20 Nisan 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

20 Nisan 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

klümul olan şöhret ve ne- vl. y e Ükümet yeni tütün lâyihasında köylüleri beyhude yere dDracak, günlerce uğrastıracak müânileri kaldıracaktır. ea a1 oe ———j Te *ni lâyil_i;ıda köylüleri beyhude yere 9racak takyitler, müşküller kaldırılıyor kanun inhisar esaslarından ziyade ban- sisteminden mülhem olarak hazırlandı —— .mse—— İKARA, 19 (Telefonla) — Tütün inhisarının bilâmüddet di hakkındaki lâyihanım müzakeresi — sırasında Maliye l Meclis kürsüsünde Tütün inhisarına ait encümenlerde âktre edilmekte olan diğer bir lâyihadan da bahsetmişti. h İyiha inhisar esasifirimdan ziyade bandrol sisteminden Olarak tanzim olunmuştur. Çok ehemmiyetli mevadı #den bu lâyiha önümüzdeki haftalar zarfında inhisarın ddet temdidine dair olan lâyiha ile birlikte Meclis he- lümiyesinde müzakere dilecektir. 5 bu lâyihaya kaçak|kontrol cüzdanı usulü konmuş Aufiyatının önünün alm- tur. Vaki olacak itirazlar- iti- için yalnız köylerde renk|raz heyetleri vasıtasile fasıl ve '& kâğıdı veya defterle-İrüyet edilecektir. S&tılmasını meneden bir: &, Vazetmişti. İktısat b'_'.'hıi lâyihayı tetkik eder- hükmün — evvelemirde Gltre karşı ve — şehirliler- ” olarak fazla bir tekay- Vazeylediğini ve ayni '« da kabiliyeti tatbikiyesi diğinı — görmüştür. Zira, Hinenin mazbatasında ifade Bi veçhile bir köylü is- zaman ya doğrudan do-| A veyahut bilvasıta o kop-| Adıdını ya defterini şehir- | M aldırabilecektir. Köyler| Şakçılığın bu gibi beyhu- | sıkıcı hükümlerle değil| Yü inhisar veya tütün si- Minna doğru — sevkedecek İtdbirlerle önünün alına-| ,,, € kani olan encümen Nüşyemişir Vet Spor ELETTAETAN US Istanbul-V Ci derecede ihracat ma- Muhtelite bugür İnhisar idaresi — tarafından tüccar depolarının kapılarına ikame edilecek muhafaza me- murlarınm ücretleri inhisar i- daresi tarafından verilecektir. Ayni şehir içerisinde olup ta biribirine yakın bulunan ve ay- ni şahsa ait olan tüccar depola- rının birinden diğerine nakli- yat icrası lâzım geldiği zaman idareden ruhsat tezkeresi al- mak mecburiyeti — olmıyacak. Yalnız keyfiyetin ihbarile ikti- fa olunacaktır. Lâyihaya dahil memlekette bir yerden öbür ye re veya ecnebi —memleketlere gönderilecek tütün nümunele- ri hakkında hükümler konmuş- Üz olan tütünlerimizin Nİ ve rakiplerine karşı - hassalarını her a- Muhafaza edebilmeleri i- 'etten ziyade keyfiye- kat. ve itina edilmesi lâ- Ütleceği mütaleası ile ti- Airiyatının tahdidine dev- p Nması faideli görülmek * Bu düşünce iledir ki bu ita layihaya bazı hüküm- uştur. Bu hükümlere, ,_"' Şimdiye kadar tütün h Mtinda muvaffak olunamı- hçi ttlerde — tütün zer'inin ç, * bunun için de hükü- | ? Şubat 92 7tarihli ka- '€sile tesbit etti Viyana muhteliti İstanbul'la ikinci maçını bugün yapacaktır. İlk müsabakada Viyanalrların gördüğümüz bazı profesyonel takımlar derecesinde yüksek ol mamakla beraber, cuma günü çıkan muhtelitimize, müşterek oynamak, enerji ve sürat itiba- File faik ölduğunu teslim etmek tiği , mem- İ Yazımdır. Daha doğrusu, Viya- ı“hka cetvelinin aynen| , Ahların hemen bepölide “ap0s hi g€ yalnız bu mıntakalar | p eli vardır. Bizde ise, bil- aelE nefis tütün istihsa- , cA hücum hattmdaki oyun- Mit ve mevzii mahalle | / 1 rga bu ateş sönmüştür. Me- & pilabileceği de düşünü- | O1a bunlardan biri Mehmet'tir Pati op gibi yerlerin gayri / y; bunu inkâr etmiyor ve oyna li untakalar — içerisine tılmaması için yalvarıyor, di- tte —almabilmesi için ğ , Milcte salâhiyet verilmiştir. ::_':z “"“"':z :î:ı’gj:; zer'ini, hareki Ş einin memleketin da- |Ki Söhretlerile kendilerini takı- Eş inde mümkün olabi- otmlbilir " vülllrr Üç sene zarfında yapıla-| MA empote K OT istübeler neticesinde ta- Hrey sellhı Kebttmia ga R k rupalılar hücum zda KÇ L — İbataeti gördükçe: “bu tarr ar- akeç olmuyan bir yerde tü- ' tık eskimiştir. Seri ve ştılgan *cek olan — bir içftçinin! tarz para ediyor” diyorlar. Biz iDir de ruhsatname talep! buna mukabil hâlâ hücüm hat- tm € bu kanün mucibince' tında en yavaş oynayandan üç İ olmıyacak yalnız ektiği | metre geride kalanlara o hattm '”;kun hakkında bir be-| idaresini bırakıyoruz. b z — ölkeeamei Cuma günt oynayan Viya- leylüyü beyhude — yere ve|na muhtelitinde, altı yedi ay ev € Öteye beriye koştura- | vel Çek ve Macar muhtelitleri- *A tahrir usulü ilga edile-| ni mağlüp eden takımdan yal. k Me daha salim, kabili | nız sağ müdafi Gefing ile sağ kaçakçılığa mâni, ve| muavin Chvatal,kalmıştır. İki _h.';'emıeknıeıde halen ta-| oyuncu profesyonele geçr Vş, di Mekte olan tahmin ve| ger yedi oyuncu ise formları ye ovuncular ikamı Yırtık para.. ... — Fersude paralar nasıl tebdil edilecek? Hazırlanan talimatna- meler geldi Forsude evrakı naktiyenin ihtiyatlarile tebdiline salı günü Ziraat bankasında başlanaca- , gından hazırlıklara başlanmış- tır. Paraların tebdilinde esas tu tulacak dört talimatnamede Ma liye vekâletinden gelmişitr. Esas itibarile şu şekilde olan paralar tebdil edilecektir: Ak- şama ayrılacak şekilde yırtık, eksik, yağlı, esas yazıları veya numarası okunmuyacak surette lekeli. Tebdil edilecek her pa- areye taksim e- dilmiş bir ölçüye tatbik edile. cek ve bir karenin nisfından fazla noksan için paranın kıyme tinin yüzde biri flati tezil edile cektir. On kareden fazla noksanı 0- lan yani onda biri bulunmıyan paralar tebdil edilmiyecektir. Emanette barem Cetveller bir iki güne kadar yapılıyor Hazirandan itibaren Emanet memurlarına da baremin tatbi- ki mukarrer isede — henüz bu baptaki cetveller hazırlanma- | mıştır. Cetvellerin ihzarı için | Muhiddin B. in Avrupadanı av- deti beklenmekte idi. Muhiddin B. geldiği için bir iki güne ka- dar cetvellerin tanzimine başla nacaktır. Bunlar hazırlandıktan sonra Cemiyeti belediyeye veri lecek ve Cemiyeti belediyece | tasvip edildikten sonra Dahili- |ye vekâletine gönderilecektir. Fakat bu muamelenin hazirana kadar yetişebileceğine ihtimal verilmemektedir. iyana maçi 1 ateşi sönmemiş lâzımdır rinde olmadığından, takım için eskimiş bulunduklarından, da- ha doğrusu ateşleri söndüğün- den takımdan çıkarılmışlardır. Viyana takımında yedi aydaki bu tebeddül bize bir dersi ibret olmalıdır. İt al denecektir ki, Viy pradaki oyuncu adedile bizdeki kabili kryas değildir, bu belki doğrudur, fakat ba — tapu mutasarrıfmış gibi takımda yer almakta ısrar edenler bulunduk Ça ve teşkilâtımız da—kim bi- Hr belki de kendine göre haklı düşüncelerle—buna müsait dav randıkça bizde daha senelerce istediğimiz futbolcular — yetiş- mez. Mehmedin haklı bulduğu muz için takdir ettiğimiz fera- s:tim' icabında her sporcumuz- görmek isteriz. Bugün çıkacak muhtelitimiz de hücum hattıma bilhassa eh- emmiyet vermek ve canir oyun cular koymak elzemdir, Çalışıp ta muvaff:7. olamamak bir fut- bolcu için belki mazur görüle- bilir, fakat muvaffak — olması muhtemelken o canlılığı göster memek mazur görlülmez, Çok tememni ederiz ki, fut- bol heyeti bugün için müdafa- amız kadar gayretle oynayacak bir hücum hattı tesbit etsin. S. G. Komünistler — —-..ee—— Beyannameler bura-| dan İzmiregönderildi Firari Süreyya şiddet- le taharri ediliyor. İzmir gazetelerinde okundu- guna göre İzmir zabıtası, hükü met aleyhine bazı tertibata te- şebbüs etmekle maznun komü- nist Süreyya ismindeki şahar a- ramakla meşguldür. Süreyya; 1i nisan gecesi İzmirin — bazı yerlerine atılan beyannameler- den bir kısmını atmakla maz- nundur. Komünist taslağı; şimdi İz- mirde mevkuf bulunan Komü- nist makinist Necati ile beraber bulunma'lta ve çalışmakta imiş. Hatta 11 Nisan gecesi; Karşı- yakada istasyon civarında Ne- catinin evinde polisler taharri- yat yapacakları sırada Necati ile beraber polislerin — elinden kaçmıya teşebbüs etmiş, muvaf fak ta olmuştur. Necati o gece yakalanmış, fakat Süreyya kaç mıştır. Hatta polisler arkasın- dan silâh attıkları halde tutul- mamıştır. Süreyyanın İstanbula kaçtı- ğı söylenmişti. Fakat yapılan tahkikat bu komünist taslağı- nın İzmirde olduğunu meydana çıkarmıştır. Şimdi hertarafta taharri &- dilmektedir. 11 nisanda İzmi- rin bazı yerlerine atılan beyan- namelerin İstanbuldan getirildi Bi anlaşılmıştır. Bunları getirenlerin İzmirde bulundukları ve İstanbula “av- det etmedikleri kuvvetle ifah- min edilmektedir. Ayni adümla rın mayıs gecesi de beyanriame atmağa teşebbüs edeceklari zan nolunmaktadır. 1 mayısta atıla cağı zannedilen beyannameler- den bir kısmı ele geçirilmiştir. Bu beyannameleri getirenlerin de İzmirde oldukları ve İstanbu la avdet etmedikleri anlaşılmak tadır. Tahkikat ve taharriyata devam edilmektedir. ——— we ——— Emanette Tuhiddin B. dün işe başladı Fakattedavisine bura- da devam edecektir. Şehremini Muhiddin B. dün sabah Vilâyete ve öğleden son- ra da Emanete giderek işe baş- lamıştır. Muhiddin B. sıhhat- çe iyi olmakla beraber daha bir müddet burada da tedaviye de- vam edlecektir. Dün sabah Cer. rah paşa hastanesine giderek tedaviye başlamıştır. Avrupaya gitmeden evvel Cerrah — paşa hastanesi tarafından verilen ra porlar Avrupada muvafık gö.- rülmüş olduğundan tedavi ge- ne burada devam edecektir. - Syle Numarataj — bir ay sonra 'or Yeni harfler ve rakkamlarla imal ettirilen sokak - isimlerile numara tabelaları bazırlarımı tır. mımırılıuıcıır 120 bin bina vardır. Talik işine bir aya kadar baş lanacaktır. Ancak levhaların bi malara talikinde bina cepheleri- hin tabrip edilmemesi için lev. haların taliki hususi bir alet ile Z Eılıcıkm- Mühim bir davet Tatanbul futbol heyetinden; Viyana muhteliti ile bugün yapılacak olan maç için evvelce çağırılmış - olan — futbolcularla Galatasaraydan Kemal Faruki Beyin saat 3,30 da G. S. kulü- bünde hazır bulunmadarı, Vapurcular Yarın bir içtima yapılacaktır İçtimada şirketin tesisi işi görüşülecektir Vapurcular birliği heyeti v- mumiyesi yarın toplanacaktır. Bu içtimada vapurculer tarafın dan teşkili için hazırlıklar yap-t lan “Vapurcular şirketi” nin te- Bisi etrafında müzakerat cere- yan edecektir. Aldığımız malümata naza- ran vapurcular, birliği heyeti i- daresi şirketin teşkili için 1â- zım gelen esasatı hazırlamıştır. Yarmki içtimada heyeti umumi yenin reyi almacaktır. Heyeti umumiyenin esasen şirkete girmeği kabul eden kum panyaların — mümessillerinden mürekkep olduğu için bu tekli- fin derhal kabul edileceği mu- hakkak addedilmektedir. İdare heyeti birliğin bir se- nelik raporunu da hazırlamış- tır. Vilâyette Yeni bütçe Musadda îıîço tatbik edilmek üzredir Hükümetçe tasdik edilen 930 senesi Vilâyet husust idare büt çesi devaire tamim edilmiştir. Bütçe Vilâyet meclisi tarafın- dan tanzım olunan şekilde tas- dik edilmişti: —- Köylerde kaçakçılık Köy muhtarlarına, Vilâyet makamı tarafından hakkında dün şu emi: miştir:. Köy muhtarlarının kaçakçı- lık takibine ait vazifelerini ve bu vazifenin ihmalinden teret- tüp edecek cezayı gösteren ka- çakçılığın men ve takibi hakkın daki kanun ikinci ve otuz altın- cı maddeleri ile köy kanununun yirmi yedinci maddeleri suretle ri yukarıya çıkarıldı. Köy muh tarlarınım bu maddeler hükmü nü nazarı dikkate alarak göy- lerindeki kaçakçılık — faillerini tutmak ve hükümete haber ver mek hususundaki vazifelerini lâyikile yapmaları icap eder. Bir köyde bir kaçakcılığın gizli kalabilmesi kolay kolay kabul edilemez. Bundan böyle hangi köyde kaçak — tutulursa köy muhtarını bundan haberi olmad Sonı isbata davet edece- ğim. İsbat edemiyen muhtarla rıda köy kanununun yirmi ye- dinci maddesine göre cezalandı racağım. Muhtarların başkaları yüzünden ceza görmelerine ma hal kalmamak için bu işlere çok dikkat etmelerini kendilerine hatırlatırım. ; Dayak işi İzmir polis müdürü hakkında tahkikat.. Muammer B. isminde bir ak- törün Taksim polis merkezinde İzmir vilâyeti Polis müdürü ta- müddei umumiliğe müracaat et tiği yazılmıştı. Bu is dei umumilik tahkikat icrası i çin Polis müdiriyetine gönder- mişti. Bu istida üzerine tahkika ta başlanmakla beraber aldığı- mız malümata göre vilâyet ma- kamı da doğrudan doğruya tah kikat yaptırmaktadır. Matbuat kongresi Ekseriyet olmadığı için talik " (olunan İstanhul matbuat cemi- yeti kongresi bugün saat on ç- te Türkocağında toplanacaktır. Kongrenin çok hararetli olaca- ğt tahmin edilmektedi! ——— Sabık nazır gitti Sabık Rumanya hariciye na- zırı M. Duka dün Sofya tarikile Bükreşe gitmiştir. | Beş senedenberi i musevi katil sıfatil. İstanbul Ağırceza mahkeme si dün yeni ve şayanı dikkat bir katil davasının rüyetine başla- dı. Davada maznun mevkiinde Jak Levi isminde bir Yahudi Marangoz çırağı bulunryordu. Garip olan nokta beş - sene- denberi mahkeme huzuruna ka- til olarak ilk defa bir musevinin çıkmış - bulunmasıdır. Mahke- me ender görülen bir kalabalık tarafından doldurulmuştu. Müstantik, Jakı 15 sene ağır hapis talebile mahkemeye sev ketmişti. Hâdise şudur: Hasan isminde bir genç Jakm nezdin- de calıştığı marangoz Kostiye müracaat ederek elindeki ren- deyi bir buçuk Hiraya satar. Fa kat bir kaç gün sonra — tekrar t ederek rendeyi geri (almak ister. Kendisine parayı ver de al, cevahı verilir. Hasan bir lira verir, ötekiler 1,50 ku- Tuş isterler, İşte bu para meselesinden alev- lenen münazaa neticesinde Ha- san Jak tarafından bir demir parçasile öldürülür. Jak mahk tne huzurundaki ifadesinde-diyor ki: — Hasan bana küfür ederek hücum etti. Kendimi kurtar- mak için vaziyet aldım. Vurup vurmadığımı bilmiyorum”. Dinlenen Şşahitler kısmen Hasanla Jakın kavgasına ve kıs men de Jakın katil — olduğuna dair işittikleri rivayetten bah- settiler. Dava tabip raporları arasın- daki mübayetin Tıbbr adli mec lisi tarafından telifi için talik olundu. y llen Arif Oruç Beyin muhakemesi Arif Oruç Bey Yarın gazetesi sahibi Arir Oruç B. aleyhine ikame edilen hilâfi hakikat ve müstehçen neş riyat davalarına dün ikinci ce- zada devam olundu. İzmir müddei umumiliğin- den gelen tezkerede kendisinin matbuat meselesinden 340 sene sinde 2 ay hapis ve 50 lira nakti cezaya mahküm edildiği ve an- cak firarı dolayısile infaz edile meyip müruru zamana uğradi- &1 bildiriliyordu. Mahkeme bu noktada takı- bata mahal olmadığına karar verdi. Tütün inhisarı müdürü tarafından acılan davanın inhi sar manevi çahsiyeti namını cıldığınden M. umumiliğin id- 5 Adam öldüren masevi Jak mahkemede 50 kuruş için cinayet ik defa olarak bir e mahkemeye çıktı Marangoz dükkânında bir alış veriş.. Elli kuruş için kavga, nihayet cinayet... z öi düğüeş — dianamesini tepdili için dava ta Tik edildi. Arif Oruç B. mütea kiben ikinci istiçvap edilmiştir. iğ ğ Hakkı gizlemek Üsküdarda bakkal Teofani vuran Aralan ile hakikatı gizle- mek maddesinden maznun Ul. viye, Zekiye, Muzaffer H.larm muhakemelerine devam olundu Müdafaa şahitlerinden Dr. Se- dat B. hastahanede maktule “bir şahsm gelerek — seni kim vurdu diye sorarlarsa: — Beni Arslan vurdu de di- yerek telkinde bulunulduğunu hemşire Emine H.dan duyduğu nu söyledi. Komiser Salim ve muavin Mitat Beylerden sonra müdafaa şahitleri! istimama geçildi. Şahitlerin hepsi ittifakla maz nun Ülviye, Muzaffer, Zekiye Hm, ların yüksek ve âsil bir ai- leye mensup olduklarını, 40-50 bir liraya karip şahsi servetleri bulunduğunu söylediler. Avu: kat Besim B. Arslan için müda faa şahitleri ikame etmek iste- di. Mahkeme muavin Cemil B. in iddiasını kephul ile bu - talebi reddetti. Dava Emine H. ile Zi- ya Beyin celbi için talik olundu. Kiğel Dolandırıcılıkla maznun Gazete idareleri ile hayır mües seselerini dolandırmaktan ma:- nun Mahmut Saim, Sadi Raşit efendilerle Nedime H. m muha kemesine devam olundu. Maz- nun Salm ef. aleyhine Ekonami ve Fransızca Milliyet gazetele- rinamma abone — kaydetmek maddesinden dolayı $ inci müs İtantiklikten gönderilen dosva dava ile tevhit edildi.Muhake me Ankaradan vaki istilamın tekidi icin talik olundu. AN iktısat Meclisi Ali iktisat meclisi kâtibi v mumisi Nurullah Esat Bey dün akşam Ankaraya gitmiştir: Nu rullah Esat Bey dün kendisile görüşen bir muharririmize şun | ları söylemiştir: |. “— Ankaraya Âlli ikısat mec ; lisinden geçen sene kura ile ay- 'yılan azaların yerine yenileri- nin İntihabı meselesile meşgul olmak üzre gidiyorum. Mecli- se ait salr başka meselelerle de mMmeşgul olz-ağım. 'eni intihabim gelecek haf- ta içinde yapılması muhtemel- dir. İkâ numaralı kararnamevi beraber getireceğimi ümit edi- TeT Fuat B. Viyanaya gidiyor Himayei Etfal umumi reisi Fuat B. berayi tedavi bu akşam Viyanaya hareket edecektir. Sadullah Bey Seyrisefain umumi müdürü |Sadullah B. in hafta içinde An- |karadan avdeti muhtemeldin Sadullah B., Yalova kaplıcala- rının bir mayısta açılması döla yısile son hazırlıkları ikmıll% meşgul alacaktır. s

Bu sayıdan diğer sayfalar: