26 Mayıs 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

26 Mayıs 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ge “Milliyet,,in tarihi NERON tefrikası: 36 Nakleden: KÂMRAN ŞERIF Romada yangın devam etmeli... Ateş bizi in için kemiren kurtları temizlemeli ! ? ö Bit men eee n » — Git... Kurnazca davran ! Neron Tijellenus'un ziyafe- de yaptığı rezaletlerden son bir kaç gün Antium'daki jküne çekilmeği muvafıkı ilh at buldu. Afet başladığı za- n orada idi. İlk önce yangın yerini lâkaydi il€ karşıladı. sık yangın olurdu. ta? — Oyun yerinin etrafındaki kânlarda, Platina ile Setius gında, .. ir müddet düşündü. — Yağcı, kumaşçı dükkânla- »« dedi. Yangın ciddi bir şe- alabilir.. . Diddi sözü hiç kalırdı: Yan- n misli görülmemiş bir afet ağu hemeri anlaşıldı. Rüz- * şiddetli idi. Alevler, ağır at mukavemetsuz yürüyüşlü ordu gibi tepelere hücum e- ordu. kâtibi Epafrodite, allak bul- bir halde geldi. İmparator ursızlanarak taraçada dola- or, kızıllaşan ufka bakıyor- — E?... dedi. (i'üp sesini alçaltarak cevap “— Musibetin derecesini ölçe zsiniz, Trua yangını bunun amda hiç kalır. Ateş en ka-| alık mahalleleri sardı. Gali- ilâhlar şehrin tahribini tak- “Cettiler. Yalnız evler yansa gey değil. İşin fenası senin bedin de yandı, Alev içinde fan adacıklardan halk deli 4 ulıyarak kaçışıyor, bir ateş » kaçarken başka ateşe düşü- < Dehşet içinde kaları halk ibirine giriyor, itişiyor, kakı- or, boğazlaşıyor. Eski şehir şimdiden 1 Bonra sordu: 1 havsalasma sığdıramaz! düşman bir ilâhın müıeııup| İları tarafından işlendi ise?...| 3aşını çevirdi, denizi dalgın farlarla seyretti. Birdenbire fruldu, ani bir şiddetle hay- — Eğer Hiristiyanların ilâhı işıma çıkıyorsa çarpışmağı Yul ediyorum. Bu felâketten li bir Roma doğmryacağı ne lüm?... Zaten ne zamandan # dar sokakları ile karınca Vasıma benziyen bu şehir ru- Mu tazip ediyordu. Bizi vur- istiyenlere teşekkür ede- Bizi mahvetmek maksadi- ikları ateş zehirki bir ya İ iyi edecek... Gitl... Hay- yet et. Romada yangın de- vam etmeli, Ateş bizi için için kemiren kurtları temizlemeli.. . Yangın altı gün, altı gece sür, dü. Neron, ateşin sarayını sar- dığını haber almca Romaya döndü. Altın Ev denilen sarayla müş temilâtı, parkın içindeki doğr- & kalabalık olan Roma'da|nık binalar hakileyeksan olmuş |tu. Neron, evinin ve evi ile bir- — Genae mi?.. dedi, Hangi ta likte sayısız servetüsamanının yanıp kül olması karşısında lâ- kayt kaldı, ittihaz ettiği seri ve makul tedbirlerle — afetten kurtulanların imdadına yetişti. Meydanlarda , Talimhaneler - de, yangından kurtulan binala- rın etrafında oturulacak muvak kat yerler yaptırttı. Bahçeleri- ni halka tahsis etti. Ostiden, diğer yakın kasabalardan müte madiyen eşya, erzak, giyecek taşıyordu. Buğday fiati yarı ya| rıya indirildi. Fakat bu sefil hal kı tazip eden o ezici, öldürücü korku hissini nasıl gidermeli?.. Şabahın birine doğru Neron'| Herşey mahvolmuştu. Bu vira- neyi yeni baştan yapılabilece- ğine kimsenin aklı kesmiyordu. Bazı kimseler musibeti ilâhla- rın gazebine bir işaret “olmak üzere kabul ediyorlardı. Birçok ları hırstiyanları ittiham — edi- yorlardı. Bir kısim halk da yan- gını Nerondan biliyorlardı.“İm parator Neropolis şehrini kura bilmek için eski Romayı yak- ? tit diyorlardı. Mimar Seferle Severus derhal işe başlayıp im göller, ormanlar, çağlı yanlar ortasında, mermerden, altından en nadir taşlardan vü- cuda gelmiş efsanevi bir saray kurdular . Bir taraftan da Ro- ma yeniden inşa ediliyordu. Tiber nehrinde durmadan iş- liyen gemiler şehre erzak taşı- yor, yangın enkazını nakledi- yordu. Yeni şehir için itfaiye .|teşkilâtı vücuda getirildi. Ne- harabeyi | FOt son bir deha şulesi Rorna- k yapmak lâzım. . |Yt ihyaya çalışırken aleyhdarla- Neron bir an sessiz. durduk- d, Yangının imparator tarafın- dan kasden çıkarıldığı yolunda ki kanaate kuvvet vermek - için — Kaza mı? Cinayet mi? — |(durmadan propaganda yapıyor- — Kim bilir? Kaza, sekiz ma| lardı. Neron bu şayiaları işidin- leyi birden nasıl ateşliyebi-| ce fena halde içerledi. Tehdit e- ) Cinayet desen... neden?...| diliyordu. Bir kere daha nefsini şin?... Böyle bir cinayeti in-| müdafaa zaruretinde kalmıştı. | | , ictimek Ve iaall ai Hiristiyanları yangından mes'ul — Ya bu cinayet. ilâhlarımı- tutmak mümkindi. Hıristiyan . lara yapılacak zulüm ve işken celer halkt memnun edecek, ayni zamanda mücrim oldukla- rına dair herkeste kanaat uyan dıracaktı. Bunun üzerine Neron yeni kurduğu şehir için kurban hk insan kanından bir nehir akıtmağa karar verdi. (Bitmedi) Romanyada Alman mütehassısı BERLİN, 24 — Boersen Kurier gazetesinin Bükreşte sa- lâhiyettar bir membadan aldığı bir habere göre Romanya hükü meti M, Schasht'tan Romanya- kabul etmesini istemiştir. HARİÇTEN T9Ğ0 ALDIĞIMIZ HABERLER inşası için Yeni gemi Almanlar kruva- zör yaptırıyor, Almanyada vakit vakit taze lenen bir mesele var: Kruvazör meselesi. Umumi harpten mağ- lüp çıkan Almanya bugün kara, |deniz ve hava kuvvetleri aegari haddine indirilmiş bir halde bu lünuyor. Fakat Almanya sahil muhafazası maksadile yaptırdı-| &t 10.000 tonluk ktuvazör naza rı dikkati celbetmişti. Almanya muahede mucibince 10,000 ton- dan fazla harp gemisi ptıramıyor. Fakat gerek tesli- kemmel bir kruvazör vücude M. Bruning mıştir, Şimdi Almanyanın iki zu bahsoluyor. Bunlardan (A) kruvazörü için — Alman millet meclisi tahsisat kabul etmiş, fa kat ikinci (B) kruvazörü için tahsisat verilmemiştir. Bu mese le son zamanlarda pek çok dedi koduları mucip olmuştur. Sos- yalistler kruvazör — tahsisatını kabul etmiyorlar. Mecliste fırka lar arasındaki pazarlıkla iktidar mevkiinde tutunan Bruning ka- İbinesi (B) kruvazörü tahsisat (meselesinde noktai nazarını ka-| |bul ettirememiştir. Fakat bu bir |kabine meselesi haline- getiril- memiştir. BERLİN 24 A. A. — Rei- chstag meclisi ordu ve bahriye bütçelerinin müzakeresini bitir- miştir. Komünistler tarafmdan verilen ademi itimat takriri red dedilmiştir.(A). işareti kruvazö rün inşasına ait tahsisatın ikinci kısmı 184 muhalif reye — karşı 207 reyle kabul edilmiştir. (B) işaretli kruvazörün yaptırılması için hükümet tarafından istenen tahsisat 129 muhalif reye karşı 207 reyle reddedilmiştir. Başvekilin beyanatı BERLİN, 24 AA.— M. |de tutulan zabıt üzerine müddei Almanyada yeni kruvazör.. Iki kruvazörden yalnız biriğînin tahsisat kabul edilmiştir. Fransada | Japonyada Annamlı genç Bahriye nazırı 77""’*"1"1" devam — Muhafaza altında ediyor.. e bulunduruluyor. PARİS. 24 A.A. — Müz- Ş AM temlekât nazırı geçen gün An- Londra konferansında namlılar tarafından yapılan nü- | Japonya, İngiltere, — Amerika| mayişler hakkıda polis ve arasında — aktedilen — bahri yeti umumiye müdürlerile görüş nuahede alâka-! müştür. Nümayişçilerden per- | dar memleketle «rin parlâmento- larınca — tastik yoluma giriyor. Filhakika Ame şembe günü tevkif edilen 11 ki- şi zabıta memurlarına karşı gel- diklerine dair polis müdüfiyetin A. Oruç B.in muhakemes Saraçoğlu Şükrü B.in vekilleri | iddialarından vazgeçtiler, dava sukut etti ANKARA, 25 (Telefonla) —| yoktur ve hakaret olmadığı ar| Asliye ceza mahkemesinde Ma laşılıyor, bunu bir tarziye tclâli liye vekili tarafmdan Yarm ga-|ki ederiz,binaenaleyh müveki zetesi sahibi ve mes'ul müdürü|lim namıma davadan feragat € Arif Oruç B. aleyhine açılan ha|deriz demiştir. Bunun üzerini karet davası rüyet edildi dava-| esasen ayakta bulunan Arif O| nin sukutuna karar verlid. Mu-|ruç B. makami riyasetten sö hakemeye öğleden sonra başlan | istiyerek: “Benim için - tarzi; mış ve bir çeyrek kadar devam| yoktur. Ortada esasen lı: etmiştir. Riyaset — makamında| yoktür ki tarziye olsun” demi, Kemal ve makamı iddiada An- |tir. Maznun vekili Nuri B. ili kara müddeiumumisi Ekmel R.|etmiştir: Hakaret yoktur bin: ler bulunmakta idi. Müddei ve-|enaleyh noktai nazarımızın killeri avukat Cemal Hazim ve|ziye şe'linde telâkkisine mahı İbrahim Beylerle müddeialeyh | yoktur.” Vekil Şükrü Beyi Arif Oruç' B. vekili avukat Nu-|beden tenzih ederiz” — demişti Nuri B. duruşmada hazır bulun|bundan sonra — müddeiumı dular. Ekmel B.teşrik edilen işbu da'! yar hat, gerek sürat itibarile 101000 tonluk mükemmel bir harp ge- misi yapabilmek Alman fen ve marifeti için büyük bir muvaffa kiyetaddediliyor. Lâkin hem sü rat, hem de teslihat itibarile mü getirmekte ki esrar anlaşılama- kruvazör daha yaptırması mev- umumiliğe — sevkolunacaktır. Bundan başka komünist fırkası merkezi heyeti azasından — Gu- yenvandao hakkında da devle- tin emniyet ve selâmetine karşı tahrikâtta bulunduğundan dola yı takibat yapılacaktır. Diğer| taraftan müddeiumumilik maka | mı Annamlr talebe cemiyetinin feshi meselesi hakkında tahki- kata devam etmektedir. Arada sırada gürültü ve patırdı çıka- ran bazı anasır hakkında da lâ- zımgelen tedbirler almacaktır. Hindistanda Yeni karışıklık KARAŞİ, 24 A.A, — Zabıta kanuna mugayir olarak açılmış olan bir tuz deposunda taharri- yat yapmış ve külliyetli miktâr |da tuz müsadere etmiştir. Bu | esnada çıkan arbede de bir çok | |kimseler yaralanmıştır. Tehtit- İkâr bir vaziyet alan ahali depo- nun dışarısında,birikip toplan- mağa başlamıştır. Bunun üzeri- ne zabıta halka sopa ile hücum etmiştir. Nihayet toplanan hal- kın bir kısmı hit alay teşkil ede rikada muahede nin aleyhinde bulünanlar çok- tur. İngilterede keza..... Fakat buna — rağmen Londra konfe- $ ransının — elde Amiral Taksrabe — edilmiş —mü- him bir neticesini akamete oğ- ratmak mes'uliyetigi — kolayca biç bir taraf üzerine alamıyacak tır. Tahdidi teslihat muahedesi- nin şiddetli itirazlara oğradığı bir yer'de Japonyadir. Londra- dan avdet eden murahhaslar va- tana hiyanetle itham ediliyor- lar, Bahriye nazırı amiral Taka rabe Londra müzakeratında mu rahhas olarak bulunmuştu. Şim |di nazırın aleyhindeki- galeyan © kadar artmış ki, Tokyodan ge |len malümata göre bir tecavüze oğramaması için evi polis tara- fından muhafaza edilmektedir. Daha şayanı dikkat ve tees- süf olan bir hâdise varsa o da Japon bahriye erkânr harbiyesi azasından Kusakarinin intiltar etmesidir. Kusakari Londra mu ahedesini Japonyanın istikbali için bir felâket telâkki etmiş- Reisin talebi üzerine maznunı a- yağa kalkmış ve hüviyeti hak- kında sorulan suale cevap — ver- miştir. Reisin maznuna mahkü miyeti olup olmadığı hakkında ki olan sualine de maznun: “Gazeteme Ankara muhabiri- nin çekmiş olduğu bir telgraf haberinin neşrinden dolayı mü- heyyic neşriyat — davasından mes'ul müdür sifatile — bir ay hapse mahküm oldum” demiş- tir. Müteakiben karar hâkimli- ği tarafından davanın mahiyeti itihaz olunan kararname okun- muştur, Bu kararnamede Yarın gazetesinde intişar eden Hler- man Spirer rezaleti makalesin- den dolayı Maliye vekili tarafm dan A.Oruç B.aleyhine hakaret davasi ikame edildiği tasrih o- Tunuyordu, bundan sonra müd- dci vekili avukat Cemal Hazim B. ayağa kalkarak davaya esas olan vaziyeti tesrih ederek Arif Oruç Beyin gazetesinde neşret- miş oldukları Herman Spirer rezaleti unvanlı makale ile mü- ekkili Saracoğlu Şükrü - Beye hakarette bulunduğunu ve — bu. setlâvha altında serdettiği bü- tün efkâr ve mütaleatla bir re- da Saracoğlu Şükrü Beye kal Yarın gazetesi sahibi maznuri A, Orüç B. tarafından hakarel mutazammin bir cürüm — yapıl madığı tarziye mahiyetinde i raf ve Müddci vekilleri tarafı dan da bu itiraf ve talep kabı edilerek davadan feragat ohın] duğu hakkindaki beyanat ma: kami iddia tarafından da muva |fık görülerek türk ceza kanunu nun 489 uncu maddesi mucibir |ce bu davanın sukutuna karat | verilmesini talep ederim” demi |tir, Bunun üzerine heyeti hâki me meseleyi atalarında müzaki re ettikten sonra makamı riya: set müddei vekillerile maznuni hitaben: — İşbu davanın icabi düşü: nüldü, Maliye vekili Şükrü hakkında Yarın gazetesinde rolunan Herman Spirer re: unvanli makaleden dolayı Yı gazetesi sahibi ve mes'ul mi dürü Arif Oruç B. aleyhine i me olunan hakaret dav: dolayı yaptlan duruşmada müş teki Şükrü Beyin namına izal ten vekillerinin bu davadan geçtikleri anlasıldığından — ber mucibi talep türk ceza kanunus |duğu zannediliyor. Sina yarım tir. Londra muahedesi Japonya- da olduğu kadar şiddetli ve bö- yle feci muhalefete — oğrama- miştir. rek mecusilerle — meskün olan mahallelerde dolaşmıştır. Bu nümayiş esnasında ihtilâlkârane sözler de sarfedilmiştir.Bir müd det sonra sükün ve huzur iade edilmiştir. Kolera var! KAHİRE, 24 A.A. — Mek- keden avdet eden bir kaç Mısır-| İt hacının koleraya tutulmuş ol-| Amerikada İçki taraftarlığı NEVYORK, 25 AÂA. — A- merikada içki memnuiyeti hak- kında büyük bir Amerikan mec muası tarafından arayı âmmeye wuku bulan müracaat neticesi o- larak çok büyük bir ekseriyet iç ki memnuiyetinin kaldırılması Tehinde bulumuştur. Amerikada on senedenberi içki yasağı tatbik ediliyor. Fa- kat bu müddet zarfında mesele- yi derinden derine tetkik eden- ler, yasağın hakikaten muvafık olup olmadığını düşünenler pek a çoktur. İşte New York ta maruf Emanet narh komisyonu dün| bir mecmua bu meseleyi kurca- toplanmış ve ekmek fiatina yir- layarak Amerika dahilinde 70) mi para zammederek fiati on iki | milyon kişiye birer süal kuruş otuz parayfa iblâğ etmiş- sr yollamıştır. Bu süaller sunlar- tir. dır: Yasağım şiddetlenmesine Ekmek fiatinm artmasındaki | mi, kaldırılmasına mı, tadiline sebep yeni mahsulün henüz mi taraftar sınız...? adasında çıkan bu hastalığın Mısıra da sirayet etmesinin ö- nünü almak için lâzımgelen ted birler ittihaz edilmiştir. Ekmek harhı Yarından itibaren ekmeğe 20 para zammedildi Bruning ecnebi matbuat münte- sipleri tarafından verilen ziya- fette bir nutuk söylemiştir. Baş vekil bu nutkunda Almanyanın ti hakkında ba>r izahat vermiş- tir. Briand muhtrrasından — da ,bahseden başvetil milletler ara |sında sullh ve sükün dairesinde lelbirliği ile calışmağı mümkin kılacak herhangi bir teşebbüsün Almanyada kuvvetli bir istinat- gâh bulacağını söylemiş ve ken- disinin tahdidi teslihat lehinde bulunduğunu beyan etmiştir. Ölen nazırın zevcesi BERLİN 25 A.A. — M. Stre semanın dül zevcesi Kolombiya darülfünunu muallim muavinli- ğine tayin edilmiştir. ği lüşeRkriy Tayyareci kadım Port - Darwin, 25 A. A. — Mis Johnson İngiltere - Avus- Kurnazca ha-|nm mali müşavirliği vazifesini | taralya hava seyahatini dün bi- tirmiştir. çıkmamış olmasma atfedilmek- | — Bu süallere verilen cevaplar- tedir. dan anlaşıldığına göre cenup ha Yeni mahsul çıkıncaya ka-| valisi yasağın taraftarıdır. Di- dar bir miktar daha artmasınm | ğer havali ilga veya tadil şek- muhtemel olduğu, fakat ondan | linde rey vermişlerdir. sonra tekrar düşeceği söylen-| — Maamafih reylerin toplan- mektedir. masr henüz bitmemiştir. Bunun Şehremanetinden: Mayısm yirmi | Çesmi bir mahiyeti yoktur. — Fa- Y ge ei karuş otuz'para ye e- Kat içki taraftarlığı okseriyet ka zanırsa ne olacak...? cala on dokuz kuruş otuz paradır. v Bunu resmi mekamat nazarı Havalar ısındı dikkate alacak mi? Bu pek me- Bir iki gündür havalar çok| "aklr bir meseledir. sıcak gidiyor. Serin geçen gün- B Ka a nnaz l Un Sartere rın bu derece ısmmması bu. sene NEVYORK, 25 A.A. — Dün yazın şiddetli olacağından her | yanın en süslü ve ınükgllef has- kesi korkuttu: tahanesinin açılış resmi dün ya- Kandilli rasathanesinin tes- | pilmıştır.Bu hastane yalnız mil- bitine nazaran dün azami hara-| yarderlere mahsus olacaktır. ret 21, asgari 14 idi. Rasathane, yazın bu sene şiddetli geçip geç ga Takkadaki Galme| Maaş pazara ze “kestirme cevap verilemez”| — Haziran umumi maaşı pazar demiştir. günü verilecektir. zaleti ifham etmek istediği şüp|489 uncu maddesi mucibince heden ari olduğunu bu serlâvha|bu davanım sukutuna —mut | altında neşredilen yazı ile müek| kan karar verildi” demiş ve kilini ittiham ile Meclisi igfal | hakemeye hitam verilmiştir. ettiğini iddia etmiş ve demiştir ANKARA, 25 (A.A.) ki: Hakikatta müekkilim mecli- si iğfal etmemiştir. Müddei ale- yhin noktai nazarlarının böyle bir serlâvha altında neşredilme si hakaret mahiyetinde bir cü- rümdür. Muteakiben — maznun vekili avukat Nuri B, elinde ya- zılmış hir kâğıt olduğu halde a- yağa kalkarak Cemal — Hazim Beyin iddia ve noktai nazarına: “Müekkilim aynen diyorki diyerek su izahnameyi okumuş tur: Gazetem filhakika tenkit yapmaktadır. Fakat muhalefeti ve tenkidi temiz bir şekilde yap maktan başka gayesi olmıyan gazetem sahislar ile onların ic- raatını biribirinden ayirdetmeği bilmez değildir. Şahislar muhte remdir, bu hatti hareketime rağ Şikrü Bey tarafından Yarın zetesi aleyhine açılan davast bugün — görülmüştür. Maznun Arif Oruç Bey neşri: mahkeme davanın sukutuna rar vermiştir. muahedesi ANKARA, 25 A.A. — kiye ile Almanya arasında rimizde müzakere edilmekte lan ticaret ve seyrisefain desi parafe edilmiştir. Yarın nat anlaşılması samimi teessü- za edilecektir. rümü mucip olmuştur. Şahsen Sükrü Beyin kendisi de kendisi ne karşı olan çok derin sevgimi ilirler. Bu itibarla hakaret ve isnat telâkki etmesi beni — çok|Nn müteessir etmiştir. Eğer kast hilâfına lııkki'l:ıhten bir hakaret l t anlaşıİryorsa sahıslara hakarete iterbiyel siyasiyem ve 'mn:u.lekl B Ef__ese prensiplerim müsait olmadığın- z dan n':ııfıiıerıui tenzih ederim, 25-30 yaşındaki 'Tekrar ediyorum eğer böyle bir kadın acaba kim hakaret ve isnat anlı sahisların haysiyetini siyasi ci- Dün akşam saat 16,30 dal ve münakaşaların fevkinde | rarlarında Moda açıklarında tutmak istiyen — mesleğim ve | ceset görülerek sahile - çıka!l prensibim namına Şükrü Beyin|mış ve yapılan tetkikatta bun! kendisine karşı beslediğim sev- giye bağıslasin demeyi bile ge-|saçları dökülmüş, gözleri çü ne bu meslek ve prensip namına| müş, üzerinde kırmızı beni nefsim için bir şeref ad ve telâk| bir manto ayaklarında — kahi ki ederim. Bunun üzerine müd-|rengi iskarpin ve çorap bul: dei aleyli vekili avukat Nuri B.|bir kadın olduğu görülmü: yerine oturmuş ve Reis tahriri | Bunun bir intihar mı yoksa olmak üzre okunan bu izahna-| cinayet eseri mi olduğu anl menin aynen zapte geçmesini |lamadığı gibi henüz hüviyeti emretmiştir. Müteakiben müd- | tesbit edilememiştir. Ceset dei vekili avukat — İbrahim B.| ga gönderilmiş olup “mademki meselede — hakaret |devam edilmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: