8 Ekim 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

8 Ekim 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Son zamani den bir rda İzmir. Amerikaya gönderilen incir hamulesinin red- İmiş olması piyasamız fena bir tesir yap Müttır. Bu tarzı tesiri tabii erek lâzımdır. Çünkü i rinde Amerikaya sevko- İ Pebilecek malları olanlar tlarının orada “ayni Miretle karşılanması ihti- va düşündükleri için Bide düşmüşlerdir. €naleyh böyle bir va- “yet memleketin iktısadi- ?ati noktai nazarından çok ea ir tedbir vazifedir. bah rikalılarm mevzuu e is hadisede incirlerimizin meç İkterinden içeriye gir- a, Re müaade etmemek vapnda ileriye sürdükleri e şudur:İncir müstahsil mallarını Mhl ve fenni surette işle- Memiş olmaları... Evvek *mirde bu iddianın ne de- veye kadar hakikate te- İs ettiğini anlamak ik- Aç, “der eğer hakikaten a ya sevkedilen ba- ol arın işlenmesi sıhhi — iyan bir şekilde oluyor- İ bunun önüne We için müessir çare- “yaseti de: ayrıca bir tesir "apıyorsa o vakıt meselenin Mahiyeti tamamen değişir, Ve Türk mütsahsil- ve tas tirlerinin haklarını ve men- İsatlarmı himaye için başka ür, Şu halde bugün için in- ww meselesinde müracaat gdllecek ilik teşebbüs bat- Vi Amerika gümrükle 1ede Türk mallarına tat ik edilmekte olan tahlil yalinün hakiki mah Üni tetkik © etmektir. padan sonra İzmirden sev- tajgı<ek malların sahibi hiye “bir” fen “ddamı ndan Amerikalılarca d, ? Olunan üsül dairesine Mey ve” tahlil Eyle ü, gr Bü tahlil neticesi gümrüklerinde yepilan tahlil neticesinde eteği mukayese edilebi- | ink höktasından pek çok! olur. cihetle vaziyeti an- < Mehmet Asim İçtimâ m toplanıyor tüy uhtelit © mubadele ko- heye bugün sâst'on birde » umumiye halinde Yeşiden toplanacaktır. He- rna şahı bir arta devam eyle- rm e Londrada bir grev eş dre 7 (4.4) — Lon- Soğ, “tobüslerinde . çalışan aösr Kondöktörün Bey ba eş etmesi üzerine 100 lan rindeicra kılınmakta Ty “obüs seferleri dünden İükiğün Uğrümuğtır Yollar aramak zarureti hasıl ; Londrada toplanacak ÜL İlracat hadişesi Daimler vekili Zekdi B, Maliye vekilimizin An- karaya avdetini müteakıp, dainler vekilliği intihabı için lâzım gelen emrin veri- leceği anlaşılmaktadır. Tahkikatımıza göre da* inler vekili İstanbulda ve Osmanlı bankasile milli bankalar mümesilleri tara- fından seçilecektir. Bu mümükün olmadığı takdirde nizamen hamilleria içtima ederek intihabatı yapması lâzım gelmektedir. Fakat bu ikinci şeklin lüzü- munu icap ettiren sebep olmadığı (o cihetle (vekil milli banka mümessilleri tarafından intihap edile cektir. Hükümet tarafından ve- killiğe namzet gösterilecek zatın ismi üzerinde bazı rivayetler varsada mev- suk bir menbadan aldı ğımız intibaa göre Müski- rât inhisarı umum müdürü ... ığı Namzetler Zekâi ve Ali Rıza Beyler Zekâi B. vekil, Ali Rıza B. komiser olacak ve Düyunnu umumiye ko- miseri Zekâi B. dainler vekâletine namzet göste- rilecek, Maliye müsteşarı Ali Rıza B.de komiser tayin edilecektir, Duyduğumuza göre Paris sefiri Fethi Beyin namzet sefirlikle dainler vekâleti- nin içtima etmesi mümkün görülemediği cihetle bundan sarfınazar edilmiştir. Dainler vekilinin maaşı 2000, bin komiserlik ma- aşı da 1500 liradır. Komiser daimi şürette, vekil de iç- tima zamanlarında Pariste bulunmuya mecburdur, » Askars, 7 (AA) — Türk Dayin'er | vekilliği | namizetleri arasında Paris büyük Elçimiz Fethi beyfendinin © isimlerinin bulunduğuna dair olan haber- olmadığını boyana Le ke “elemi | lerin. ash Pösta ve telgrfta suiistimal mi ? 400 ton kömür alınmıs, fakat hepsi ambara girmemiş! Posta ve telgrat umum mü- dürlüğü mebani ve levâzim müdürlüğünde bâzı müliim sui istimaller yapıldığı haber alına» rak tahkikata başlanmış ve müfettişlerden Fahri B, takikata memur edilmiştir. Hüber aldığımıza göre tak- kikat henüz. İntaç edilmiş: de LUIN A, komisyonu bugün! Üç hükümete da- wetname gönderildi Löndra; ( AA ) müttehidel Amerika reisi hükümeti M. Hoover * ile -M. Makdonald arasıda * hafta” sonunda vuku bulan © inülâat esnasında ikinci kânunün © Tçürcü “ haftasında Londrada toplânecak olan Bah: ri konferansa başlıca bahri dev- letlerin derhal devet olunması na dür haz olunün karara tevfikan - Japonya, - Fransa ve Jüliya hakömetlerine “ birer” da: Zildir. Bir rivayete göre sulits- timal işleri etralında Yapılmıştır. İdareye lüzumu olan 400 ton kömür satın âhnmiş fakat bu miktârı tesellim edil memiş daha azı alınmıştır. Suf- istimali kimlerin yaptığı ve ma- hiyeli bittabi tahkikat netice sinde belli olacaktir. pm RR A . Ihtilâf Denizden dolma yerler kimindir? Defterdarlık Galatada yağ- kaparındaki denizden dolma bir yeri sallığa o çikarmıştır. Halbuki şehremaneli denizden dolma yerlerin şehre ait oldu- ğunu ileri sürerek bu satışa itiraz etmektedir. Defterdarlık bu yerlerin ka- nunu medeni mücibince cema- atın manfaatine ait olması lâzım geldiğini ve *bu menfaatın de devlet Hazinesi tarafından tem- sil eğikeceğini söylemektedir. liği de arzu edilmiş ise de i i Yeni Rum başpapası Fenerde Dün yeni başpapas seçildi Dün Fenerde ön-sekiz metropolit toplanârak yöni Yeni bışpasas — edilmiştir. Tolias Niksar met- ropolidi de yalnız bir rey kazanmıştır. İntihap Föner kilisesinde merasisile yapılmış biltik- ten: sonra dualar, okun- muş © müteskiben (yeni başpâpas obazirüna hita- ben bir nutuk irat ederek rüesayı ruhaniyeye bakkında gösterilen o emniyet o ve itimattan dolayi beyanı te- şekkür etmiş, ortodoksluk kilisesinin aa ça- lu ından, laa üne NR Tatbik edeceğinden diğer hıristiyan kitiselerile münasebati hasene idame ve teşriki mesaj: edeceğin- den bahseylemiştir. Yeni patriğin patriklik koltuğuna ik'at merasimi de yapıl mıştır. a ii Kaşuiye dns 20 Teşrinevvelde rüyet edilecek Vaküle * smarlamıp da harp dolayisile. elinaimıyan (Reşadiye) zarhlısının son tikit bedelinin iadesi irin ikeme “edilen dava nin rüy Me (20) teşrinevvelde ikinci ticaret © mahkemesinde devam edilecektir. Bu ' üksi iade etmeyi kabul eden banka bu parayı" Türk lira olarak vermek itemekte ve kendisine İoğiliz İtrasi olarak tevdi edilen taksiti © esnada Türk Tiran ile tebdil ettiğini mazeret olarak ileriye sürniektedir. Bittabi dankanım bu iddinsi muhik 4€€kki edilmediği cihetle hükümetimiz bunu” Kabul etme- mektedir. Bu ; taksit olduğu cihetle bankanın bunu aynen muhafazası lözmdı. Bu davada hak kazanacağımız muliakkaktır. Mevzubahs taksit yekönnü (180) emanet dün intihap edildi Yaman Bir yankesicimiz Halil Halit Beyi nasıl p müderrisle- Darülfünun rinden ve har rirle- rimizden Halil beyin fi başından İl müessif bir |l yankesici - lik vak'ası geçmiştir Zabitenin dikkatini celbeder - ken — Halil * Halit Obeyin bu hususta yazıp gazetemi- ze gönderdiği izahat ve mütaleati da aşağıya derce- diyoruz. Halil” Halit B. ya- zısına “ Yaman bir yankesici- miz , serlâvhasını koyduk- tan sonra diyor ki : Gazeteler, bizde bir va- zife veya makam sahibin- den bahs&derken bir mâ- likiyet tara © kullanarak “mız, zamirini ilâve eder- ler, Ben de buna imtisalen “yankesicimiz, serlâvbasını kullandım. Çünkü, hikâye edeceğim (ovak'anın faili Hali Holt 8. memleketimizin mahsulüdür. Dünyayı &pice dolaştım. Birçok şark ve garp şe hirlerinin. izdihamlı- yerle- rinde yüzlerce dafa gez- dim. Hiç bir. hırsız şimdiye kadar ocebimden . birşey aşirmamış idi. Geçen cuma günü ( 4 teşrinevvel ) ak- şama doğru saat altı su- larında el çabukluğundaki mümaresesine şaştığım bir yankeseci nakti ziyan - Ba- husus göz nuru dökülen bir söy içinde. kazanılmış bir naktin ziyanın - acısını bana tattırdı, Alttarakı 4 üncü sayılmazda ) azırl ıkla Kasım 5 sene Ağır hapse mahküm oldu Aynı zamanda 450 lira cezayı nakdi verecek Askeri bazı esrarı ifşa cür- mile maznun Kasım Teyfi gin mubakemesi İstanbul ağır ceza mahkemesinde bitmiş dava, kararın tefhimine kal TN Bahri Ahmere seyahat - Fuat beyin mektupları yakında VAKIT sütunlarında T Dün sabah mahkemenin İ kararlaştırmıştr. —— Başvekilimiz | Japgnya İl8 Kasm Tevfik kararı bildirilmiştir. Mahkeme, , Kasım Tevfiğin . mücrimiye- ini tesbit ve ceza kanununun. | 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası mucibince beş senp ağı hapsa, 450 lira para Ger. zası vermiye mabkümiye! Ankarada | Ticaretimiz İsmet Paşa Hiz, Re. Japon Ticaret odası isicümhur Hz. tara» umumi kâtibi Borsas fından kabul buyu-'| dan geldi, büyük bir ruldular Ankara, 7 (Vakıt) — Başvekil : İsmet Paşa Hz. Saat 14 de hususi rapor hazırladı Japonyanın Osakar şehri ticaret odası kâtibi um misi M. Takânamaki bir teşrif ettiler ve istasyonda ün evvel gittiği Bursa» gün gi Reisicümhur namına baş- gez dün avdet etmiştir. kâtip Tevfik, seryaver Rü- suhi beylerle vekiller, se- firler, paşalar, meb'utlar, hükümet erkânı, fırka w- mümini kâtibi Saffet bey tarafından N Bir polis müfrezesi selâm resmi ifa etli. Başvekilimiz refakatleri- ne Dahiliye vekilini alarak otomobille doğru köşkleri- ne gittiler, iki saat ka- dar vekil beyle görüştüler ve müteakiben Çankayada Reisicümhur Hz, tarafından kabul buyuruldular. Cümhuriyet bayranı Ankarada hazırlıklar başladı Ankara, 7 (Vakıt) Cümhuriyet bayramı ha- zırlıklarına başlandı. Mec- İ lis caddesinin ikmaline ça- halmektadır. Cümhuriyet bayramı ba- losunun yeni Türk ocakla- rı binasında verilmesi mu- karrerdi. Tefrişat bilme- diği için balo Ankarâpa- lasta verilecektir. “Bu münasebötle M. Ta- kanamaki bir maharrimize şu beyanatta bulunmuştur; Japonya ile Türkiye aras sındaki ticari münasebati bugünkü vaziyetine nisbeten çok fazla terakki ettirmek kabil olduğuna: kani bulu- nuyorum. Bu hususta tetkikatta bü- lünarak mufassal bir rapor hazırladım. Bu raporla bik hassa bir Türk - Japon Ticaret bankasının teşkilini ve Türkiye ile Japonya srasında tesisi mütasavver bulunan: hattı “bahri proje. sinim bir gün evvel tahak- kukunu istiyoruz. Mezkür proje esasen alâkadar nes zaretler . tarafından. tetkik ve tasdik; edilmiş »olup, 1930 bütçesine ithal edis leceğini kuvvetle ümitedis yörüm. Bunlardan “mada diğer bazı hususat hakkında da- hi mufassal malümat ve teklifler mevcuttur. Çocuk bahçesi bir günde harap oldu “Nc 3) diy* mi Usoruyorsanuz. bu “resim “size cedap* Dereceklir Gülhane parkında bir çocuk bahçesi açılmıştı. Dün bir muharririmiz bu bahçeyi gezmiş ve oradaki salıncakların “kırılıp “Rüs resmi yapılan bir tesisatın bu, kadar çabuk harap bir hale. gelmesi acaip olduğu kadar bu haraplığın sebe, bi de gariptir. Yaptığımız | “eyi iin resmi küşat günü yaşlı baş- ki adamlar binmiş ve bu suretle bozulmasına sebep olmuşlardır. ” ehir çocuklarının “bin- vücuda getirilen tahkikata göre ancak Ço- | bu“teşisatı büyük insanlar cükların binib eğlenmesin& rın bu“ hale “sokmasına ne malisus “olan “bü “aletlere | demek lâzım gelir bilemeyiz

Bu sayıdan diğer sayfalar: