24 Eylül 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

24 Eylül 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

VA Hariciye Vekilimiz Tesfik Rüştü B. Şehrimize ne zaman gelecek? Hariciye vekilimiz Tev- Hk Rüştü Beyin bugünler- de şehrimize geleceği" ve- #ılmıştı. Haber aldığımıza Söre Tevfik Rüştü Böy bu *€yahatini gelecek ayın or- tanna tehir etmiştir. Bu- Bada sebep teşrinievelin İZ inde limanımıza gelecek olan İngiliz filosu amirali- hin. Ankara seyahatidir. Tevfik Rüştü B. amirali Ankarada kabul ettikten #onra buraya gelecek, bir müddet kalarak dişlerini tedavi ettirecektir. Adliye vekili Dün icra dairesini ve Üsküdar adliyesini teftiş etti Adliye vekili Mahmut Esat B; dün sabah İstan- icra dairesini teftiş etmişti. Mumaileyh, adliye iresinde — âşi © olanlarla Börüşmüş, bu arada Samiye isinde bir hanım müra- fanta bulunmuş, Mahmut * B. istidasını almış, in tetkik ve tahkiki geç- miş, İsmet Pş. yı karşıla. dıktan sonra İstanbul“müd- dei umumisi Kehan ve An- kara hukuk mektebi müdürü Cemil B. lerle birlikte bir motöre binmiş, Üsküdara gitmiştir. Adliye vekili , öğleden sonra Üsküdar adliyesini teftiş etmiştir. Üsküder Adliyesinin teftişi akşama dar bitmiştir. si Şi Olta Heyelân. aleti Yeniden mi “başladı? N Ünkü pesta ile” gelen Trab- Onlu Veni Vol Fetikimizde P haberi; teessürle okuduk hali S gün üç gece sağanak ip de yağan yağmurlardan ediz eniden heyelân vukua P Ee ber alınmıştır. henüz. VE telefat hakkında May bir malümat alın “Birde kaza. iz gi bir kaç gün evvel /ğ- Kayaç üyük bir. taşın» yerinden AK önüne tesadüt eden iğ Va içinde bulunan bir SAĞ her al Şak. Derek Maariftayinler ki maari f müdürü vekâler” enirine alindilar dur, | döndüğü zaman bu'proje- | necektir. Beşveki'imiz Haydarpaşa istsayonunda İsmet Paşa Hz. şehrimizda bir müddet kalacak- lar bu esnada Kadıköyünde ikame buyurrcaklar Tarık, Mehmet Asım, Ce- lâl. Sahir, Nurettin Âli, Hamdullah Suphi, fırka u- mursi kâtibi Saffet, vali Mu- hiddin, polis müdürü Şerif 'beyler ve daha birçok zevat | tarafından hararetle istikbal Geçenlerde hükümet mer- kezimize giden Başvekilimiz İsmet Paşa Hz. dün öğle üzeri posta tirenile şehri- mize gelmişlerdir. ( Vakıt ) muharriri Başvekilimizi Pen- dikte istikal etmiştir. İs- met Paşa Hz. ni Pendikten karşılayanlar o meyanında meb'uslardan Fikret(Konya), Ziya (İstanbul), Esat ( Bur- sa), Devlet Şurası reisi Nusrat, Moskova konsolo- sumuz Süreyya Beyler bu- lunmakta idil, Başvekil Pş. yı taşıyan tren yarım saat sonra Hây- darpaşaya gelmiş ve İsmet Paşa Hz, burada Reisicum- bur Hz. namına” seryaver. leri Rüsuhi, “umumi kâtip» leri Tevfik Beyler,'B: M. Meclisi reisi: Kâzım! Paja Hz. Adliye vekili Mahinut Esat, Dahiliye vekili Şükrü Kaya, Nafia vekili Recep, meb'uslarımızdan" Halkı olunmuşlar , o bilmukabele ayrı âyrı her köse iltifat etmişlerdir. Başvekilimiz trenden in- dikten sonra istikbale gelen- lerle birlikte rıhtıma kadar yürümüşler © ve - nhtımda Kâzım paşa Hz. ile Sakarya motörüne “binerek Delmü bahçe sarayına azimet bu- yurmuşlardır. İsmet Paşa Hz. şehri- mizde bir müddet, kalacak- lar, bu esnada hemşireleri- nin Kadıköyündeki evle. rinde ikamet buyuracaklar- dır. Başvekilimiz önümüzdeki cuma, günü Beykozda ya- pılacak olan deniz yarışla- başındadır i | Ankarada İ Esaslı bir proje hazırlandı Recep Beyin ay - detinden sonra tetkik ve tatbik edilecek " yi tetkik ödeceklir. Diğer taraftan Ankaranın su me- selesi de alâkadarlar tara- fından ciddi surette tetkik olunmaktadır. Recep bey elyevm şeh- rimizdeki Nafıa müessese- Nebe yekili Recep B- Nafa vekâleti; su şile ehemmiyetle meşgul olmak- tadır; Memleketin su ve sulama, işleri malım proğra- mibin en «başında - bulun» a zag e lerine ait esaslı tetkikat ile yekil ecep eşgul olmaktâdır. ç iyetle telâk- | meseleyi &hemmiy: Vekil: Bi (bu meyanda ki etmiş bulunmaktadır. Verilen “malümata göre Ankaradaki hususi komis- yonsü “İşlerine ait mesai- ssidi bitirmiş 've esaslı bir proje hâzirlamıştır.. Recep “Bey hükümeti merkeziyeye Terkos işile de uğraşmak. tadır. Haber aldığımıza göre Recep bey “bu tetkikatını birkaç gün sonra bitirecek; müteakiben Ankaraya dö- rında hazır-bulunacaklardır. Su İşleri:nafta programımızın!: Gazi Hz. | e Reisicumhurumuz Gazi Hz. dün sarayda mesai dairelerinde meşgul olmuş lar ve hiçbir tarafa çıkma- mışlardır.. Londra Piyasasındaki buhran Londra, 23 (ASA) — Hatrynin iflâsından Londra piyasasında “ zuhur eden buhranın bu piyasada har- bi umumiden beri husule gelen buhranlana en bü: yüğü” öldüğu “ öinhafili “me liyede beyan olunmaktadır. Londrada su yok Londra, 23 (& A) — Londra havalisi son yetmiş seneden beri . götülmemiş bir derecede uzun' ye teh- likeli bir. kuraklık geçir. mektedir Şehrin en: mik yona yakın sekenesinin su ihtiyacını temin eden ciyâr- daki cesim bentlerde ancak iki mötre derinliğinde su kaldığından tevzistin mu- ayyen saatlere hastedilmesi lüzumu hasıl olmuştur. Tevfik Kâmil B. Mübadele başmurahha- sımız Ankaradan geldi Nolamız — hakkında beyanatla bulunuyor İ | Tevfik” Kâmil “B. Muhtelit mübadele ko- miiğönü Türk heyeti mu rahhasası reisi Tevfik Kâ- mil bey dün Ankaradan şehrimize avdet etmiştir. Tevfik Kâmil Bey, ken- disini ziyaret eden bir mu- harririmize şu beyanatta bulunmuştur: — Yunanistana verdiğimiz! botanın metni neşredildiği cihetle bu hususta söyle necek fazla bir şey yoktur. Biz. ahkâmı ahdiyenin tatbikini istemekteyiz. Mev- cut ihtilâflar muahede ah- kâmına göre halledilebilir. Bunların infazı vazifesi de komisyona mevdudur. Eğer bu ahkâm tatbik edilmişse biz ancak ademi tatbikin: den hangi, tarafın. mes'ul | olduğunu anlamak için l hakeme eye amade. , yiz. Bu hakem de komis- yonun bitaraf azası ola. bilir. Bu esas dahilinde söyliyeceğimizi son nota ile söylemiş bulünüyoruz. Yarın (bügün ) muhtelit mubadele komisyohuma gi- IT ram a Milyarderlerin hayatı Pek yakında okuyacaksınız h..... İsmet Paşa Hazretleri dün Ankaradan şehrimize geldiler Başvekilimiz “(Gazi HE. (gp ——— Vekiller, meb'uslar ve İstanbul şehri - nin mümessilleri tarafından hararetle karşılandı Füat bey İstanbul imeb'usüt Divanı muhasebat reisi oluyor. Münhal bulunan Divanı Ma hasebat devre sinde intihabı yâr pecaktır. Fuat Beyin bu yeri ve” — * eyi kabul ed“ ğ tadır. gi ya iy Bugünkü Efganistan emiri Habibullah! Hanın & Memurları günlerde çekilmiş şayanı dikkat bir resmi e terfi Londra, 23 (4.4) — Peşaterden Daily Male bildiriliyor: İNasıl tayin ? Habibullaha att kuvoetler Hasbin kan“tarafından * idare olunan edilece kaballı kati mağlâbiyete uğramışlardır. Hesbin ; han Hindistana pi Terfide esas © İl hliyettir firar eylemiştir. Habibulahın parası ve mühimmatı“ tükenmek )- üzeredir. Erzak pek az oldağu için “Kabilde öçlık “Başlamığar. | Ankara, 23 (Vek Nusrat B. Hakkı: Şinası Pç. | Bilümem “ şerileri Devlet Şurası relsi An pa KY liz ve karaya ne vakit gidiyor?) Dün şehrimize geldi yk li Bir müddettenberi “izinli | Münhal meb'usluklar;| baka ir talimat olarak şehrimizde “bulunan | ve diğer meseleler | icrasına lanmış. Esas Devlet: Şurası umumi reisi | hakkında beyanatta | name haz! Nüsrat Bey önümüzdeki bulunuyor lari şunlardır: rı Cumartesi veya Pazar günü Terfide kadem paz” (hkaraya srircekiir up © inmakla bereber rat B. elyevm dişlerini te- dikkate , Terfi ve davi ettirmektedir. ehliyet see öl iğimize göre Dev- tayinlerin bu han osu let Şurası bugün bazı ka- icrası için İP nun. lâyihalarını. ve birkaç. | kabul edilmiştir. de mühim meselenin tetkikile doku me meşgul bulunmaktadır. Bu eye. kadar mafevk tetkikat ph bilerek; muriyete, terfi ile a umumi heyete sevkoluna- Jerde bu! aleti eri mali hizme ts Şura azasından bir kismi ların mem Eskişehirdeki Âli divanda yini imtihanda! m bulundukları için Devlet kiyete > bağl ii şurası umumi heyet halinde y lek mektebinden aliy- toplanamamaktadır. Âli 'di- alk ve alâ mezun van Mahmut. Muhtar Paşa yla! kayıttan mü” m > ettikten lar pi yek sonra Şurada umumi he- Hi tesnadir. kanuni mağ” RR ler'ne göre yet içtimaları mümkün ola“ "| ( Yazın ?incet Soğılamıklağr ) cak ve kanun Jâyıhaları Millet . Mâelisinin. önümüz. deki faaliyet devresine yes tiştirilebilecektir , — ee la Ronali Kolman /stanbuldâ, gördünüz mü ? Harbiyedeki börekçi rın muhâsarasi Pe ri Hariciye vekâleti Mısır hükömetine feşekkür e Dünkü nüskanızdi Misrm Türkiye sefiri İbra'“ Ratip B.F. tarafından vuku. bulân iş'ar vetalep iğ Üzerine Mr sır hüküme- “iğ tinin mem İ ieketimizde iğ ki sel ve zelzele felâ- Ketzedeleri me 5000 lira, teberruetti Hİ ğini yözmiş- tık. Misir Misi sefiri sefiri * bü Mrahim Ratip B. E, « xneblağı Tür- kiye. hariciyesine takdim: etmiş, Hariciye vekâleti de Hilâli Almere göndermiştir. Harleiye e am | amm | zak çam ba mai ni tek | za e Jeneral de karanin mü- sebil beya “ir mauhamririmiz.. Hg | gd gen |

Bu sayıdan diğer sayfalar: