidilecektir. Herhalde Terkon ve Rıhtım şirketlerinin mu- karlderâti yakında taayyün edecek ve bü hususta hükümete vukubulan mü- racaatlar nazarı dikkate alınarak ih: birlikte Nafia vekili Recep Bey Vekil B. dün bir müharririmizelil bt hai icra etmekteyim. Henüz tetkikat bit- dilmiş değildir. tiyaclar temin edilecektir Dünkü sis Vapüurlarınsabah selerlerini alt- Bir yelkenli de karaya çarpa” Dün sabah, 'dıköy halkı, yine sisin “bir âzisliğine uğradılar. Mamafi siş, alelekser işimi- ic yaramayorda değil ! Meselâ sa- bahleyin erkenden işinize gideceksi- niz. Bakıyorsunuz: islcele'malşer gi bi: kalabalık... Meydanda'ne vapur var, ne deniz... de başlyan sis hakikatar pek kesifti. Şirketi hayriye vapürlair ne Anado- Tu, ne Rumeli seferlerini yapmağa muvaffak olabilmişlerdiş. Sis, Kâğat- hane sırtlarından gelmiş bir kısmı Boğaza yayılmış, Gündoğrusu Adalar, Kadıköy taratlerımı istilâ ct- tir. Vapurlar, Üsküdara ida 45 dekika teechhürla işleyebilmişrir. Ancak sis dağıldıktan sonra Rumğli Anadolu taraflarma doğru sefet iki vapur tahrik edi Kadıköy hattında da selerlerin bir ço) ğu teehhüre uğramıştır, Bu yüzden, iğ nliyö suzluk yüzünden Haydarpaşa Yanmış, dağıldıktan sonra bir vapurla güç be- ia işleri başına gelebilmiştir. Sis. H manda bazı kazalara sebebiyet ver- İmiştir. Ezcümle mensup Hakkı Bİ. nin 33 tenilâtoluk “Hüdaya emanet” marmadaki kömür hammüleli kayık, “Çatladıkapı” açık: larında kayalara çur parık hatoştar. Adliye wekili Dün. İcrayı ve 'Usk Adliye vekili dün de adtiyeye gelerek teftişlerine devam etmiştir. Evvelâ sindeki tahkikatna devam etmiş ve eshabı miştir. Bu meyanda Samiye hanım ismin- de biri vekil beye istida vererek ta- İebinin i#'afını rica etmişti Mahmut Esat B. bu isti va tetkik için adliye baş müfettişi Sabit beye vermiştir. t Adliye vekili nunda İstanbul müddei umumisi Ke nan B. olduğu rek Üsküdar adliyesi, miştir. Bu meyanda mahkemeler ve tevkifhane gezilmiştir. ki bu teftiş akşam saat 17,30 a kadar devam etti. ADLİYE VEKİLİMİZE FAHRİ ri temiyet idare heyeti bugün Adli- ye vekili Mahmut Esat beyi ziyaret ederek cemiyete bulunacak ve fahri derek cemiyeti himayeleri altına al- malarını rica edecektir. Cemiyet (400) kadar meslek mek- tebi mezunları arasında tesanüt te- min etmeği, azalar için faydalı meş- riyatta bulunmağı kacarlaştırmıştır. “Teşrinievel iptidasında adliye mes lek mektebi mezunları için yeni ce- sa mahkemeleri uşulü kanununun sureti tatbiki hakkanda bir kurs a- çılacaktır. Mehktepliler Talebe arasında büyük bir ve rağbetle devam eden: — Haftanın-en mühim haberi han- gisidir, nicin? Müsabahasmın 20 inci haftası Perşembe günü bitiyor. Gelecek ce- İyapları Cumartesi akşamına kadar kabul edeceğiz. Cevaplarımızda , yakuz haftanm cn mühim haberini seçiniz ve bu tek mevzuu yazınız. Cevaplar. doğrudan doğruya müsabaka gönderi ianda hitamı bulacağı malümdur. Ye hi mukavele hakkında esaslı ve şehrin) tiyaçlarıyla mütenasip “bir proje rlanmaktadır. Bu projeye naza” «— Istanbulda bütün müessesatı st İ nafianın vaziyetleri hakkında tetkikat|at yapacak, ücretlerine mediği için yapılacak şeyler tespit e-|tir. Ismet Paşa Hazretleri dün şehrimize mubadele meselesinde hakkı Gazi Hiz. Reisicümhur Gazi Hazretleri dün akşamk kadar bir yeri teş rif buyurmamışlardır Başvekil İsmet” Paşa Hazret- leri öğledön sonra Dolmabahçe sarayına giderek » Reisicümhur Hazretlerlai ziyaret etmişlerdir. 104004000040000007000009009 H. Şinasi Pş. Istanbul'daki tetki- katın sonuna geldik İhtiyaçlar iyice 1es- pit edildikten sonra alâkadar daireler harehete geçi- rilecek — e ust etti rak battı içi, Adalar, Ka- Bir kaç saat kârda- Dün sabah 5'45 Halk fırkası on üçüncü mıntaka müfettişi Hakkı Şinasi paşa dün An karadan şehrimize gelmiştir. Hakkı hir kısmı da is de giderek ik üzre Adalar ve) trenleri yoleuları.da vapur- da top- , ve ancak iki saât geçip, 8iS Istanbul limanma Hakst şinasi Pş. Şinasi paşa, kendisile görüşen bir muhazririmize demiştir kâ: — Ankarada Trp kongresile meş- guldüm. Kongre mesaisi . hakkında size vetilecek fazla malümata malik değilim. Çünkü Kongre safahatmı, dar” | e küçük tafsilâtina adar telgra Üdar | lar bildirdiler. Kongre mesaisi hari- iyesini teftiş etti cinde de maalesef bir şey söyliyemi- adliyesini in v0 giyeceğim. Zira Ankarada başka hiç alımut « Esat B.| bir şeyle meşgul olmaya meydan bu İarmadım. icra dajre- tiyacatı ihtiyaçlarını tespite masalihi kabul ederek dinle- le birlike te Yeşilköye gideceğim.” frrka binasına gelmiş ve kendisini bekliyen Istanbul mebusfarı İhsan paşa, Muhiddin Ali, Tevfik Kâmil, Ziya, Hüseyin beylerle birlikte Ye- şilköye gitmiştir. Mebuslarımız şehrin ihtiyaçlarına ye tâkip İSKÜDAR ADLİYESİNDE j İtilâfların Yunan SALI 24 Eylül 920 » 9 i ya, 4neli. Sene No 1208 pp İ BARCA MUM CA i ur ş İdarehane" gp” Abone -ve “Ilan ücretleri Istanbul, Ankara, caddesi, No, 100 e gayem çikan yazıların nema mahfuzdur. Abone arı an, tarifesi Telgret adre i Telefon numaraları Agpone gazları i YL N İm ye Türtye © Marie Gel Sahilede Sanim 2 & Du mba Mili istanbul, 3911 —3912—3919 - # Arın 0k 8 he Si «O iğ zim ve mattauye ol Arkel için midiriyete müracat edilmelidir. g « 150.0 Me 4m - 30 deli çeçen nushalar 10 kuruştur. Gelen evrak geri verlimez. ” . 400 « 2004 İn « « M0 Maas) sı 5 EK uraştar Br» mesini Suet "unsuz SE A EEE r Mashası 5 Kuraştuar geldiler; mız sarihtir İstediğimiz sarihtir hükümetince tatbikini 18- tiyorüz era Mübadele murah- hasımız Tevtik Kâmil bey 1s- tanbula geldi Mubtelit mübadele komisyonunda: ki Başmurahhasımız Tevfik Kâmil B..dün Ankaradan şehrimize gelmiş- tir, Tevlik Kâmil B. Yunanlıları ver diğimiz son notaya ilâve edecek bir şey olmadığını söylemiş ve komisyo- İl nun mesaisi hakkında şu beyanatta bulunmuştur : — Muhtelit mübadele komisyonu aglebi ihtimal Perşembe günü umumi içtimanm aktedecektir. Hakem meselesine gelince; esasen İbiz muahedeleri tanımaktayız ve tat- bikini istemekteyiz. Mevcut ihtilâ r mwahede ahkâmına göre halledi- Tir. Bunun infazı vazifesi de komisyo- na mevdudur, Biz ancak bu ahkâmin ademi tatbiki ile bundan hangi tara- fn mes'el olabileceğini tayin için ba- keme gitmeğe amadeyiz. Hakem de mübadele bitaraf azası labilir.» KOMİSYONUN MESAİSİ Tevfik Kâmil Bey komisyonun m. sasi hakkında da şu malümatı ver- miştir — Heyeti umumiye içtimaimda son! verdiğimiz motalar etrafında müze kerat devam edecektir. Diğer görü- Tevfik Kâmil Bey şülecek idari işler arasında geçenler- de vefat eden Jencral Dolaranın mü- terakim maaşları ile lâiğvedilen takdi- ti kiymet komisyonları azasına verile cek tazminat meselesi vardır.” Tevfik Kâmil B. Haydarpaşada kendisini karşılayan komisyonun taraf azasından M. Holştad'la komis- syonun henüz intaç etmediği mesele- ler hakkında görüşmüştür. GAYRİ MUBADİLLER Gayri mübadiller cemiyeti idare heyeti bugün reis Istanbul meb'usu Hüseyin Beyin riyasetinde toplana- caktır. İçtimada şimdiye kadar yal mer emlâk sahibi gayri müba yapılmakta olan tevziatın erazi sahip lerine de teşmil edilmesi etrafmda müzakerat cereyan edecektir. öğleden sonra ya ik in dair olan tetkiklerini hitama erdir- mek üzredirler. Tetkikat biter bitmez umumi bir kaç içtima yapılacak ve bu toplanış larda tetkikatın meticesi tespit olu- nacaktır. İhtiyaçlar madde madde tasnif edildikten sonra alâkadar de- vairin harekete geçmesi temin olu- nacaktır. e Celâl B. gitti İş bankası müdüri umumisi Celâl bey dün şehrimizden Zonguldağa har, reket etmiştir. "Celâl bey Zonguldakta kısa bir müddet kalarak şehrimize avdet ede- cektir. küdara geçe ziyaret et- e Üsküdarda- AZALIK Adliye meslek mektebi mezunla bazt maruzatta salığı kabul €- NUSRET B. Şehrimize gelen devlet Şuraşı Rei- si Nusret Bey, cumartesi günü An- karaya gidecektir. Bir konferans müsabakası 20 inci hafta gevk memurluğuna şirket 1,800,000 Jiralık yeni inşa- buna mukabil abonman bir miktar zam yapılacak- 'Bu zamının üispeti muayyen de- ve de yüzde 10—15 arayında olaca Dün Darilimnunda M. Askinazı tarafından teşrihi mara$i hakkında bir konferans verildi. Resmimiz M. Askinazı'yı göstermektedir. Yalovadaki sitları tetkik eden neyer dün şehrimize avdet etti Yalovanın imarı Memleketimize çok seyyah gelmesini mucip olacaktır Turing klübi in Gazi Hazretlerine minnet ve şükranlarını bir mektupla arzdildi Yalovanm Gazi Hazretlerinin emrü irşatlari ile imarına de- vam edilmekte olduğu malâmdur. 1 Bu kaplıca ve tabii güzellik şehrinin imarı hiç şüphe yok ki memleket halkınm nef'ine olduğu kadar yakın Avrupalıların da bilhassa rağbetlerini celbedecektir. Bunu nazarı itibare alan ve memleketimize seyyahların rağbetini celbetmekle meşgul olan Turing klübü Reisicumhur Hz, ine bir arize takdim ederek min- net ve şükran hislerini iblâğ eylemiştir. Bu arizenin bir suretini aşağıya dercediyoruz. Büyük ve azimkâr rehber ve mür-| şidimiz Gazi Mustala Kema! Haz retlerine: Vatanı belli ve gizli bir çok dür|7i man elinden tarihte naziri yek birl&! Teka ile kurtardıktan sonra onun|bu güzide ve şanlı olduğu kadar zö- umranı ve yükselmesi yolurdaki en rif vefaydalı eserden dolayı -Eçnebi Serin ve en hatalı nazarlarını Üze-| seyyah- larm memlekete rağbetlerini rimizden bir an esirgemeyen ULU | celp ile daima meşgul ve faydaları GAZİMİZİN bu kerre de ta kurunu | artmasına bütün hissiye ulâ devirlerinin takdir ettiği ve bulolan “TÜRKİYA TURİNG KLU- günkü medeniyetin takip eylediği) BÜ” heyeti bu Tatfü âliden maşi ni- Sıhhi gayelere tabiatın en şifalı bir) hayetsiz minnet ve şükeaalarmı W yeniden vücude gelmesi hem halkı mız Avrupa kaplıcalarından müs tağni kılacağı hem de Avrupadar ır gelmesine rağbet uyandıraca iki kat İaymeti haiz. olacak ihsanı saydığı | kaplıcalar meya-| hardan tarifi makabil bir babtiyar amda yaratılışın da güzelliği iti-|lık duyduğunu ilâve ile tazimat ve barile bir nadire olan YALOVA nın) ihtiramatını arz ve takdim eder. süratle imar ve ihyasmı emretmele-| Murahhas aza Türkiye Tu- ri fazla olarak bir de Yunan şekevet| CEVDET ring klübü re ve tecavlizatınım hatta eşyasını bile is vekili yağına, mebanisini tahribine karşı REŞİT SAFFET İâkayt kalmadığını de gösteren bir Heyet döndü aişanei servet ve mumret ifade et- ie tedi” Yalova sularmı tahlil etmek için YALOVA nin en asri bir şekilde #Mlabadi 2 net sahifedej

Bu sayıdan diğer sayfalar: