18 Mayıs 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

18 Mayıs 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mü Nasıl alınacak Müterakim oktruva| vergileri tenzilâtlı tarifeye göre alınacaktır. Cemiyeti belediyenin bu- günkü içliimanda yenl tarifenin kabulli muhtemeldir. Cemiyeti belediye idare en- tümeni dün akşam — Emanet Oktruva müdürü Osman Beyin irakile toplanarak yeni ok- iva tarifesinin kat'? — şeklini lamıştır. Muaddel tarife- Hin Cemiyeti belediyenin bugün içtimamda müzakere edil- Mesi muhtemeldir. Encümen, AMükadarların — müracaatlerini Mazarı itibara alarak — mütera- üm oktruva resimlerinin de bu Muaddel ve tenzilâtir tarife Ü- Zerinden hesap edilmesini mu - Vafık görmüştür. Cemiyeti belediye âzalarının mü- him bir kısmı bunu taavip ettikleri İin Cemiyeti belediyenin ilk içtima İüda kabul edileceği — anlaşılmakta- Gr. Cemiyeti belediye — üzasmdan Âvni Bey demiştir ki: “— Cemiyeti belediye, — oktruva ikkmda vaki olan şikâyetleri :ho-l Tiyetle tetkik etmiş ve bu mesele n lekine halletmek için şu — ili Hi göze almıştır. 1 — Havayici zaruriye oktruvası- İN asgari hadde indirmek. n 2 — Milli ve mahalli sanayiin is- lât Üzerine mevzu bulunan ok- İruvayı da âdeta hiç menzilekinc İn- Ürerek hissedilmiyecek bir hale ge- ek. bu enaslar sanayi erbabırim An- karada yaptıkları kongrede şükranla iydedilmiş ve resmi teşekkürlerine Tazhar okmuştur. Yeni tarifç çok i- Yi bir tetkik mahi İxtisadi Yürüyüşümüz göz önünde — tutularak iYrupadan geleri lüks eşyaya — çok, 4BT oktruva resmi kozmuştur. Halka ve bühassa müstahsillere teshilât göstermek Cemiyeti belediye Din anık endişesi: Hınırnlleyh' alâkadarların mütes Takim oktruve borçlarının da, farife mucibince “enzilâtli olarak a- andaki taleplerini tasvip yü — tadilâtr — Şehrimi ü mevaddan gim “iye kadar alınınakta olan oktruva ldırilarak sadece mevaddi iptidai- len cüz'i miktarda resim alınmak- hh iktifa edilecektir. Ancak teşvikl Anayi kanunu mucibince bütün ver- Rilerden muaf olan mevaddı iptidai- Yeden oktruva resmi alınamıyacağın- bunların mamulünden sarfedilen İptidai mevat derecesinde resim tah- ın kiloşundan ev- uş resim yerine tarifede buna sarfedilen bir ki- İplik resmi olmak üzre sadece 20 Bara, iplik — imalâtından ise — iptidat, addesinin resmi — olan (5) para, Mnayide kullanılan nebati yağlardan irna İmalinde esas olan ündan S para resim âlı- Ancak maddei iptidaiyesi inhisa- T tâbi olmak itibarile resimden müs- olan kolonyadan doğrudan doğ '& küçük bir resim alınması — dil- 'de kolonyacılar — bunun UK mamulâtıa inkişafına mâni tep hi edeceğini ileri sürdükleri - için Mldmdması muvalık görülmektedir. Ancak bu tadilât yalnız şehirimizdeki ulâta münhasir olduğu için ha- ve memleketin diğer muhte- aksamından gelecek mamdi eşya- eski şekilde duhuliye resmi alı- İacaktır. Yeni tarifeyi, alâkadar sa- erbabı ve tüccar memnuniyetle umış ve iyi bir tesif yapacağı ğ uştr. Eski tarife le senede »700,000 Draya baliğ olan oktruva Yridatı bu muaddel tarife — üzerine ::.ooo lira kadar noksanla - 1400, liraya tenezzül edeceği tahmin *dümektedir. Maamafil salâhiyetar zevata gö- . şehir bütçesinde — muvazene te- Bin edildiği için Emanet bu variyet- Ün saraılmıyacaktır. Yeni oktruva tarifesinde yerli i- :::üım 10 İçuruş resim konmasına ikabil teh gelen — ipeklilerin İ 200 kuruş olarak tesbit edil- Tiştir, dir İskân işleri Bir müddettenberi şehrimiz- m'_?_ulun.ın İskân umumi mü- kalü — Hacı Mehmet Bey Ah- *raya gitmiştir. « Hacı — Mehmet Bey, bu ay ':u_’uyuinde İskân umumi mü- & ilga edileceğinden tas- Ye işleri ile meşgul olacaktır. N!ıunhul iskân idaresindeki Sifiz işleri de ay nihayetinde Tilecektir. de yi Asri ahır İnekçilere göre ahırları Emanet yapmalı Muayyen bir ücreti inekçilerden almalıdır Şehremanetinin, fenni ahır- lar inşasında ısrar göstermesi inekçiler arasında ehemmiyetli telâşı mucip olmaktadır. Bit ütçüler cemiyeti işe faz Ja ehemmiyet vererek bu husus) ta teşebbüslerde bulunmağı ka- rarlaştırmıştır. Cemiyet, âzası arasından se- çeceği bir heyeti bu maksatla Ankaraya gönderecektir. Cemi yetin kâtibi umumisi İbrahim B., ahırlar meselesi hakkında şunları anlatmıştır: “— Şehremaneti umumun sıhhati namınma ısrarında çok haklıdır. Gayri fenni ahırlar i- nekler üzerinde bir çok hasta- lıklar tesbit etmektedir. Hariç- ten satın aldığımız — ineklerin, yaşadıkları fenni ahırlardan bi- im ahırlarımıza nakledilmele- rini müteakip vereme tutulduk ları defalarca görülmektedir. Asri, fenni bir ahır beton o- larak inşa edilmiş, camları ma- jvi, içinde vantilâtörü bulunan muhteşem binalardır. Şehirde bulunan 450 inekçiden ancak 50 j İsi bu ahırlarr yapmağa mukte-| |dirdir. Saniyen şehremaneti a- İhır yerlerini de tayin etmiş de-| İğildir. Bazı zengin — inekçiler, |şehremanetinin istediği ahırla-| ti yapmak istiyorlar. Fakat a- haz yerleri taayyün etmediği i- çin çekiniyorlar, Ahırlar yapı- dıktansonra şehremaneti, — bu yerlerin şehir dahilinde sayıldı ğını söyliyerek ahırların şehir haricine naklini isterse ne yapa riz? diyorlar. Ve emanetten te- minat istiyorlar. Asri ahırların bol su ile yıkanması — şarttır. Halbuki şehrin bir çok semtle- rinde lâğım tertibatı yoktur. Akan sular nereye gider? Böyle asri, fenni ahırlar, es- nafım sermayesile yapılamaz, En iyisi şehremaneti bu şekil- de ahırlar inşa ettirerek, - inek sahiplerinden hayvan başına aydan aya muayyen bir ücret almasıdır. Bu suretle bütün i- nekler murakabe altında bulun- muş olur. Hastalıklı ineklerin Bu, şüphesiz ki hem emanetin işini kolaylaştırır, hem sıhhati umuümiye daha- müermmen ©- dur.,,. —— .—— Emanette Turing kulüp Caddelerin tamiri için belediyelere emir verildi. Seyyahin köngresinin — top- lanma zamanı yaklaştığı için E mManet İstarbul ve Beyoğlu ci- heti dairelerine emir vermiş ve rınmdaki cadde ve tamire başlamıştır. Yeni dispanserler Emanet yeni sene zarfında yeniden iki dispanser açmağa karar vermiştir. Bunlardan bi- rinin Kadıköyünde inşası te- karrür etimiştir. Diğerinin yeri de tesbit edilecektir. İmdadı sıhhi ve doğum CEZİ Emanet, hududu geniş — ve nüfusu çok belediyelerde dört, trotuvarları hi merkezi açacaktır. Bu mer- kezlerde bir tabip lüzürmü ka- dar sıhhi malzeme bulunacak, doktor acele vak'alara kazala- ra yetişecektir. Bundan başka doğum yerleri de nazarı dikkate alınmıştır. Bunun için —emanet, her semtte 10 yatağı tecavüz etme İmek şartile birer doğum evi a- çacaktır. Bu evlerde her türlü| fenni vesait bulunacaktır. Üsküdar belediyesinde faaliyet Üsküdar belediyesinin faali- sağılmasına meydan verilmez. | bu daireler de kendi mıntakala | Ne olacak? tahkikat yapıyorlar. Devairde tasfiye mu- amelesine başlandı Vali Vekili Muhiddin Bey dün Yalova'ya gitmiştir. Mu hiddin Beyin bugün — dönmesi muhtemeldir. Nafıa — müfettişi Bahtiyar Bey de Yalova'da bulunmakta- dır. Muhiddin Bey inşaatı tef- tiş etmektedir. Müfettiş Bahtiyar Bey ise Yalova yollarının inşa ve tami- |ratında terahisi görülenler hak kında tahkikat yapmaktadır. Sene sonu Sene sonu yaklaştığı çihetle devairde tasfiye muamelesine başlanmıştır. ğünün co- ğaldığı yazılmıştı. Bu hususta Sıhhiye müdürü Ali Rıza Bey |diyor ki: |. — Münierit bazı vak'alar o- jlabilir. Bu da havaların müte- havvil olmasından ileri geliyor. Hapisten Dün bunların Tevkifaneden firar eden maz İnunların muhakemesi - birinci cezada görüldü. Maznunlardan Dilber H., 18 seneye mahküm Nazmi, 16 seneye mahküm Ah met Besim, 15 seneye mahkâüm Arap Osman, Sergardiyan Ga lip, Talha, Şükrü, Bekir Sıtkı, Mustafa, Hasan Münir, Yusuf, Osman, Osman, Yusuf, Meh- met, Afimet Nuri, İbrahim, Ali Fuat, Ahmet, Zihni, Ha - Til, jandarma çavuşu Mehmet IAli ve Ahmet Efendiler mâh- kemeye gelmişlerdi. Dava gel- miyen 3 maznunun — celbi için Kkaldı, yeti kayde şayandır. Doğancılar parkındaki yol- lar bozuk olduğundan yeniden kum ile döşenmiştir. Doğancı- lardan Salacağa giden yol ta- mir olunmuştur. Salacak iske- lesinde büyük bir bahçe yapıl- maktadır. Burada sinema, saz, gazino yerleri ayrılacaktır. Sahilde plâjlar yapılmakta - dır. İmrahur caddesile Uncu- lar sokağı tamir edilmiştir. Se- Jâmsız, Acıbadem yolu parke ile döşenmiştir. Karacaahmet küçüklerinde ikişer imdadı sıh|bitişiğinde küçük bir park yapil ($prahim, Dr. Esat, mıştır. Üsküdardan Doğancıla ra giden yol üzerindeki cami kaldırrlarak burada bir bahçe yapılmıştır. Yıldız. sarayı Anakarada bulunan Emanet MİLLİYET PAZAR 18 — MAYİS | Açığa! |Vali vekili ve Nafıa|T iman şirketi yetmiş| Vapurcuların güm- müfettiş Yalovada |memura bilâ müddet| mezuniyet verdi. Bunlara iş buluncaya kadar nısıf maaş verilecek İstanbul liman şirketi dün- den itibaren 70 memurunu bilâ müddet mezun addetmiştir. Şirket bu memurlarına ken- dilerine yeni bir.iş bulununca- ya kadar maaşlarının nısfını ve retektir. Eğer kendileri bir iş bulupta şirketten ayrılmak - is- terlerse kendilerine — müddeti hizmetlerine göre bir maaştan beş maaşa kadar tazminat vere- cektir. Bu memurlara mezuniyet ve rilmesine sebep nin gittikçe azal Bu yaz yapılacak at ayrışla- rının mükemmel olması için is- tihzarat yapılmaktadır. Bir çok vilâyetlerde yarışlar başlamış- tar, | — Karacabeyde dahi 25 mayısz 'ta yarış yapılacaktır. Hapiskaneden kaçanlar hâkimin huzurunda sorguya çekilmişlerken.. kaçanlar birinci cezada muhakemelerine başlandı İntihal davası İki doktor arasındaki tahkir davası görü üldü Etibba Odası divanı haysiye tine verdiği istidada eseri hak - kinda (Tıbbi çalma) — tabirini Kkullandığı için Dr. Kâzım Bey |tarafından Dr. İhsan Hilmi B. yhine açılan tahkir davası dün görüldü. Kâzım Beyin vekili bu me- seleye dair Haysiyet divanının evvelce verdiği kararın kendi- sinin kanuni şekilde - teşekkül etmemiş olması itibarile muta olamıyacağını söyledi. Şahit o- larak dinlenen — Tevfik Salim Paşa dedi ki: — Hasta İhsan Hilmi Beyin seririyatına yattığı için — hasta kendisine aittir. Bu — noktada Kâzım Bey muhtidir. Bazı es- babı muhaffefe bularak — aleni tecziyesi cihetine gittik. İhsan Beyin çalma kelimesini intiha- lin Türkçe manasıdır. ve kasta makrun değildir.,,. Hilâliahmer reisi Dr. Ali Pş. Dr. Neşet Osman B., Dr. Tev- fik Recep, Dr. Ekrem Behçet, Dr. Refik Münir, Dr. Haydar Dr, Fah- rettin Kerim Beyler de eser neş # hakkının İhsan Beye ait ol- duğunu ve tıbbi şalma tabiri- nin tahkir mahiyetinde olmadı- ğinı söylediler. Dava İhsan Hilmi Beyin a- 19380 *“İmet Ef. den ayrılmak arzusu- muavini Hâmit B. Yıldız sarayı| Sistanınm celbi için talik edil . hakkımdaki mukavelenin feshi | İ için Vekâletle temas etmekte-| Türk - Yunan mahkemesi dir. Maamafih şayet bahçenin Bir müddettenberi faaliyeti- bedeli icarı az bir miktara indiri |ni tatil eden — muhtelit Türk - Jirse Emanet fesihten sarfına- | Yunan mahkemesi bu ayın 22 zar ederek burasını park halin: |sinde tekrar faaliyete geçerek de ahaliye açmağa karar — ver-/| bazı mühim davalara bakacak- miştir, tir. | Muafiyet | rük resminden muafiyeti Mayıs sonunda hitam buluyor Türk armatörlerinin ecnebi- lerden satın aldıkları vapurlar dan gümrük resmi alınmamak tadır. Bu muafiyet bu ay ni- hayetinde bitiyor. Yani 1 Ha- zirandan itibaren ecnebi liman- lardan Türk limanlarına kay - di devredilecek — vapurlardan gümrük resmi almacaktır. Maamafih evvelce Vapur- | cular birliğinin hükümet nez- dinde yaptığı teşebbüsatın ne- ticesi olarak bu — muafiyetin temdit edileceği kuvvetle ü- mit edilmektedir. Bu hususta kendisile görü- şen bir muharririmize Vapur- cülar birliği müdürü — Şevket Bey demiştir ki: — Müafiyet müddeti bu ay nihayetinde bitiyor. — Fakat evvelce yaptığımız teşebbüsler- de aldığımız vaitlerden bu müd detin temdit - edileceğini küv- vetle ümit ediyoruz.,, Bir alle faciası Halıcıoğlunda Türşucu ma- hallesinde otüran — Seyrisefain melebaşılarından Ahmet El, elki gece saat 22 ye doğru evine gelmiştir. Ahmet Efendi, uzun zamar danberi her ne ise zevcesi Şerife Hanımı kıs- kanmakta ve bu ık sık münazaa Ç İşte Ahmet Efendi gene bö- yle bir kavgaya başlamış, niha yet bıçağına sarılmış ve Şerife Hanımın üzerine hücum etmiş tir. Ev sahibi Hatçe Hanımla oğlu Niyazi Efendi, karı koca-| yı ayırmak üzre çıhşmışlarsal da Ahmet Efendi karısını 9 ye- rinden tehlikeli surette yarala- mış, bıçak darbelerile — gerek Hatçe Hanım, gerek Niyazi E- fendi de yaralanmışlardır. Ev içindeki feryatlara yeti- şen devriye polis memurları, zevce katilini yakalamışlar öl- mek üzre bulunan Şerife Hanı- mı Balat musevi hastanesine | kaldırmışlar, diğer iki yaralıyı da tedavi altına almışlardır. Ahmet 50 yaşındadır. Ailesi | Şerife H. la altı senedenberi ev- | hdir. Şerife H. son zamanlar - da, çocuğu olmadığımdan, Ah-| nu izhar etmiştir. Hattâ Şerife H. mahkemeye de müracaat et miştir. Bu yüzden daima ara - ni zamanda Ahmet Ef, kendi e- vinde oturan torunu Niyaziden de karısmı kıskanmaktadır. İş- te bü ayrılma davası ve kıskanç hk derdi bu faciaya sebebiyet vermiştir. Tuhaf şey! Karnında cinler varmış.. Dün vali muavini Fazlı Be- yin yanına yirmi beş yaşların- da birisi girerek: — Efendim. Korkuyorum. da ve karnımın içinde e- cinni ve periler var. Bir tarafa |deki motör çarparak — sandalı |da oturan yıkıcı Veli ile gidemem. Beni burada muha- faza ediniz. Karnımdaki perilcı ihtilâl çıkaracaklar. Beni kur- €traftan yetişilerek sandalcı ile|le ile Veliyi başından yaral tarınız.,, gibi saçma sapan 1âf- lemiştir. İbrahim oğlu | Hasan ismini taşıyan bu şahsın küvvei akliyesi yerinde *olma- | dığı görüldüğü için muayene için Sıhhiye müdüriyetine gön- âerilmiştir. Hamdullah Suphi B. 'Türk ocakları merkez heyeti reisi Hamdullah Suphi Bey dün Ankaradan şehrimize gel- miştir - |bulonamamıştı. Nihayet larında kavga olmaktadır. Ay- |? terakim oktruvalar, yeni tarifeye göre tenzilâtla a g Şu süprüntü arabasının durduğu sokağı sakın şehrin ken bir semti sanmayın. Gördüğünüz yer, Sirkeci tramvay cadde:| nin hemen yanı başındadır. Tiksinti duymadan ve burun deliklerini trkamadan önündi geçilemiyen bu köşeyi gördükten sonra “bu ne pislik!” haykıranlara hak vermemek mümkün mü? Poliste Feci bir cinayet On yedi yaşında bir çocuğu hem Hasköyde Arabacılar soka- ğında 42 numaralı evde oturan hammia! Davit Ei. nin — oğlu, Allians musevi mektebi talebe- ginden 17 taharriyata rağmen Yako dün zavallr çocuğun cesedi, kolları arkasma bağlı, memesinin üze- rinde bıçak yarası olduğu hal- de, Kâğıtane açıklarında bulun müştur, Dün bu hususta tahki- kat yaptık. Yakonun Ester H. şunları söylüyor: “— Geçen cuma günü Yako, arkadaşlarından Nesim ve Hal- ko ile beraber Kâğıtaneye git- meğe karar vermişlerdi. Oğlu- mun bir bacağı sakattır. O gün arkadaşları bisikletlte, Yako va- purla Kâğıtaneye gitmişler. Fakat her nedense orada bulu- Cesedi bulunan Yako amamışlardır. — Çocuğumun Kâğıtane iskelesine çıktığı gö rülmüştür. O gündenberi Yako gaiptir. Polis, o kadar — aradı bulamadı Nihayet dün cesedini bülduk. Çocuğa oradaki bahçı- vanlar tarafından fili şeni yapıl diğı ve sonra öldürülerek suya atıldığı zannolunmaktadı Vak'aya müddei umumilik va- ziyetetmiştir. Ceset morga kal| dırılmıştır. vv Limanda bir müsademe Kasım paşalı seyfeddin dün sandalına 44 teneke peynir ile 19 sandık eşya alarak Yemişe gelmekte iken Unkapanı önle- rinde Rıza kaptanın idaresin- parçalamış, sandaler ve içinde- kiler denize dökülmüş ise de eşyanın bir kısmmı kurtarılmış- tır, - dar İki şeririn şoföre annesi | 'biıımh bekçi Osman Ok meyi |ve cebindeki on lirayı kaçmışlardır. el ve-| — Ahçı Fazlımım yaptıklar | Galatanın - sabıkalılarında; (l “Jabçı Fazlı evvelki gece içerej sarhoş olmuş ve kamasımı çej rek öteye beriye — saldırm; başlamış, kendisini yakalanı; |ğa gelen memurları da tahiş etmiştir. Hakkında takibat pılmak üzre yakalanmıştır. Sağr Otomobil arabaya çaı Arabacı Osman dün aral | le Şişliye —doğru — giderki 371 numaralı otomobil çarpi | rak arabayı parçalamış, a | cr ile hayvan — yaralanmıştı Şoför vak'ayı müteakip kaç tar, —- YDün çiğneneler 1 — Şoför Eyübün idaresi| | deki otomobil Gedikpaşada € yaşlarında Selânikli — Hadiy; Hanıma çarparak — yaralamı tır. 2 — Şoför Süreyyanın i sindeki 1259 numaralı bil, Üsküdarda Çinilide kayi kam mütekaidi Memduh yin 8 yaşındaki evlâdı maney) | gi Fatma kıza çarparak başız| | dan ağır surette yaralamış - *| | İsol ayağı da kırılmıştır. İ | —— | inından geçmekte iken havle| | |makta olan bahçıvan- Lütüri| | |köpeğine tekme ile - vurmu)| !Ludı (bıçakla tehlikeli surette yaral |mıştır, gubrim Sarhoşun işi | Vefada oturan Ataullah (i minde bir adam, güpe gündü sarhoş olmuş ve Salkım söğü te bir kaç el silâh polisce yakalanmıştır. eslibi |— İki ortak arasında Emirgânda Aktar sokağ Mehmet bir para meselesi: kavga etmişler, Mehmet iski ğından yakalanmıştır. üü Bırakılan çocuk Beşiktaşta Çelebi sokağımt taarruza terkedilmiş 20 günlük bir ç Çubuklulu şoför | Mehmedin guk bulunmuştur. idaresindeki otomobile evvelki | — Yangın başlangıcı gece henüz isimleri anlaşrlama- — Lâleli harikzedegân aparti yan iki kişi binerek Eyib'e gi- manlarının 15 numaralr daiği, deceklerini söylemişler ve De- | sinde- ütüden kıvılcım sıçrıyjı bağlar çeşmesi önüne geldikle-|rak yangın çıkmıştır. Derhal Ti zaman tabancalarını çekerek |tişen itfaiye yarıgını goförün üzerine hücum etmiş | müştür.

Bu sayıdan diğer sayfalar: