24 Eylül 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

24 Eylül 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dün Darülfünunda Prolteği Âskanizi Etli ekiği mühim. bir. mevzu / üzerinde konferans verdi çenlerde şehrize gelen Cen. maruf up ustatlarından ve re Darüllünunu profesörlerinden M. Askanazi tarafın: dan dün Darülfünunda Mıbı izamın vazifeleri mevzuu üze rinde çok müfit bir konlerans verilmiş ve konferansta bü- tün maruf eübbamız hazır bulunmuşlardır. Prolesör Askanazi tarafından bugün de saat 12 de di- Hazin bir irtihal Merhum kaymakam -Mah. mut Rafp Bin Kızı ve tahrir müdürümüz (o Relik Ahmet B in baldızn Aliye FE, evvelki gece uzun. müddet ten beri çektiği hastalık ne teesinde genç © yaşında iru- hal etmiştir. Cenazesi dün Kurtuluşta- ki evinden Kaldırılmış, - mar mazı ikindi vakti Koca Mus- tala ps. camiinde kılınmış Silivrikapıdaki aile . mezarın- da Allehin rahmetine tevdi olunmuştur. Kıymetli arkadaşımızla a terine Tesinin derin tees samimiyetle iştirak, kendilerini taziyet, merhumeye magfiret temenni ederiz. ME İarı ile ikinci sınıf tetkik memurluklarına ve muadil mal müdürlüklerine tayin olunabilirler. Bu mektepten mezun olup başka dairede bulunanlar barem kanunu- ra ve talimatnamesine göre giviyeti Onazarı odikkata alınarak o memuriyetlerine tavzif edilebilirler, Yüksek tahsil görenler bilâ imtihan (l) inci de receye alınabilirler. İmtihan her sene 3i a ğustos ve 28 şubatta iki defa yapılır. Muvaffak o- lanlar nümune ve derece sıras ile müteakıp altı ay zarfında vuku bulacak mün- hallere bir derece itibarile terfi edilirler. Merkezde imtihan heyeti diva muhasebat umumi müdürü, maliye müfettişi ve vekâletten müntehap bir zattan terekküp eder. Zam “numarası (150) dir. Bunun (90) : liyakat. (G0) u devam (30)u ik- dam numaralarıdır. İkdam numararına terfi müddeti ile ktdemin faydası vardır. Bu numara daire amiri tarafından verilir. Liyakat numarasi imtihan cevapları mumarasıdır. Devam numa- sına devamsızlık tesir eder, bir senede azami bir ay devamsızlık edenler afir alırlar. vVilâyetlerde imtikan hey- etlerine Defterdar riyaset eder. Sualler merkezden tesbit olunur. Ve vekâlete ait memurlukların imtihan evrakı merkeze gönderilir. ğer bir mevzu üzerinde bir konferans daha verilecektir. Tanede | Maryo Serra İtalyada iflâsına karar verilmiş... sındaki tazminat davasının rüyetine devam olunmuş- tur. Şehremaneti o vekilleri dünkü celsede Maryo Ser- rarin İtalyada bir müddet evvel iflâsına karar veril. diğini bildirmişler, bunun vaziyetine tesir icra edecek mahiyette olduğunu ileri sürmüşlerdir. Mariyo Serranın vekille- ri müekkillerinin memle- ketindeki ve buradaki hu- kukt vaziyetinin ayrı ayrı şeyler olduğunu, oraca ve- rilmiş bir kararın burada- ki vaziyetine tesiri olamı- yacağın söylemişler, ha» raretli münakaşalar olmuş- tur. Neticede mahkeme bu hususta bir karar vermek üzere muhakemeyi teşrini evvelin yedisine bırakmış- tır. Adliyede ölüm Sabek müsleşarlardan İhsan B. ansızın vefal "eli Sabık hariciye o müste. an İsmall B. zade İhsan B., evvelki akşam İk. tanbul adliye dairesinde dördüncü hukuk mahke- mesi önünde birdenbire üzerine fenalık (gelerek gömülecektir. o Merhuma magfiret temenni, ailesine taziyet beyan ederiz. Zabıt kâtipleri arttı İstanbul asliye mahke- meleri zabıt kâtipliğine 10 ira maaşla 3 kâtibin daha ilâvesi telğrafla tebliğ edil- miştir. “Vakt,ın şehir ir Küçük Haberler Maliye memurları- nın muhakemesi Edirnekapı maliye talsii teb- Tiğ memuru Cell ve Yakup efendilerin makbuzlarda tahrifat yapmak suretile vazifeyi sul is- timslden maznünen muhakeme lerine üçüncü ceza mahkeme sinde başlayılmıştır. Kendilerinin yalnız tebliğ va» zifesi ile mükellef iken bazı ew malın vergi borçlarımı tahsil ederek vezneye noksan yalır. diklârı, makbuzlarda fahırifal yaptıkları iddia olunmaktadır. Ceza mahkemesi, bu davayi rü'yetin ağır ceza mahkemesine ait olduğuna katar vermiştir. 0 Hai Rifat papa torunu ve Mehmet Ali beyin oğlu karar verdiğini bildirmektedir. Bir müddet evvel mahkeme bindeki kursta ders gören mu ellim muavinlerinin imtihanlarna başlanmıştır. ) Yalovanm imar ve tan zimi için o çalışan © Seyriselain umumi o müdürü (© Sadöllih dün Yalovadan şehrimize gel miş, Dolmabahçe (sarayına gi- derek Gazi Hz. ne arzı malü- mat etmiş Sadullah B. dün tekrar Yalovaya dönmüştür. 0 Arkama şehremeneti, modern bir hayvanat bahçesi vücuda getirmiye karar ver. işle. Bunun için, gerek Amerika. da, gerek muhtelif Avrupa şe hirlerinde vücuda © getirilen tesimt ile maruf bir Alman mektedir. Anlaşılacak © olursa mütehassıs gelip işe O başlıya- taktır. 0 Eronat üihhiye heyat derecesi - 10: dan aşağı olan sürlerin diğer iyi sütler meya- ran satılmaması için böyle! alkolde olduğu boyatacaktır. — Lehistan Estonya, İtalya “ile müzakerata devam © edilmekte. dir. Lei heyeti müzakersin NERE eli İhtida edenler birkaç ay içinde (400) ü buldu İhtida müamemelâti bir kaç senedir kabul edilmi- yordu. Bu: muameleni tek- rar kabulü üzerine ihtida baliğ olmuştur Bunların ekserisi Ermeni, | diğerleri Yahudi ve Rum- | der. Bu meyanda eczacı iken bilâhara tahdit mucibince eczaneleri; sede- dilen Ermenilere de tesadüf | edilmektedir. Bunlar Ana- | doluya gidip eczane açmak avvurundadırlar: Dünkü sis |Civar sevahil vapurları sabah: seferlerini güç- Jükle yapabildiler Dün sabah mevsim icabı limanımız gene sisler içinde birkaç saat geçirdi. Ve Boğaziçi, Kadıköy, Adalar gibi deniz aşırı yerlerde oturanlar birkaç saatlerini iskelelerde veya vapurlarda intizarla © geçirmişler, bu yüzden işlerinin başına geç gitmişlerdir. Gün ağırır ağırmaz kendini gösteren sis sonra dokuza kadar devam etmiş, civar sahille- rin birinci ve ikinci vapur- ları işliyememiş, ondan son- raki. bir iki posta da müş- külatla sefer yapabilmiştir. Sis dokuzdan sonra tama- men açılmıştır. Limanda hiç bir kaza kaydedilme- miştir. İki mektebin vaz'ı e- sas resmi yapılıyor İnşası münâkasaya konu- lan 22 mektep binasından ikisinin yarın ve perşemb& günleri vaz'ı €sa8 resimleri yapılacaktır. - Yarın Yeşil. köyde, perşembeye de Teş- vikiyede bu münasebetle merasim vardır. Gayrı mübadiller Gayrı mübadiller Cemi- eri tevziyat toj mese. lesi hakkında müzakeratta bulunacaktır. Lehli sabitler gittiler Birkaç gün evvel -şehri- mize gelmiş olan 23 Leh zabitinden mürekkep sey- yah “grupu dür Romanya tarikile o memleketine git miştir — İngiliz sefiri İngiliz sefiri Corç Klerk Daçya vapurile Romanyaya gitmiştir. | Tatili Faaliyet Habör * aldığımıza göre bir İngiliz sigorta şirketi daha faaliyetini tatil et- miştir. da umumi bir içtimen devet edilecektir. evvelce 0 Kasmpaşa dairesinin 5- ünde töpek tabir edilen ufak bir ada peyda < olduğundan bahiedilmektedir. Bu ada Ka ampkaşa — deresinin getirdiği birikintilerle husule gelmiştir. Kasımpaşa önünde ve sü altında bulunan bu ada şimdilik seyrü- mem edenlerin “miktarı (405 ) e | | | | | | İ | Kaylolan dosya, si. Tahsin Beyin ma- sasından çıkınca. PSİ ömemo Kendisine işten el çektirildi İzmirde "çıkan Hizmet ve fikimiz son posta ile gelen nüshasında şu“ haberi” veri: yor. “Şehrimizdeki alâkadarlara aksöden malâmam göre bun- dan evvel iskân umum mü- dürlüğünde kaybolan - bir dosya iskân umum müdür. lüğü sabık omuru tasarrofi- Tekirdağı iskân müdürü sin beyin masasında bulun- muştur. Tahsin . beye işten el çektirilmiştir. Ve hakkında Muamelei kanuniyeye teves- sül edilmiştir. :O sırada seh- ven kendilerine atlı cürüm edilerek © işten el çektirilen * memurun masnmiyetleri de bü süretle sabit olduğundan bunlarında yeniden vazife ye alınmalarını karar veril miştir. Selçuk harabelerinde bir bina bulundu Selçukta Efes harabelerin- de bafriyata başlandığı ya- zılmıştı. Aldığimız. malümata göre hafriyat yapılırken bir bina meydana çıkmıştır. Ne oldu- Eu henüz anlaşılamamıştır. Hafriyat bu noktda teksif edilmiştir. İzmir limanında tahli- siye tertibatı Yeni tahlisiye kanunu mucebiüce bütün fimanla nmızda tahlisiye (tesisatı vücuda getirilmesi itapet- mektedir. İzmir gazeteleri nin yazdığına göre, ilk iş olarak İzmir limanında tah- lisiye tertibatı alınacak ve bir idare tesis edilecektir. Düzcede tahkikat Dahiliye vekâletinden ve- rilen emir üzerine mülkiye müfettişlerinden Sabri B. bazı mesailin teftişi için Düzceye gitmiştir. U. İskân müdürü Elyevm İzmirde: bulunan umum iskân müdürü Hacı Mehmet beyin bu hafta içinde şehrimize gelmesi beklenmektedir. Borsada telsiz Kambiyo bosasına vaz'ı düşünülen: telsiz. için mad- di imkân bulunamamış ve bu iş gelecek #eheye tehir olunmuştur. Celâl B, Zonguldakta İş bankası umumi müdü- rü Celâl B; dün Zongulda- ga gitmiştir. Bir tahrif Kendisine Adapazarında verilen Ulviye ormanının tapusunu tahrif ederek 150 dönümü 1500 dönüm yapan bir muhacir mahkemeye verilmiştir. Et, odun, kömür Et, odun ve kömürün bu sene çok pahahılasacığı hakkın. daki mütaldalar Emanet muha- filinde varit telikli edilme- mektedir. Etin ezami (120) kuruşa Kadır çıkabileceği, &- dun, kömür fiatlarının geçeni seneki fiyatları tecavüz etmiye- ceği beyan elilmektedir. Ekmek fiatı arttı Dün “iktisat komisyonu ek- Mek fiyatını yeniden tesbit e Miş ve ekmeğin kilosu (10) para artmı;tır. Yalova suları da birçdli hastalıklara nafi “ Radyo ak - tivite nin pek fazla olduğu anlaşıldı Yalova salan hakkında tetkikat yapan darâlfünun heyelt Yalova sularım tahlil için giden fen heyetinin avdet ettiğini yazmıştık. Heyeti terkip eden mü derrisler dün Kimya enstiti- sünde toplarak bu husustaki raporu tanzim etmişlerdir. Rapor Ankarada bulunan Darülfunun .. cemini — Neşet Ömer bey. geldiği . vakit verilecektir. Dün müderrislerden Cevat Mazbar B bir mühatrimize beyetin o mesaisi ; haklanda şa izaha (o vermiştir — Darülfünun emanetin- den aldığımız emir üzerine Yalovaya bir komisyon şek- linde gittik. Heyetimize Mü- derris ML Fayben, müderris Kirkor, müderris muavini İl- hami, asistan Kemal Beşler dahildi, Tahlil şimi fizik ve kimya noktalarından yapıla- caku. Şimi fizik tahlilât ma- mahallinde . yakılacağı için 10 gün kaldık ve suların “radyo aktivite, sini tayinle meşgul olduk. Memnuniyetle kayededelim ki bu radyy aktivite hassasını fazla mik tarda bulduk. Kimya nokt sından tahlile gelince bunun menbada yapılması zaruari olan ve sakil. esnasında ta- gayüz; veya. tebdili . surcüle tabiatı tagayyür edebilen me- vadın tahlilini mahallmde yap» tuk. Tahlilâun diğer kısımlar rına burada ensititüde devam ediyoruz... Mütehassıslarımızla temas neticesinde anladığımıza göre sularda > fazla miktarda bu- lunduğu memnuniyetle kay» dedilen radyo aktivite pek çok hastalıklara nati bulün- maktadır. Hakkı Şinasi Paşa Dün: şehrimize geldi C.H Fırkası müfettişi Dr. Hakkı “Şinasi Paşa dün Ankaradan şehrimize dön- müştür. Paşa birmuharriri- ize şü izahalı vermiştir. gitmiştim. Bu arada bazı hususi işlerimle de uğraş- um, | meb'uslarının ile müşterek temas ve tetkikleri bir müddet daha devam edecektir. Önümüzdeki cumartesin- den itibaren Anadoluhisarı, Beykoz ve müteakıben Şile, Ömerli ve Çatalca havs- idilerek bulunulacaktır . Münhal meb'usluklara ait namzet- ler henüz tesbit olunma- E F dir. Bunlardan başka Neve | zat Beyin Ankara valiliğine deki içtima © devresinde mevzuu bahsolacaktır. Meb'uslarımız Yeşil köyde İtanbül meb'uslârı dünde Yeşilköye gitmişler ve halkın ihtiyaçlarımı kendilerile görüşe- rek tesbit etmişlerdir. Venizelosun mütalâası- sını sordular Atinar 22 — Bugün pazar olmak hösebile meclisi nuzzar toplanmamıştır. M. Mihalakopulos tetkik ve verilecek mukabil ce- vabın esaslarını tesbit etmek için Türkiye aotastnı yanına almışüır. Tolgrafla sureti kendisine bil dirilen Türk nota hakkında M. Yenizolesim o devabı yarın bekletil yor. © Mükabil Yunan cevabının gecikmiyeceği zannd dilmktedir. Atine, 22 — Türkiye ile Yunanistan arasında muvakkat bir ticaret mukavelesinini “akt için o yapılan teklif © ettalında Türkiye maslahatgüzarile | M. : Mihalakopülos © örâtinda görü yölnüyör. - Müzkerat (yeni Türk gümrük (tarifesi esaslari etrahında cereyan edecektir. |

Bu sayıdan diğer sayfalar: