20 Nisan 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

20 Nisan 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gi Mi ii ğ dü >> Muhasebci umumiye ve amniy yede Bedeli 1608 1942 2202 günden: Borçlunun et sandığı müdürlü Merhunaun cins. ve NE nümarâsı Kasımpaşada Camiikebir o mahallesinde Nalbant ve Selkapısı sokağında <ski6-8yeni,2,34,3 6 nu maralı maa bahçe iki dükkânm ve bir h mamı, Cevdet B.Hatice Halet, Ayşe Hikme Anadolukavağınza iske!? meydanı şökağına eski 89, 95, 91, 93 yeni 12,13, 14,13-2, 13-3, 13-1'No, iki hane iki dükkân ve bir kayıkhanenin tamamı. Hasan Efen Yolcuzade mahalle Galata Çeşmemeydanında ki 7, de atik İmam cedit Mektep sokağında mükerrer yeni 2,4, 1 No. bir dükkân ve tamamı, Mehmet Ali Efendi Davutpaşada ve mahallesinde Hekimoğlu Alipaşa caddesinde eski 30 yeni 32 No. bir hanenin ta- mami. Fatma Hanım | Kasımpaşada Tahtakadı mahallesinde Makaracı- çıkmazı sokağında eski 36 ve yeni"10-1, 12, 10-1, 12-1 10-1, 12-2, No. üç bönenin tamamı, o Ali Ef. Beyoğlunda Asmalımesçit mahallesinde atik Me- zarlık çedit Meşrutiyet sokağında etki 21 yeni 33 No. bir dükkânın tamam; Afa Bey | ENNE FETICHE ETPIVER PARIS ESANS LOSYON Porlümöri L, T. PİVER A.Ş, İstanbul Şubesi Şişli Ahmet Bey sokak No. 566 Tel, Söroği a04â vi) 3044 -1MAYIS- İİ (ie icrayi ticaret edi 2246 Merkezefendide ve desinde eski bir bap hanenin tan Kasımpaşada Yah: pabifırıa sokağında 1 No. bahçeli bir 2268 Beykozda Şahin sokağında eski 31 bahçeli bir hanenin mahallesinde Seyitnizam cad- 30 yeni 15, 15-1 No. maa bağ ve ahır namı. Adviye H. ya Kethüda mahallesinde Si- eski 2 mükerrer yeni 8, 10, 10- hanenin tamamı, Âziz Ef. yeni 55 No, tamamı. ŞükriyeH. Adnan B. Üsküdarda Muratreis mahallesinde Çavuşderesi sokağında eski 121 bir hanenin tamamı, yeni 153, 153-1 No. maa bahçe Raşit Bey Üsküdarda Dabağlar mahallesinde Selimpaşataşı caddesinde eski 11 tamamı, Beykozda Yalıköy meydanı sokağında numaralı bir hanet Yedikulede Miraho: kapı çeşmesi soküğ bir haneni tamamı, 2732 Kasımpaşada Camiikebir mahallesinde yeni 9 No. bahçeli bir hanenin Hayriye H. Mehmet Necmettin B, mahallesinde Beykoz caddesi eski. 15 mükerrer ve yeni 25 sin tamamı, o Fatma Zehra H. e İlyasbey mahallesinde Narlı- ıda eski 19 yeni 31 numaralı Şerafettin El, Şevkiye ve Fatma Nadiye Hanımlar Nalbant sokağında eski 7 mükerrer ve yeni 5 numaralı bah- çeli bir hanenin tamamı, Nefise Şevket H. Tevfik B 2850 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde atik Kuş- dik cedit Kuşdili ve Depoy sokağında eski 30 mü- kerrer yeni 1, 167, 169 numaralı iki dükkânın ta. mami, Yakup Ağa Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Söğütlüçeş me sokağında eski maralı maa oda bir 101, 101 mükerrs yeni 103 nu- dükkânm tamamı. Ali Haydar, Hasan Hüseyin ve Mehmet B.ler Aksarayda Oruçgazi cedit Külhan dokuğında. eski 5 hanenin tamamı, mahallesinde atik Köprülü yeni 22 numaralı Emine Feride H. Üsküdarda Dabağlar mahallesinde Meydancık s0- kağında 12 numaralı bahçeli bir hanenin tamamı. 2957 Emine Hanım İbrahim Et, Cerrahipaşada Ahmetkethüda mahallesinde Cerrah paşa caddesinde eski 60 yeni 30 numaralı bir ha- nenin tamamı, Yukarıda cins ve nev'ile mevkii y: müddetle icra kılınan aleni ilen bedelle talipiri uhtesinde t i *a kılmmış olduğundan talip Zehra Hanım ılı emlâk (Altmış bir) müzayede neticesinde göste- akarrür ederek birinci ihalesi olanların ilân tarihinden itiba- *N (otuz bir) gün zarfında Sandık Satış amirliğine müracaat ieleri lüzumu ilân olunur. Divanı muhasebal murakip maviliği için müsabaka ilânı Madde 1 — Ankarada ifayı | di vee etmek üzre otuz lira * keli ile murakıp muavi Ün Ankara ve İstanbulda 930 esi mayıs 14 üncü ve 15 in- târşamba günü ve perşembe ileri musabaka icra edilecek- i (Maaşatm tevhit ve teadü- € dair olan kanuna merbut Mvele nazaran 11 inci derecede Alunan muavinliğe mahsus o- mi 30 lira maaşı olabilemek i- Ya Yüksek mektepten . me- ân olmak veyahut Yüksek mek #Pten mezun bulunulmadığına Öre 12 inci dereceye dahil me- ii Petlerde i üç sene hizmet et bulunmak meşruttür). > Madde 2 — Müsabakaya mu- sen olan günlerde saat 13,30 e ve nihayet on da- Me 3 — Müsabakaya ka-| €dilebilmek için. —Mekâtibi Aliye veya tam li Lise mezunu olmak ve ut devairi resmiye ve miles- S maliyeden lâakal üç sene dam edilmiş bulunmak. >— Sinleri otuz beşten yu- çi olmamak. vee Memurin kanunun dör- Ee gaddesinde ye sa- af ve geraiti. neyi haiz | İmal süzımdır. 4g adde 4 — Müsabaka tahri- < Ve mevadr âtiyeden icra edi Sektir, i 2 Ticari ve mali usulü def- Zenci umumiye kanunları. > Vize muamelesi (Muha- ti Umumiye T>vazayci ann i hb miye, memurin kanunile memu- rin maaşatmın tevhit ve teadü- lüne dair olan kanun ve maaş, harcırah kanunlarma temas et- mek üzre tasvir olunacak muay yen bir mesele üzerine bir mura kip: tarafından kabul veya red- di mutazammın olarak yazıla- cak esbabı mucibeli bir müzek- kere veya talrirat). 4 — Divanı muhasebat karar namesi ve müzeyyelâtı. $ — Hesap (Faiz, İskonto, Tenasip). 6 —İlmi mali (Vergiler, Tür) kiye usulü teklifi hakkında ma- lümatı mücmele) bütçe nazari- yatı. 7 — İktisat (Evrakı naktiye, Kambiyo ve meskükât bahisle- ri). 8 — Kitabet (Vize sualinin tarzı tahriri kitabet için derece yinine esas olacaktır.) * Madde 5 — Frkrai sabıkada tadat olunan suallerden 1, 2, 3 taktir ödilecek numaralar diğer dört suale taktir olunacak nu- maraların iki misli itibar oluna- caktır. 13 mavıs salı yünü akşamma kadar Ankarada Divanı muha- sebat baş kitabetine ve İstan.; bulda Yeni Postahane binasın- da Divanı Muhasebat Murakip- liğine vesaiki lâzimelerile birlik almacak olanların Fransızca ve- ya İtalyancaya vakıf ve Divan- da bir müddet hizmet © edipte kendilerinden istifade edileceği ne kanaat hâsıl olanların sitaj için Avrupaya - gönderilmeleri mutasayverdir. hı " YALOVA: Bu sular 1911 Beynelmilel Roma sergisi aylı Takdire mazhar olarak madalya almıştır Her türlü Sıhhi Tesisat Her sınıf Otel ve Lokanta Gazinolar - Salonlar - Eğlencel m İMAYIS lar er Türkiye Zirai Bankası stanbul Şubesinden. | Fersude evrakı nakdiyenin ihtiyatlarile ştirme işleri 22 Nisan 1930 tarihine müsadif Salı kadar Bankamız kişelerinde icra edilecektir. luşaal münakasası Emniyet sandığı müdürlüğünden: Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü, İstan- bulda Cağaloğlunda kâin olup elyevm Emniyet Sandığı- işgalinde bulunan binayı tadil ettirecektir . Bu işe talip olanlar aşağıda yazılı vesaiki ibraz. edecek- nın tahtı lerdir: değiştirilmesine) mütedair 1514 numaralı kanun ile talimatnamesine tevfikan de- gününden baren her hafta Salı günleri saat 10 dan 12 ye ve 14 ten 16 va 1) Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 2) Talip tarafmdan evvelce yapılmış olan işlerin| bir listesi ve fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. Talipler Ankarada Ziraat Bankası levazım ve mebani mü dürlüğüne, İstanbulda Emniyet Sandığı müdürlüğüne | müracaatla bu baptaki plân, mukavele ve şartnameyi o-| nar lira mukabilinde alabilirler. Bu iş için ancak 20 Nisan 930 tarihine kadar tek- Jifname kabul olunur. Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü» ne ve İstanbulda Cağaloğlunda Emniyet Sandığı mü- dürlüğüne tevdi olunmalıdır. İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin yüzde 10 nu nis| betinde teminat gösterecektir. Türkiye Ziraat Bankası mutlak surette her hangi bir talibi tercih hakkımı muhafaza eder. STANBUL Vİİ DEFTERDARLIK ILÂNATI BAYİLERİN NAZARI DIKKATIN Biri Noterlerce ve diğeri efradı ahalice istimal edilmek üz- re birve iki nümara tahtında ve on, yirmi ve elli kuruş kıy- metinde soğuk damgalı iki nev'i icar ve isticar mukavelena- olduğundan ve evvelce Tayyare Cemiyetinden alınmış olanların satılması caiz olamı- yacağından bayilerin bulundukları mahal malsandıklarma mü- meleri malsandıklarınca satılmakta E raçaatla bunlardan alıp satmaları lâzımgeleci ilân olunur, BUYÜK TAYYARE PİYANGOSU 8,INCİ TERTİP 4, UNCÜ KEŞİDE 11 MAYIS 1930 Keşideler; o ye Şehre- maneti, Defterdarlık, İş, Zi- raat, ve Osmanlı Bankaları Murakıpları ve halk huz runda “yapılır. Büyük ikramiye 45.000 Liradır Her keşidede çıkân numar U- A lar: tekrar dolaba konmaz | Dr. Horhoruni Beyoğlu | muayene sabahtan akşama ke sokak No 85 Mektep İstanbul İkinci Ticaret mahkeme- sinden İsi ulda Agopyan Hanında 5 İ numarada Moto ie Osman unvani. oto zade Os- man Beyin 15/4/930 tarihinde mah- | kemece iflâsına ve 16 Nisan 930 ta- inden itibaren iflânm (açılmasına azayi mahkemeden Celâl Fuat Be yin iflâs mem simi kanuniyenin lüzumu ifasına mah kemece karar verilmiştir. I — Mumaileyhimadan alacak ve istihkak iddia edenlerin işbu hakları nı tarihi ilândan bir ay içinde mah. kemede iflâs rinin asl ni tevdi. eylemeleri. ? — Müflislere dahi bildirmeleri mes'uliyeti muciptir... 3 — Müflislerin mallarını he: borcu olanların ları mahfuz kalmak şartile keza bir | ay içinde iflâs idaresi &ylemeleri ve etmezlerse mes'uliyete uğrıyacakları gibi makbul mazeretle- ri bulunmadıkça” rum kalacakları. odasında akde. rım yevm ve veya bilve, rin müşte nin ve borcu tekeffül eden sair kim selerin içtimada © bulurmağa hakları bulunduğu icra ve if 244 üncü maddesi mu ve ilân olünur. Darül'aceze müdür. lüğünden: 48) Mühte Büz we yağ & yola pa paçavra ve hurda bukar ve 990. tarihinde edilmişse gürülemediğinder bir mikta lâ Nisan | ilân de verilen fiyat muvafık ?1 Nisan 930 Sal günü sası on dörce aleni müzayede | ie satılacaktır. Taliplerin yevm ve vakti mezkürde Darül'acezeye müra. caatları, ... Daril'acezeye senevl muktazi 1000 kiloya kadar pirinç ununun kapalı zari usalile münakasası 15 Mayıs 90 Perşembe günü sast 14 de feri edileceğinden taliplerin yüzde yedi | buçuk kuruş teminat akçelerile Da İ rül'cezeye müracaatları İhtira ilânı “Yarı makinaları yuvarlakının #ki karı tebdili terdban,, hakkında iedih. sal olunan 19 eylül 921 trih ve 3249 numerolu ihtira beratı bu defa mevkil file konmak üzre ahere dev rülerağ veya icar edileceğinden talip olanların — Galata'da Çinili Rıhum Havında Robert Fersiye müracaatları EN ilân olunur. Eski ve yıpranmış arabanızı yeni - letmek için DUKONN oltroselilozik emaye boyasile bo- yatımız. Arabanızı kat'iyyen DUK O üe boyattcağı hak- kında cilacınızdan mütlaka temi: Dat alınız. Galatada Kürekçilerde 49 nu marada Anavi ve mahrumları ca- rethanesinde satılır. ürkiye umum acentaları: BRENŞTAYN ve TOLEDO latanbul Ale Parmak Han No 53 KREM PATEN Bütün sergilerden aldığı altın madalye- lerin adedi 22 dir. Tashih Istanbul . Liman. Şirketinden: 1 nisan 1930“ Milliyet ve 2 nisan 1930 tarihli Politika gazetelerinde temettü tevzii ilinmda beher hi için 3 ire verilecek yerde 5 diye tertip sehvi yapılmış oldağun- dan tashihen ilân olunur. Umum Müdüriyet PANGALTI SINEMASI * tiyatro- sunda yalnız bu geceye mahsus memleketimizin #ki maruf komiği bir #ahhede komik dümbüllü İsmail ve evki Beyler iki piyos İsplan- lısta bir yatak taklitli komidi rını satan kadınlar büyük piyes I —— |ci tayinine ve mera-| h. idaresine müracaatla) cakları ruh: kaydettirmeleri ve bu baptaki delille-| tihsal etmek keza bir ay içinde kendilerini| sinde "hilâfma hareket cezai) maddenin heyeti -İ aşağıda yaz » lmek üzre haklarından #sab-| £ İbut memaliki ecnebiyede hurda kar. İri her hangi Türk Çimentosu ve Kireci Anonim Şirketi İLÂN MENTOSU ve KİRE- Şirketi hissedaranı, esas muka enamesinin 47, 48 ve 53 ün- cü maddelerine tevlikan 7 Mayıs 930 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on beşte GALATADA, Agop- yan hanmda 4 üncü katta kâin şir- ketin merkezinde, esas vele- namesinin 3 üncü maddesinin ikinci i ati tadilinin tas- fevkalâde heyeti umumiye de içtimaa davet olunurlar. 'Her nevi çimento ve malzemeci inşaiye İmal ve ticareti, bu husus- bilcümle sınai ve ticari müesse- seler ihdas ve iştira ve İsticar ve İş letmesi, bilümum made: TURK ame ve ve bunları işletmek; veya musaddak suretleri-) ker nevi kara nakliyat veseitini ihdas, ve iştira ve işletmenin Bu maddenin aksamı mütebakiye- bir o tebeddül olmadığından mecmuası âtideki sekilde yazılacaktır: “ÜÇÜNCÜ MADDE. i muamelt 5 şekkül etasisti “Her nevi çimento ve maizemei - Şirket işlüzal et emrine tevdi| irsaliye inal ve ticareti, b busüsta müesseseler | bilelimle smal veticari ve iştira © ve © isticar ve iş- bilümum © maden ve ocakları © ruhsatname ve İstihsal etmek ve bun- er nevi kara nakliyat ihtas, ve iştira ve işletmesi ket balâda tasrih olunan maksa- ile doğrudandoğruya münasebet» r bulunan bildmum mali, etler tesis ve Türkiyede ya- kâin olup! şirketin maksadına irketlere iştirak &- maksadı. işbu “Nevi ve mahiyet maddede zikredilen muamelâttan ga; bir mi elenin iası| şirket için nafi görüldüğü takdirde) heyeti iderenin teklifi üzerine heyeti umumiye tarafından ittihazı karar ine ve tadil mahiyetinde o- bu kararın hükümetçe tasdik e- ine mütevakkıftır. Bu suret- Ie tasdik edilen karar işbu mukavele. nameye zeylen ilâve olu esası maksat ve tedviri zımnında kanunu mahsusuna tevfi- kan emvali © gayri menkule ve arazi tasarruf edebilir... Esas mukavelcnamesinin 53 ün- cü ve Ticaret © kanununun 386 oc maddesinin 1 inci fıkra mucibince heyeti umumiye mezkür tadilât hak- kında sureti muteberede icrayı mü- zakerat edebilmek için o sermayci etin üç rub'unu temsil eden his- aranın huzuru ve müzakerat da- hi asaleten veya vekületen hazır bulu- man âranın sülüsan o ekseriyetin vü- cudü şarttır, Ticaret kanununun 383 öneli mad hakkındaki sahibinin dabi iş ceği senet miktarınca rey itasına ha! kı vardır, Hisse senedi tevdüni mübeyyin olarak müessesatı maliye tarafın. dan muta şehadetnameler hitse sene- di makamında kabul olunur, İDARE MECLİSİ İstanbul Mahkemet, Asliye Bi. cinci, Ticaret Dairesinden Mahkemece ilim iflâsına karar verilmiş olan Hasan (efil Efen ak olup Mahmur Paşada | sokağındaki fabrikası kotaj makinelerinin b tilmusına karar verilmiş olduğundan dalip olanların 4-030 tarihine mülsadif salı ve kabil olamâdığı tak dirde mütetkip günlerde mahallinde hazir bulünmaliri ildn olunur. Bartın -nebolu Postası HİLÂL ru 2 DP a» “Pazar günü akşamı Sirkeci gıhumından hareketle Ereğli, Zonguldak, Bartın, Kurucaşile, Cide, İnebolt iskelelerine «zimet ve avdeu edecektir. .Yük ve yolcu için Sirkecide yeni handa 4 numrolu acentasına müracaat Telefonu stanbul 3105 > ws PO BARTIN TASI, AYDİN ves ng) Sirkeci'den ha- Pazartesi Seni Zonguldak, Bartın. Amasra, Kuru. ca Şile ve Cideye üzimet ve üv- det edecektir. Tafsilât için Sirkeci salonu karşısında Mizan oğlu han No: 2 Telefon İstanbul 354 Para Yüz küruş için ayda 60 para verirseniz his- sesiz emlâk terhini mukabilinde para alırsınız. Her gün saat on bire kadar İstanbul Sultan hi müm Bânkalar sırası Dikranyan han | nümeroya müracaat edis niz, | — 0 Yrabson birinci poslas (zmir) vapuru 21 nisan Pazartesi 12 de Galata ribtü- İğ mundan © hareketi o fnebolu, pamsun, Giresun, Trabzon, Rizeli Hopa'ya gidecek ve dönilşte Pazar iskelesile Rize, Sürmene, Trabzon, Tirebolu, Giresun, Ordu, Ünye Samsun, İnebulu, Zonguldağa uğrayarak gelecek: tir. Jlarket günü yük kabul olunmaz. Ayvalık sür'a! poslası (Mersin) vapuru 29 Nisan gidece! kür iskele likte uğraya el gelecektir. Gelibolu için yalnız yolcu alınır. yük Alınmaz. İzmir. Mersin Sör'al pesias (Mahmutşevketpaşı) vapuru n Salı T2de Galata m hareketle Çarşam- ba sabahı ce gidecek ve na İzmirden Bareketle An talya, Alâiye, Mersine gidecek İY ve dön i İN iniş y nine uğra ak gi © Yalova postası Her gün bir yapar 8,45de Köprüden hareketle Büyükada ve Yalov'ya gider ve aym günün akşamı 17 de kalkarak Büyükade' ve Köprüye gelit SADIKZADE BİRADERLER VAPURSARI KARA DENIZ M A ZAM VE LÜKS POSTASI Sadıkzade iz, PAZAR san günü akşamı Sirkeci rıht Ünye, Giresun, Era ve Riz İskelelerine azimet ve avdet edecektir. Tafsliât için Sirkecide Mes İğadet hanı altında acentalığın EB ER A | LLOYD TRTESTİNO) limanımıza muyasalatı beklenen Vapurlar al (KALDEA) yapuru 20 isin «1 mii Vakinda İlmanımızdan hareket edecek vapurlar (KALDEA) v pazartesi 11 de (Samsun, zon ve Batum)a nik, Müdili, mir, Pire, Patras, Korlo, * tanda, Brendizi, Finme, Vened ve Trieste) (TEV | 2 nisan perşem- | be sabah sant tam 10'da (Loyd. | ekspres) (Pire, Brendizi, Vene- dik ve Trieste) ye. ğ TCOSULİCH Line) kumpan» yasının lüks vapurlarına aktar: edilerek Şimali ve Cenubt Amı rika llmanlarına gitmek için en. allı doğru bilet verilir. Her nevi tafsilât için mumhane (Lloyd Triestino 9 ser acantesıne. Telefon Beyoğlu 2197 vaya Galata sarayında sabık. Selânik bonmarşası bina sındakı yazıhanelerine. Telelon. Beyoğlu: 2499 ve yahur Sirkecid. Kırzade banındaki yazıhanesine würacaat © edilmesi, | Telefon İstanbul: 235. Yelkenci vapurları Karadeniz Lüks ve sür'üt postası Samsun “ “Çarşamb İçünü akşam öda hareketle doğru | Zonguldak, İns Talep için Sütketid: Yelk, hanında ktin o #ögntesine müca ciat Tel, İstanbul 1515

Bu sayıdan diğer sayfalar: