10 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

10 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

düzel san'atler Barıştılar | — Güzel » | sanatlar lüsevin Suat ve Ali luhiddin B lermah- Mimari akademisi- kemeden çıkarken öpüştüler ve barıştılar nin ıslahı bitti Pr. Egli bu şubenin müdürlüğüne getirildi ınu"k" dedikodulu Güzel San'atlar Akademisi Okat davasının muh- |mimari şubesinin evvelce mevzu Ai ti |bas edilmiş olan — ıslâhatı intaç f safahatı nasıl geçi aa | “Mimari şubesinizi proğramla- rı ve tedris usulleri Maarif vekâ Şekerci Ali Muhiddin B. | Ve tedris : Ü ü letinin bütün inşaatının projele ,nd"“’_":*;ı“ Ğ“ğîf'ı“c'; ni yapmak üzere getirilmiş 0- yyan Hüseyin Sust ve Gurg|lan Viyanalı profesör Egli taral Ka vi dilen | ftndan yapılmıştır.İki senedir bu | h' B. aleyhine ikame edilen| eai Ka $sir Hüseyin Suat B. tarafın- lalara dün Beyoğlu sulhce- ;“'“8[('."“" M caKile a Ülikeminda devam olan |at lada ralekildt çekilmekte| İidi. Zira muallimler bu proğra- İmın icap etirdiği zamanı ders lerine hasredemiyorlardı. Yeni kadroda ücretler bu mah |zuru kaldıracak veçhile tezyit edilmiş olduğu gibi eksik olan k Âğâh B.hazır bulunuyordu. Muhidin B. Hüseyin Suat |Agâh Beylerden 10 bin lira 8minat istiyordu | | akademisi Şirketi Hayriye Gazi köprüsü Bilet ücretlerinde |İnşaatın ihalesi hazır- biraz zam yaptı | lıklarına başlanıyor Hâmit B. bugün | Ankaradan dönüyor Bu zam yalnız tenez- zühe gideceklere mahsustur Bir müddetteberi Ankarada Emanet işlerile meşğul olan mu avin Hâmit B. in yarın avdeti beklenmektedir. Hârnit B. Ema nete ait muhtelif işlerle ve bil hassa bu meyanda vilâyetle E manetin tevhidi, yeni kadro, Yıl dız bahçesi ve Gazi köprüsüne lâzım olan kambiyo meseleleri- le meşgul olmuştur. Emanet fen |heyeti müdürü Ziya B. de dün tekrar Yalovaya gitmiş olup iki |güne kadar gelecektir. O zama- na kadar Hâmit B. de avdet et- ran 930 tarihli ücret tarifesinin | miş olacağı için Gazi köprüsü tatbikinden evvel iki mıtakaya | işi ile meşğul olan komisyon ayrıldı. Yeni tarife ile her mınta | toplaarak inşaatın ihalesine mü- Şirketi Hayriye bir haziran - dan itibaren vapur ücretlerine bir miktar zam yapmıştır. Bu zam bazı mıntaklarda fazla oldu gundan alâkadarlar bu fiat ta - Tifesinin esasen tenha olan Bo- gazı boşaltacağını söylüyorlar.. imma neden lüzum gö- hakkında dün kendisi- örüşen bir muharrimize şir- ketin erkânmdan bir zat şu iza- hatı vermiştir: “— Boğaz iskeleleri bir hazi de yapılan p ıslahat nedirz... Yeni kararlar İnzıbat komisvonu dün vilâyette içtima etti.. | | Devamsız bazı me- murlar tecziye edildi komisyonu Beyin Vilâyet inzibat |dün Vali muavini Fazlı İriyasetinde toplanmıştır. Dairelerden gelmiş olan dos- yalar tetkik edilmiş devamsızlı ği görülen bazı memurların tec-| ziyelerine karar verilmiştir. —- | Yeni nahiyeler | Eskişehir vilâyeti dahilinde yeniden beş, Zonguldak dâhilinı de üç nahiye teşkil edilmiştir. | Kars Valisini takdir '* Kars Valisi Salim Bey millet yakından işleri ile |€ olmaktadır. Yeni harflerin tec risatın icrasında çok büyük fa olu: İlk mekteplerde imtihanlar tamamile - bitmiştir. 'l'ılebeyeı imtihan not kâğıtları da veril-|ideleri olduğu da tesbit miştr. Bu sene ilk mektepler-| maktadır. 1 mezun olan talebenin r Bu resimde 15 inci ilk mek tarı mühim bir yeküna — baliğ|tep mezunları görülmektedir. k- 8 Kasımpaşadaki ar- bedeniniçyüzünedir Içinden çıkılmaz bir hâdise lüteakıben Muhiddin Beyin Üli davasını teşrih etti: — Hüseyin Suat Beyin kuv- muallimliklerde ihtas edilmiştir tatbikat Geçen sene mimari atelyeleri ve lâburatuvarı inşa- 3* (at ve tesisatına — başlanmıştır. 3 |Bunların tesisatı bu sene başın da bitmiş olacaktır. Maarif ve - H K ) 'kâletinin inşat bürosu mütehas- NNK — ı Viyanalı profesör Eglinin ” "[ ye muallimi olarak tamami- Ü ikademiye bağrı mesai etme miştir.ProfesörEgli ini: A proğram etmiş ve — şubenin| resini deruhte etmiş den maada Avrupa y Yüksek mimarf mekteplerinde * w |profesörlük etmiş diğer bir mü- PT G - tehassıs daha getirilecek ve ken İ disine nazari derslerin en m : â' ' himlerinden bazılarının tedrisa Ve j z tı da verilecektir. Bu iki müte e hassısa muavinlik etmek ve bilâ| in kudretini her yerde göster | here onların yerini tutmak üzere iktedir. Bu defada Ali Muhid. üçer yüz lira ücı Beyle eğlenmek istemişler| mari mektebinden mezun halkım arasında haysiyetini | 'Türk muallim daha almacaktır “tredecek mahiyette bir şlir ya| Profesör Eglinin riyaseti altm- Rak ve Mari Belin ismini de da bulunan Maarif vekâleti in- | İhstirarak bu eğlencesine mev | şaat da f atelyeleride | İttihaz etmişlerdir.., | Akademiye nakledi a- Reis B. sordu: arif vekâleti diğer vekâletlerin — Müvekkiliniz hakikaten | yaptıracakları binaların projele *i Belle yüzük vermiş midir?|ri mimari talebemizin de iştira — Bilmiyorum. Fakat kanu- | kile burada ihzar edilecektir. Bu t söylemeğe mecbur değiliz. | mimari bürosunun göstereceği Müteakıben Ağâh B. istiçvap| Hyakat ve faaliyet neticesinde İlmiş ve şunları söylemiştir: | yakım zamanda Akademi mem- — Ben evvelki celsede bu-| İeketimizin yegâne mimari oto- #madım. Hüseyin Suat B. şair | ritesi ol, sek ve memleketin Mak itibarile lâtifeler yapar her tarafında ki imar ve inşa N kalemleri vardır. Kalemle- , $ N bu yolda . aldığı ilhamları bit edebilir. Buraya Mari M gelmiş,Beyoğlunda âlemler İbılmıs, ziyafetler verilmiş, Hü in Suat B. de bundan İlham k bu lâtifeyi yapmıştır, A- | Muhiddin B. gibi 10 binlerce Filik yüzük vercek kudrette e- tlar muharrirlerin, şairlerin İ gibi lâtifelerine tahammül et lidirler. Reis Hüseyin Suat Beye sor- — Hödük kelimesini ne mak *la kullandınız?. ktir. verdi: — Agâh B. binlerce lira israf he at GA iünll€lere İs wÜ etsin dediler. Biz 10 bin, 20 bin lira israf iz, Fakat Agâh Beyin para yemiyoruz. Hakarete kat- ya mecbur değiliz. Hüseyin Suat B, müvek! Mari Bell ile Romanyaya git hi bilirler, Onların meçhul kleri adam müvekkilim Ali ihiddin Beydir, Evet biz Bük gittik. Bunu herkes bilsin Anlasın. Hüseyin Suat Bey bu bitmediğini söyledikten son Agâh B. cevap verdi: i Mari Beli ile Bükre gittik diyorlar. Halbuki Ali ihiddin B. gazetecilere Ro- ftyaya hükümetin teşviki ile #ube açmak için gittiğini söy — Hödük demek enayi de- h_degiııın. Kabasapa ıdım' ÂH Muhidin Beyin vekili ce | faaliyetinin talebine cevap vere bilecek kadar iyi mimar yetişti rebilecektir. : veibüdilera tevziat Gayri mübadiller cemiyetinde İbugün müsakkafat sahiplerine İtevziata devam edilecektir | “Ürla müddelanümakür Bandırma ağırceza mülâzimi Sabri Hi Bey Urla müddei ummiliğine terfian tayin - edil- miştir. Gayri Mahkeme tarafe»-' Şâhitleri nin celbine. -— © Paziranda de- | Va sihakemeye karar verdi. Maamafih mahkemeden çıkar ken Ali Muhiddin Beyin vekil- leri ve tarafeynin dostları Suat Beye barışma teklifinde bulun- müşlar ve Muhiddin B, Suat Be yin yanaklarını öperek - tarziye vermiştir. Suat B. bilmukabele Ali Muhiddin Beyi-öpmüş ve eli ni sıkmıştır. | Şekerci Hacı Bekir zade Ali Muhiddin B. den dün şu mektu bu aldık: Muhterem Mililyet gazetesine | Hüseyin Suat Beyefendi ile! da hasıl olanı sui tefehhtim |yüzünden mütehaddis vak'adan İne derece müteessir idi isem bu İdefa eski dostluğumuzun yeni- | den ve col vetli olarak | tecssüsünden o derece mes'ut ve İmüftehirim. | | Memnuniyetimi alenen beyant İbir vecibe addeyledim. , İtince de tasdik edi PBirinci hedef ka iki kısma tefrik edilerek dört | teallik hazırlıklar başlıyacaktır. mıntaka yapılmıştır. | Bu tarife ile Boğazda mukim olanlar kat'iyyen bir zam görme mişlerdir. Şu şartlaki mukim ol| dukları iskeleden aleretur. bilet alsınlar. Hatta birinci- mıntaka birinci kısım iskeleleri olan Üs küdar, Harem, Salacak iskelele- rinde eskisiniden 100 para, birin ci mıntaka ikinci kısım iskelele- rinde birinci mevkide 60 ikinci | rakasile Darllacezeye bir çocuk mevkide 40 para — bir tenezzül | yatırdıkları anlaşılmış ve Ema vardır. Ç İnet müfettişleri ise vaziyet et- Yalnız arasıra teznezüh için| mişlerdir. Müfettişlikçe de yapı veya sair bir sebeple Boğaza gi|lan tahkikat neticesinde hâdise decek yolculara tek bilet üzerin| teeyyüt etmiş ve bu - baptaki de bir zam yapılmıştır. tahkikat evrakı Emanet encüme Evvelce aboneman karnelerin |nine verilmiştir. lede bele de yüzde 10-12 tenzilât yapıl- | diye tabibinin de medhaldar ol- makta idi. Yeni tarifede bu ten| duğu anlaşılmaktı zilâtr refettik sebebi tarihle mu | Yeni sökak Jâvhaları ayyet olmıyan bu - karnelerin | 5 bir çok sulistimallere sebep ol- | - Emaye üzcri Bunun yerine zaman | Cadde ve k lârınım tas t fak sa ait ol-|nifine başlanmış olup yerlerine a karneler çıkardık|takılması için yakımnda bir mü- , müşterimizin daha çok işine|Nakasa açılacak ve ay başından itibaren evvelâ caddelerinki, son Darülâcezeye Alman bir çocuk tahkikatı Darülâcezeye kimsesiz çocuk- lar alelüsul zabıt varakasile ya- İde Üsküdar dairei belediyesin- de bir memurun delâletile o mın İtaka zabitai belediye memurla: rından bazılarının sahte zabıt va e8 imal ettirilen yarar “ Zam yalnız Boğaza tenezzühe|ra da sokaklarınki gidenlerin biletlerine - yapılmış-| başlanacaktır. r. Bu da mahza Boğazın daimi sekenesinin biletlerinde tenzi -| — Adliye lât yapabilmek içindir. Şirketi Hayriyenin bu yeni| aRN SA a k tarifes tetkik ve kahul eden| — Haziran girdiği için muhtelif tarife komisyonu rcisi Ticareti | dairelrde tatbik olunan yeni kad bahriye müdürü Zeki Bey de bu|rolara nazaren bazı memürlar hususta demektedir ki: |tasfiyeye tâbi tutulmuşlardır. Komsiyonumuz Şirketi | Bu meyanda Adliyenin muh- Hayriyenin yeni fiat tarifesini telif dairelerindeki kâtiplerden muvafık buldu ve İktısat vekâle| 100 kadarı kadro harici kalmış- ldi. tır. Boğazın asıl — mukimlerinin himâyesi itibarile yeni tarife | çok makuldür | | Kadrosunda tasfiye —— Murahhasların teşek- kürleri Dört ecnebinin Turing | Şehrimizde Turing klüpler it klübe müracaatı |tihadı kongresine iştirak Tiriptik usulü ile seyahat et-|Türistler Türkiyede gördükleri mek için İstanbuldan dört zen- | hüsnü kabülden dolayı Türk 'Tu gin eçnebi Türk Turing kulübü|ring kulübüne telgrafla teşek ne müracaat ederek tiriptik paso | kür etmişlerdir. su istemişlerdir. Kulüp tiriptik skür mukavelesi yapmak için muhte Bir Amerikan yatı Hif hükümetlere müracaat etmiş| A İ z ve gümrüğümüzle müzakerata y gaaaminda F L Başlanştır. Amerika Ziraat nazırlarıdan bi İrisi gelmiştir. Admiral Lo evvel akdenizdi! tanbulda oturmuş ve yedi sene- hateşnavallık yapmışıtr. Admi- ral Lo'nun yatı Kabataş önünde demirlemiştir. Prenses İleana Romanya kıralı ikinci Karol Hazretlerinin hemşiheleri pren- " |ses İleana Romanyanin Mısır Befiresi Madam Lahovar ile bir likte şehrimize müteveccihen ha |reket etmiştir. Prenses Roman yaya gidecek ve biraderinin tet ç merasiminde hazır buluna- caktır. —— Z ». Merhu- 12 Haziran ” K dönümü cczacı Tamam yıl nüdür. humun kabri arkadaşları sakurimt cemlye y adaş! Yerli dı kullan.. dilecektir. Hususi motör —tam saat onda köprünün Eyi) iske- tesinden harebet edecekir. vakir v Val- Ma, mektepleri alâkadar olduğundan Dahiliye | Vekâleti tarafından takdir olun| ve karşılıklı ittihamlar.. |tırılmaktadır. Halbuki geçenler | takılmağa muştur. Vali Mudiddin B. in dünkü ziyafeti İstanbul Valisi Muhiddin B. dün sabık polis müdürü Şerif Bey şerefine Tokatlıyan da bir | ziyafet vermiştir. | Ziyafette Muhiddin Beyle Şe |rif Beyden maada yeni polis mü dürü Ali Rıza, janda ku- mandanı Halil Fikri, vali mua- | Fazlı, müddei umumi Ke -| nan, Defterdar Şefik Beylerle| daha bazı zevat hazır bulunmuş, | ziyafette müsahabeler yapılmıştır. armimi Ali Rıza B. asil oluyor Polis müdürlüğüne vekâleten tayin dilen Beyoğlu kaymaka-| mı Ali Rıza Beyin bu müdürlü: ğe asalten tayini takarrür etmiş |tir. | —— | Cocuk dispanseri Halk fırkası tarafından Di- (vanyolunda açılan çocuk dis- panserinde dün de bir çok ço- İcukların muayenesi yapılmış- tir. Cumartesi, Pazartesi, Çar, şamba günleri muayeneye — ve |Perşembe günleri de aşıya tah İsis edilmiştir. Yağ fiatleri | —Son günlerde yağ — fiatleri Jehemmiyetli surette düşmüş- tür. Mahlüt olmıyan iyi yağlar| Mesele kızılbaşlık meselesi mi, menfaat ve rekabet meselesi mi? Evvelki günkü nüshamızda |memden çıktı. Ben hak ve ada Kasımpaşada v lan bir ar |let namına mahkemede şahitli' beden bahsetmiş hâdiseyi |ettim diye karımı dövdüler, y: 'a allinde bulunanlar raladılar. dan dinliverek tesbit etmiştik. | Karımı yaralryan sabık muh Dün bir muhar hâdise- |tarTahsinin karısıdır.Bnular b' nin kahramanlarile temas et- |zi hiç Çekemesler. İkide birdi n Hâdise kahramanı mesele çıkarırlar, kavgalar ©- rak dede diye zikrettiğimiz lur. Bu yüzden polise yirmi ta Tahsin ve Ali Efler dedelik, (*nr istida gönderdim. Tahsin b ze şeyhlik isnat ediyor, Bu ka ikâmetim kanunlarına emirlerine mu ti insanlarız. TahsinEf, mahal lede bir bakkal dükkânı işletir Ve her şeyi iki misline satar aBşka yerden alışveriş eden m: halleliye düşman alur. Evini barkını taşlatır. £ |Lâz Tahsinin karısı d ne diyor? Faket buna mukabil, Tehsir Ef.nin karısı Sinem H. diya- “i: “— Tahsin Ef. hâlis dede, ©o İyu şeyhtir. Muharremin onundi Melek tavus mabedinde ayin yı pacaklardı. Kocam bunu hükü- mete haber verdi. Tahsin Bf |bunu duyumca, etrafmı topliya rak bizim eve hücum ettiler Tahsin Ef. nin karısını hiç kirt İse dövmedi. Onun kafası göz Hadiseyi antatan Şefika ce Abdülhamit zamanında İs - | Etem Pertev ihtifaK.uledip henüz istiklâl madalyala- rını alamıyan tarihi on güne kadar İstanbul İp gun her sene olduğu gibi mer mıntakasında bulunan ze aı, NCs-|her kim varsa bu defa yektaşları tarafından ziyaret e- |tanzim edilecek ikinci |kavga arasında yarıldı. Koca |mın, mahallelinin işine müdah, lditle reddet |le ettiği meselesi iftiradır.,, * Şefike H. ne anlatıyo Ali Ef.min dayak yiyen karıs ka H.nasıl dövüldüğünü |söyle anlatıyor: “— Biraderimin evinden dö nüşümde Sinem ile Emine, Ay, |se, Besi, Fahriye, Fethiyeniz |hücumüna uğradım, Saçların dan çekerek bir bodruma tıka: |rak öldürücesine dövdüler, Br- çakla yaraladılar kadın şeyhlik isnadını şi mekte ve kendilerinin ticare müştağil, kendi hallerinde a - | |damlar olduğunu söylemekte - dirler. Mahalleyi birbirine katan kim? Münazaanın sebebi işin iç | yüzünü vaka kahramanı Ali Ef İnin ağzından dinliyelim “ — Ben cetbecet Selânikli- yim. Rençber adamım. Dedelik le, şeyhlikle alâkam yok. Do- kuz nüfus aile besliyorum. Böy le şeylerle uğraşmak ne - zoru- ma?. . Dört senedenberi bu mahalle de otururum. Bu dört sene için de kavgasız geçen bir güne rast lamadım, Hergün hiç yoktanbü tün mahalle halkı biribirine gi- rer 130 kuruşa kadar satılmakta- | dır. Halbuki bir ay evvel ayni yağ 180 kuruş idi. Konsorsiyom dün içtima etti Bankalar konsorsiyomu he- yeti umumiyesi dün bir içtima ıştır. Heyeti umumiye bu içtimamda konsorsiyom — icra komitesinin son 15 günlük Ja- aliyet ve murmelatmi gözden gecirmistir Neticede icra — komitesinin son bir aylık faaliyeti tasvip e- dilmiş ve yeni bir karara lüzum görülmemiştir. —— Şeker sandığında 10 kuruş fark var Seker inhisarının kalkması üzerine muamele vergisinin a- hınmasına rağmen şeker fiatle- rinde belli başlı bir tebeddül ol- mamıştır. Yalnız şeker fiatleri sandık başına 10 kuruş kadar artmıştır. Bu sandıklar 30 kilo- Juk olduğundan fiatlerde ehem | miyetli bir tebedül ol'namıq-ş | j e Küçükpazarda cinayet Küçükpazar Hilâliahmer tü- tün deposunda müstahdem 2 yaşlarında Süleyman ile arkada şı Tatar Feyzi arasında dün se bah çıkan bir avga neticesind Süleyman sustalı çakı ile hasır nın üzerine hücum etmiş ye " memesinden yaralamısten Bey Yarası tehlikelirimak isten zi hastaneyolda ölmüştür. ni Son kavga, bir meseleden do layı mahkemede şahitlik et- tır ieikar | — İstiklâl madalyas” almıyar ><erlik şube- Sul?- ç Ş vücadelei milliyeye iştirak | ilândan | şubesi Vattan sübece deftere| yetlerinde bulunan musaddak vesikalarile müracaat ve kayd olmaları Arbede esnasında yaralandıklarını iddir eden kadınla

Bu sayıdan diğer sayfalar: