11 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4

11 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

!5 illıymt ın Ümdesi “Milliyet” 0 HAZİRAN ]9%() İDAREHANE — Ankara caddesi » 100 Telgraf adresi: Milliyet, Ie “Tebal Telefon numaraları: stanbul 3911, 3912, 3913 B öi lç ABONE ÜCRETLERİ” 150 1400 1400 2700 ahalar 10 kuruştur. 'Ş?.!'.':ı...î.’ ait işler için| | B N Türkiye tçin Harfç için aet “te müracaat edilir. 400 kurüş 800 - kuruş, en mık geri verilmez" ların mes'uliyetini Telerin öni sehede ""re ğesi istih- !Zlu)ı; için sor- völdüfsun diz 'en İaret Od. * Olsal insaniyet- | — ludq"n itamma zararı jen sonra Hica€ gelir îıu ile Abdullahman | | ilen barışıklık, mü -ı 'V M Çünkü 816 detün darbırne- Iı ekâtı yeniden bal âceleden ve )© bu sefer Mısır ordi! bir söz ua ma- *olmasın!,, | tin istiklâli için de pek ç ııuıyordu. urada ıza—h ede di üm bu have zaman müsait zaman 'size bu acıdıkla 1z birini söyliyece- ,& kada veznedar mu böut filân dairede ı&f Bu &r. Vefatından bir m İ |tesrif buyurdular fabrika d İle selâmladı, Gazi HZ. — |Şeker lâyihası| sataammay AA | (Birinci sahxeden mabat) -İHz. nin Bozöyükten bu akşam | Hareketleri mayfitemeldir. BAA Faruk at) nda Yunan se firi M. Polihroriyadis, Mübade iyonu reisi M. Rivas, â- Fokas, başkâtip M. Be müşavir M, Kostaraki; si la M. Holştat, M. Anderson vfik Kâmil B., umümi müdür ey, bitaraf delege kâti- that ve Nebil B. . bu hal fabrikaya etler Te kor | | | | İzmitte İZMİTA0 (Milliyet) — Ga # Hzniy'lireni geceyi Vezir handa ştçirecek, yarın saat V1 | de Hafdar paşada bulunac Vali/Fırka müfettişi ve Kolor- du Kümandanı gece 11 de Arifi yeye giderek kendilerini karşıla- yacaktır. Sait Bozöyükte İbugün tasfiye za: 0- adık. Yeni bir t olan nok: adıik | bi, müşa yorlardı. Hariciye tmüsteşari Nurnan | ' rifat müdürü Suat B. ler| k. İstihsal edilecek şeker muka sene | t var ve teş rasimde hazırdılar. İtilâfnamenin hazırlanan iki metni Vekil ve sefir cenapları i zamanda imza- Vekil Bey| ; | avans verilmiş, yen kale Bozüyüğe geldi yon güzergâhr pek kalabalikti Halk Fırka binasi önünde takı zafet yapılmış, çarşılar, — evler bayraklarla süslenmişti. Münci- || t vaziyeti üzerindeki a leyyet bir teşkilât yapm inun heyeti diyeniz tasvibinc alık gördük. Bu suret | la teakıben h ve hem de fabri- |ye Yuman sefiri tebrik edildi. ÜnCİ | yaya kistedar olen alataklıların va n miz tirenden inerek hususi ke- |Vt an alacaklıların vazi| — yi L Li Tevfik Rüş-| urtarmış ve atiye de — daha a biğl reste fabrikasını otomobillerle | Laşka bir kuvvetle mücehhez olarak | tü Bey, Yunan sefiri ve M. Hol| ük |» Bar LN illanı çomia, """ş,sm' nutuklar söylediler olacağız. E.(Kütahya) - brriki ün pek Bt lâkasile zetmeği E "|tarafından ay bir kaç saat isti hattan sonra istasyona dön di lerinde alkişlarla karşılandılar. 1 Gazi Hz. ni hâmil tren sonra hareket etti. Adil sını kurtar İşittiğime |nasebati noktai nazarından o- BOZÜYÜK, 10 — (Milliyet) — | Böre vaziyeti bu sene kur Jan ehemmiyetini kayit ve tez- Reisicumbur Hazretleri sabı 7. 10 |tarilacak islah edilecek ve fayda te- da Bozüyüğe geldiler. İstikbal edildi| Min edecek bir de ler, Bir müddet fabrika sahibi İbra- | Bu tasfiyenin evvelki sene yapı hira Beyin köşkünde oturdular. Son-| © lâzımgelirdi — Halbuki müsamaha Ta 30 kilometre uzakta bulunan or-| *dildi. Bu sene vaziyet eyi olduğu manda kendileri için hazırlanmış o-| dan Bu kâfi lan köşke otomob Köşk, |Sonra bu teklif edilen şekildeki tas 1400 metre yü fi halinde fabrikada hissesi dadır. Burad Gelirkeni gide Me nakl olunan ağaç! İç ormanda ayrıca » | dekovil hattı vardı. Gazi de orman köşkünden ler. Buzöyük 10 (Milliyet) Gazi xetleri yarın (bugün) İstanbula muvasalet yirmi *stanbulda buyurm: teşrif €) ’vluhafıı kıtaatı g Riyası atrda şel Dolmab: tihzarat ta i Hektetliler — misata Maalesef Uşak | idare — yüzünden| hususunun Kaşıp alnız alâkadarların| 1, iki hükümet mü| kâr ettiler. Hariciye Vekili Tevfik Rüş- tü Bey bu münasebetle Yunan Başvekili M. Venizelosa ve Ha riciye Vekiline birer tebrik tel- grafı çekti. Bitaraf aza yarın dönü- yorlar Türk-Yunan itilâfnamesinin ihzarı işlerile Ankarada meşgul olan Muhtelit mübadele komis- yonu bitaraf azalarile Türk ve Yunan murahhaslarının - yarın şehrimize gelmeleri muhtemel- bahsediliyor. değil 00 bin liralık hisseleri ların vaziyeti me olacak, — bu| muhakkak ki bu hissedarları ledi. Ağa oğlu arın bil şerai n mi, hareket — etti. etin kanaati bu vaziyet yani buyuracakla ik müteakıben ylovay . |dir. l 6 İtilâfnamenin metni AA çok ANKARA Ha-| #iran 930 tarihinc t 14 otuzda Hariciye Vel ik urahhasrlarınca Müb ticumhur r i sabul merin, haşlıca Wt Üki taraf mübadillerinin Taemleketlerde bir; geyzi menku) mal! kiye ve Yunanistan — hükümetlerine intikal cöleğektir noktala: Galatasaray Tisesi - /Osman B. 56 inci t eli yunan!dıır . Lâkin| diği yedi Ekın harvetat eder, kendi si| mü- ileovsra kendinden bahseden onu' tahiayanlı n bankada müdürdü, lân dairede müsteşar- tanıtırlar. te böyle vefat ettikten so: . İt asilür ve müsteşar olanlara | im.. Bir de bunun aksine | FEL pK*ı: hükümet lüzum m bankalarda * mevcut ine iki taraf haciz Tmza t ün sonra kaldırıla- menlekiilhak- lüğünü kaza ıştır. Yazısı şu- metin B. M. & lâyiha, rühim ha üki haftanın en Bu lâyih mının tatbikile alâ! gibi, ayni zamanda, yannameden lümanlara ait men nallar Yunan hü- a geçece edilmiş bu. İmüstetit olan menkul lbetmiştir Tasfiye, şirketin ve fabrikanm menfaari icabıdır büyük etmek * ı Bey nların tahtı İve kutsi tedbirleri ihtiva ” e sinde bulunan gay | tedir. Lâyihalar Lılııkhuv encü miş olup, Meclisin tatilinden ev vel kanuniyet kesbedecektir. Bunlar, Merinos koyunları, | Tasarruf t, zabıtai sı iye ve ıslahı hayvanat, banka-'se: BEĞE tasarrul ve AM ri menkul mene 'ale edil- brikanın civarımı j caktır 4 — Türk netinin uluna geçecektir. Şu kadar na izde edilmiş bulunan ve yevm bazır veyahı Bu nutuklarda itilâfın imzası| ? İcak eşbasın Garbi Trakya mıntaka- |zi edecektir Tiirk-Yunan itilâfı le İstanbulda mukave tanınmış bulun bul mintakası ve gayri menkul uriyeti Hükü- abul mintakası dahi. bu hükümden müs- tesnadır ve bu mal zerindeki ba ciz ve sekestrolar kaldırılacak| derhi 1 — Elyevm Garbi - Trakyada| n tabüyetindeki ların tarih ve mahalli tevet | etabli ha Müslü: lütleri her ne ol isun rı Yunan hükümetince tanına cak ve burlar Türkiyedeki etablile rin müstefit olacakları haklardan Yu nan hükümetince aynen istilade et-| tirileceklerdir. A) Yunanı Trakya mıntal kından mahrum edilen Yı : rbi nan tabiiyetindeki g: mübadil Müslür anların menkul ve — gayri a1 malları, arbi Trakya mıntakası in olup Garbi Trakyada € hakkın- cind. | avdet n istifade eden eşhasa ait men gayri menkul mallar €) Garbi Trakyada ki ziran 927 tarihinde muhtelit kom heyeti murahhasası listede yazılı mal D) İşbu mukaveleye merbut liste- de yazılı ve mesahai — sathiyesinin mecmuu 7 bin istirline — baliğ olan Jarazi Yunan hükümetinin yedi tasar- funa geçecektir. Yukarıdaki kayit ler haricinde Garbi Trakya mıntaka sında elyevinm hazır müslüman ctal ile avdet hakkından müstefit ola| enlü Va mallaie eeei ee | ruf hakları hiç bir suretle haleldar| olmıyacak ve erinde haciz | lacaktır. bunlar ya hükümetler yukar 1 bahsedilen makule kim hangi bitine lin iradı veya mukabili do ü iddiadan icragat ede 14 — Müuhtelit kom alı kararının 3 ince tesviyei it emva sile her cekle onun âzımgeler mesailini Yunan hükümeti b y irdiği tarihte f ay zarfımda mühtelit on cmrine 425.000 İngili tahsis edecekti İtelit komisyı ) mımtak, mukabil etablilerine ve avdet istilade edecek tazminat olarak cektir. B) 150 bin Krasını da mal mucibince Yunan | | eden Yunan re biiyetinde blilerine kezalik Bu muhtelit komisyonca ifa olunacaktır Mütebakı 125 bin İngiliz Hrası muh- telit komisyon tarafından üç tak ak tev-| muamelesi »|te Türkiye cümhuriyeti hükümetine İtesvi e olunacaktır. Yunan Trakyadaki Mü: olup iadesi mümteni olan cihace 16 — hükümeti n etalı Garhi lere ait malların plerine Te htelit kon için lara avans ve dahili istihlâk,'ambarlaıda çürüdi mevad larıdır. Me bütçi 1 müşteile kanun lâyiha unları lüâyi oYi almak olan tahs İsatla, satın alımacak koyunlar |ücretsiz tevzii hususunda Hükü mete salâhiyet veri sine da İirdir yi mos ko Merinos için konmuş asarruf — sandık htiva ettiği © ördüğü y Sı, aslara lerde şahsiyeti resmiyeyi ıl.'allSlz edibhi İtasaruf sandıkları. açtlm yev — ea ama Ynci sahifeden mabat) kir örde hakkında bir eser yokrzusundayım. Her halde |? Çene içinde Türkiyeye tek şelerek Ankarayı ve seki evvel İzmitte — gördüğüm Hazretlerini yeni eserimi — yazm Dhlıhagıın Benim kanaati- , Gazi'Hiz. yalnız bü- | ıııı geliyorelet adamı, et Ali toydur x harekâtına gönderm&lenler | fcile vermektense tr: 42 Yanat lâyihalarında, zabıtai sıh | Gdir Z| ı_ı mevzuu bahistir gördükten k ı, ÖeĞ ç Yür aa zirat sahipleri eh |istilzam etmektedir. Besim Atalay B. tekrar söz Zabıtai sıhhiye ve ıslahı ha Fabrikanın zararı kuraklıktan indeki tesarruf haklı il ika yegâne elename ahkâmı ile halel- behemehal par müşavere heyetine nat komisyonu a: sat verilme ü Hükü- u olan bil ahi hi A Çiniz almaları siniz. B teha ih ve doğduk- Mevadı lüyi e, şimdiye kadar ziraat sahip ilmekte olan mevaddı dolayı bir çok ihti Iğı nazarı dikkate & müşteile hası da kahkahalar), hakkı abli hak Dönme ne & sler mü u Türk Si Hai Atalay B. devamla gülerek: ıt traktöre mevaddı | ktör ade-| meselesi. mevi Yani, geçeni sene — öğnen he dedi. Zamir B (Adana) Uşi n zevce, erk abilyeti ve Rumlara Yur kü Bu süretle 'et iktisap etmiş ol kabul edeceklerdi: nca hâdi: Maaşların tevhidi kanunu A, 10 (Milliet) — Me- n tevhit ve teadülü mun Mecli kabul dir: Mazşatın tev hit ve teadülü hakkındaki kanuna merbul kadro cetvelinde — derecesi r riyette evvel- inden sonra ayni n derecenin t iİzere Konyaya gelmiş olan Sey dişehri bayii na düşerek derhal ölmüştür 4| bulunup hükümet tarafından i- 1Bo>:ı.ı Hersekte beylik 5 lân olunur. line göre münasip miktar taz- bir giin Kıhırı-_g-—ruımzlm e ve Alpullu İvenetin zal f e bizim şeker isi abrikalerına ktarı beynelmilel kocaya — varmamış tanbuldaki aile İs- İ hi ada bir bu | Minat verilmesi hususuna ai M M..J gn buldu "'_ ü yığıım;, ssa maarif - İçinizdervim., $ an nrflerinin " kabulün- org ti takdirlerle bahve - mizin miktarınt sordu. İktisat FT yti Cevap verdi. Geçen teme panı Rıfat Beyııuhwmııuıı 23 bin tona baliğt olduğunu, | ğe mezundurlar. Fabrikama Uşgakta kalması elzem oldu-| 9 — Evlenme, emvali gayri men AM(ARA. 10 AA — Müstünci İğmen, iecalet olmudığını söyledi. Zemir | kule alıp satma, / gerbest seyrineler #i tahkirden mahküm <vukat Haydar) B., hariç şeker fiatinin kilosunun 9,5 ku- |etme hakkında yukarda zikrolunan Rifat Bey tarafından dermeyan olu- |ruş olduğuna ve bizim fabrikalar istih- | oşlasa karşı konulmuş takyidat kal- nan müruru zaman itirazı — temyiz galinin maliyet fiatleci 1 kuruş göster- | dırılacaktır. malıkemesi dördüncü ceza dairesince|miş oldukların ve arada' b kadar yük-| * 10 — Gayri reddoluııdııgun&ın kendisi tahliye e- |ek bir fark görülen bir işe devamın fai- | İstanbulu muııugx Halde işbu mu- dilmemiştir. 15ı—wwwnmumm Yirartım | kavelenin 28 ( BAA avdet hakkından | çi ş olan r (dul analar oğullarının yanına gelme- inci mağdesi Tavcidince 'Lw tayin olundukları tak e için tesbit edilen ma: Ancak bu maaşlar eski maaşlarına nazaran takirde eski memur leri mülddet itibara almmıy, fevk bir mem ayni derecede mal etmeleri 15 i mübadi olup evreic! Elektrikçi aranıyor Taşrada çalışmak üzer& bir elektrikçiye İhtivaç vardır. Haziran çarşamba YAZ SAHNESİ AÇILIYOR Demir göğüslü adam. EDERS ve trapezde uçan (000 KEMSİRELER ile eksantrik trumblers The Kıı(ıkql_ley S î l I davet oluni Progtam dan şayanı - bavret ümerol 'ad Musiki müsamereleri &ktı Meşhur. SALİBİNİN SESİ MÜ: ESSESESİ, 11 haziran 1920 den Be umum! rüsiki meğe başlaya ler her gün tilecektir. Şehrimizin yükset le umumiyet işbu artistik musi K myonun altında... Müskirat mübayaa etmek ü- “akıllı,, Mehmet, n ağa memleketine avdet eder- ken Konya — Beyşehri - yolu- nun Akyokuş mevkiinde kaza- en kamyonun tekerlekleri arası at 17 Mehmet ağanın cenazesi Konyaya nakil ve muayenesi yapıldıktan sonra defnedilmiş tir. Bu feci kazanın esbabı hak- kında adliyece tahkikat yapıl-| maktadır. Ki bir. surctrelhsol h iki svretl daimede mezkür talik edttmişcir MOtl samimi mücesese medhali H am ELEK SİNEMASIND. iki ükra Kasap çırağının mariteti Adanada ke>ap Tevfik çırağ Kemal ile muhasebei hususiye odacısı Ali Riza arasında An-| tepli Emine ismindeki kadın| y mudu» bir kavga olmuştur. | hteşem film daha miş a nakledilmiş oöpere Tn en güzeli AŞ YANGISI LEYLÂNAR | G KDN sesli sözlü ve şarkılı muaz- mi Tenzilâtlı fatlar ş 40 ve6ö kurü ye| _—uu ekki Istanbul çırak Kemal belinde sokulu du p biçağını 1 sol mem ürette yaralamı Vak'a derhal pa rilmiş, Kemal sonra y lardır çeker se haber akalı İstanbul Vilâyetinden: Bosna Hersek — havalisinde Gulatüda Çömlekçi 1519 1 erda kordato taleb üzerine gindeki çiftliklere tevzi edilmiş | olan beylik arazinin olbaptaki kanunu mahsusuna tevfikan taz mini karargir olmasına nazaran arazisi | bulunan tebaamızın tayin ede-| cekleri vekiller marifetile huku | ku tasarrufiyelerini — ispat verilkesind've Türükii”' GNP büknü mahkemei aidesinden — ist | 50 numatadı a âzımgelen evrakı bir an evel te| kom: darik etmeleri zaruri bulundu. ilâmyle ğundan muamelei mezküre memut ifası için alâkadaranın verilmiş ol le tevessül eylemeleri lüzumu i Niko Arnerik era Ki konkordat nazan itibara alını iflâs kanununun © maddeleri mucibince Cati neticesinde er tayinine raber dera oklarına - bildirilmesine kar tapularının her |muaf olarak Yugoslâvyada emvali olanlara İstanbul Vilâyetinden : |ğundan bu suretle tapuları ola n": Yugoslavyada emlâki olan |ların işbu mühlet zarfır tebaamızın elinde mevcut eski'dil ettirmeleri k |gelecek |kadar tecdidi mukarr lân olunur otomobil ında kâin ÜNYON SİGORTASINA Yaptırınız. Türkiyede bilâ ı':ışıln lcrayı muamele etmekte olan hayat, kaza ve ada Ünyoa “Milliyet” in eglencelerı 12346566789 KA AF Dünkü bilmecemizin halledilmiş şekli Bugünkü yen bilmecemiz YUKARDAN AŞAĞI: Mesken (2). Haykırış (6). Hame (5) Her ay beklediğimiz (4 Tavırlar (5). Ayı (3) Türkiyenin € k parçasıl t ) Peygamberi 4 nevi kad SOLDAN SAĞA:t mel (5). k (4). Allahın çeşmesi (6) Saçan (S : Memeden süt iç (2). Tren yo- 10 (9)e e 6: Kanın dolaştığı yer (5). ö Valide (3) üf (4) : İstilbam (2). Bir

Bu sayıdan diğer sayfalar: