2 Mayıs 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

2 Mayıs 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

?.. MA? LUMA 1Y3U. : Banlı Ka dürğinden 20 bin Ira bedel ile talibi uhdesinde olup haddi lâyik görül- memesinden dolayı pazarlıkla terk olunan Manyas Gölü 20 Ma- yıs 930 tarihinde Salı günü Alafranga saat 18 te pazarlık sureti- le ihale edileceği ilân olunur. | YEGÂNE ve MUSTESNA FIRSAT: germeye m ei mahkeme ATLAS kundura ticarethanesi Mukaddema Zındankapıda Nalbui İstanbul'da Eminönünde 51 numaradaki larda 369 numaralı halen Galatade Karamustafa Paşa sokağında Demir. ... ; . elbaşı Hanmda 4 numaralı hırdavat Şubemizin seddi hasebile Krm aran a Mevcut bütün ayakkapların tasfiyesine başladık, Hakiki fiatlarının nısfina satılıyor. Bir dele ziyaret kenasi kesbetmenize kâfidir san Beyin mahkemece 27/4/930 & Erkek Iskarpinleri 300 kuruştan itibaren Kadn 290 N Üilag ik 120 rihinde iflâsına ve 28,/Nisan 930 & BUYÜK TAYYARE PİYANGOSU e 'Mayısısa0 “|, Bursa Kaplıca vel inşası hakında iddia edenler işbu haklarını tarihi Keşideler; Viılâ et, Şehre- münkası ilini ilândan itibaren bir ay içinde mah? | maneti, Defterdarlık, Iş, Zi- Bursa Kaplıcaları T. A. Şirketinden: baz, Benzin ve Yakumyağı münakasası kayöatirmilei ve De dap vel rihinde iflâsm lmasma ve mahice me âza mülâzimi Celâl Fuat Beyin if lis memuru tayinine karar verilmiy | /. tir. 1 — Müflisten alacak ve istihkak” ikin asıl veya sureti musaddakaları (5 raat, ve Osmanlı Bankaları Bursa kaplıcaları Türk Anonlin Şirketi, Bursada mütesamıt| | Yüksek Orman mektebi Kektörlüğünden: — Jaievii eee olduğu arazisi üzerine bir kaplıca ve bir otel binası inşaatını Mektebimize mayıs 1930 nihayetine kadar muktazi 1800 ki-İbir ay içinde kendilerini iflâs idaresi |“ Murakıpları ve halk huzu- İİ münarasaya vazetmiştir. Münakasaya iştirak etmek istiyenler,| 1 benzin 1650 alo Gaz ve 150 kilo Vakumıyağı kapalı zarf usu.|ne ödemeleri Talila hak e plânlarla, makta, cephe, ve sair tafsilât resimlerini ve mukave-| iile münukasaya konmuştur. Taliplerin şeraiti öğrenmek üzre ;7ai mes'uliyeti müciptir). runda ya pılır. İename ve şartname suretlerini girketin İstanbulda Bahçekapı-| her gün münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 7 mayıs 930) 4.—,Mülisin mallarını her mesi sında Türk Ticaret ve Sanayi Bankasındaki merkezinden elli| çarşamba günü saat on beşte Defterdarlık binasında müessesatı ipek m ) ” ranların o mallar üzerindeki haklar Büyük ikramiye Türk Lirası mukabilinde tedarik edebilecektir. ziraiye mubayaat komisyonuna müracaatları. meli. kalmak Serti im d Mezkür münakasaya iştirak arzusunda bulunacak talipler| — -——— — — — — —— ——— | içinde iflâs idaresi emrine tevdi etmi işbu evraka nazaran ihzar edecekleri teklifnameleri ile beraber! li i . leri, etmezlerse cezai mes'uliyete uğ 45.000 Liradır. Min ne eni Salına Konlyyonunlar yel e rm Her keşidede çıkan numara- A) Talibin kudreti maliyesinin tasdikini ve inşaatın o talibe : iğ bulunmadıkça rüçani haklarındat ; i tevdi halinde taayyün edecek maktu bedeli taahhüdün yüzde o- 1500 kilo Fasulya, 1500 kilo Sabun pazarlıkla ihalesi"3/5/930|'ni in: Müflis Hasa Beyin seneii N lar tekrar dolaba konmaz muna mukabil teminatı kaviyyenin Banka tarafından ita edile-| cumartesi saat 10da Dz.kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yazılı | devam edip etmiyeceği;, aliyor ceğinin temin ve tekidini havi olmak üzre şirketin kabul ede-l iki kalem erzak ayrı, ayrı pazarlıkla ihale edileceğinden şartna-| sureti cereyanı ve iflâs idaresinin te) ceği bir Banka tarafından teminat mektubu; mesini görmek İstiyenlerin her gün ve vermek İstiyenlerin iha-| kili için alacaklıların 4 Mayıs Paza | / B) Şimdiye kadar vücuda getirdiği ehemmiyetli inşaata ait|le günü ve saatinde Kasımpaşada deniz levazım satınalma ko- | &ini MA) Ve e em. li / fotograflar ve sair izahat ve resimler, (Bu vesaikten: Şirket, ta-| misyonuna müracaatları. sin müşterek borçlularile kefilleriniş | STANBUL YİLAYE libin kabiliyeti fenniye ve ilmiyesine kesbi ittilâ edecektir.) S2 : « ve borcu tekeffül eden sair kimseleğ* / TME e Talipler teklifnamelerini İstanbulda Bahçe Kapısında Türk İ | li tri aseinden ma çün mc ENİ Ticaret ve Sanayi Bankasında (Bursa Kaplıcaları Türk Anonim Illa E t m ve iflâs kanununun 214 üncü madde Şirketi) ne 1930 senesi Haziranmın Yedinci Cumartesi günü sine tevfikan ve tebliğ makamına ka DEFTERDARLIK ILÂNATI ğ Ec ve iie kadir ceelim «ecri ME ” — Soğukpunar memba toplama ameliyatının birinci kısım İn-| im olmak üzre ilân olunur. da ? ii e yediye kadı ı edeceklerdir... ©, 4. | saatı hitam bulduğundan ikinci kısım inşaat için berveçhizirşe- j Kâhtane seyir mahalli kiraya veriliyor alete rn m a raitle yapılacak inşaat kapalı zarf usulile münakasaya konul) © (DERİ ve BARSAK) im 5 isini i muştur, T. Ta. C. İstanbul şubesin. 0 , ö hafaza edecektir. e — şubesin- | İmrahor köşkünden itibaren çağlayan ka- e Keli anin Şube, takiplerin bu bagla” ve 1 on depodan a moktadan. Yili gen. . i — Pin ie Minoni Hi esi civarındaki ş : e » önündeki köprüye kadar derenin sağ tarafı İon ve imerarie kece bir güns tazminat ve ücret itasma| “e emdeki mahallin Beni ve kabi tini ir Orhangazi ve Manisa şubele' “1 Mayıs 031 ihi inievvel 930 nihaye- | X9tiyyen mecbur tutulmiyacaktır. i 2 — Son depodan hastane yanmdaki depoya kadar olan| tince toplanacak kurban der;lüş iğ ümit MİR EO ER e pvesa küpliçaları Türk Anonim ii Murahhas Mirat 1000—1200 metre mahalle döşenilecek beton künklerin imali ve! ve barsakları mahallerinde mi” ine kadar kiraya verilecektir. Bedeli peşin |Şirket Merkezinde taliplerce istenilen izahatı vermeye amade li olmak üzere tahmin edilen kirası 900 liradır. ferşi, zayedeye konulmuştur, Müzayı tir. bulunacaktır, ei 2 i ini! ştur. yeğ : , (Müracaat zamanları Pazartesi ve Çarşamba günleri saat) ,, 9 - Birinci maddede muharrer hafriyat bir metre derinli-| de sartları şübemizde de mevi Kiralamak muamelesi pazarlık suretile 4#mayıs onjürtten on altıya kadardır.) i ©U pazar günü saat 14,30 da defterdarlıkta ğinde ve bir metre arzında olmak üzre hafredilecek ve inşaatm | İpli j 1 — İkinci künklerin kalıbr be: Yapılacaktır. (M-121) izmirin en güzel sineması olan (Tayyare) sinemasi caz esi mubare ba kün kali filân olunur. hitamında yapılacaktır. Ve bu kısım 1000—1200 metre tulünde-!cuttur. Taliplerin müracaatlar. : ir, 5 Dahilden idareli i ... p la teahhit tarafından yapılacak ve kinkler çimento ve.kum vede < YENİ FORD ü | Satılık oda ve matbah: No 12-18 valide ha- kiraya veriliyor vi e fen e ei le mii karari Otomobili” hareket hasebile iyi | Ül ğ / : ğ e ç Z bulunacaktır. Malzeme nisbeti ve demiri noksan çimentosü bo-|ğİ bir tarla satılıkuır. Beyoğlu 1914P nında çakmakçılar, tahmin edilen kıymeti T.'T. C. İzmir şubesinden: zuk olarak dökülecek künkler kabul edilmiyecektir. Künklerin |jl numeromena telone > edilme PO deli defaten alınmak şartile 550. lira, satış İzmirde Birinci kordonda kâin İzmirin en güzel ve en büyük) keşitnamede ri siğda Kikebiz metre tulünde ve beş Şan- İİ veya Gala 509 postu kurusu e ii le a lk İİ lan (Ti Si ükemmel techizatile © vel timetre kalınlığında ve kutru ilisi 0/30 santimetre olacaktır, | MMA sdresine yazılması muamelesi pe zarlık suretile 31 1S )080 cu İmüştemilâtile Gm e in ve kapalı Mei usulile 5 — İnşaatın mebdei noktasından nihayet noktasına kadar —Z Mârtesi günü saat 14-30 da defterdarlıkta Ya- müzayedeye konmuştur. Zarflar Mayıs Yirminci günü akşa-| olan 1000—1200 metro mesafe arasmda mühendisliğin gösterdi- Dr. Horhoruni 3 Pılacaktır. (R-s4) mı saat beşe kadar İsmi, Ankara, İsta ilüy Maze çemi yeti | 2 Ve EO) ip verilir ŞA ve el'atta 12 plot mekanlar (emma) e: e m a ei asil şubelerine tevdi olunmalıdır. Verilen bedelin yüzde yedi buçuk | luk) ve bu mahzealer suların harice akmaması için ayrıca kuru| , Beyoklü Mektep sokak No a8) i hell - teminatmı ihtiva etmiyen zarflar keenlemyekün adolunur.. Si-| taştan (turublen) savaklar yapılacaktır. z : çene ene eşle yapa Se Satılık kâgir ev: No 17 Ali efendi sokağı İnemanın bir sene müddetle isticârma talip olanların zarfları da ep çemen ipin b İmla eğ ma Deri ve Barsak müzayed. 3 A z > 2 kati, | kabul edilecektir. Müzayedi leri: İzmir, İstan An.) münakasa ve müzayede hakkındaki kanunun mevaddı mahsusa: TTC İtanbil şubesi #mirohor ily > bey mahallesi, Yedikule 2 katta m in Koberinde mövertpir. Bö haddi lâyik ie. sında muharrer şerâite tâbi ve 747,5 depozito akçası veya teklif den; 2 geldi 3 oda ve sair müştemilât, tahmin edilen kıy- | ğü takdirde sinema Mayısın Yirmi dördüncü günü ihale edile- elişi maan veyahut banka mektuplarile irae ve ita edile| © Kurban bayramında teşkilâ 1 meti bedeli defaten alınmak şartile 4206 lira- | cektir. EN tanız tarafından toplanacalğegi EL 7 LEE > 7 — Müteahhit ihaleyi müteakıp mukavelenamesini kâti-| geri” ve barsaklar ayrı aynı MÜD külahya danarma Jini tir! mektebi müdürlüğünden biadilden tasdik ettirmeğe mecbur olduğu gibi hipotek usulile| yayedeye ir. Mİ el depozitosunu teminatı ve kat'iyeye tahvil etmediği takdirde be- içüncü Ci i eğ. Kütahya Jandarma Yeni efrat mektebinin tiç aylık kırk ka-| her ay kendisine verileck istihkak raporundan 967, ksilerek te-| op beşte ihalesi icra edilecek. dır, Satış muamelesi pazarlık suretile 31 mayıs “0 cumartesi günü saat 14-30da Defter- 1 | sarlıkta yapılacaktır. (R-75) lem erzak, yem ve mahrukatının aleni münakasası 930 senesi| minatı kat'iyeye irca edilecektir. bekl çi sörayelimi ğ .. Mayısmın Yirmi Birinci Çarşamba günü saat 15 te Kütahya be.) o 8 — Mütcahhit her ay fen memuru tarafından verilecek! pek üzre Cağaloğlundaki gö | p N Kg ; İllediye dairesinde müteşekkil komisyonda icra edileceğinden) istihkak raporu muhteviyatı tediye edilecektir. Müddeti inşaat! çize müracaatları ilân ol , Satılık arsa No 1. Eski kurbalı dere yeni taliplerin şartnameyi almak ve görmek üzre mektep müdüriye-| 4 ay olup hitamında bir heyet tarafından kabulü muvakkati ve) 2.29 Müracaatları ilân olu tine müracaatları, 6 ay sonra kabulü kat'i yapılarak teminat: kendisine iade edi- ALMANCA DERS . p: va lecektir. 6 ay zarfında fevkalâde ahval müstesna olmak şartile Gözeli inşaat müteahhit tarafından bilâ bedel tamir tecdit edi- Li lecektir, T 9 — Müteahhit taahhütlerini kersmen veya tamamen İfa et-| yer, virman “opr Almanca ii mediği takdirde mukaveleyi ve depozitosu irat kaydedilir. İnşa-| Arzu edenler Galatada 479 nu, at emanet veya ihale suretile ikmal ettirilip müteahhidin depo-| merolu posta kutusu adreslaç inci muradiye sokağı Hasanpaşa mahallesi, ! tarafı 3 harita numaralı mahal, 4 tarafı 26 Numaralı arsa, 1 tarafı muradiye sokağı ve ! tarafi kurbalıdere caddesile mahdut 41600 &rşın arsa satılıktır. Bedeli defaten verilmek af Mükemmel Fransızca ve ia: 14 gilizce bilen bir Alman Madamı En alâ ve her cins Mevsim ayakkapları Beyoğlunda istiklâl caddesinde 367 No, lu edi . Emniyet Sandığı odacıla'ı için yalnız kumaş Sandıktan verilmek üzere dilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. 'Ta- | 84 takın elbise imeletirileceğinden talip olanların 5-5:980 akşamına kadar her gün Sandık levazım memurluğuna müracaat eylemeleri ildu olunur. Sartile tahmin edilen kıymeti (600) liradır satış Ti M i R A Il i benii miele a ee ma İL A si e a Muamelesi pazarlık suretile 31 mayıs 030 cu- . 10 — 1200 metre tulündeki mahallin hafri ve kapatılmasi! ii | arte Günü 3 vo ve beton künklerin imal ve ferşi ve mahzenler ve kuru duvarla-! v bartesi günü saat 1430 da defterdarlıkta Bundere mağazasında Sulürenur. zap) e ioşası cem'an 7000 Hira ile olacağına dair tansim edilen 7000! |“ AAALATINIZA, & ii Yapılacaktır. (H-33) Tiralık keş varakası eblediyede mahfuztur. | i ii. . 11 — İhalesi ilân tarihi olan 25 nisan cuma gününden iti- il Haliç iskelesinde miksbut 3 det meşe eğrisi, | Akhisar Belediyesinden: |bea1i nyx peymiı gisi m 15 ölme Eni) b ti j Akhisarda Belediyeye ait hali faaliyette bir elektirik fabri- | diye meclisine icra edilecektir, rilen "LİNA Ee li 2 adet çam ve 121 adet köknar tahtası, 190 | kası vardır. Bu tesisat memleketin hakiki ihtiyacma tekabül ve e il k dık, 16 adet kızılcık saplığı ve 148 adet (fenni tekâmülâtı tevafuk edecek şekilde idaresi bir müteahhide! a | n V > verilecektir. Deruhte edecek olanların mevcut tesisatıgörmekve mklı bir ayın yaril tahtası ve 3ö çeki meşe odunu 8- | teklifatını vermek üzce Akhisar Belediyesine müracaatlar il pal anki | ayıs-030 perşembe günü ve keza 172 kilo |olunur. N X : vi? : e ey ay mmm ahlat, 1669 kilo meşe kömürü, 800 kilo çiriş , . Wi , z ii 1 A u, 8 demet kestane çemberi, 13 eski okka It lllld 09031 ve İstikl caddesinde 355 Nada İl apraklı ıhlamur çiçeği ve bir adet mamul JRowssel g5 | ta Gb ğa Emniyet Sandığı Müdürlüğünden “. andal dahit1-Mayıs-930 pazar günlerinde ihale nl Ga i | yi 17 Türk lirası Porta ile gönderilen kemerler mı | madığı takdirde tebdil veya bedeli iade edilir. iplerin mezkür ihale günlerinde saat üçte İterdarlık binasında © ihale komisyonuna Üracaat eylemeleri. Dom SATILIK TAŞ KIRMA MAKİNASI Elyevm Yunanistan'da Atina'da bulunan ve saatte 90 ton taş kıra MAGİT MEMET KARAKAŞ Ticarethânelerinin Tuhafiye toptan daireleri ile yünlü, ipekli, pamuklu kumaş dairelerinin Bi! Beyoğlunda is numerolu mağazada mobilya ticare. İİ tile iştigal eden Marko Eskinazi ve şeriki şirketinin konkordaro talebile | vokubu üzerine içti BİR VALİDE bangi bir rahatsızlık sebebile zaif düşdüğünü gören, bu münasebel- le kansız kalân, iştihasız bulunan kılınan tetkikst neticesi | ilecek Lir derecede mükermmel bir t âmi i i i” sa er ir derec ie taş'kırma makinası satılıktır. İşbu N , dato talebinin pazarı itibare alın Makina Amerikan mamulâtı olup yalniz Maretbon Dam'in şasında Gi! â 1 en as iyesi sına ve icra ve iflâs kı ranonu İİ © Sak iki sene taş kırma hizmetini ifa etmiştir. Talep vukuunda tasi. g münasebetile duncu maddeleri mucibince teli e İzama ira edilir. Alâkadarenin zirdeki adrese müracantları | ay mül et verilmesine ve Galatadi Arslan hanında avdkar Leon Zi beyin komser tayinine verişe eği letin ildinile beraber icra ve siçil memurluklarını bildirilmesine karar verilmiş olakığu ilân olunüe Ulen et company, 23 rue Philhellenes, Athene - Grece 099 22, KATİ - MEOBUR GATIŞ

Bu sayıdan diğer sayfalar: