24 Eylül 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

24 Eylül 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Gazi Hz. Reisicumhur Hz. dün Dolmabahçe sarayındaki dairelerinde meşgul olmuşlar ve hiç bir tarafa teşrif buyur mamışlardır.
 Konservatuar heyetinin karadeniz vilâyetlerinden avdet ettiği azılmıştı. Heyet karadenizdeki tetkikatından pek memnundur....
 Pazar yerlerini çoğaltmalı Geçinme masrafını ucuzlatmak için bir çare Pazarlarda, dükkânlar nisbetle yüzde 60-70 ucuz mal...
 Dilenciler toplanıyor İstanbulda çok bereketli bir şey vardır: Dilenciler. Emanetin memurları sık sık baskın yaparak...
 Cevabımız Muahedeler ahkâmı tadil edilemez Yunanistana — cevabi notamız tevdi edilmiştir. Notanın hulâsası şudur: Tebaamızın
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ünün Haberleri Sene 12 — No : 3933 / SALI — 24 Eylül 1929 KŞAM Her gün 8 sahife Fiatı 5 kuruş Yeni iki mektep yapılıyor Konservatııar müdü: Kafkas dansı,Horon Türk ünün beyanatı oyununun bir taklididir , Rus müverrihleri de bu oyunların T! kiyeden Kafkasyaya geçtiğini muteriftir 8. Konservatuar heyetinin karade- niz vilâyetleri Ü dan atdek ettiği arılmaştı. Heyet karade- nizdeki tetkika- bından Şpek 1neme nundur. Konservatuar müdürü ayni >manda — mahalli halk - oyunlarını da tetkik etmiştir. Müdür Ziya B. Horon tabir edilen oyunlar hakkında — bir muharririmize şu malümatı — ver- miştir şen ve kivrak oyunları. vardır, Bu oyunlara Ho- 'ron oyunu derler. Bu tamamile bir Türk - oyunudur. Bu oyuna bura- larda Laz oyunu derler. Halbuki Karadeniz sahillerinde Laz diye bir şey yoktur. Hattâ Laz olanların bile bu Horon bil- mezler. Bu oyunun hususiyetlerin- den biri sert ve kıvrak olmasıdır. Zaten iklim —ve maişet —tarzı denizcilik mesleki itibarile seri ve sert olmağa mecburdur Konservatuar heyeti Şarkta halk şarkıları plaklara alırken Rus müverrihleri bu oyunl: Türkiyeden Rusyaya — geçtiğini söyliyorlar. Rus oyunları Kafkas oyunlarında — Karadeniz oyunlarından alınmış çok figürler vardı Dilenciler toplanıyor İstanbulda çok bereketli memurları sık sık baskın yaparak darül'acezeye sevkettikleri halde bunların miktarı bir tü gün de bu tarzda bir baskın yap- mışlar ve köprü üzerinde bir çok dilenci yakalamışlardır. Zabıtai belediye memurları evel bunların kamyona yükletilmesini gi Karadeniz liman dairelerini teftiş Karadenizdeki liman dairelerini teftiş eden deniz ticareti müdür muavini Müfit Necdet B. şehri- mize gelmiştir. bir şey vardır: Dilenciler.. Emanetin yakaladıkları dilencileri kamyonla | azılmayor. Resmimiz steriyor. Hakkı Şinasi paşa Bir müddetten beri Ankarada bulunan / halk fırkası Hakkı Şinasi paşa bugünkü trenle şehrimize gelecektir. Reisicumhur Hz, dün-Dol- mabahçe - sarayındaki daire- || derinde meşgul olmuşlar ve | hiç bir tarafa teşrif buyur- mamışlardır. İsmet paşa Hz. Başvekilimiz öğleden sonra geliyor Başvekil İsmet paşa Hz. bugün ehrimize avdet buyuracaklardır. İsmet paşa Hz. dün 8,20 de posta trenile Ankaradan hareket etmiş- lerdir Ankara / istasyonunda Ha- İktisat devair ruesası ve sair bir çok zevat ta- rafından teşyi edilmişlerdir. Cevabımız | Muahedeler ahkâmı tadil edilemez Yunanistana — cevabi notamız tevdi edilmiştir. Notanın hulâsası gudür; Tebaamızın ni erinde en ağır fadakârlığı yıp(.k Buna “rağmen Yunanlılar. hüsnü niyet göstermemiştir. Maahaza hükümet mütekabil olmaki. sartile vaz'yet götiği emvali iadeye müheyyadır. arrer abkâmı ahdiye tadi Vei aa ua Yaklı medikçe tasfiye şekli bulunmaz. Muhtelit komisyonun bakem salâ- biyetini nezetmiyeceğiz ve 7 ağustos tarihli muhtıramızın muh- tevasında ısrar ediyoruz. Bu sabahki sis Vapurlar sekize kadar işliyemedi Bu sabah saat dörtte limanı ka- hın bir sis tabakası kaplamış, sis dokuza kadar devam etmiştir. Sis yüzünden köprü - vaktinde açılmamıştır. Ayni zamanda Boğaz- içi,Kakıköy Adalardanil zi vapurlar - haraket edememişler, diğer vapurlar da müşkilâtla se- | ferlerini yapabilmişlerdir. Sis yü- Pazar yerlerini çoğaltmalı Geçinme masrafını ucuz- latmak için bir çare Pazarlarda, dükkânlar nisbetle yüzde 60 70 ucuz mal satılıyor Pazarlarda, satış yapan seyyar esnaf Kış yaklaştıkça geçinme maişet masrafı artıyor. Yaz aylarında bol sebze ve meyva halkın gıda maddelerinden başlıcasını teşkil ediyordu. Halbuki kışın ihtiyaçları daha ziyade artar. Yiyecek ihtiyaçla- rından başka odun ve kömür ihtiyacı da baş gösterir. Piyasada fasülya sebzeler aramağa başlamıştır. ir az sonra et fiatleri de ükselmeğe başlayacaktır. Hasılı ir iki ay sonra maişet mi tını daha fazla hissedece; Şehremanetinin pahalılı; bir çare aramak niyetinde ise şimdiden işe başlamalıdır. Vakaa pahalılığı temamile ortadan kab- dırmak bir belediye faaliyetile mümkün değildir. Harptan evel 486 kuruşa geçinen bir ailenin aynı ihtiyaçları bugün 134 lira T y S L 5 farkı indirmek kolay değildir. Fakat pahalılığı mümkün oldu- bakadar HN glecik “çaler pazar yerleri Meselâ manavda 20 kuruşa satılan tomates pazar .yerlerinde 10 ku- ruşa, 40 kuruşluk üzüm 20 yedir. Sebze fiatleri de pazarlarda yüzde 70-80 daha ucuzdur. duğu Dee da bu pazarların büyük - tesiri olduğu anlaşıldığından Yunanis- tanda en büyük meydan ve cad- delerde pazarlar kurulmasına mü- saade edilmiştir. Pariste bile En büyük bulvarlarda akşamları pa- zar kuruluyor. Emanct son zamarlarda her nedense bu pazarlara müsade etmiyor. Meselâ bir zamanlar Mısır çarşısının arkasında akşam- ları pazar kurulürken şimdi — bu- rada seyyar sınıfın oturmasına müsade edilmiyor. Bu yüzden eskiden ihtiyacını buradan temin eden fakir halk şimdi müşl çekiyor. Emanet hayat pahalılığını bir derece olsun hafifletmek için pazarları çoğaltmalı, şehrin her tarafında bunun için yerler-tahsis Yağmurdan sonra!.. DÜ Odi Vaçi Te

Bu sayıdan diğer sayfalar: