24 Eylül 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

24 Eylül 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 Eyliil 1929 ——Algam — UN EE EHİR HABERLERİ ğasmahalıp ilim şeçenlerde, bir fıkrama : “İçtir ef hayatımız....n diye başlı fıştım. Ziyaretime gelen bir dos- , yazıyı 'masamın üzerinde gö- ce, hevesle eline aldı; lâkin, İlk kelimeleri okur okumaz: — Aman, ne kötü, ne berbat iey ba büylel ÖT fikramı aldığı yere fırlattı. — Allak Allah! Daha nli(ııta- ki.. Berbat olduğunu koku- =dın mı anladın? — Kokusundan değill Başlan- gıcından! “kenarma bak, be: Bi derler;. yazınn da ne matah olduğu, ilk kelimelerinden belli- ir... * İçtimai hayal!, yok bi Sötendi — varlık,, yok bi Şuurlu gençlik,, birkaç “ulvi mef- iyerek , mem inem işne gicdan,, * ı örüşem di ir yazı- S L Tuyıcı olması için birebirdir... Arasına bu gibi sözler karışmış ibareler, taşı ayıklanmamış pilâva, yahut kalçıklı balığa benzer... Peki amma, azizim, - diye itiraz ettim. - bütün bu saydığın kelimelerin ve terkiplerin frenkçe ilim kitaplarında mukabilleri var. — İşin felâketi burada ya Ülemayı kiram hazaratı, bakmış- lar ki, frenk meslektaşları bu gil tabirler kullanıyor; altta kalmamak, » hattâ, belki de ecnebi rakipleri- ni geçmek için, “şuurlu varlık, ve * içtimal şeniyet, € kuvvet makaleler tastirine — girişmişler ; ve netice böyle olmuş işte... Bu tabirlerden “gikt, u, ol Hani, geçenlerde , — şairlerin - kullana kullana — aşındırdıkları — “gül , bülbül , mehtap , füsun , nevi kelimelerden — bahsetmişlin — de, *bu kelimeler, artık pek yıpranı istirahate mühtaç!,, demi; ilmi tabirleri de, ülemamı nprandırdılar, istimalden ale soktular. Avrupal harrirlerin; arada sırada “şeniyet meniyet,, diye tabirler kullan- makla beraber, nasıl pürüzsüz, kaygan cümlelerle fikirlerini ifade etliklerine baksalar bar ne gezer ! ç Dostumun hakkı vardı. Makaleme şöyle başladım: “Üç n bir kuruşal Nasl olur a Sildim. ANKARA PALAS (CANKARA ) Bütün odalarda telefon, sı- cak suyu, kaloriferi vardır. Hususi - banyolu apartımanlar. Odalrın fiatı: 6-8-10 ve 12 liradır. Amerikan barı, Örkes- tra, erkek ve kadınlara mah sus perukâr salonu, çamaşır hane, garaj, tenis, kütüphane, yataklı " vagonlar ” şirketinin 5 Haliçte ada asımpaşada to- puk denilen bir ada peyda oldu Şirketi Hayriye ve Haliç şir- ketleri komiserliği Haliç hakkın- da yeni bir rapor hazırlamıştır. Bu raporda Kasımpaşa dairesi- nin önünde topuk tabir edilen ufak bir ada peyda olduğundan bahsetmektedir. Bu ada Kasımpa- şa deresinin getirdi ttiler- den hüsüle gelmişti. Kasımpaşa önünde ve su altındabulunan bu şimdilik seyrisefere bir zarar Haliç şirketi komiserliği Haliçte bulunan ve - denizcilere topuk tabir edilen bu adaların haritasını yapmış bulundukları mevkileri tes- Pit etmiştir. Alâkadarların söyle- diğine göre bu gidişle beş on sene sonra Haliçte daha çok topuklar peyda olacaktır. Bu topuklar ile- | ride vapurların işlemesine mani olacaktır. Nobarın katli Şahitlern mübayin ifade- leri meseleyi iğlâk ediyor Beşiktaşta — Nobarı — katlettiği iddia edilen asker Rahminin dün- kü muhakemesi şayanı dikkat bir safhaya girmiştir. Dinlenen hukuku umuümiye şahitleri mua- vin Ahmet Şevki ve polis Ali Rıza; Fettah efendilerin kara- kolda tanzim ettikleri zabıtna- mede — muhalif - ve - mahkemede yekdigerine mübayi bulunmaları hasebile katlin failini müphem — birakacak — bir şekle sokmaktadır . — Heyeti — hi komiser ömer Lutfi ” efendinin istimama ve kamarot Sadullahın vak'a günü nerede bulunduğunun seyri sefainden sorulmasına karar vererek muhakemeyi teşrinievelin 12 sine birakmıştı Fasülye bol, fakat fiatler pahalı Bu sene kuru fasülye pek bol- dur. Trabzondan gelen haberlere göre fasülye geçen seneden ziya- dedir. Bu senenin ilk fasülye partisi bir kaç gün evel şehrimize gel- miştir. Fasülye piyasası 40 kürüş- tan açılmıştır.Mal fazla olduğundan tacirler -bu sene |geçen seneden ocuza — fasülye — yiyeceğimizi söyliyorlar. Fiatin daha şimdiden ve toptan 40 kuruştan açılması buna delil imiş. Mekteplere rağbet İstanbul ve Kabataş lise- lerinde şubeler açılacak 15 Eylülden beri mekteplerde başlayan kaydu kabul muamelâtı devam ediyor. Geçen imtihanda ikmala kalanların da imtihanları 15 eylülde başlamıştı. İkmal im- tihanlarına bu hafta sonunda ni- hayet verilecektir. Kaydu kabul muamelâtı Eylül sonunda bitecektir. Lise ve orta mekteplere bu sene geçen sene- lerden fazla müracaat, edenler vardır. Maarif — idaresi | talebe çekluğu karşısında hangi mek- tepte şube açılması lâzım geldi- ğgini kayıt müamelâti. bittikten | sonra tespit edecektir. Mamefi, Kabataş ve İstanbul liselerinde şimdiden bazı sınıflarda şube açılması kararlaştırılmıştır. Halıcılık Yunan halı ihracatı gittikçe azalıyor Yunanistandaki halı fabrikator- ları; hahlarını ihraç edemedikle- rinden ve satamadıklarından müş- kil vaziyette kalmışlardır. Yuna- nislan hükümeti; fabrikatorların vaziyetini kurtarmak nik Hah Birliği ) teşkil etmiştir. Birlik, halı âmillerine vasi mik- yasta kredi açacak ve halıları hariç memleketlere satmak için tedbirler alacaktır. Yunanistanda halı ihracatı ilk senelere nazaran geçen sene çok geri | lemiştir. Buna dair yapılan bir tet- kike nazaran muhtelif seneler zarlın- daki halı ihracatı şu miktardadı 1924 senesinde 60,967 metre murabbar halı ihraç edilmiştir. 1925 senesinde 166,005 metre murabbar, 926 senesinde 161,346, 1927 senesinde 219,444 metre murabbar, 1928 senesinde 66,965 metre murabbar halı ihraç edil- miştir. * a Bu rakamlar; ne derecede göstermektedir. | Dilberi öldüren Tahir Kasımın muhakemei Bayızıtta Zeynel oğlu Dilberi katleden arnavut Tahir Kasımın davasına dün devam edilmiştir. Dinlenen şahitlerden Mehmet ka- tilin Dilbere üç el silâh attığını ve maktülün yere düşti etti. Mahkeme tevsii ” tahkikat' içi gelmeyen şahitlerin celbine karar vererek 19 teşrimi evvele talik etmiştir. K balı ihracatının tenakus — ettiği Emanette barem Tastik edilince dahiliye vekâletine gönderilecek Sehremaneti memurlarının da barem kanunu esasına göre mua- mele görmeleri için ihzar edilen proje şehremini Muhiddin B. tara- fından tetkik edilmiş ve müza- kere edilmek üzere cemiyeti belediye kararı encümene tevdi edilmiştir. Proje bir nizamname | halinde hazırlanmıştır. Cemiyeti belediyece preje kabul edildikten sonra hükümete takdim edile- cektir. Bir hırsız 4,5, digeri 3 sene hapse mahküm oldular Panğaltı ve Taksim cihetinde ir çok sirkatler yapan sabıkalı- lardan Corci üç, Kopernik dört buçuk sene habse mahküm ob muşlardır. Fındık tacirleri Alivre satış mukavelesin- den müşköl bir vaziyette bulunuyorlar Trabzon ve Greson daki fındık buhranı / İstanbul - ticaret odası tarafından tetkik edilmektedir. Hamburg — Marsilya — Tiryeste- deki alâkadar ticaret evleri fındık) tacirlerile yaptıkları muhaverele- rin hükümsüz — olmalarına — itiraz etmektedirler. Hamburğta çıkan bir Alman gazetesi Türk- tacirlerinin taah- hütlerini ifa etmesini yazıyor. Halbuk; Giresonda mahsul yüzde saksen derecesinde az yetişmiştir. Bu vaziyet karşısında alivre sa- tışların yapılmasına imkân yoktur. Gireson mahkemesine de ma- hın münkariz olmasını nazarı (l bara alarak alivre mukaveleler münfesih olmasına karar vermisi için tacirler tarafından müracaat yakı olmuştur. Fakat mahkeme karar verse de bu karar ortadaki ihtlâfi halledemiyecektir. Çünkü alivre fındıkların mukavelelerinde bir ihtilâf zuhur ettiği zaman bu ihtilâf malın teslim edildiği liman- larda halledilecektir diye — kayt vardar. Bu itiharla Hamburg, Marsilya, Tiryestede bulunan fındık alıcı- farile olan ihtilâf bu memleketlerin | mahkemelerinde halledilecekti Asırliîn çetelesi Hani evlerde sütcü çeteleleri vardır. Her sabah süt alındıktan sonra üstüne muntazam bir çen- tik yapılır... İstanbul da aşağı yukarı bu süt- çü çetelelerine benzeyor.Ama oher sabah yontulan - gündelik çetele değil. asırların, medeniyetlerin muhtelif zevklerin ve muhtelif milletlerin çetelesi. Düşünün, öyle bir memleket ki içinde Cenevizlilerin yaptığı bir 'our de Christ yani Galata Bu dimdik duran mağrur Cenevizlinin önünden geçin... Biraz aşagıya inin, harmaniyesi keffiyesi ile tam bir. Sahralıya geleceksiniz. Arap Cami: Şim rir adım yukarı çıkın.. bir Bizans imperatoru: Haşmetlu Ayasofya hazretleri... Etrafında da muhafız katatı: Surlar... Azıcık yün torünün yanında Mısırlı esireler: İki dikili taş... Şöyle yüzünüzü geviren, bütün heybeti ile bir. Yeniçeri Tepeden aşağıya bakacak olur- sanız İstanbulinli , aziziye fesli, kaloş kunduralı bir Balbıali efene Yeni Postahane... li muhtelifenin nlarını anlamadan senelerce birbirlerinin — yüzüne bakar dururlar Tasavvur edin öyle bir şehir ki içinde Tekfur sarayı var, öyle bir şehir ki içinde kız kulesi var, Kariye camii var, Çenberli taş var, Süleymaniye camü var, Bin- bir direk saraıçı var, Sultan “Ahmet meydanı var, var oğlu var.. Her asır, her medeniyet muhtelil milletlere mensup bir çok kafa- lar İstanbulun çetelesinde bir çen- tik açarak geçmiş, bir iz braka- rak gitmiş.. — — S Diyorum ya / İstanbul asırların çetelesidir... Hikmet Feridun Yemni, Siyav' gazete İDAREHANE — acimuzlük sokağı Telgraf adrestı “Akşam, tetanbul, Telefon : yazı işleri içini ı 1685 Telefem * İdere işleri işler ı JANI Gönderlen yazları adhibine inde edilmer ABONE ÜCRETLERİ Türkiye içine Seneliği 1700, ai ylığı 90), Uç aylığı 300 kuruş, Cenebi imereleketler için » Seneliği 3000 all Aylğı 1600 ç aylığı 900 kuruştur. SALLABAŞIN MACERALARI Kız, Sallabaş'ı Bü, Kitmir gibi fena bir köpek değildi. egi düşünürki önünde bencore yanındaki dü uçradı Kaldırarak 'na peni içtndekileri dostumun a bakır Deraal Bir gön, Çıflığın tarafından voğazlanı Tn manzam karşısında taylerı neper amişti. mlaksa yaptr yapıpı &i İin kurttarı n bir Kurt, 'bir

Bu sayıdan diğer sayfalar: