24 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

24 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İkonomi — Batı var, ibar €ttiler, Vrupa dönüşü beyanat Mürahhası cihan kongresine gidiyor. Dönüşte gazeteye * Şöyle diyor: Kongre güzeldi, ziyafetler parlaktı, xrede ne dendi, ilmin hangi noktası aydınlandı, ne ür, "e hele murahhasımız ne söyledi? Beyanat bu vadide| Prpafel pahalılığa ig3'ine Türk murahhası cihan statistik kongresine Var- , Yor. Dönüşte gazeteye mutat beyanat var. Bunda,| — Et fiatlarının bu kış çok yökzele Tesmi kabuller) i, (bir çok ziyafetler) i, ( tahtezzemin Eezilen yer altı mahallesi?) ni ve (gelecek içtimam igresinde, : heı daki! zük aa deri ğeş ptiğin emrettiği tedbirl gittistik Olacağını öğreniyorsunuz. Sonra? O kadar! h_ı'n Reri statistik memleketi olan Türkiyenin, cihan limdeki büyük inkılâpları takip edişi bu ki, harpten sonra yeni bir çığır açılmış, millet ha- ika damar atışını statistikle takip ediyorlarmış. Sıihhatli adama lâzım tedaviyi doktor nabza göre ; devlet adamı da, milletin bozuk hayatını ıslah çare le tayin ediyormuş.... * gayemiz memleketin hayatına miyar olacak cihazları kurmaksa, bu işlerin tutumunu hiffete| q,_ip * Bilmeliyiz ki, ancak statistik tekâmülünü mükem Ktti nni glanda tatbik ettiğimiz gün, Türkiyenin reforma 'Yet verebilir, itimada lâyık olur. . * - GÜNÜN İKTISADİ HABERLERİ ——— —— 0-eam — " a çok: Fakat tacirler fiatleri daha ade düşürmemek için mal celbini azaltmışlardır Sat ve harman hitam) b ""lıq. n Trakyanın hemen e. İA Kaçlönln nihayeti inde mahsu- '“W:n bu. haberli K çok bir Kat da ilüye etmeliyiz. B aat evi 00 vagon M tedilmek üzre beklemek- N "ı—"_""“nundı da Kayseri - Erelki, Gelen buğdaylar birik gütlerder VEŞE gehrimize muhte- Vagon buğday gel- GN 10 17 kuruş araümida —L"hn “Trakyanın — sert seğlmeğe başlamıştır. '=7v NESİ TİCARİ ÂAZENEMİZ ,.m:mıı müdürlüğü tara- son bir — istatistikte, Memleketimize giren ı.' Eşyası, fiyatlariyle be MA Z Olunmuştar. Hasil Olan Nı&..,_m""nıı. 1928 — senesinde 'Nş, €en 173,537,489 Hiralık ve bu di S ürayie Puna mukabil de eşya ve masnuat ıg'iı..,_w Mahsulği len harice gönderi- S Aütün veT"'"d' €en iokgpın tü lli Küru meyvelerdir. Büra gy 2€ giren eşyadan da Madeni yağlar, ma ti Şeker, kahve, ü mensucattır. Memleketimize itha- #ehbenderliğimizden Relen bir tahrirata FE İyeye ihraç olunan Hnbul K YU merkesdedir .—ğ satlma - 2,292,980 - kilo 20) kilo çimento, İngiliz lirası 1005,5 kuruşta — açılmış, bir aralık 1004 kuruşa kadar düştük- ten sonra 1009 kuruşta kapanımıştır. Liret 9,18, Altın 881 kuı?u.;un mu amele görmüştür. * Daimi sigorta komisyonu — Dai- ıı:. =u komisyonu dün Ticaret müdiriyetinde toplanmıştır. Sigorta komisyonu memur oldu- ğu maddelerin müzakere ve tespitini) bitirmiştir. Bundan sonra vekâletten| havale edilecek işleri rüyet edecektir. * Borsa telsizi kaldı — Kambiyol borsasınımı bu sene bütçesine borsa i- gin bir telsiz mübayaası ve Avrupa- mın mühim merkezleri ve borsaların- da acentalıklar tesisi için tahsisat kon muştu. Borsa komiserliği bu hususta tetkikat yapmış ve neticede bu tahsi- satın kifayetsizliğine kanaat getirmiş tir. “Bunun için gelecek sene bütçesin- İde tahsisat konmak üzre telsizin ko-| Bön | nulması tehir edilmiştir. * Bir sigorta şirketinin tatili faali- yeti — Şehrimizde icrayı faalyet e- den ve merkezi Beyoğlunda bulunan | (Zi Biritiş ent tozin merin ensorans kompini Hemtat) mamrada biz senebi sigorta şirketi tatili 'et etmiştir. . “Koyun eti randınanı — Hayvan borsası tarafından tayin edilmekte o- lan koyun eti randmanı meselesi hak kında mezbahada iş gören celepler de fikirlerini tespit etmişlerdir. Celepler de esas itibarile koyunun eti miktarının femü olarak tespitini muvafık görmektedirler, Hayvan borsası meclisi bu huşux için yarın fevkalâde bir içtima yapa- rak kat'i bir karar verecektir. * Fındıkcılar müşkül vaziyette — Trabzon ve Gireson daki fındık buh- ranı İstanbul ticaret odası tarafından tetkik edilmektedir. Hamburg, Marsilya, Tiryestedeki alâkadar ticaret evleri fındık tacirle- rile yaptıkları mukavelelerin hüküm- süz olmalarına itiraz etmektedirler, Bu vaziyet karşısında alivre satış- ların yapılmasına imkân yoktur. Gireson —mahkemesine de munkariz olmasını nazarı itibarı İrak alivre mukavelelerin münfesih ol- İmasına karar vermesi için tacirler ta- rafırıdan müracaat vakı olmuştur. Fa lin » | kat mahkeme karar verse de bu karar ortadaki ihtilâfi - halledemiyecektir. Çünkü alivre fındıkların mukavclele- rinde bir ihtilâf zuhur ettiği zaman bu ihtilâf malın teslim edildiği liman- larda halledilecektir diye kayt vardır. Bu itibarla Hamburg, Marsilya, İtiryestede bulunan findik alıcılarile| olan ihtilâf bu memleketlerin mahke- melerinde halledilecektir. ... İSTİKRAZLAR Gekiy 96 0000 'S,."._":—"_ ı..: » SENETLER HOL ; UaY w » 4 — Te d e # İsaen t KBA “ 50 UA h_f'— Suat ve; Kambto Borsası23/9/929 TAHVİLAT Z .80 Asadola | Ş F 37'sb DYE ] H S- Tücel şirketi 40000 Elektirik şürketi « s0n0 Riktim Şirketl * » H Paşa Hlman girketi - ÇEKLER Losdra 1000 0000 Newyork — 648 0025 Para — is erdo Atlar a7 Te00 Cenevre — 14900 Roma 09 1800 Bükreş — 24 7500 Amısterdam Ol 19,25 Brüksel — 3 45,25 Solya w00 Prag 16 1730 Berlin 2 O7t Viyana 34075 ANKARA PALAS (ANKARA) Bütün odalarda telefon, — sıcak suyu, kalörileri vardır. Hususi banyolu apartmanlar. Odaların fiatı: 6 -8-10 ve 12 Hiradır. Amerikan barı orkestra, erkek ve kadınlara mahsas perukâr salonu, çamaşırhane, garaj, tenis, kütüphane, yataklı Lvagonlar girketining ecntal ga m SALI 24 EYLÜL Emanette Et fiatı sebep görmiyor... ceği söyleniyordu. Zaruri ihtiyaçların '€en mühimlerinden birini teşkil eden etin pahalanacağı hakkında Emane-) tin noktai nazarına göre bu kış et fiat| larının yükseleceğine dalr bir alâmet| olmadığı gibi böyle bir sebep de mev| cut değildir. Etin en pahalı xamanm- da yüz yirmiyi geçmiyeceği tahmin olunmaktadır ki bu miktar geçen se- neki nispetin aynıdır. ğ Emanet et fiatlarının gayri tabif bir surette yükselmesine mani olmak için icap eden tedbirleri alacaktir. YAKACAK DERDİ.. Odun ve kömür fiatlarının bu kış geçen seneden daha fazla olmuyacağı Emanet mahafilinde temin edilmekte-| dir. Bir buçuk senelik kuru meşe o- dunları kesilmiş bir halde eve teslim)| edilmek üzre 430 kuruşa satılmakta-| dır. Bu miktar odunun cinsine göre| 380 kuruşa kadar inmektedir. Önü- müzdeki mevsim içinde odun Hatları- nın gayri tabil surette yükselmesi muhtemel görülmüyor. Kömür fiatları da yükselmiyecek- tir. Daha şimdiden şehrin ihtiyacına kâfi stok mal mevcuttur, EKMEĞE ZAM..! a Ekmek fiatlarıa bugünden itiba- ven 10 para zam yapılmıştır. ÇOCUK BAHÇESİ Emanet tarafından Gülhane par- kında tesis edilen Çocuk bahçesinin| inşaatı ikmal edilmiştir. Bahçe - bir| kaç güne kadar açılacaktır. EMANET MAAŞATINA ZAM Şehremaneti, barem kanununun| Emanet memurlarına tatbikı teahhür| etmesi dolayısile bütün — memurları- man maaşlarına yüzde 15 zam yapmı- ya karar vermiş ve mescleyi cemiyeti belediyeye arzetmiştir. İik içtimada bu mesele konuşula- caktır. YAĞSIZ Sü TLER Zabrtai belediye talimatnamesi mu cibince sütler muayene olunduğu za- man kesafetinin ve tereyağının binde, otuz zühur etmesi lâzımdır. Bu mik-| tar azaldıkça satandan her derece -| çin bir lira nakdi ceza alınır. Sütte kesafet ve tereyağı €10> dereceden| 'aşağı olursa alımacak ceza gene «Z0» lirayı geçmez. Det recesi ondan aşağı olan sütlerin| mıştır. —mcvaddı gedaiyesi sılır - olduğun- dan—çocuklara ve hastalara içirilme- si muvafık değildir ve bunların sattı- rılmaması lâzımdır. Fakat Emanet, sıhhate muzır ol- madıkça hiç bir şeyi imha etmek sa- lihiy:üıu'h:âh değildir ve işte bu nok ta Emaneti yeni tetkikata sevketmiş-| tit. Emanet heyeti sıhhiyesi, derecesi «10» dan aşağı olan sütlerin diğer iyi sütler meyanında halka / satılma- ması için bir takım usuller üzerinde tetkikat yapmaktadır. Bu nıy:lr!lenlm birisi de böyle adi Tin boyanmasıdır. suu;:ıı:u: 10 dan daha düşük olan| sütler sıhhate muzır olmuyan boyalar la boyanacak, mahallebi, sütlâç, keş- kül, pelte ve saire gibi sütle yapılan| şeylerde kullanılmak üzre bu boyalı sütlerin satılmalarına müsaade edile- cektir. Elyevm kullanılacak boyaların “İnevi tepit edilmektedir. Eğer bu tet- kikat neticelenir ve karar şeklini alıp tatbik edilirse, belki şehirde iyi süt bulmak kabil olur. MAHKÜM KOMÜNİSTLER ÜÇ HAPİSANEYE TEVZİ EDİLDİ İzmir Ağırceza mahkemesi karari- le taklibi hükümete teşebbüsten do- layı yirmi beş komünistin bir sene. den dört seneye kadar ağır hapise mahküm olduklarını ve Adliye Vekâ- letinin emrile (Siverek) — hapisane- sine gönderildiklerini yazmıştık. Aığığımıı malümata — göre komü- mistler Urla, Elâziz ve - Diyarıbekir hapisanelerine tevzi edilmiştir. ça d 400 KİŞİ İHTİDA ETTİ İhtida talimatnamesinin tebliğin- den sonra ihtida edenlerin ıag:ı“zg ü . Mamafi mütarel -| =ıııııı&leı' yapılmamakta olduğu cihetle bunların kısmı azamı eskiden müracaat etmiş olanlardır. Bunlar arasında bir kaç Ermeni de wardır ki bunlar eczacıdır ve Istanbul daki dükkânları tahdit kanununa tev- fikan seddedildiğinden dolayı — Ana- doluda icrayı san'at etmek üzre alâ-| goğerpemat he e do lunmaktadırlar.İhtida & rin mübimmi Ermenidir. Ermenilerden sonra Yahudiler ve Rumlar gelmekte dir. Bilhassa Musevi kadınlar drahoma | wermemek için Türklerle evlenmekte ve ihtida etmekkdlılıî SA EMURLARIN HANGİ w'âuuı.nı TECİLE TABİ? Memurlara ait cürümlerden han- gilerinin tecil kanununa tevfikan te- cil edilecekleri hakkında bazı vilâyet| derden Dahiliye vekâletine vaki bir suale 'atideki şekilde cevap gelmiştir : “ Vazifci memüreye mütcallik, ya-, ni memurun vazifesinden mütevellit memnu fiiller, tecile tabi tutulamaz. Katil yakalandı Bartınlı İsmail Nazi- reyi niçin öldürdü? Beşiktaş polis merkezi memurları bir katili yakalamışlardır. — Bartınlı Kâzım oğlu İsmail Zafranboluda ren çper Alinin karısı Nazireyi öldürme- kle müttehemdir. İsmail, sevmekte olduğu bu kadını arzularına mutavaat etmediği için öl dürmüş ve İstanbula kaçmıştır. Ak- şam kendisine Fındıklıda —tesadül &- den hemşehrileri Beşiktaş pölis mer- kezine haber vermişler ve İsmaili ya kalatmışlardır. 4 —— MİŞONU YARALADI Karagümrüklü sabıkalı Güzel Ha- san Balatta caddede. sarhoş olarak dolaşırken Mişon isminde birisi aya- ğena basmıştır. İ Canı yanan sarhoş - hemen bıçağı- nt çekmiş, Mişonu sol böğründen a- ğir sürette — yaralamıştır. , - Mecruh, musevi hastanesine yatırılmıştır. Ca- rih aranmaktadır. — FERİDİYEDE BİR VAKA Kasımpaşa sakinlerinden: Haydar ve Zeki, iki arkadaşlarile Girlikte Pe ridiyede Gözlüklü Hüriyenin umum- hanesine gitmişler, bütün “ pencere camların: kırmışlardır. Bu sırada ma halli vak'aya gelen Taksim merkezi polislerinden — Nuri efendiyede taar- Tuz etmişler, bunlardan Haydar bir el gilâh atmış, polis Nuri efendiyi a- yağından hafif surette yaralamıştır. Mütecavizlerin hepsi tır. PRASA TOHUMUNU ÇALANLAR Samatyada Ali Fakih mahallesinde Hoşdibek sokağında Vasilin bostanı- na Kenan ve Zeynel isminde başka| bir bostanın iki yanaşması girmiş, 75 okka prasa tohumu çalmışlarsa da| yakalanmışlardır. ZORLA BEŞ LİRASINI ALMIŞ? Unkapanında Zeyrek - caddesinde Alinin kahvesinde oturan Kemal Hacımın kolların — tutarak zorla beşi lirasını almış, kaçmıştır. OTOMOBİL KAZasI Şoför İsmail idüresihdeki 1559 nu maralı otomobil Kadıköyünde Yelde- #irmeninde Ahmet ismiride birisinc aüanali2 0 ÇOCUĞU ÇİĞNEDİ... Dün şoför Nürettinin idaresindeki | etomobil Koska caddesinde 9 yaşla- rında Salihaya çarparak başından ve muhtelif " yerlerinden — yaralamıştır. Kızcağız beray teravi Haseki nisa has .nesine yatırıİmış, şöför — tutul- müuştür . — ŞOFÖRÜN MARİFETİ Dün Kurtuluş caddesinde şoför, Abdullahın idaresindeki otomobil E- sât beye çarparak başından ve kolun dan yaralamıştır. Şoför tutulmuştur. KIZI KAÇIRMIŞLAR Çatalcada Karacaköyde' — kahveci Hüseynin kızı Havvayı * Rıza ve ar- kadaşları kaçırmışlardır. KADINA SATAŞANLAR Hadımköyde — Mektep — hademesi Şamiye Hanıma Sabri ve arkadaşla- rı satasmışlar ve yakalanmışlardır. z eee KÖPRÜ VE RIKTIM HAMAL- LARI NASIL GİYNECEKLER? Köprüde ve rıhtımlarda çalışan eş yayı zatiye hamallarının badema ma- vi geritli siyah kasket, siyah —renkli ve gömlek şeklinde ceket giymeleri tekarrür etmiştir. Bu hamalların kas, ketlerinde numara olacak, kollarında da pazubent bulunacaktı. d KASIMPAŞA'DA- ADA Şirketi Hayriye ve Haliç şirketle- ri komiserliği Haliç hakkında ha- zırladığı — yeni — raporda Kasım- paşa deresinin önünde topuk tabir e- dilen ufak bir ada peyda olduğunda bahsedilmektedir. Bu ada Kasımpaşa, Maarlge Yeni mektepler İki m—dıhı yapılacak Vilâyetin yaptırmakta olduğu yeni mekteplerden ikisinin — temeli de bul hafta içinde atılacaktır. Bunlardan biri Nişantaşında, di ğeri Yeşilköyde yapılacaktir. —— Teşrihi marazi Dün verilen konferans Dün Darülfünun hukuk — fakültesi 1 numaralı salonunda — Cenevre Tıp fakültesi anatomi pataloji (teşrihi marazi) müderrisi M. Askinazi tara- fından bir konferans verilmiştir. Bu konferansa Twp fakültesi — müderris| ve taleberi iştitak etmiştir. Alaman sefarethanesi maslahatgüzarı M. Aş- man ve refikaları samiin arasında bu lunuyorlardı. — Professör * Askinaziyi| müderris Alıl Muhtar -— B. hazıruna) taktim etmiş —ve mumaileyhin ilmi kıymetinden bir nebze hâhsetmiştir. Konferans iki saat devam — etmiştir. Bugün 13 ve 14 arasında bu konfe- ransların ikincisi verilecektir. KADROLAR GÖNDERİLDİ Maarif vekâleti lise ve orta mek- teplerine ait isimli kadroları — dün mektep idarelerinc göndermiştir.Mek tep hocaları yeni gelen kadroya göre dünden itibaren maaşlarını — almaya başlamışlardır. — DEĞİŞTİRİLENLER Kız muallim mektebi sabık müdürü Nuri B. erkek muallim — mektebi fi- zik hocalığına, Kastamoni mıntakası maarif emini Osman B. erkek mual- lim mektebi usulü tedris hocalığına ve Üsküdar lisesi müdürü Zeki B. İstanbul kız muhtelit orta mektebi müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. İKMAL İMTİHANLARI Erkek muallim mektebi ikmal im- tihanlarina başlanmiştir. Bu imtihan- lar ay sonuna kadar devam edecektir. KONSERVATUVARDA Konservatuvar bu sene teşrinievel) $ de açılacaktir. 1 teşrinievvelde ye- ni müracaat eden talebe mektep ida- resi tarafından toplanacak ve çaldık- ları alâtı musikiye ile olan bilgileri tetkik edilecektir. On gün — zarfında kaydedilmek üzre mektep — idaresine) 40 kişi müracaat etmiştir. Yeni gelen kadroda hiç bir tebed- dülât yoktur. — “A" KURŞUNDA İMTİHAN Erkek muallim mektebinde devam. eden muallim muavinleri — “A” kur. sunda dün son imtihanlar — yapılmış- tır. Evelki gün- imtihanların ilk sa- fhası icra kılınmış ve dün de “devlet sualleri” sorularak son imtihanlar ikmal edilmiştir. Bu sualler Ankara dan kapalı zarflar derununda gönde- rilmiş ve imtihan edilen talebe hu- zurunda açılarak tevcih olunmuştur. A kursuna 400 e yakın talebe iştirak etmiş ve imtihanlar 8 şubeye taksim edilerek yapılmıştır. Devlet sualleri şunlardır : 1 — Muhayyelenin inkişafı için ne gibi tedbirlere müracaat edersiniz? 2 — Manzum ve mensur parçala- rı öğretmek için nasil bir yol takıp edersiniz? 3 — Eski mahalle mektebi ile bu- günkü mektep arasında ne gibi far- klar vardır? 4 — Bir kelimenin imlâsını öğret- mek için nelere dikkat etmek lâzım- dır? Bu suallerin cevabi diğer imtihan evrakile birlikte muallim — mektebi müdüriyetit tarafından zarflara kon- muş ve üstü mühürlenerek dün ve- kâlete gönderilmiştir. Dünkü imti- hanlara bütün ilk mektep müfettiş- leri iştirak etmişlerdir. MECCANİ TALEBE İstanbul erkek lisesinde —bu sene alınacak leyli meccani - talebenin im- tihanına ait evrak tetkik edilmiş ve ne ntf olmak üzre müracaat edenler 300 hu önünde ve su altında bulunan bu ada şimdilik se| Esat, yrisefere bir zarar vermiyor. Haliç wwm&;mu mış, bulundukları mevkileri tespit et- .. Alâkadarların söylediğine gö- ve bu gidişle beş on sene sonra Ha- liçte daha çok topuklar peyda olacak| tır. Bu topuklar ileride vapurların iş| lemesine mani olacaktır. a— TELSİZ TELEFON MÜDÜRÜNÜN ANKARA SEYAHATI 'Telsiz telefon müdütü Hamdi hükümetle temas etmek ürre Anka- rada bulunmaktadır. — Telsiz şirketi havalisine giderek telsiz aboneleri i- le meşgul olmasına karar vermiştir. Hamdi bey bu seyahatinde Anado lunun mühim merkerzlerinde lar bulacaktir, “POSTA UMUMİ MÜDÜRÜ FAHRİ B. İN AVDETİ Posta ve telgraf müdürü umumisi| Fahri bey Trakyada yapmakta oldu- gu tetkik seyahatinden dün avdet et- miştir. Fahri B. şehrimizde bir haf- atenta-| Vazifci memure ile alâkadar olmıyan| ta kaldıktan sonra — Ankaraya avdet adi cürümler tecile tabidir,” A bbk a ada aA GÜL aa tir. € yakındı. Ancak 1 talebe alrı iter, İatih ae Atidir: Zeki, Mehmet, Kudret, Suat, Zekeriya, M. Nuri, efendiler, müracaat ederek mal edecekterdir. a— IKİ MEKTEP BİNASININ TE- MEL ATMA MERASİMİ eniden bazı ı"ldlir W'_ım mektep- ri Teşvikiye mahallesinde Mani zade arsasında yapılacaktır. Gayet geniş olan bu arsada 1 bey| dersaneli bir mektep inşa edilecektir. Mektebin temel Çarşamba günü sabahleyin saat 9 da bir daha İ Yeşilköyde ettirecek- mektep, 4-| ;MMNHMW&— ettin ek. ile Müsfire H., Adem ef. ile| istirahat #nel atma merasimi de gene Çarşam- bâü günü saat 16 da yapılacaxtır. ai e ISTANBUL - BURSA TAYYARE SEFERLERİ 'Tayyate cemiyeti ikinci reisi Şük- rü bey yakında şehrimize gelerek Bursa ile Istanbul arasında yapılacak tayyare seferleri hakkında alâkadar- larla görüşecektir. | , elerde: — mahkem Dördüncü kocanım mirası Gözlüklü hanım, nikah taze-. lediği kocasınkan miras istiyor Gözde altın gözlükler, çeneden ilişmiş çarşafta altın iğne, a-. yakta kırmızı uzun topuklu ıskarpinler. Yaşını sorarsanız (40) , demeğe dili varmaz. Fakat geliniz kulağınıza söyliyeyim: Söz &- ramızda elli beşlik var, Şimdiye kadar dört kocaya varmış. Siz, şu talihe bakın ki dördü de biribiri ardr sıra rahmeti hakka ka- — Rahmetli il namadı; haber ü yufkadır. “Peki | vuşmuş. Hanım, şimdi son kocasından veraset ilâmı istiyor : nceden ayrılmıştık. Toprağı nur olsun, daya- e haber saldırır durur:- Benim de yüreğim , diyiverdim. İmam geldi, birimiz sağına biri- miz soluna geçtik. İmam nikâhımızı kıydı. Ömürcüğü yokmuş. Arkasından çok yaşamadı. Benden baş:. ka da kitnsesi yok. — Nikâhınız ne vakıt kıyiıldı idi? — Üç sene oluyor! — Aylardan hangi aydı? — Nisan mı desem, Mayıs mr desem. İşte öyle bir aydı. — Şahidiniz var mı? — Â.. olmaz olur mu. . Var. Etrafına bakındı: * İkisi de burada. .. — Nah, dedi, işte bir tanesi gelmiş, Çağrıldı. Şaşkı bir ihtiyardı bu. . Nikâhın kıyıldığını biliyon fakat ne tarihini hatırlıyor, ne nikâhı kıyan Hâkim sordu: — Ya, ikinci şahit, o nerde? imamı, , Gözlüklü hanım, ulu orta, komşu hanıma anlatır gibi: — Yine tutarağı tutmuştur dedi. Haşa minelhuzur aşağıdan yukarıdan. -. ondan ötürü gelmedi belki, .. ** * GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ —— c00 —— Bayram günü yaralayan Dün Ağırceza mahkemesinde Ga-| lata da Kuledibinde karısını ve kızmı! yaralıyan Düyunu umumiye maran- gözu Hasanm muhakemesine başlan- dı. Hasan bundan dört buçuk ay eveli kurban bayramının son günü arala- rında çıkan bir münazaa neticesi ka- rısını ve araya giren kızını da — aynı! süretle ustura ile yaralamıştı. Hadi- seye Hasanın metres futması ve rısının buna hiddetlenerek kavga et- mesi sebebiyet vermişti. Dünkü mu-) hakemede Hasan bu cinayeti inkâr etmiş ve haberi olmadığını söylemiş- tir. Gelmiyen şahitlerin celbi için mu- hakeme tehir edildi. MARYOSERA DAVASI Yıldız. sarayı iri Maryosera aleyhine Şehremaneti cılan feshi mukavele ve tazminat ve bilmukabele Maryosera tarafından da Şehremaneti aleyhine açılan tazmi- Nat davasının rüyetine dün birinci Ti caret mahkemesinde devam olundu. Şehremaneti vekilleri Maryoseranın İtalya'da Speçya mahkemesi tarafın- dan iflâsına karar verildiğini aöylı ler ve İtalya'da bozulan bu — itibarın; buradaki vaziyeti hukukıyesine tesir) icra edeceğini iddia ettiler. Bunun üzerine Maryoseranın vekilleri bu id| diaya mukabeleten şu fikri ileri sür- düler : — Bizim İtalya ve Türkiyedeki şahsiyeti ticariyelerimiz ayrı ayrıdır. Orada verilen bu kararın buradaki vaziyetimize hiçbir tesiri yoktur. Mah keme tarafeyn müdafaalarının mutalâ asr için 7 Teşrinievele kaldı. KASIMİN MUHAKEMESİ Bugün öğleden evel Ağırceza mah- tarafından a-| l Beyoğlu dairesinde nikâh- ları kıyılanlar ) etki Dün Beyoğlu dairei belediyesinde| ticeler tespit edilmiştir. Leyli mecca .,ım,ı.fıf.yy.ı... çiftler şunlardır: Hanife H. şoför Sadullah Ri.; Luna H. hademe Sebetay E£.; Fotika|lira maaşlı 7 kâtip ilâve edilmiştir. anı kazanan talebeler berveçhi| H. kâtip Nikola Ef.; lje.k H. motör| e Cahit,İcü Mehmet Emin Ef.; Kısandire H. Muhterem, Fasih, Osman, Mu- tüfekçi Raymond Ef. zaffer, Emin, Hilmi, Baha, Mustafa,İme Anastas Ef.; Furtuna e tüccarı Aleksandı Bf.; Ni WA .| kunduracı Selim Ef. İclâl H, müfet-| — Solçukta Efes harabelerinde hafri- tişi umumi müşavirlerinden Hulüsi | yata mekteplerden bi.| " BEYAZIT BELEDİYESİNDE İ meydana iyesinde — nikâhları| azıt Beledi) hydîı'ln'ıuhulı' le Zakra H., Ah- | dana çıkmağa başla) Hai ÖRELEÜR ile| kazının ne olduğu henüz atma — merasimi| tsmet Melih H., Yorgi ef. ile Anasta-İtır. met el ile Haj H, Arif B. aya H. Fatih belediyesind * *Ahmet bey ile Nahide H., Baha- MH.,H&M(M:I.Mİ&&ME& H., Osman Nuri ef. ile Seher H., Ha-| 'san ağa ile Cemile H., Mişon ef, ile Mezalto H., Hayım ef. ile Sinyuri H.|,,, Haralambo e£. ile Marya H. LEHLİ ZABİTLER GİTTİ Bir kaç gündenberi şebrimizde bulgar idaresinin getirttiği çakmak taş- — ç lunıı; Lı;ılf zabitler memleketlerine|ları zarflayarak piyasaya çıkaracak- avdet etmişlerdir Filor H. hade-| — Hilalahmer cemiyeti tarafından Of ; H. kâtip| ve Sürmene afetzedelerine tevzi edil ; Mişon Ef.; Hıristola H. An«|mek üzre (37,500) kilb mısır gönde- . bulunan bu adaların haritasını yap-| Bu efendiler bugün mektep idaresine| don Ef.; Porohi H. rençber müuamelelerini ik-| Kadon H. bakkal Natan Ef. ef.;| rilecektir. FATİH ııunlv:= a İti karısını kızını marangöz kemesinde casut maznunu — Kasımın muhakcmesi yapılacaktır. Kasım Tevfik bugün müdafaasını , yapacaktır. BALDIS İLE EN! Bakırköy kasasına âıâi Telli | karyesinde baldızı Havvayı iğfal ettik , 'ten sonra doğan çocuğunu bi öldüren muhtar İbcahln ç vqınwnu hakemesine Ağırcerada îı... olun- | du. Dünkü celsede Havva ve maznu- nun kayın biraderi Musa müvacehe edildi. Havva çocuğu ölen kardeşi Eda'nın evinde Musa'da kendi evle- rinde doğduğu ye orada öldürüldüğü - şeklindeki ifadelerinde israr ettiler. Mahkı ğulan ölü do- ğup q:;ı:îşm Tabbr'adliden isti. umr için talik edildi. İKİ TAHSİL MEMURU AĞIR CEZA MAHKEMESİNE VERİLDİ Edirnekapı maliye tahsil tebliğ memuru Celil ve Yakup - efendilerin makpuzlarda tahrifat yapmak sureti- le vazileyi sui istimalden maznunen — muhakemelerine üçüncü ceza mahke- mesinde başlanılmıştır. Kendilerinin yalnız tebliğ vazifesi , ile mükellef iken mahallebici, tütün- cü, marangoz gibi bazı esnafın vergi borçlarını tahsil ederek vezneye nok- san yatırdıkları, makpuzlarda tahri- fat yaptıkları iddia olunmaktadır. Ce- za kanununun 339 uncu maddesi mu- cibince muhakemelerine karar veril- — miştir . Ceza mahkemesi, bu davayı — rü' yetin —ağır ceza mahkemesine ait ol- duğuna karar vermiş evrak oraya gör derilmişti: FELÂKETZEDELER İÇİN HİLALİAHMERE Of ve Sürmene seylâpzederile An- kara yangını muhtaçları — için Mısır - Ankara Elçisi İbrahim Ratip , tarafından Mısır Devleti namına 400 , ve kendi namlarına 100 olmak üzre , $00 İngiliz Lirası ve Avusturya An- —— isi Mösyö Kral — tarafından , kara Elçisi 150 türk Lirası teberru edilmiştir. eee — ASLİYE KÂTİPLİĞİ İstanbul asliye mahkemelerine 10 , FELAKETZEDELERE YARDIM ; SEL HAFRİYATINDA BİR BİNA BULUNDU başlanmıştır. Hafriyat yapılırken - bir bina enkazi ( yan bu bina en- anlaşılmış- Hafriyat bu noktada — teksif edil. — V' ——— İNGİLİZ SEFİRİ İngiliz sefiri Sir Klark bir kaç gün , etmek üzre Daçya — vapuru , 'TAŞLARI müdiriyetine sipariş edilen bitmek Üzeridir. Bittiği zaman, İnbi- . tir. ğ 4 ş î ;

Bu sayıdan diğer sayfalar: