8 Ekim 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

8 Ekim 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Istanbul, Telgrat adresi: Istanbul, MİL Cczete ve mat ye nazırı M. St- yalnız Al- | daiyeç Â Zi bütün sulh ve in e AL âlemini müteessir etmiş hi ilmanyaStreseman'la büyük & hahü"om— atmı, siyaset dünyası j ı&_n'şı bir sulhü müsalemet | 'h!l li kaybetmiş oldu. He- ““lıı Yaşma girmiş bulunan Önen hariciye nazırı, hayatı- ttj sek randmanlı bir dev hi Samakta idi. Vatanının Ş ve inkişafı için seneler Tn *itlüme-ı ve gündüz çalışan $ Müşkülâtla çarpışan €en nihayet gene Parlak, şerefli icraatla| Vatan uğrurnda ani ö-| Üevrini 0 Kadlar şerefli, ve ikbal İç eg .DİT Martir. halesile tet- Baptyr, dastani bir hadise ol- “:",Ş:“'nn. cihan harbini t wrledn en büyük si Na Bi biriydi. Almanya"- h d_““ ve Bülow'dan son “ldağuy adamı itibarile düçar T tanatliğın zararlarıı ilk e| “re çalışan ve bunda aza &i Tüy ıgm_.ma!! g ılklyu gösteren Stre-| tin ye Müştü. Versay muahe | Tlesize Çi? bir çeşit teminat sil- KncirfagaPraşık bir hale gelen İiriş grihden kurtulmak kolay Biyer pğildir. Ne tam bir tesli-| iater bü"’kîiı. ne de menfi ve| Ka giDaset Almanya'nın | Ve harjej g et edemezdi. Dahi hakij tiraslar fevkine çı k, yart selâmet çarelerini hal egeç dtmagoji zaferlerini el ciddi ve müspet :*lu :,' İSal eden zahmetli ve ,î"ar fe“"::kip etmek hayli A, aeti Çata mütevakkıf Z - Stresemarın tam "'hvl?::':"- lâyik bir feda- Sitbaşlılıkla bu yolu çati senedenberi, ölü- n vazifesi kolay İmanya mağlubiyet ne ilen büyük bir ihti| m“' içinde bulunu- hakkar , Olunacak harici si | qud. bütün Alman| ı.mu'; ayni fikri ve ka-| Streşgne Förlardı. —Bunun i-| 'hann hariçte kazan- | çS İçiş 'ilde de kabul aSi d eti tinde (9 Uğraşmak mecbu t idi, D; y şu Mtila Bataren ç ilları, Strese; yi mann siyaset! kdmuhaleleri hem hari ti MAi cidallerle temin e VYalfakiy' , Tülij, iy gşğlıî.,,y:ıxp"vttlenmn Yo- eyhindeki seferber- Yür. lenüz St nihayet bulma- Tesenann'ın n | lümü | | 'melmilel hayatta, devlet adamları #empatisini kazan- Ydı. Hayatı Ni a &— tinden “ iStenilen bir dev NK StU eğir NUğu, müzahe- a ':::,ıî"' ve cihan mü büy Tolü hürmetle ;"hıg.,“ ik bir devlet haline Mükge$Ğrdü. Bu onun için fatların <n büyüğı iyüğü- imi, PFağa karıştı maniyet hadi- go Dann tarihin mevlej ilin şanu şe 8 da sast 1 öç bt başlıya * hitam bulacaktır' ” Anaılol; "daki Yunan Fransız-Alman | gelmezlerse tabi' Ve.nihayet Young | caktardır. 'etlerdir. Al | gi olmuştur. sik edemiyenler veya sair suretlerle tamam olan (150) dösyenin “takdiri | kiymeti yapılmıştır. diri kıymet â> ve yerine| bunun haricinde olup bunların mık- darı epicedir.” susunda muameli cip'olan cihetlere temas. ve mülk ile arazli miriye arasındaki intikal fark larından bahsederek şunları ilâve et -| miştir: K ahfadı buhnân bir murisin zevcesi- hakikı intikal cahabından olmıyanları varis telâkki etmektedir ki yon bütün bu noktaları tashih ede- tek kadınların hukukunu da mubafa Komiser Arif Beyler olduğu halde Mühendis mektebini ve elektrik şir ketini ziyaret etmiştir. ve Pazar günleri İngilterenin ekseri hasaratı mucip olmuştur. Ruzgür iki saata kadar devam eden bir müddet zarfında saatte 77 millik bir göstermiştir. Bir çok köy ve kasaba- lar su altında kalmıştır. Bazı kazalar makta devamı edi; Ankarada iki içtime aktediyor. darehane: Ankara caddesi, No 100 İ Telelfon numaralı t istanbul, 3011—3912 —3913 müldiriyete mürocaat edilmelidir. ştar. Gelen evrak geri verı Tey_ziat Maliye vekilinin beyanatı emlâkhinin hasılatı kış ortasında tevzi edilecektir Takdiri kıymet işleri hakkında Faik Nüz- i Gayri mübadiller cemiyeti reisi At bAğ GE diyort., | S Tezeşia d Hükümet, senelerdenberi muhtaç bir vaziyette bulunan Türk gayri mübadillerin vaziyetlerini düzeltmek için esaslı tedbirler ktadır. Alâkada kikatın tesrii tekarrür etmişti B. gayri mübadillere ait işlerle çok ehemmiyetli olduğunu dün bir muharririmize beyan etmiştir. Bütün gayri mübadillere para Vekil B. gayri mübadillere Anadoludaki Yunan emlâkinden müterakim hasılâtın ne zaman tevzi edileceği hakkındaki suale cevaben demiştir ki: — Istanbulda takdiri kıymet işlerile iştigal eden komisyon iş- lerinin yüzde seksenini bitirdikten sonra tevzlata başlanacaktır. Bu tevziat her halde bu kış ortaşında yapılmış olacak ve arazi sahibi gayri mübadillere de teşmil edilecektir.» AKDİRİ KIYMET İŞLERİ NE HALDE? Faik Nüzhet tespiti için yapılmakta olan tet- Maliye vekili Saraç/oğlu Şükrü juürette meşgul Diğer taraftan takdiri kıymet komisyonu bey komisyonun şimdiye kadar neticelendirdiği işler hakkında| " dün atideki izahatı vermiştr: — Istanbulda Takdiri kıymet komisyonu bugüne kadar bir çok mezahim vemüşkilâtı iktiham ederek takdiri kıymet için vuku bu lan müracaatların onda dokuzunu intaç etmiştir. Yalnız şayanı teessüf olan cihet, bir kısım gayri mübadillerin bu kadar ihtarlara rağmen henüz müracaat etmemiş olmalarıdır. İşleri uzatan müşkilât *'Bunlar arasında Tesalya, Epir ve Makedonyada daha (100 ka dar erbabı müracaat olmak lâzım gelir. Adalardaki müracaatlarm maatteessüf ancak cüz'i bir kismı| Şayanı kabul görülmüş ve kısmı azamı — tasarruflarının tevsiki noktai nazarından şayanı kabul bulutmamıştır. Giritte tapu usulü müesses olmadığı için oradaki Türk emva- linin tasarrufu lâyikile tevsik edilememektedir. Komisyon bu bapta tevessül edilmesi icap eden tarikleri esha bımna telkin etmişsede bir taraftan Girit gayri mübadillerinin fa- kirliği ve diğer taraftan mübalatsızlıkları dolayısile bu cihet a kim kalmaktadır. Yunanistanca iadesi meşrut emlâkin henüz sahiplerine iade edilmemesi üzerine Türkiyede vaz'ıyet olunan Yunan emlâkin- l den istihsal edilen menafi Türk gayri mübadillere tahsis edilmiş 'awes plânı, Lo-| tir. Eğer g; yri mübadillerin henüz müracaat etmemiş kısmı gene ir ki bunların tevziatımdan müstefit olmıya- KAÇ GAYRİ MÜBADİLİN İŞİ BİTTİ? Şimdiye kadar (255) müracaat va-| zaya çalışmaktadır. yi MÜBADI KOMİSYONUNDA Bunlardan esbabı kanuniyeye meb ni iptal edilenler, tasartuflarını tev| — Muhtelit mübadele — komisyonu heyeti umumiyesi bu sabah saat on lişikli olanlar çıkarılırsa müamelesi | birde toplanacaktır. Bu içtimada bitarafların muhtıra sında mevzuu bahs edilen muallâk meseleler görüşülecek ve heyeti mu rahhasamız, Yunanlıların işgal ettik ü talep edecektir. Yunanistanda çalışan muhtelit tak heyetlerinin takdiratı Dün ihzari bir içtima yapılarak ko KADIN GAYRİ MÜBADİLLER |misyona tarafımızdan verilecek ve- y saik ve izahat hazırlanmıştır. Faik Nüzhet B. takdiri kıymet hu n uzamasını mü-| İkinci büro, Türk ve Yunan mu- tahhaslarının, iadesi mevzubahis, cm dâk hakkındaki listelerini nazarı dik kate alarak bir rapor hazırlamıştır. Bu da heyeti umumiyede görüşüle- cektir. Heyeti murahhasamız, bita- rafların muhtırasının müzakeresi c& nasında verilecek cevapları tespit et miş olup ayrıca bu hutusta Ankara- dan bir tebliğ alımmadığını salâhi- yettar zevat beyan etmişlerdir. Esasen heyeti murahhasamız dai- mi surette hükümetle temasta oldu- ğu için muhtıraya lâzım gelen cevap burada ihzar edilmiştir. — Eşki kanunlara göre, evlât ve komis- Nafia vekili Natia vekili Recep B. dün refakat| lerinde müdürü umumi vekili Etem, Dayinler vekâleti ANKARA, 7 (Telefonla) — Türk dainler vekâleti namzetle ri arasında Paris sefirimiz Fet- hi beyin de isminin mevcut ol- duğu hakkındaki haberleri Ana de'u ajansı tekzibe mezundur. YENİ PULLAR BASILACAK Posta pullarının yeni harflerle ba- sılması takarrür etmiştir. Bu işin intacı için posta ve telgraf müdiriyeti umumiyesi istical göster- mektedir. İNGİLTEREDE SEYLAP LONDRA, 7 (A.A.) - Cumattesi araflaramnda yağan yağmur — büyük sür'at vukua gelmiştir. —— MARAŞ MEB'USLUĞU DİL ENCÜMENİ LÜGATI ANKARA, 7 (Telefanla) — Münhal bulu ne İstanbul Maarif emini Behçet bey intihap olunmuştur. Dil heyeti lügat kitabını hazırlı x. Heyet, her Maraş meb'usluğu- | 'Türkiye ve Harici politikamız bir rol verildiği zaman Cemiyeti Akvama girmekte tereddüt etmiyecek SEkEi Sürt meb'usu Mahımul Bin tesine yazdığı makale Crevre, 7 (Milliyet) — Milli yet başmuharriri - Siürt mebusu Mahmut Bey Journal de Geneve gazetesine bir makale yazmış- tır. Mahmut Bey bu makalede diyor ki: “Türkiyenin harici politikasın da bazı mahafilde endişe göste- riliyor. Bu sulh namına bir za- rardır. Sulh fikrinin tatbikat sa hasın; ikalini Türkiye büyük bir haz ile karşılamaktadır. Sulh müessiselerine büyük bir chem- miyet veriyoruz. Bu meyanda Cemiyeti Akvamı ilk safta say- mak İâzımdır.” iye kadar Cemiyeti - Akvama irmemesinin bu müjesseseye karşı alâkasızlık olmadığını söy ikten sonra diyor ki: “Türkiyenin Cemiyeti Akva- di g R . Kendisine Cemi- yetin sinesinde faal rilmek suretile hissiyatının tat- ,ınin edildiğini gördüğü gün Ce (miyete girmek hususunda tered |düt etmiyecektir. Türkiyenin Coğrafi vaziyeti de Vunu- icap ettirmektedir. Milletleri şatklı, garplı ola- rak değil zihniyetleri - itibarile |tasnif etmek doğrudur. İsviçre kanununu alan, Latin harflerini kabul eden Türkiye'yi Avrupa ailesinin haricinde — tutmanm lmanası olamaz, Mahmut Bey Türkiyenin bü- yük, küçük bütün devletlerle ih tilâflarını hallettiğini, mübade- |le mesclesi yüzünden Yunanis- tanla aramızdaki ihtilâfın tali ol duğunu söyledikten sonra, T kiye'nin sulh politikasında a: olmak emelinde bulunduğunu kaydetmektedir. Başpapas Tarabya metropolidi Başpapas oldu Yeni Başpapas lit tarafından aktedilen içtimada Ta- rabya metropolidi Fotios 17 reyle patrikliğe intihap edilmiştir. Niksar metropolidi yalnız bir'rey alabilmiş- tir. İntihaptan sonra yeni patrik me- rasimle patriklik koltuğuna - oturtul- bu münasebetle bakkında arkadaşlarının gösterdiği itimattan beyani teşekkür etmiş. Ki- lisenin ilâyi şanu şerefine büti vetile cağını diğer hristiyan ki- Mselerile teşriki mesai edeceğini soy- lemiştir. Venizelos Belgrat'ta BELGRAT, 6, A. A. — M. Veni. elos, Belgrada gelmiş istasyonda M Marinkoviç tarafından karşılanmıştır. Cemiyeti Akvam | Türkiye kendisine faal | #“dournal de Geneve,, gaze- | Mahmut Bey Türkiyenin şim | SeRm “w;flwml Yunan Hariciye Nazırının Başmuharririmize beyanatı 4 üncl sene No 1313 İ aa İi Abone ve ilân ücretleri V Gazetemizde çıkan yazıların hukuku mahluzdur Abone şartiları ğ İlân taritesi: r sonlüm Sarler 'Mt!l!lu:'î 3 hit 50 200 M. Mihalakopulos ATINA, 7 Beynelmilel sulh kongresine ak eden |Başmuharririmizden: — Yunan reisicumhuru amiral kondoryo- tis'in kongre azası şerefine yap mış olduğu resmi kabulde hari ciye nazırı Mihalâkopulos'la gö rTüştüm. Devlet bankası Hazırlıklar bu sene bitecektir Maliye vekili bugün Ankaraya gidiyor Maliye vekili Saracoğlu Şükrü B. bugün şehrimizdeki teftişatını bitire- rek akşam trenile Ankaraya avdet e- decektir. Vekil B. dün sabah şeker ve pet- ol inhisarile vilâyeti ve kambiyo bor sasını ziyaret etmiş ve öğleden sonra bazı ziyaretleri kabul etmiştir. Saracoğlu Şükrü B. dün bir mu- .-| harririmize demiştir ki — Borsa idare meclisile temas ct- tim ve yeni kanunun tatbikatını ya- kından gördüm. Borsada şimdi muamelâtın, bu ka- nunün tabrkinden evelki zamanlara miapetle bir misli fazla olması göste- myor ki kanun nafi neticeler vermiş- tir. Ankaraya avdet ettikten sonra bil hassa Devlet bankası tesisi için lâzım gelen kanunla meşgul olacağım. Bu sene Devlet bankası hazırlıkla- rı bitirilecek ve bu mühim mücssese- hin küşadı tcsri edilecektir. DÜYUNU UMUMİYE BİNASI Düyunu umumiye binası, mukave- le mucibince muayyen zaman zarfın- da bize devredilecek ve Devlet ihtiyaç * |larından birine tahsis edilecektir. Düynunu umumiye memurlarının tasfiyesile biz alâkadar değiliz.» Ve- kil B, bugün Milli bankaları ziyaretle tetkikatta bulunacaktır. Dün fener kilisesinde 18 metropo-| gelmiştir. muş kendisine asayi ruhani verilmiş, | fakat Emanet ve mümasili ir mutuk irat ederek | seselerde -|ve künye Dahiliye vekilinin tebrik telgrafı Tstanbulun kurtuluş bayramı mü nasebetile dün Dahiliye vekâletin- den Şehfemanetine şu telgraf gel- mişti x İstanbul, Şehremini Muhiddin Be yefendiye 4 Altıncı yıl dönümünü idrak eden Istanbulumuzu hararetle tebrik ede- rim efendim. Dahiliye Vekili $ KAYA Dundan başka İzmir belediyesin- den de Emanete bir tebrik telgrafı -. MÜESSESELERDE MÜTEKAİTLERİN Yeni teadül kanunu mucibince u- mumi bütçeden alâkadar olmıyan, bi mües- çalışan — mütekaitleri: fevkalâde — tahsisatları — ile — bera- ber maaşlarının kesilmesi için cüzdan maralarımın toplanması na başlanmıştır. İNGİLİZ MUHABİRİ ÇANAKKALEDE Evelki gün şehrimize gelen “ li teh K ü askeri mubabil Sir Fabian W Çanakkaleye gitmiştir. Hakem muallâk meseleleri Şînsis':'rl Marmarada manevra- yapması mev- ( 40006 6000> M. Kondoryodis Mihalâkopulos Yunanistanla | aramızda mevcut meseleyi hake ,me götürmek kararında olduğ nu söyledi. Hukuki vaziyetiniz. M. Arkirepolos den işin bu şekilde halledilece- İ kararı ima etti. Şindön 'ehin' iisiniz " diye sör. düm. Mihalâkopulos cevaben hiç ol Yumanistanın yeni Ankara se firi bir hafta sonra Ankara'ya mazsa halkım nazarında mesu- "d..“iini Hariciye nasırı söy- liyetten kurtuluruz dedi. ledi. Kongreden bir beyetin Dahiliye nazırı M. Argiropu| Türkiyeyi ziayret etmesi ve ora los da kongrede hükümet namı| da bazı zevatla temasta bulun- na söylediği uzun nutukta ayni | ması muhtemeldir. eee aai LT -d Casus Kasım 5 sene ağır | hapse mahküm oldu Casus Kasım mahkemede... Devletin esrarını &enebilere — Sat.| küm edildi. Ayrıca mevcut — vesaik: mak maddesinden mâznun bulanan | makamı aidine tevdii tabtı karara a. Kasım Tevfik hakkında dün ağır ce-|lındı. 133 üncü maddenin ikinci fık- za mahkemesinde verilen karar tef- | Taâtı şudur; him edildi. Kasım Tevfik cerarı aske-| — *İâbu sır bir cenebi devlete ve ya riyeyi ecnebi hükümete satmak cür-| #iN memurlarına ifşa olunmuş / ise fi i ceza beş seneden aşa- münden 133 ünçü maddenin - ikinci | ğ olmamak üzre ağır hapis ve ya ha. fıkrası mucibince $ sene ağır hapis| pis ve dörtyüz elli liradan aşağı ol ve 4S0 lira ağır cezayı nakdiye mah-' mamak Üzre ağırcezayı naktidir. İngiliz filosu — |Çarşı bedesten esnafı cemiyeti Amiral şerefine vali z Müddeti biten Çarşı bedesteni 2- ziyafet verecek c€miyeti heyeti idaresimin yerine dün yeni heyeti idare intihabı yapıl- Şehrimize gelecek olan İngiliz a- |F8 ve Halk fırkası namzeleri Hüs- miralı şerefine Vali vekili Muhiddin | Nü Talât, İbrahim, Salâhettin Yusuf, Ahmet Hamdi, Ahmet Servet beyler Bey tarafından verilecek ziyafet p-| Ahr y düRdk üD RRRİEK intihap olunmuşlardır. Bir iki - güne Ziyafete davet olunacak zevatın da| Kadat beyeti idare kendi. - arasından bir Hstesi tespit olunuyor. reis intihap edecektir. Riyasete tek- MANEVRA YOKTUR Dünkü akşam gazetelerinden biri rar sabık reis Hüsnü beyin ipkaen in- tihabı küvvetlidir. z K il Cemiyet heyeti umümiyesi tara- Jimanımıza çelecek olan İagiliz #i0 (sından verilen bir takrirde Çevahirci, manavra yapacağını yazmıştır. Kuyumcu, incici, altın ve gümüş mas Kera SİREĞ OA TeRİR T e Yo atander, matel, GüAt ae Ğ Ü liz filosunun da |€ tanlar, saatçi, saat tamircile- yacağı cihetle İngil İri, kehribacı, tespihçi, tarakçı, kaşık: ©, yağlıkçı, başlıkçı, kürkçü, piyano- cu, alâtı musikiye yapan ve satanlar, hırdavatçı, marpuççu nargileci, şalcı, halı örücüler, bilüâmum örücüler, zen neciler esnafının da bedesten esnafı cemiyetine ilhakı talep edilmiştir. Bu esnaflardan yalnız saat — tamircilerile kehribacıların cemiyetleri mevcut ©- Jup bunlar da hali faaliyette olmadık- larından cemiyetleri infisah etmiştir ğer esnafın esasen cemiyetleri yok- zuu bahis değildir. BUĞGUN 2 1nci sahifemizde: Mahalle aralarında Son haberler 3 üncü sahifemizde: Ekon Mahitemelerdi 4 üncü suhifemizde: B SEYYAH GELİYOR ugün limanımıza “Toofil Gotye” e “Biyerloti” vapurlarile seyyah ge- içcektir .

Bu sayıdan diğer sayfalar: