26 Nisan 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

26 Nisan 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mizah, Sıhhi bahisler Anne ve çocuk! Anne sütü nasil çoğalır? Anne sütü nasıl - çoğalır? Doğumdan bir, iki gün ağza | meme uçlarından süt akimağa| başlar. İlk'defa o doğuranlarda| süt nisbeten daha-geç kalır. Me| melere süt geldiği, memlerin Twe yapılamıyacak şeyler. Yeme- ğin çaşnisine bakmak bayat ye- mekleri tazelemek *uşülleri, et suyu ismi altında sular tarzı ih- Zarı, çürük yumurtaların nere- lerde kullanılabileceği, sofracı- rk; sofra tanzimi; kırık iskemle lerin ev sahiplerine nasıl tevzi ediledeği, sofrada yemek tevzii ve az yemeğin çok adama nasıl kâfi gelebileceği, su; şarap ve sair içkiler, az yemek yedirmek için misafirlere kör bıçak ve küt çatal verilmesindeki muhas İ Asrın Umdesi “Milliyet” tir. ', "ge 26 NİSAN 1930 İİ IDAREHANE — Ankara caddesi. No. 100 Telgraf adresi: Milliyet, Is il Telefon nşmaraları: i Tatambul 3911, 391Z, 3913 ABONE ÜCRETLERİ Tüzkiye İçin Hariç işin | ayhığı — kuruş 800 senat, meyvaların. hamını 2İ-| şişmesi, gerilerek sertleşmesile! * şap » ON » İmaktakifevait.. anlaşılır. Memeler sızar, sancı- Çamaşır ne zaman toplanır ETMEK Aİ Ve ne zaman nasil yıkanır, kirli Gelen evrak geri verilmez (| ve az kirli çamaşırlar kaç su yi 7 Müddeti geçeri nushalar 10 kuruştur.) kanmalıdır? Kaynatma usülleri, fi ye matbaaya alt işler İŞİN| çivit sabun miktarları, yağ, pas, lar, Bu hal 10-12 saat devam e- | derek yavaş yavaş hafifler. Me- melerden bol bol süt : akmağa başlar. Bazen bu zaman lohu- sanırı başı ağrıt, terler, susar, müracaat edilir. bo vi ini a 3 : ya, mürekkep lekelerinin te- | yüzü kızarır, kımisi sararır, Bir ir anların mes'uliyesini | işlenmesi, çıkmıyan lekeler; |iki gün sonra bü haller - geçer. ütü, yakalık, gömlek ütülenme- si, kola, yama, çorap yamaları- nin enval, Dikiş, biçki, don, gömlek, pi- | jama hırka, entari, gecelik, fis- tan, eteklik, bulüz, rop, ropman to, manto, ropdöşambr nasıl di- kilir, ölçü nasıl alınır?. Çocuk bakma usülleri, süt ni- nelik, dadılık, çocuğu ağlatma- manın çaresi, çocuk mamaları ve envar, kundak aalturka ve Çocuk meme emdikçe süt artar. Ve ne kadar fazla kuvvetle e- merse süt te o nisbette çoğalır.. Çocuk her emişte memeyi ta- mamile boşaltmalı ki süt gür- leşsin. Çocuk zayıf, memeyi bo şaltamıyorsa memeyi emdikten | sonra fazla kalanı sağıp boşalt- malı veya sütnine tutup sütni- | nenin çocuğuna memede kalan sütü emzirmeli. Bu sayede ka-! İdının sütü azalmaz, artar. Ço- "BUGÜNKÜ HAVA Dün bararer em çok löenaz derece 4d Bugün rüzgir poyraz &srcrk, hava bulutlu olacaktır. Haftanın yazısı . Ev işi mektebi alafanga, emzikler ve envar, |cuk kuvvetle <mez ve er de- | inin kiri Ev süpürme ve temizlemesi, |fada meme tamamile boşanmaz Ha şirini yelesi tahta silmek, ortalık süpürmek, |sa memenin sütü kaçar, Meme üMyiha hazır! > süpürğe, faraş, tahta #ırcası ve |nin kuvvetle emilip tamamile| pek mevsuk olarak haber aldım. | süpürge, taraş, tahta'tırçası ve ei i | ilyiha yaki iii * İ çeşitleri. Yatak yapmak, yor - | boşaltılması sütü en güzel gür- bo Hayri vo kaplam ları. Tahta |leştiren vasıtadır. Kadının kâr $ ka vazolunacak olan Belediye | gön kaplama metot ka NN YE enik YS | Kurusu, pire ve sivri sineğe kar-| nına sıkı kuşak sarması, meme- İİ kantnı mucibince intihap olun e Pie ven > örörsizile bilki, | Kimak hakkmı iktisap eden ha- şı alınacak tedbirler ve saire. er©"SiCA yere NA Ee ii bi lerinden ve ev işle. | Şu hulâsasını yazdığım prog |saj yapmak, bol süt içmek, şer- pi. ileri ramm“ mektepler de tatbikine | bet, hoşaf gibi şekerli sular, sik rinden uzaklaşması Üzerine aile sık bi tmek, açık havalar-| he İyuvasına ait işlerin sekteye uğ- YAA ER da yorulmadan gezmek sütü gü rleştirir. Balıkyağı, süt, anason Kunyun, ısırgan gibi maddeler İsütü çoğaltır. Müshiller sütü a-! zaltır. Çocuğa val makamı Emanet namına Mus- vin Şerif Beyefendi nazaret e) b 3. WX rarmaması için erkeklere ev işi N ii öğretecek mektepler küşadı hak peki z bii kımdadır ve yakında tatbik olu-| Gesi ii ilk şe de br KS e dairelerde teftiçer baş tw eee b izim yek kp irüy kemali ekleme | dalar vermek abur cubur yedir- Li işi,, mekteplerine gitmeye ve | miyetle hatırlatırım ki bu işten mek isi çocukta lsrremizl e e ayl bir ehitlden sonra, | hiç bir evli istisna edilmemiştir. Bibi rahatsızlıklar. tevlit. eder,| İĞ geçireceği imtiharda muvaffak |; Emanet erkânı şimdiden - bu Jbe mde e İK olduğu taktirde şahadetriâme al | işe kendilerini hazırlamaktadır. JE GR olur ve li | İG nağa mecburdur. Bekârlar bu |lar. Bunlardan ekserisi smeselâ|i€ memedeki, sütün azalmasını İYİ imekteplere devam edip etme. | Piyaz gibi kolay yemekleri bili fintaz Pi pa en e İGB/mekte muhtardırlar ancak ev. | yorlar ve diğer yemekleri öğren | ea m ünde BE ei Öl lenmek için müracaat eden be- | miye heves ediyorlarsa da çama | a. ei sm gine ! 5 defa İL ikdirlar “ev işi, şahadetnamesi | 807 yıkamayı pek güç buluyor-| ye <i yiyecek yemek, yiye.) İĞBiliibraz edemezlerse nikâh akterti |lar. Yemek işinin başta sıhhiye | Vek ev. Yen bad bön de İst remezler. Bu mektepler İstan. | müdürü olduğu halde Emanet İC olmasına dikkat etmeli İibalun muhtelif semtlerinde ve | rkânı taratından; çamaşır me | yalama bol unlu yemekler ye! İİ alelekser terzihane, kız mekte. | selesinin gazeteciler. cihetinde, | Bilhassa bol unlu yemekler ye | sofra ve çocuk bakma işlerinin | 7€İi- Sütü bütün bu vesaite rağ | İbi gibi yerlerde açılacak ve şu İl dersler tedris edilecektir: Yemek pişirme ve pişirtme, hekimler aleminde mütehassıs- |7<n çoğalmıyan, az olanlar ço-| İcuklarını süwineye vermeli. ları yetişeceği tahmin edilmek- | SERE İM “alaturka ve alafranga yemek, | tedir. FELEK .| Dr, CEMAL ZEKİ| mutbah edevatınını his yuh, | m ama GA ,İazası, odun, kömür, petrol ve © 9g. hava gazı ile yemek pişirme, ka- a sım a esi ibi ilay ne zaman lâzımdır, yemeğe *konacak tuz biber ve sair baha- “rat hakkında felsefi mütalealar, b yağlar ve tesirleri, göz yaşı dök RP i Her cuma ve pazar günü hava müsait oldağu takdirde Pazarlıkla: Dolap imali Â'i Ticaret mektebi mübayaat komisyonundan! Mektep için Tüzumu olan iki adet dosya dolabı — pazarlık Süretile imâl ettirileceğinden talip olanların 27/Nisan 930 Pazar! günü saat 14 te mektebe müracaatları. İ asar “ meden soğan soymak usulü, sar | İs mısak hangi yemeklere konur? | “Et ayırma, zerzavat ayıklama, M8 dolma doldurma, usulleri, pilâv, # zerde, aşüre, mahallebi,, irmik helvası ve paça hakkmda husu- > si metodlar; dibi tutmuş yemek | lerin tarzı ıslahı, az mıktarda ve f) meğin nasıl çok gösterilebilece ği yemek kurtarma sistemleri, Ef çörekler, börekler, hamur işleri eli hamurlu iken yapılabilecek 'nginleri sevgililerine ho-| sgörünmek için, hastanelerde x-| şık için gaz bulunmadığını bile| | hatırlamıyarak adadan İstanbü! la hususi motör. yollayip gece! iyarıları Beyoğlundan dondur- / siz sun'i gi ig Papatyan Bu ılık Temmuz akşamınm gönülleri tahrik eden tatlı bir) (Erkek hayretteidi: kuvveti vardı, Yüksek çınar a- — Papatyaya mı soracaksı- ğaçları arzın sıcaklığını eme-İnız?.. dedi. Böyle batıl itikatla- rek baygın baygın yapraklarını|ra kulak asar mısınız?.. Ben hiç yayıyorlar ve ivert semada-| zannetmiyordum. Siz ha, siz?... ki yıldızların aydınlattığı dar|Sizin gibi o Darülfünun tahsili yolu serinlikle yamalıyorlardı.| yapmış bir genç kız papatyaya Etraf t şairane idi. Bu |inansın?. Doğrusu şaştım kal- şairaneliği bir genç (kızla bir | dım! Bu çocükluk!. genç erkek büsbütün itmam €-| o Erkek mütemadiyen söylü- diyorlardı... Bir sıranın üstüne! yordu. Genç kız ise bir papatya oturmuşlar başlarını biribirine İalmiş hiç kulak asmadan beyaz zaviyelemişlerdi... Hiç şüphesiz yapraklarını yoluyordu!. ikusadi buhcandan, siyasetten | — vet, Hayır.. Evet. Ha konuşmuyorlardı, aşktan bahse | 5... diyorlardı. MN > ER Erkek civardaki * fabrikanın) —— “ a adap çok genç. mühendisi idi... Kız. Eğer beni sevmiyorsanız bi. ise burada bir kimyakerdi.. Herİnu açıkça söyleyin,(- ikisinin yaşı mecmuu, elliyi dol! o * Evet, Hay durmuyordu. Her ikisi de güzel-! yar. , . . di ve kalpleri gençliğin bütün Beyaz yapraklar birer birer nun için papatyaya soracağım!, arzularını ve çılgınlıklarını Y3-İbaharın karı halinde yere düşü! ramaz çocuklar gibi ham ham yemek istiyorlarr.. yord | | et. Hayır. Evet. Ha Fakat ne garip bir haleti ru-| yar. hiyedir ki bunla ihmal edip Geç kız bu işi gayet büyük çiçekten, aydan, semadan bah-|bir zevkle yapıyor ve erkek te sediyorlar ve aşklarını böyle u- zak yollardan sürükliyerek Ya$-| diyordu. Ir ve yorgun bir yolcu halinde | “ Nihayet yapraklar koparıla biribirlerine takdim ediyorlardı| koparıla iki tane kalmıştı. Böylece saatler geçiyordu.| bir tanesini çekti ve: Nihayet mühendis o senelerce <. Evet. dedi... Sonra sor- çalışarak elde ettiği müsbet il-| du: mi kendi nefsinç.tatbik etmek, ve mabadüttabiadan inip sözü! ıllak Efendiye bırakm. Çünkü bu genç kiz şir r dimağında beslediği ve yarattığı hayat arkadaşı ti- pinin tamamen ayni idi Ona bunu © anlatıyordu ve genç iz sadece dinliyordu Mühendis diyordu ki: — Ne olur, .bak sizinle gü- zel bir aile yuvası kurarız... minim ki beni reddetmezsini Ailem sizin gibi'bir kızı kazan- makla kim bilir ne kadar sevinc cektir. Söyleyin, söyleyin bana hi yat arkadaşı olacaksınız de; mi?... İ Genç kız bir tek kelime söy-! lemeden gülümsüyordu. Erkek israr ediyordu: — Düşünün bir kere.. Benim beklemeğe tahammülüm vardır Beni mes'ut etmek veya bedba- ht kılmak sizin bir tek kelime- nize bağlıdır. Genç kiz hâlâ gülümsüyordu Sonra birden bire ayağa kalktı. Erkek fevkalâde ( heyecanlari- mıştır. zım mu?, rdi: 12. Hay- 1 görün- dü. Elveda! Bunu söyledikten sonra der- jhal ayağa kalktı.. Ve hızlı hız- ir yürüdü. Şimdi genç kız gülerek ârka İsmdan haykiriyordu: | — Nereye? Nereye gidiyor- İsunuz?.. İpapatyanın gönderdi Kız bâlâ gülme: ediyordu. İlâve etti ve dedi — Siz de hemen yanlış anla- yıveriyorsunuz!,, > Papatyanın ne kabahati var?.. Ben bu yap- rakları koparmadan evvel ken- |di kendime niyet ettim. Eğer “Evet,, çıkarsa bu “evet evlere» ceğim,, demekti.. — Ya 'hayır,, çıkarsa?.. — “Hayır beni bırakıp git- |mesine meydan vermiyeceğim,, )demekti. Bunun için papatya- nın benim gizli arzularıma te mamen tercüman olacağını bili İyordum..1.. i yere. de devan Ne o gidiyor müsunuz? diye haykırdı. . Gidiyor musu- Duz?.. Bırakmayın beni! Afie- din beni!,. Eğer sizi kırdımsa affedin ben Kiz cevap verdi: | Bununda sebebi var; derhal — Yok, rica ederim! Bilâ-|“Evet,, dese bu (koca hikâye kis, çok mütehassis oldum. Yal| meydana gelir mi?.. nız, evleneyim mi, evlenmiye- Nakleden yim mi, bunu düşünüyofum. MÜMTAZ FAİK ww İyi ya be hatun bunu yecektin de ne demeğe insa bu kadar üzersin?. Li şimdi müşterek ihtiyaç etrafı da biribirlerinin bilgi “ve tec belerinden istifade etmek isti- yorlardı. ruf ve zengin ziyaretçilerin da- veti onları düşündürmedi. bile bemenhazırlanıp” çıktılar. Nusret Beyle (o Cevdet Bey kendisile alay edildiğini zanne | iz| İkinciyi de koparmak Iğ- | — Nereye mi?., Bu menhus | - zel kıza tesadüf etiler. Bu ma-| —sarwvrat “Milbvet” in eğlenceleri 6678 || CALİ MN İri RE MJAJK ETT LL. SN iie EİLİA Bugünkü yeni Dünkü bilmecemizin bilmecemiz. halledilmis “ekli Soldan sağa: Yukardan aşağı: — Aydınlığın aksi (8) Bağa serpilen madde Nida (2) Etajer (3) (2) «) 2 — Dumnın son sözü (4) Siyah (4) Dadı ( (3) 3 — Nota (2) Dahi (2) Şafakta ağaran (3) — Kalm kumaş (3) Nida Ü 6 — Odanın üstü (5) Arkanın ıd 0 dı (2) 5 — İstifham (2) Çengel (5) 7 — Nida (2) Avuç (3) 6 — Ekmek olan (2) 8 — Notm (2) Âfet (4) 7 — Uzak (4) Valde (3) $ — Vücudü olmıyan kuş (4) Bir isim (4) semt (7) Remil (3) Faydak (4) İttihadı Milli Türk sigorta şirketi Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz. Sigortaları halk için müsaitr şeraiti havidir Galatada Ünyon Hanındadırğl lerle acente aranmakta Şi - İsmin Yiyelim Şose ve göptüler kanununa göre vilâyet umumi meclisi tarafi dan 440 senesi yol. parasının birinci. taksidi Haziran ve ikinci, Wi ayları tayin edilmiş olduğu gibi yollarda “beden& sidi Teşrinlev ilayı mükellefiyet edecek olanlar icin Eylül, Teşrinlevvel; Teşrin” j sani, Nisan Mayıs atları iş zamanları olmak üzre tayin kıl dığı ilân olunur. İ Devlet Demiryolları idaresi ilânatı Beş ton kalay kapalı zarfla münal a konmuştur. Münakasa 26 Mayıs 1930 Pazartesi günü saat 15 te Ani İda Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. | Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve ki: vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Münal kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde karada Maliye ve muhasebe dairesinden Istanbulda Hayd İşa veznesinden tedarik edebilirler. ... Fevzipaşa - Diyarbekir hattın 143-252 kilometresi ray ferşiyatı kâpalı zarfla münakasaya konulmuştur. Münakasa 26/5/30 Pazartesi günü saat 15,30 da Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarmı İmuvakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar Komis, kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde #) İkarada Maliye ve Muhasebe Reisliğinden tedarik edebilir ... Kurban Bayramı münasebetile şebekemizin Haydarpaşi | Ankara-Kayseri- Eskişehir. Konya- Aadana; Adana —Mersi | Arifiye— Adapazar; Alâyunt— Kütahya Değirmisaz kısın İknda (banliyö hariç) adi katarlarla seyahat edecek yolculifi 6/7 Mayıs gecesinden başlıyarak 16/17 Mayıs gece yarıs! hitam bulmak üzre on gün müddetle tenzilâtlı Bayram tai tatbik olunacağı ilân olunur. Fazla tafsilât almak için istasiyonlara talik edilen” ilân” müfacaat buyurlması uhterem yolculardan rica olunur. | fi Avrupaya gitmezden evvel # ksimdeki . evde yaptıklar” lemde artık yüzgöz olmuşlar” Böyle bir gece âlemi onun il istediği şeydi, hemen yu zenginin arzusunu yerine geti mek için mefes nefese geni zın evine koştu. Vaktile Çe det Beyden sekiz yüz Hira alıp annesinin evine gittiğini söyli- : il şmda kavak yeli esmeğe başla- | muştı. Ziyafet sahibinin ağım- if dan çıkan bu arzu, mayhoşla- W şan davetlilerin kafalarını kal- ih dırdı, kulaklarını dikleştirdi. in Fısıltı kuvvetlendi. © Böyle havadislerden pek hoş lanan Nusret Bey dayanamadı: -— Böyle bir eğlenti sarmı- “yor monşer! diye bağırdı. Biraz anlı nevale bulmalı. Canlı nevale tabirine hepsi üldüler. © Cevdet Bey Hâlenin hasta- © lık bahanesile bu eğlentiye get #“meyişindeki sebebi zaten anla- İÜ muştu ve bu hali görünce genç Kadının zekâsını obir kat daha takdir etti. Galip Bey de dahil Ri PE olmak on sekiz yaş rüzgârı esiyordu. üzre şimdi hepsinin başında bir|ra sabahlara kadar (Epikür) ü|can ciğer olmuşlardı. Bürhan Cahit İma ve pasta getirtirlerdi. iz evini bulsak, diyordu, On- vi yi Ve şimdi gözleri ve damar- İda ne zaman olsa iyi parçalar Nihayet hepsi damarları jar Kadın arzusu ile yanan bu| hazrıdır. Pa İY şça geçkin fakat kesede zen- | (oAhmet Sami: : ran bu kadın ihtiyacı üstünde yin insanlar, deniz ortamda) — Bahariyede Benli Seniha ittifak. ettiler. İduydukları bu ihtiyacı tatmin | var amma acaba bulabilecek mi- Küçük bir müzakereden son içi olmayanı bile | yiz? ra Ahmet Sami kaptana emir mümkün yapacak bir çılgınlık-| | Diy Hüdai Beye soruyor. verili la içiyor, içiyor, köpürüyorlar-| — Alımı det; — Son sür'atle Kadıköyün İmren içiyor, köpürüyorlar-| Al e Bİ ze Gecenin bu saatinde deniz or «.. Motörün kuvvetli perva-j bulmaktır. O yarım saat içinde tasında ( 19 senesi zenginleri- |nesi bir ok gibi suları yarıp ge-|bir düzüne kız bulur, diye akıl nin hissettikleri bu ihtiyaç der- çiyor, arkadan gelen küvvetli| öğretiyordu. hal tatmin edilmek mecburiye- | ay ışıkları motörün açtığı yolu, (o Nihayet rakı gibi müthiş bir itinde idi. ipekli beyaz kürdelâ gibi parla!cephane, hırs gibi kuvvetli bir Ve bu çılgın arzulara, İstan-| tıyordu. silâhla hareket eden gece aver- /bulla adaları ayıran Marmara- Yarım saat sonra (Moda) isjları; Afrika içlerinde dolaşan nın oynak dalgalar: çok şahit kelesini tuttular. heyeti seferiyeler gibi üç kola olmuşlardı. Memleketin gür-! (İş hayatında, hususi davet-|ayrılarak Kadıköy sokakların- büz evlâtları ateş ve ölüm ge- İlerde, remni tesadüflere biri-|da şiddetli bir tarama hareke- len cephelere temiz göğüslerini birlerine karşı pek ciddi harc-|tine başladılar. Tâlileri vardı. siper ettikleri devirlerde adala- ket eden bu beyler şimdi artık! (o Hüdat Beyle Sedat Adilden Hepsi birİmürekkep kol o Mühürdardaki ettikleri için) İhsan Hanımın evinde ili gü- andıran (Orji) ler yapan o za- noktada ittifak Altıyol ağzından daha ileri ge-| yen Hülya hâlâ Kadıköyünde, sip Kuşdili sokaklarında Azize) Vişne sokağında bir evde dadı- Hanımın evini müşkülâtla bul-| sile oturuyor, evinin iki oda- dular. Fakat kadın — tesadüfen! sını da (Suzan) a kiraya veri- evdeydi. Ummadığı bu ziyaret| yordu, İki genç kız beraber ol- e Me anİâ-| dukları zaman daha çok sükse yınca en örtündü; > z i .İyapıyorlardı. Suzan ut çalıyor, b kam dekine belen se b lıyor, Hülya piyano Kadıköyünün bu dar “soka. | S7Yor biri sarışın, biri eemer, iındaki iki katlı evde İstan. | ikisi de ayni yaşta, tam bir çift bulun en meşhur bir zengini ile| oluyorlardı. Bu akşam sinema- maruf bir meb'us, şimdi Arap Y4 gitmişlerdi. ahçmın getirdiği kahveleri içer) * İhtiyar dadıdan bu haberi a- ken Azize Hanım © yuvarlana|lan Azize Hanım hemen bir 0- yuvarlana sokakları dolaşıyor, | tomobile atladı, sinemâya köş- bu kıymetli efendilerini boş çe-| tu. virmemek için taştan kız çrka- Hülya ve Suzan bir loca al rırcasma gayret ediyordu. mışlârdı. Yanlarında Kadıköy Cevdet Bey Ahmet Samiye | Monşerlerinden genç bir çocuk bir sürpriz yapmak için Azize|vardı. Azizc Hanım büfecinin Hanıma Hülya ile arkadaşı (Su| çırağını: yollayıp Hülyayi ça- zan) ı bulmasını söylemişti. gırttı. Vaziyeti bir hamlede an- iyar kadm çok © parasını!lattı. Genç kızm Cevdet Beye aldrür, cak iviliğini gördüğü bu| karşı çekinecek bir şeyi voktu. şi elli etmemek © büyük bir telâş ve heyeca! — Aman: Suzan, dadır talanmış, duramıyacağım. di! tersen sen de gel ben g" ş rumi'dedi. Bunu söylerkef gi kadaşına yan gözle bunu” bahane olduğunu da sale uyuşm kız bu şeytan arkadaşının sadını derhal anlamıştı. “ei larındaki genci atlatmak İSİ daha güzel bir plân buldu: ni telâş ve teessürle: yi — Gelmez olur uyu. deşim, dedi. Faruk kalsın # bizç sinemanın sonunu anl Delikanlı kızların bu Sini n: o kadar tabii buldu ki 9! İenmedi. İki çapkın kız hemen ya indiler. Azize Hanımı İlettiği otomobile atladılar. (Bi

Bu sayıdan diğer sayfalar: