3 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

3 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

daitresi ilânatı ERE SELANTRTORU Münakasası fesholunan iki yüz ton rezidü yağının kapalı zarfla tekrar münakasası 16 Haziran Pazartesi günü saat 16 da Anka- Tada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. İştirak edecek- in teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde Mat 15,30 a kadar münakasa kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Münakasa şartnameleri beş lira mükabilinde Ankarada, muha- 1 bat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik #dilebilir . . * Fevzipaşa hattının 252-700 le 258 — kilomtreeleri arasında 15- Ve 262 ile 285 - 300 kilometreleri arasındaki 16 incl kısım- ti kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Meünakasa 16-6-030 perşembe günü saat 15 de Ankıta Devlet , Gemiryolları idaresinde yapılacaktır. * Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve m uvakkat İeminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komisyon kâtipliğine Vermeleri lâzımdır. Talipler v sa şartnamelerini 40 İlia müukabilinde idarenin Ankara ve Haydarpaşa ınnelrdmle tedarik edebilirler. TAYYARE PİYANGOSU 8.INCİ TERTİP 5. INCI KEŞİDE 11 HAZIİRAN 1930 Keşideler, Vilâyet, Şehre- maneti, Defterdarlık, Iş, Zi- raat, ve Osmanlı Bankaları Murakıpları ve halk huzu- runda yapılır. Büyük ikramiye 50.000 Liradır Her keşidede çıkan numara- lar tekrar dolaba konmaz Nakliyat münakasası İspirto ve ispirtolu içkiler İnhisar idaresinin İsranbul'da bir sene zarfında tahminen 2500 ton eşya kamyonla sevki Yatı kapah zarfla münakasaya konulmuştur. İhalci kat'iye 15-6-030 pazar günü şaat dörtte Galata'da Kefeli Handa İera edilecektir. ç Telipler O gün saat üçe kadar seklif" mektuplarile 5000 Jiranın ©, 7 buçuğu ıılıbı:ılnd: teminat mektubu — veya parasını ayn — zarflara - koyarak —ııkıo.ı* saâtten evel komisyona tevdi etmelidir. Şartiname komisyondan 'nal Ebedi tehdit ! Sivrisinekler kuvvetlerinizi tüketirler ve sinirlerinizi gövşetirler. Mesal ve zevk saatlerinizin intizamını bozar- lar, Dalma müz'iç ve eksoriya tehli- keli olan bu haşarata tahammül edi- llemi ? Onları Fit e öldürünüz. Flit sinok, sivri sinek, pire, güve, ka- rınca, hamam böcekleri va tahta ku- ruları - öldürür ve yumurtalarını lmha eder. Tehlikesizdir. Kat'iyen leke yap- maz. Fliti haşarat öldürücü salr ma- yilerle karıştırmayınız. Sarı tenekeye siyah kuşağa dikkat ediniz. llımnüqoıı 9. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul - Galata Voyvoda Han * ——— —. KD rama tt nrüğlü eei lsunımı me mücadelesi cemiyetinden: lan “Yaşamak yolu” mecmuasına sebeple gazete almayan muhterem a- Sarn veya adresi de şen zevatın mufassal adreslerini zirdeki Mahalle iütfen bildirmeleri ehemmiyetle rica olunur, İstanbul Verem mücadelesi cemiyeti * Cağalaslı. Hilâlkahmar merkeasi da! MİLİYET SALI 3 HAZIRAN İstanbul Tramvav Şirketi 1 Hazirün 1930 tarihinden itibaren ilâmı ıhiıı kadar mer'i olacak z Tarifedir Verilece Tramvay Nakliyat - Köprüler — meblag —— Yüti resmi — yekünü | İST. Âsliye mahkemesi dördüncü ” z hukuk dairesinden: K EEDMDAE Kuruş — Koruş — Küraş — Kürüş Rusumat müdüriyeti umumiye- BÖK S b z Y aT NK & 0 L— — 725 | sinin Istanbulda Keresrecilerde 58 Sik dt . .. xa .. 8,25 0,50 975 | numarada tüccardan Teokidos efendi VAT : e güdweia (p 10,50 0,50 I2,— | aleyhine kereste kıymeti olan altmış 2 inci Mevki üç bin kuruşun tahsili talebile ika- TAM 2 €ai e e ea e KA AM AM K30 V le eylediği davanını, ilânen vakl LüR & kea . S A ee a 550 — 025 &5 | . lab 'i eden 29-5 itrba :, SK 75 dS g— | 'obliğet üzerine cereyan eden 20-5. Askerl 930 tacihli tahkiket celsesinde iki Zabitan,ayni srabada icra ede-JIM 5— — Od5 625 - | kı'a beyannamc ibraz eden devaci cekleri her hangi bir sefer için | 2 M. Bas 875 | vekilinin talebine mebni gelmeyen Küçük Zabit, Asker ve Deniz Eftradı müdasleyh Teokidis efendi hakkında -| Ayniarabada icra edecekleri her $— a -i &. Oyap Kacan icbazma - ve işbu de- hangi bir safer için . . , İ2M. 250 i- - eso vrakı subuti havi mül- Posta ve Şehtemaneti memurları "yı:::,:ı:h &buuyî" ııı."::ıı Ayntarabada icra edecekleri her BĞ eh eüe b 20 — 025 L— — 675 | Geiresine ait 338/956 numaralı dos- hangi bir sefer için , . Şirket tarafından verilen kartı hamil mekt >pliler, kartlarda gös. terilen hudut dahilinde askert tarife ile seyahat ederler. 6 Vaşından aşağı olan ve diz üstünde — Tutulan — çocuklardan ücret alınmaz. Hükümetin 22 Temmuz 1923 tariltli kararma tevfikan tram- vaylarda her ne boyda olursa olsun, köpek nakli memnudur. yanın İşbu. dava dosvası meyanına yaz'ına ve giyap kararının ilânen tebliğine —karar vecilerek — cıhkikatın devamı 17 temmaz 930 perşembe saat or dörde talik edilmiş olduğun dan mümalleyh Teokidis efendinin ARÜTTALİMİ MUSıKı Her Cuma ÇUBUKLU'da terennümsaz olacaktır. XDOSe Müdüriyet tarihi ilândan itibaren beş gün zar> Tünel Şirkeli fınd- işbu karar sleyhine itiraz et- 2 Hazlran 1030 tarihiaden ilacı ahire kadar mer'i olacak mediği ve yevmi muayyende mah- Tarifedir kemede hazır bulunmadığı takdirde Tünel Nakliyst köprüler Verilcck| Sereyan eden muamelelerin mureber ücreti — vergisi — resmi — meblâf | 3ddedilerek — olsuretle muhakemeya yekünu | devam olunacağı tebliğ mekamına kurüş — kurüş — kürüş | kaim olmak Üzere gazetelerle ilân Yeleşi H F Te eu l eei N H 375 | olunur 2 inci Men ir e la Bin, g5 - 50 |- Te ee öt elbiseli askerler yalmız2ciMde - — 0.50 hukı';*ğ:x:ü:"" YİYERE Mektepliler 16 yaşına kadar — , - — 0,50 d ABONMANLAR: Rüsumat Müdüriyetinin Büyük- Tinci Mevki; 90 seferlik / < . . | adada Paskal sokağında bir Na la g Y3T İŞ ST0 BBi detek e hanede sakine — müte Kocidi | Zinci Mevki, 2 ei efendi. veresesinden madam Kure- Ka liyan aleyhine ikame eylediği alacak | Hamlç S vı'l:- gibi ilcret | davasından - dolayı ctebliğ ika- | $ Yaşından aşağı çocuklar yanlarında bulanan / kimselerin - ku- | metgihina gönderilen davetiye | caklarında ve yahut dizler arüle ücret vermezler. —| hına — mümaileykanın — Vunanistana | Ağırlığı 20 okkadan 2 ü havaleli ve yabut | gitipi ve İknmetgâhinin meçhul ol yan bagaj sahibi yolcu | lar, bunü ellerinde taşıdıkça we bagaj yolcu beraber bulun- dukça, kendilerinin seyahatlerine m&hsus ücretten * bagaj İÇİN bir ücret vermeleri lâzım gelmez. Mödiri: Artık suyunuzun Esiri olmayımız Yeni intişar eden SU TOLUMDALARI | Kalaloğumunu ZO iseyiniz. T BİRADERLER ve ŞHBEH tanbul.Galata, Voyvoda cadı bözlekd diğer yolcuları döğü mezkür dan zılen meşrahattan iye arkasına ya. mücibi talep ili İk en tebli | karzar verilmiş ve emri ıı7ıı).crncııu11 | | 14 temmuz 930 v müsadif Peza'tesi göünü saat on dürde tayin edildiğine dair çıkarılan davetiye mahkeme divanhanesine talik kılın mış oldağundan yevmi ve — vakti mezkörda mahkemede bizzat harır Dulunması — vevahut tarafından mrü saddak bir senıtle vekti göndermesi Tüzümu beyan ve aksi takdirde hek- kında giyaben müamele dcra oluna eaf tebliğ olunur. Beyoğlu — beşinci hakimliğinden: | Sait Gözem elendinin Kizork Fikri ve Ağop Bahri efendiler ile Şayıan ve müştereken mutassenf ol- dokları Feriköyünde Rüyükdere cad- desinde kâin olup mâhkeme dosya- sında mevcur hartasında- işaret O düğa veçhile uııyuı n ç aeT ve 70 & murabbadan iberet oli deromünda bir ka I $i ııı. bedeli icarla isticerinda olan ve bir tarafı Bağdasar bağçesi ve bir tarafı — Hırısti ve bağçesi ve taralı rabil —tariki a ile mahdut atik 13 ve 13 mük. ve çedit 191423 numaralar ile murak- kam arsanın iera kılınan müzayedesi neticesinde teklif edilen beş yüzlira bedel dun görüldüğünden ikinel ar- tırmnasının lcrasına karar — verilmiştir. Kişmeti mühsminesi bin beş yüz on sekiz liradır, arttırma ve sâ« tılma şartnamede herkesin görebile- ceği surette mahkemenin — 930-479 nomerosina mükayyet ve - açıktır. (fazla malümat almak isteyenlet mah- keme baş kâribine müracaat edebilirler.) Arttırmaya iştirak için yüzde — yedi buçuk teminat İazımdır tapuda mü- seccel ve gayrı müseccel hak sahip- lerinin tarihi ilâadan — itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile mü Tacant etmeleri lâzımdır. Aksi takdir de satış hedelinin paylaşmasından hariç tutulacaklardır. İşbu gayrı men- kul attırma ve kıymeti muühamınine- Si üzerinden satılır, gaymi menkulan tamamı İşbu ilân ve şartnamede mubarrer kuyur ve şurür dairesinde 47-930 tarihine müsadif —salı günü saat on beşde Beyoğlu sulh mahke- meşinde satılacağından talip - olanla» tın müracast etmeleri ilân olunur. solh hukak | Fransız hükümeti meabalarından ırac edilmiş tuzları havi &vıcuv-mnm Taklitlerinden sakıtısız. — VICEY'- ETAT markesıne, mecirren isteyiniz. SEL VİCHY-ETAT KP PASTILLES VİCKY-ETAT. zAzsöziz GOMPRİMES VİGHY-ETAT 5; —îş'â FRANSIZ HÜKÜMETİNİN membaları VICHY CELESTİNSS ST nn VICHY GRANDE-GRİLLE ”i VİCHY-HOPİTAL v v aai V UCUZ SATAN ÇOK SATAR Tatanbul'da: Eminönünde, Ankara'da: — Kooperütlf karşısında KAZMİRCİ ALİ RİZA Müessesatı Kadın mantoları 13 Liradan itibaren K ALLe oA MK r “ADEMİ İKTİDAR g.o::kp:'l';l.ıı:r::r : : p ve bel gevşekliğine Karşt en müessir deva Ser- voin haplarıdır. Deposu: İstan- M 'bul'da Sirkeci'de Ali Rıza mer- kez eczanesidir. Taşraya 150 kuruşa tpwm ile gönderilir. İz- mir'de İrgat pazarı'ndaki, Trab İzon'da Yeni Ferah eczanelerin- |de bulunur. İ Piyango müdürlühünden: lsmazlama Kostümler 25 Liradan itibarenı Meyve nakletmek isteyenlere Mevsim itibarile Sabancanın meyve nakliyatını derulte eyledim. Meyvelerin piyasaya etken vetiştirilmesi için lâzım gelen seri ve sağlam vessiti nakliye de temin edilmiştir. İs- tasyoulardan namınıza yüklenecek meyvelerin havale navlunu dahi kabul edilir. Mallarm zıya ve zarardalı vik ayesi de tertibat alnış olduğumu muhteremi meyye mMüstahsillerine ilân ederim. İki milyon beyanname — tabettiri- leceğinden tab'a telip olacakların pey akçeleri ile birlikte 4-6-980 Ççarşam: ba günü suat IS de tayyare müba- Adapazar Geyve anbarı l Yol inşaatı münakasası Artvin vilâyetinden 805289 lira olan 35,840 kilometre tulündeki Hopa - Borçka yollacıd zun teeviyei / türabiye imalâtı “sınaiye ve gove inşaatı kapalı zari usulliğil münakasaya konulmuştur. Münakasa 28 Haziran 930 Cumartesi günü saat 15 te Artvin vilâyetinde yapılacaktır. Münakasaya iştiraâk edeül rin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını valiliklere v:.'mcl—._ İâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini Artvin, Rize, İstanbul, İzmil başmühendisliklerinden ve Ankarada umum müdürlüğünden istihsal ed bilirler. — Daha farla malümat istihsali ve mahalli tetkikat — icrası için Artvin başmühendisliğine müracaat cdilmesi lâzımdır. ğ PAPATYA CÇARLO ERBA S.A.MILANO İnsanın Kıymetl Elbisesine Göredir Elbisenizi bile saz giymek İsterseniz en müşkilpesenderi | memaun edebilen - Galasa'da Kariköşde —Böcekçi. firmı yanındaği. büvl mohallebleinin. ilstünde — kâln EKSELSİOR Büyük eibise fabrikasına mürâcaat ediniz şk o ve Kumaşları mükemmel, biçimleri son moda ve İ fiatler — gayri — kabili - kıyastır. 4 (g Kostümler, pardesüler, Trençkotlar, beyaz ve bej fanilâ i paatalonlar ile çocuk kostümleri ve İngiliz biçimi ivit D vesaire kadın mantolarının müntahap çeşitleri. y Ismarlama sipârişat dahi kabul edilir. |© i Çatalca mustahkem mevki sa-,, “ün alma komisyonundan: ; Hadımköyünde bulutnan kıtaatın ekmeğini askeri furunda pişir. — | mek için sanatkâr ve kıtaatın bulunduğu mahalle nakil edicisi d aylık olurak munakasaya konulmuştur. İhalesi 15-6-630 pazar saat 14 tedir. Taliplerin alel usul Hadırmköyünde satın alma K misyonuna müracaatları. © 4: 8 Çatalca müstahken mevkiine ait askeri fırında lunmak üzre bir hamurkâr bir pişirici ve üç yardımcıya ihtiy vardır. 10 Haziran 930 da ihalesi yapılacağından her gün 10 dan 16 ya kadar Hadım köyünde müstahkem mevki - sat alma komisiyonuna müracaat etmeleri. Tahlisiye ). Müdürlüğünden: 40llSIy6 V. MedürKüğünden. Rumeli Tahlisiye mıntakası merkezi olan Kumköy ( Kilyos mevkündeki Tahlisiye — mebanisiyle - iskeleye kadar — olan Arnavut kaldırımı. şeklinde yeniden —inşası kapalı — zarf usuliyli münakasaya vaz edilmiştir. Bedeli keşli 16848 liradan ibâret olan mezkür yolun ihalesi 18 haziran 930 — çarşamba günü tam 14 te icra — kılınacağından taliplerin şariname ve keşifnan görmek üzere 17 Galatada ll Hülayaası — Tütün inhisarı umumi müdürlü, Siğara makinaları için 10000 paket makınaları için tular için 3000 kilo kola ile 1300 lbre kazain kolası alınacaktır. Cibali iıbıihsındı mevcut nümüneleri evsafında — kola isteyenlerin numuneleri ve evsafı görmek üzre her gün levazim ambarına mücacaatları ve 23-6-030 Pazartesi günü se 10,30 da yüzde yedi buçtık teminatı muvakkareleri ile bulun Jari 4 50 ü 3100 Şişe mürekkep mübayaası Tütün inhisarı umumi müdürlüğünden: ldaremiz için yerli malı olarak 1600 şişe yarım kiloluk ve 1500 şişe çeyrek kiloluk kırmızı mürekkep pazarlıkla müba- yaa edileceğinden taliplerin resmi vesaikle mürekkeplerin bur imal edildiğin! isbat etmek şartile pazarlığının icrası için yedi buçuk teminatı muvakkarelerile 9-6-930 Pazartesi günü 10,30 da Galatada mübayaat komısyı,nıındı bulunmaları Tahla ıllıaym Tütün inhisarı umumi 'müdürlüğünden: İdaremiz için taubhtelif eb'atta 1T150 yaprak ıhlamur tahtası p Zari mübayaa edileceğinden taliplerin her gün eb'edı Üzre - müracaatları ve pazarlığı için yüzde yedi buçuk muvakkateleri ile 9 haziran 930 Pazartesi günü saat 11 de Gi

Bu sayıdan diğer sayfalar: