25 Eylül 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

25 Eylül 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

:;"ı *lunur, şv""Vf“Çvaııın halis Morina balığı Jâş mahsulü âlemşümul marka Kolaylıkla temizlemek için Nim ıslak bez üzerine biraz VİM serpiniz ve nasıl te- mizleyip parlattığını göre- receksiniz, Beyaz kaplamaları, mermer ve her nevi boyalı ve çinl eşyayı te- mizlemek için kullanınız. Bakır ve pirinç eşyanızı “VİM,, ile parlatınız 'ı:ı.'.,"g"'"' Cezve ve tencereler için emsalsizdir ""uu':'ı'-,"' “VIM, | kuru halinde kullanmayınız.. Miv ve erkek Ameli hayat Yeni » Mektepleri müdürlüğ:ünden Tartei'Blebe kayt Görkallian bıçlınmgı;uı-. Kayt günleri Cu- hdi yi Szartesi, Perşembe saat 10 dan 12 ye, 13 den 17 ye ka İlizmiültbe kadrosu mahduttur. Zamanında müracaat edilme kayel Eski talebenin nihayet Eylâülün 19 uncu gününe ka- ni tallarTI yenilemeleri mecburidir. Aksi takdirde yerlerine ar. Birinci smufa ilk mektep mezunları alı- tülebeyi Mflara girmek isteyen lise ve orta mektep muadil sı- u. Kireceği sınıfın altındaki sınıf derslerinden imtihan z e “'iııaf'-'fj' h-yıî mektebi Saraçhane başında Münür paşa ko- PJL& star : 2721 xı*"*ü hayat mektebi Cağaloğlunda Tel.İstanbul:3630 Demiryolları ve Limanları Umumi idaresinden: "u'ln" Istasyon ve atelyesi su tesisatı malzemesi. . .. kapa- Ş kü—::;hslyı konmuştur. Stada Deşa 19 Teşrinievel 929 Cumartesi günü saat 16 da An- kü,_h:ıı Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. ğ—“' taya iştirak edeccklerin teklif mektuplarını ve mu- Ük ihat Taliy lemi atlarını ayni günde saat 15, 30 a kadar Umumi mü ine vermeleri lâzımdır. 'ğ, Mal 'nüng:_u şartnamelerini on lira y:ın.nkzbilindı Anka- x teda '."’“* h:;n en, Istanbulda Haydarpaşa mağazasın Ai itaral moktehi « A Titaret meklebi müfürlüğünden: YAEa ve giçit Ulumu - Âlive (İktısat, şehbenderlik, muhasebe, 3* Mekgeğe a) ihtisas kısımlarına tam devreli Lise mezunla " Yi aliyeden ve Ecnebi mekteplerden gelenler. qıf'“ıi,— Hde ticaret kısmına, Orta mektep mezunlarile lise- k w"üenm bitirmiş olanlarvebu derecelerdeki musad, Ş tle meslek mekteplerinden müracaat eden mezun- 3& ım,.m a Ticaret kısmına, ilk mektep mezunları kayt ve ka- XWW r. Kayt müddeti 30/Eylül akşamımna kadar de- ça “_Ş:Slan kuvvet şarabı ;_,_'%..H_:mv.m.. penbelik ve natürel güzellik vücuda şişman- :q:: H elt tesiri görülür. Her eczanede bulunur. Depo: Bahçe kapı arkası M Küzım ecza deposu, Ankarıda Cafer Tayyar BŞ L Yazrenda ecük wecki Rajik Cim beylerda Tatasbul içla | _L_ğk'i'ldllirynlları yelimanları umumü İdaresinden Bülr ğ istasyonları arasındaki yolun ikinci tabaka —ı..". Muktezi 60000 metre mik'âbı balastın ihzarı ka- Wı..:'î'üıuyı konmuştur. — Mt Demir 3, 10, 929 Pazar günü saat 10,30 da Ankarada ı% "Vb“ln İdaresinde yapılacaktır. & ı_niu“ıwrık edeceklerin teklif mektuplarını ve mu- * di irmı ayni günde saat 10 a kadar Umumi Müdür- aişiDler e geTMeleri lazımdır. lı.uy_ öi şartnamelerini 10 lira mukabilinde Anka- k'll" Muhasebe işleri reisliğinden tedarik edebilirler. ; x a lryolları ve İimanları umunü ilaresinden Tceğa, Üncu Ki (m:v arasında Haydarpaşa Eskişehir hattınm iir kaç OMetresinde vaki yayla. viyadükümün kâmilen M “'ulüı:" olarak inşası vahidi kıyasi fiatı üzerinden ka- ada Münakasaya vaz olunmuştur. ğ 14 Teşrini Devlet ge #inievel 1929 Pazartesi günü saat 16 da An Şöccekler yipyolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya t Saat 15 :“ı) Mektuplarını ve muvakkat teminatlarını "ııı,:î%— »30 a kadar Umum? müdürlük kalemine ver- nliDler mü l Müna x İpa''de Anpa d ASA şartnamesi ve evrakı fenniyeyi 5 lira mu- aRa &eım?.îî, 'l:tlığıııehat dairesinden ve Istanbulda Hay- B k edebilirler, k tişliğinden tedarik SAR! Almaı çN < Bevoğ "'ı'un.:ı“.ph.n"' 9 meydanını ANBA- 25 EYLÜL — 19209 HASAN Tütün inhisar idaresi umum müdürlüğünden: Ortaköyde Feriyede ktin tütün tahsili ikmal eriğine dair —muarif Eksper kursunu bu sene 25 talebe idarelerinden musaddak resmi vesika, alımacaktır. Taliplerin adedi matlap idarenin iki doktoru tarafından veril haddi geçerse bir. müsabaka yapı- Jacak müsabaka neticesinde kazanan- lar kabul edilecektir. Bu müsabaka 5 teşrinievvel cumartesi günü Feri- yede saat 2 de caktır. Taliplerden aranacak evsaf şun- 8 — Lâhakal orta tahsilini ikmal ezmiş bulunmak ( yani liselerin do kuzuncu sınıfına müvaflakiyetle geç- miş olmak. ) 4 — Sihhati tam ve bünyesi türünle iştizale —müsait bulunmak. $ — Alelitlük ağır cezalar mü- stelzem cürümlerden ve mahilli hay- siyet kabaharlarından dolayı — mah- miş sıhhat raporu, mahalle — veya karyesi ihtiyar hey'etinin polis veya Jandarma — dairclerinden — musaddak şahadetnamelerile tevsik olunur.) Taliplerin nihayet 2 teşrinievvele kadar Tütün Inhisar idaresi umum lardır? 12 NMK odi köm olmamak. müdürlüğüne — istida ile müracast 2 — Yaşı önsekizden aşağı yir- (Mezkür hususat nüfus tezkeresi, | etmeleri ve vesikalarını da beraber miden yukarı olmamak. mektep şehadetnamesi, veya — orta | getirmeleri ilân olunur. Deniz satınalma mubayaal Konisyonundan: Gemi kazanı 4 adet kapalı zarfla ihalel katiyesi 2 Teşrini evvel 29 Çarşamba günü saat 14 te Adet — Tahminiki Çelik saç levha muhtelif ebatta 100 43439 " köşebent 255 27066 — kapalı zarfla ihalei Rerçin fes başlı " * 7850 — katiy 2 Teşrintevel Civata ma somun , eĞ 670 — 29 Çarşamba saat 15 te 200 Ağaç vida dört köşe başlı —» Milli müdafaa vekaleti deniz Fabrikaları ihtiyacı için balada muharrer malzeme hizalarında göste- tilen gün ve sastta kapalı zarf usulile ihalcleri icra edilecektir. Şarıraz eti görmek isteyenlerin yövmi ihalede muharrer saatta Kasımpaşada deniz satır alma komisyonlna muraeaatları. Harp Akademisi - kumandanlığından: 14455 numaralı Askeri memurlar kanunu veçhile hesap memuru yetiştirilmek üzere Mezkür kanuna tevfikan — askeri memuru olmak istiyen, ihtiyat zabitlerinin Istanbulda ve taşradaki en büyük kuman- İdanlık makamatına ba istida müracaatları ilân olunur. Dünyanın bütün ham kauçuk istih- salâtının altıda birini GUDYER Fabrikası sarfetme- ktedir. Bu miktar. Gudyerden — sonra en büyük lâstik fa- brikasının kullan- dığı miktardan yü- zde elli fazladır . Türkiye için umumi vekili : Kemal Halil, Mehmet Rifat ve Şürekâsı Beyoğlu istiklâl caddesi No. 167 Telefon Beyoğlu 742 - 743, Telgraf Tatko BAL[K YAG[ Gayet taze olarak gelmiştir. 100 kuruşa kiloluk Ş büyük tenzilât.. Harp akademisine mülhak Yüksek Levazım || mektebinde dokuz aylık bir kurs açılacaktır. | hesap/ ? işelerde HASAN ECZA DFPOSU toptancılara Hariciye vekâleti ıiıiin—ajaat 'kı'ımisyımııumlaıı: Vektlet için Hariciye konağı — için 200 ton kok kömürü 40 ton kok S 25 ton antırasit kömürü 2000 kilo mangal kömürü » » 15000 kilo odun Vekâlet ve hariciye konağı dan ihale olunacağından talip- için mıktar ve nevileri balada|lerin şartnameleri görmek ve al muharrer beş kalem mahrukat 7 teşrinievvel 929 tarihine müsa dif pazartesi günü saat 16 da Ankarada Hariciye vekâletinde İda Hariciye memurluğuna mü müteşekkil komisyon tarafın-|racaatları luzumu ilân olunur. MAKİN EKTRİK-MEKTEDİ » ” * mak üzere Ankarada Vekâlet le vazım müdürlüğüne ve Istanbu- Yeniden BUHAR, MO- TÖR, DİZEL Ve ELEKTRİK üdeleri açılı 3 — Bu şubelere intiao edenler kisa bir zamanda fennl ve en mükemmel ve DENİZ MAKİNİSTİ sıfatını ler. 4— Sinleri küçük — olanlar için bir senelik İHZARİ SINIF vardır. Bu sınıfta mesleğin te- melini teşkil eden İlk bilgiler öğretilir. 5— Yeni sene tedrisatın birinci teşrin 1920 de ba; caktır. Talebe kaydına mıştr. Her gün Galatada Mum- hanede Arapyan hanına bitişik olan mektebe müracaat edilebilir. K | GÜYÜK TENTARE ATANGOSU YEDİNCİ TERTİP 3. ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEŞRİNİ EVVLDEDİR Büyük ikramiye: 40000 Tiradır Ayrıca : 20,000 15,000 12,000 10,000 Liralık ikramiyeler ve 10,000 ,, Bir mükâfat İşbu keşdede cem'an “ 3,000 , numara kazanacaktır. Lelyi ve nehari ŞEMSÜLMEKÂTİP İlk ve orta kısımlara kız ve Eekek talebe her gün kayt olunur. Arzu edenlere matbu tarifname gönderilir. Başiktaş Yıldız , Telefon Beyoğlr 2232 Türk Maarif cemiyeti Istanbul mümessilliğinden Türk Maarif Cemiyeti mektep defterleri Nefit bir şekilde çıkmıştır. Her talebe bu defterleri almakla yurtsaz, kimsesiz kardeşlerinin istikbaline yardım etmiş olur. Umum! deposu İstbibulda Fincancılar yokuşunda Şark hanında 18 numaradadır Devlel demiryolları ve limanları voumi idaresinden 30/9/929 Pazartesi tarihinde münakasası icra edilecek olan gümrük komisyonculuğuna iştirak edeceklerin şartnamede mu- harrer vesaik ile beraber şimdiye kadar büyük müesseselerde bu işi yapmış olduklarına dair müesseseler tarafından verilmiş c- hemmiyet ve kabiliyet vesikasinı teklif mektubundan ayrı birzart derumnutda ita etmeleri lâzımdır. PREVENTORİUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: HAYDARPAŞADA VALİDEBAĞINDA Preveatorlumun — MAYIS 1930 gayesine kadar sekiz aylık İhciyacı olan ET, EKMEK, ŞEKER, UN, M KARNA, ŞEHRİYE, İRMİK, PİRİNÇ, KURU ve YAŞ MEYVE, KAŞAR ve BEYAZ PEYNİR, YUMURTA, SOAN, vessir mütelerrik erzak ile GAZ kapalı zarf usülile — mün: muştur. 30 eylâl 1999 paçartesi günü ihalesinin İcrası mukaı rin şermidni anlamak ve münakasaya iştirak eylemek üzere Fındık Mektepler. muhasipliğindeki — komisyonu Wân olunur. Evrakı matbua tab'i: Yüksek miahsasuna — Müracaat — eylemdleri GOOOSYEAR Tülün inhisarı umum İsaresinden: İdare için nümunesi veçhile defter imal ettirilecektir. Talip olan ların nümüneyi görmek üzere müracaatları ve 238-0-029 cumartesi

Bu sayıdan diğer sayfalar: