13 Haziran 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

13 Haziran 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

oer enerbahçe “Ankara mıntak © teklifini haklı sebeplerle kabul etmedi... | levsimin son mühim müsa- ı akası bugün Taksim Stadyo- unda yapılacaktır: İstanbul di finali. u mühim maç İstanbul şam onu Fenerbahçe ile Beşiktaş, . Eğer bu maç, Fe-| Mıııı büyük bir far- t mağlüp ettiği mevsim bıda-' olsaydı, belki de, ehem | eti celbetmeden geçerdi. | çat ondan sonra vaziyet ha- | değişti. Takımının bazı o- larını değiştiren Bet , Fenerbahçe ile yaptığı son * maçında tamamile — hâkim oyundan sonra 3—3 berabe- ldı. Bunun üzerine her ke- ,.,' f merakı bu iki takım arasın etti. Fakat ara yerde vazi- | gine değişti. Son lik maçın | - Beşiktaş birinci takımı, kar İuna çıkarılan Galatasaray'ın İnci takımına 1—0 mağlüp ol- » Maamafih bu netice Beşil Win kıymetinden kaybetmiş sından değil, fakat G. S. (f nci takımının çok fedakâr bir undan hâsıl olduğu içi Ü maç hararetinden hiç kaybetmiyecektir. Baka ldi hangi taraf alacak? Ka at vermek gi vadis vermek gü- n. Bunun için, futbol federa- onunun inhilâl edip etmedi; gselesi etrafında yazılmış ve| ük menabiden birer sure- elde ettiğim üç mühim mek Ju havadis olarak bilâ müta- noşred'ıyonım; karilerim bu tuplardan istedikleri ahkâ- çıkarsınlar. Geçenlerde, İs- mıntakasının inhilâl e Futbol Federasyonu vazi- vekâleten ve muvakkaten ira mıntakasına teklif et- ti haber vermiştir. ? Bııınc. mektup, Ankara'nın | nkli.fe verdiği cevaptır. An-| zat tamamen gayri varit bulun- | mıntaka reisi İsmail Hak-| pek kabuf — edemiyeceğini, | fih inhilâl etmiş federi esasen alâkasını kesti İdirmektedir. Birinci mektup Bi $ Haziran 930 | mıntakası Sayı 49 'T. 1, C. |. İstanbul b. Mıntakası reisliğine 'Muhterem Efendim, 128-5-930 tarihli 33/4 — sayılı iratı aliyeleri heyetimizin tat içtimamda tetkik edild Futbol heyeti hilâli bir hakikat olmakla müttehidesi- nuz mektubu aldım. İbendeniz şahsan merkezi umu- İcürmü bulunan hakaret | Reisicümhura Beşiktaş ası İstanbul'un nin (A) fıkrası nazarı dikkata lınmış mıdır? Süratla cevap i- tası temenni olunur Ef. 4/6/930 Reis BURHANETTİN Üçüncü mektup 10/6/930 Burhanettin B.fendiye Muhterem Efendim, Merkezi umumi kâtibi umu- misi sıfatile göndermiş olduğu Halbuki mi ve federasyonların vazifele- rinin (929 teşrinievvel) inde hi tam bulduğu — kanaatındayım. |Benim vazifem ilk teşekkül e- İdecek kongreye kadar evrak ve |defatirin hüsnü muhafazasın- dan ibaret düşüncesile Tesmen vaki sualinize cevap veremiye ceğimden müteessifim. Atletizm federasyonu - reisi, güreş federasyonu ikinci reisi, merkezi umumi azası sifatların dan tecerrüt ederek benden hu- susi malümat istiyecek arkada- şım Burhanettin Beyin arzula- rını is'afa her zaman hazırım. Bilvesile... Ankara mıntakası kâtibi umumisi SAFFET Mütalea ve nasihatlar önü-- müzdeki spor sahifemize.. 8. GALİP Haydar Rifat Bey mahküâm oldu ADGAYT 2 DUAP (Birinci sahifeden mabat) rine de aleyhine takibata edilmesi yüzünden hâs ği gareze mebni suçu nlrıugux n bildiği halde iftirada bulunduğu nun kat'i bir delili bulunmuş tarafından dermiyan edilen iti: Binaenaleyh maznun |muştur. klr sebeplerle bu | mumaileyh Haydar Rifat Beyin |45 |mertebei sübutta görülen hare- | kâtı vâkıasından dolayı âzamı takdim edilmiş olan ihbarnamelerle ifa edilme- sine ve bu ihbarnamelerin mi | şarünileyh Hazretlerine takdii Vekıl Bey hakkında takıbata te- | vessül edilmesi maksadına müp İteni ve bu keyfiyet Haydar Ri- fat Beyin nezdinde de malüm olmasına müpteni mezkür ihbar | ceği aşikâr olup ve neşir vasıta- ndan madut bulunmuş ve mez | 3 ür ihbarnameler Reisicümhur aber teklifimiz veçhile mın- P lan biri tarafından - bil sa bizce - mezkür federasyo- h vazifesinin ifası nizamna n ramtakalara bahşeyledi- | lâhiyet haricinde — görül- tür. Binacnaleyh bu mese- | tamamen bitaraf kalmağ eyleyen heyetimiz e- | inhilâl eyleyen futbol fe-| iyonu ile de alâka ve irti- “çok zaman evvel katet-| bulunduğundan — umumi| in —aktine intizardan yapılacak bir muamele dığı neticesine varılmıştır. Bu vesile ile..... Reis 1.HAKKI İkinci mektup Müzkiye Atletizm taderasyonu , İLCİ. Merkezi umumisi |Y N kâtibi Saffet B.fendiye| ferkezi Umumi nin her han içtimarmnda futbol federas nun inhilâl etmiş olduğu- | evrakının merkezi umumi ine dair bir — karardan gııeıelen devamlı bir su- e bahsediyorlar. Böyle bir merkezi umuminin han- a ve celsesinde verildi? rar neden ibarettir? Merke- | imumi azaları içtimaa ne za- h ve ne vasıta ile davet edit ir? Karar verilirken ni-. Wmenin 12 inci —maddesi-| iş olmasmna | intikal et İletine 'rvı'— nazaran aleniyete de kla mazr filinden miş olm. leyhin hakaret do! 'Türk ceza kanununun | | addesinin 2 inci fıkra- sına muvafık bulunmuş - oldu- ğundan iftira, hakaret ve sövme suçlarının müteaddit defalar ve ağır clfaz ile istimal edilmiş ol ması mezkür fiiller hakkımda es babı müşeddedei takdiriyedenad | dile mezkür fıkra hükmüne tev- fikan bir sene iki ay hapsine ve 210 lira ağır cezayı nakdi ile mahkümiyetine ve kezalik ma: nunu mümaileyhin sövme fi hur Hazretlerine takdim ettiği işbu neşir vasıtası olan ih- bımzmeıerlc irtikâp etmiş olma |sına binaen sövme filinden dola yı hareketine muvafık olan mez kür kı un 482 inci madde: nin 4 üncü fıkrası hükmüne tev- fikan 10 ay hapsine ve 210 lira ağır cezayı nakdi ile mahkümi- |yetine ve tehdit cürmünden do- Tayı hareketine muvafık - olan mezkür banunun 192 inci mad-| desi hükmüne tevfikan 6 ay hap | sine ve 50 lira ağır cezayı nak- ile mahkümiyetine ve iftira ünden dolayr hareketine muvafık görülen mezkür kanu- mun 285 inci maddesinin 1 inci bkrasma tevfikan day hapsine iye mıznumm teaddüdü cürmü filinin | -|cu madde Dünkü keşidede kazanan bü- tün numaralar şunlardır: 400 Lira kazananlar 23678 40992 55986 27241 41700 52848 46617 — 6569 28132 12628 —4984 — 11626 İ27792 54846 42177 56261 41917 51538 45784 — 19826 44553 14191 150 Lira kazananlar 45351 21658 28431 25868 472 55787 20467 18824 51831 56535 46134 39740 25941 — 7247 59052 14094 31555 39602 33680 54565 37737 21821 54990 — 1718 54703 13553 42905 — 5355 59670 27650 20382 29017 14043 51886 2137 16210 2409 — 3026 49981 34701 26665 48633 35688 30020 1920 11866 12308 25885 |56039 — 6580 27867 19470 58763 42359 22836 52995 30225 54539 12656 48006 7684 51564 |11445 | 4795 54798 28992 46107 30957 48744 12634 23905 6062 12104 14026 3049 16866 19315 37301 16874 48227 5602 38454 18840 44450 32555 15339 37351 32663 9945 2198 57649 43071 392 7006 8334 30683 38024 24576 23673 36805 34279 36494 43816 5359 25161 38485 32049 2797 18459 44404 28366 35371 50857 4800 | 18373 31890 5747 9144 46528 26733 40203 | 53510| 16504 | 36217 1746 45610 57818 55229 19414 44180 35882 36878 25578 44008 100 Lira 55827 kazananlar 27458 57400 11751 42909 21609 56781 22656 42866 19707 17758 53229 309890 59503 26045 22503 41540 4062 10833 S0467 09099 5489 11949 53830 33804 5329 47972 | 38503 16565 | 56103 * 40454 2344 26662 36847 52317 36657 52172 4713 |30806 5996 53471 38599 11435 24462 55258 45620 50533 57928 tima kaidesi muciince n hükmüne - tevfik sövme ve tehdit ve iftira er hubmenıVenl emuunul olan 10 ay hap |hükmolunan 1 sene 2 ay hapis | y hap |cezasına zammile 2 sene hapsi- İne ve 76 mcı maddede irtikâp o- İağir ve hafif cezayı nakdinin en | ağırmm azami haddini tecavüz etmemek Üüzere ve tamamile |* hükmolunurdiye musarraholma sına ve 480 inci maddenin son | son haddi muayyen olmamasma | £ |mebni tayin ve takdir olunan a- ğır cezayı nakdilerin. mecmuu olan 370 lira ağır cezayı nakdi- nin tamamen tahsiline, verme- diği takdirde 19 uncu madde | | mucibince hapis cezasına tahvi- line ve muhakeme masrafının kendisinden tahsiline gryaben kabili temyiz olmak üzere itti- fakla karar verilerek âlenen tef- |him kılımdı Hey'eti hâkime: Reis: Kemal Azalar: Akif, Hayrullah Karar alkışlandı Muhakemenin bu kararı sami in tarafından alkışlandı. Reis sü künetin muhafazası için ınülıı- şire-.emir verdi 43372 | 20120| 27110 17206 26977 27651 119 293 41334 |17216 52988 10217 46417 16865 54776 7223 133621 129943 |20498 49298 49297 |49525 40343 49574 53370 İ4sısı 43383 153319 13266 2078 5433 29285 40889 |48491 114738 | 6632 40805 19738 44446 12358 48535 29665 13191 37648 |39389 129 122626 41355 |47133 20856 9758 | 924 110444 46519 | 6201 37008 9787 | 9074 17696 | ö dirmü olia. kakaret fliriden | lunan her fiil için muayyen olan | | 33%4 *ııoıs fıkrasında ağır cezayı nakdinin * |s217s |45386 13314 142963 58641 Kambiyo borsası 12 -6 - 930 Losdra paris Cizevre Bükreş Brüksel Be 41283 16942 43792 26029 19143 11432 55607 13154 53228 2629 42954 46966 30046 32820 15615 58346 27524 7100 562 3714 18474 14685 4422 29978 14160 35923 56256 19299 48047 30955 23091 12895 30220 34880 48074 53963 3084 14260 2334 51419 14307 29072 622 25236 4930 50102 56399 19522 51237 22953 45719 52073 44145 12444 12099 17196 3404 18634 10089 58315 38886 57542 35296 10045 5553 49808 59311 51180 21647 57172 6089 14756 Dün kazananlar? Dünkü keşidede kazanan numaralar hangileri? 45760 55543 11845 23045 36941 29031 39261 32030 1925 19033 54432 21582 51952 10809 45982 35336 25799 46875 1014 2090 222904 39107 59783 46469 18498 57100 40547 17936 28499 2141 344 30868 3701 29078 26549 836 49554 30854 17654 8611 27847 18718 51765 34463 16442 17723 22328 43499 34896 40062 31325 22949 45561 4417 44841 14800 21081 2487 37234 18273 196 12023 40793 917 2266 35753 47255 41310 26032 1936 23192 28077 46078 38760 40324 346 14533 50732 10593 5197 39796 9009 9601 1141 37978 11157 21946 8498 30113 14906 1880 5237 31163 3859 22304 34222 50437 14607 ÇEKLER 164 S00 11 06 S0 © has 78 6400 34676 1 *628 Nevyorik 647 0000 Adlaa Romu Amesterdam Sotya » pört 27918 24553 27953 51731 6541 54407 5473 53058 59776 9159 47630 15267 28217 17426 7475 S0381 40742 48014 45461 | 9107| 42!BW 24273 18130| 41181 ğ |dakikadaki manzara şu: 70 Lira kazananlar 58295 56257 | 32681 17199 30962 22326 | 30131 37726 21471 23844 27041 48780 | 267 55414 | 26207 | 20627 12543 9434 9376 58282 36934 | 47322 46456| 26117 | 59633 | 28265 | 48749 | 29915| 51278 | 4443| 54799 | 3972 39931 25780| 7623 34247 38206 44996 26659 58307 $877| 49026 | 47904 | 4683 | 35811 | 54305 | 46846 | 9680 | 18015| 35597 44218 48486 6127 17174 39533 36373 31092 | 55924 19362 | 47198 23601 | 30908 | 59438 | 2822 38587 36757 6679 59641 | 51807 48194 21755 36 260 C6 9630 1 1678 & 2200 14 9ü İ |kanlı üç haydutun hiddetli ve Kesikbaş hikâvesi (Birinci sahiteden mabaat) üç güçlü kuvvetli adam şiddet- li bı'lı'lsavletle ansızım Ömer a- ğaya çullanıveriyor. Akşamın alaca karanlığında, dar kulübe içinde — müthiş bir boğuşma başlıyor. Balta ile kafasını kesmişler Çok geçmeden, zavallı Ömer ağa takatsiz ve baygın bir hal- de yere yıkılmıştır. Başta Kü- çük Ömer o. nak üzre arkadaşı | Cinan ve Şaban derhal Ömer a- ğayı sırtlayarak civar bahçelere götürüyorlar. Küçük — Ömer, yanında getirdiği keskin ve bü yük baltayı hazırlıyor. Diğer iki arkadaş, herşeyden bihaber baygın yatan Örer ağanın göz lerini, kollarını, ayaklarını bağ- hyor ve yere — uzatıyorlar. Bir kaç dakika süren heyecan — ve tereddüt sahnesi... Etrafta çıt yok... Sade gözü telâşlı solumaları. Küçük Ömer harekete geçi- yor. Ve büyük balta, iki kol ü- zerinde havaya yükseliyor. Bu Hava- da ve ay ışığında parlıyan kes- kin bir balta ve yerde — uzanan zavallı baygın bir insan... Keskin balta işliyor Keskân balta, bir anda — ini- yor, Ayni zamanda — kısık bir hurıltı ve havaya — fışkıran bir | kan.... Uç hunhar cani faaliyete gi- rişiyor. Keskin balta müteaddit P*' defalar ve şiddetli zarbelerle, | | |zavallı Ömer ağanın üzerinde | lişliyor. Deminki baygın insan İartık ebediyete intikal — etmiş, baş vücuttan ayrılmış, — gözler patlamış, yanaklar pır;zlınmı; tır, Yapılacak son bir iş — kalı- Kanlar içinde uzanan başı kesik maktulü imha etmek. Üç cani onun da çok geçmeden ça-| resini buluyor. Yarım saat sonra kesik baş bir yere, ve vücut ayrı bir yere gömülmüş bulunmaktadır.. Cinayet nasıl meydana çıktı Nihayet ertesi gün, dün yaz- dığımız veçhile garip bir tesa- düf eseri olarak, kesik baş bir| amelenin kazmasına ilişmiş ve taze cinayet hemencik meyda- na çıkıvermiştir. Bakırköy jandarması, bir ta- raftan cinayetin takibatile uğ- rııxrkeıı dıger taraftan — kanlı bı;ı, tespi m teşhir etmiştir. |Ömer ai işanlısı ve kalin- valdesini de blr hissi kablelvu- ku, kesik ulunduğu yere sürüklemiği | Teşhis cidden pek feci — ol- muştur. Maktulün bahçıvan Ömer ı—[ ga olduğu tesbit olunur olun- |maz, zabrta esrarengiz cinaye- | tin faillerini bulabilmiştir. İlk iş olarak Ömer ağa ile pek sikei döst k.m olanların Bu 'anda Ki Şaban ay runda sorguya çekilmiştir. Evvelâ inkâr sonra itiraf Azılı katiller, zabıta önünde | zerre kadar tereddüt etmemiş- ler, hiç bir şeyden haberleri ol- madığını söyliyerek şayanı ha- yret bir soğuk kanlılık göste'- mişlerdir. Şaban'ın isticvabm da, ceketinde ve bazı yerlerinde kan lekeleri görülünce — zabıta derhal şüphelenmiştir. Bunun üzerine Şaban'ın ku'i besinde taharriyata girişilmiş- tir. Uzun süren araştırcıa neti cesinde kanlı bir yorgan bulun- muş ve yerde de kan lekeleri müşahede olunmuştur. Takip edilen kan izleri ü bakla saplarile başıma götürmü: kurda dedbaht ağanın | başsız cesedi çıkınca, katillerin| Şaban, Küç'ik Ömer ve — Sinan| olduğu meydana çıkmıştır. Bu- nun üzerine katiller itisafta bu- Tunmuşlardır. Zabıta — cinayet tahkıkatile mişgul obunktadır. Katiller tevkif — edilmişlerdir. Hâdiseye müddei umum'lik va- ziyet etmiştir. — —— Yalovada fırka teşkilâtı Yalovada Halk Fırkası teşki- Nâtı vücude getirilmiş ve fırka |mutemetliğine kıymakım tayin İiradır. Aydın, nüfusu 1'“'“ 25,448 varidat 185,180 lira |peti 11,93 tür. İcivarında milliyetçi -| göre bir çok yerlerde çifçilerin |artacağı söyleniyor. En çok veren EERAKARI (Birinci sahifeden mabad) 957,543 liradır. Nüfus başına 9,94 lira isabet etmektedir. ger vilâyetlerin nispeti de ş dur. Ankara şehremaneti hudu- du dahilinde 74,784 nüfus, 928 varidatı 371,400 lira, nüfusa nispeti 4,96 liradır. Adana nü- fusu 72,652 ayni sene varidatı 373,901 lira, nüfusa nispeti 5,14 11,987, varidatı 114,000 lira nüfusa nis peti 9,51 liradır. Balıkesir nü- nüfusa nispeti 7,27 liradır. Bo- lunu nüfusu 7,212 varidat 61,200 lira nüfüsa nispeti 8,48 liradır. Bursanın nüfusu 61,451, varidat 309,013 kira, nüfusa nispeti 5,02 liradır. Çanakkalenin — nüfusu 8,515 varidatı 38,335 lira, nüfu-| sa nispeti 4,50 liradır. Çorumun nüfusu 19,739 varidat 189,641 lira, nüfusa nispeti 9,60 liradır. Diyarbekirin nüfusu 31,511 vari dat 12181 lira nüfusa — nispeti 0,38 dir. Edirnenin nüfusu — 34, 660, varidadtı 167,856 lira, nü- fusa nispeti 4,84 dü izin | nüfusu 19,216, varidat 56,915 li- Ta nüfusa nispeti 2,92 lira dır. Erzurumun nüfusu 30,807 vari- datı 146,582 lira nüfusa nispeti 4,75 dir. Eskişehirin, nüfusu 32, 103 varidatı 191,415 lira nüfusu | nispeti 5,96 dir. Giresonun nü- fusu 11,888, varidat 75,935 lira nüfusa nispeti 2,14 tür. İzmirin nüfusu 158,845 varidatı 2,476, 910 lira nüfusa nispeti 10,88 dir. Kastamonunun nüfusu — 14,359| varidatı 128,186 lira nüfusa nis- peti 8,92 dir. Kayserinin nüfu- |su 39,544 varidatı 165,346 lira nüfusa nispeti 4,17 dir. Konya | nüfusu 47,286, varidatı 373, 435 | lira nüfusa nispeti ,89 dur.7 — | Kütahyanın nüfusu — 17,266 varidatı 84,700 lira nüfusa nis- peti 4,90 dir. Malatyanın nüfu- Bu 20,399 varidat 46,348 lira nü-| fusa nispeti 2,27 dir. Manisanın | nüfus 28,635 varidat 337,670 li- ra nüfusa nispeti 11,79 dur. Mar din'ın nüfusu 22,246 varidat 62, 700 lira nüfusa nispeti 2,81 dir, Mersinin nüfusu 21,765 varidat 332,500 lira nüfusa nispeti 15,27 dir, Samsun'un nüfusu — 30,313 varidatı 562,417 Hra nüfusa nis- peti 18,355 dir. Sıvas nüfus — 29, 706 varidat 62,839 lira —nüfusa nispeti 2,11 dir, Trabzon'un nü- fusu 24,634 varidat 82,742 —lira nispeti 3,35 dir. Van'ın nüfusu 6,981 varidat 39,650 lira nispeti 5,67 dir. Zonguldağın — nüfusu 11,797 varidati 140,750 lira nis- Çinde Dahili harp... ŞANGHAY, 12 A.A. — Alı- nan bir habere göre Amoy'deki İngiliz konsolosu — Foutcbeou kuvvetler ile komünistler arasında vuku- bulan son müsademeler üzeri- İne İngiliz tabaasını himaye et- mek için Amoy'a bir gambot gönderilmesini istemiştir. İti- mada şayan diğer bir habere na zaran — milliyetçi — kuvvetler Kang-Si eyaleti — dahilindeki Kan nehri sahilinde tah “Demirkabırgalılar” denilen komünistlerin reisi ve kuman- dant Chang-Fah-Kweh — Nan- chang şehrine doğru ilerlemek- tedir. Bu şehrin işgali Kiu-Ki- ang, Hang-Chow, Şanghay - ve Nankin şehirlerinin ele geçiril mesini istihdam eden cür'etkâ- rane bir teşebbüsün mukaddi- mesi olacak gibi görünmekte- dir. Arpa fiati Arpa fiatleri pek düşkündür. Geçen sene okkası 11 kuruşa satılırken bu sene okkası 4 ku- ruşa bile güçlükle satılıyor. Anadoludan gelen haberlere elinde geçen seneden kalma |mal vardır. Bazı yerlerde arpa mahsülü biçilmiştir. Piyasada fiatlerin yakında Bilhassa Yunanistandan siparişler başla- mıştır. Pencereden düştü Kadıköyünde oturan — müs- tantik meslek mektebi — sabık müdürü Ali B. dün kurulu olan sobayı kaldırırken evin - ikinci kat penceresinden sokağa dü- şerek tehlikeli surette yaralan- miıstir. olunmuştur. #Pransaada Sosyalist kongresi BORDEAUX, 11 A.A. — S0 syalist kongresi, — intihabatıfi büyük bir hürriyet içinde cere- yan etmesi hakkındaki raporu ittifakla kabul ettikten sonra mesaisine nihayet — vermiştir. Bu karar son kısmi intihabattâ sosyalist ittihadı tarafından ra- dikallere karşı takip edilen in- tihap tabiiyesini tasvip etmek- tedir. Kongre bundan parlâmentodal ısosyıh:ı grür puna riyaseticümhur için tamt bir serbestile namzet — göster- mek hususunda tam bir salâhi- sonrâ, .| yet veren takrir ile M. Renaw- del'i hava işleri komi ki mazbata muharrirli da devama salâhiyettar kılan takriri kabul etmiştir. Avrupa birliği PARİS, 12 A.A. — Petit Par risien gazetesi, Avrupa hükü- metleri arasında bir birlik vücü '|de getirilmesi tasavvuruna talı- İsis ettiği uzun bir tetkik makâ- lesinn sonunda diyor ki: Bu ta- savvurla alâkadar olan memle- ketlerden alıman nimresmi ha- berlerden ve gazetelerde serde- dilen mütalealardan hâsıl olan intiba bu tasavvurun tahak ettirilmesine umumiyetle mü* sait bulunmaktadır. İhracatımız ithalâtımızdan fazla Rüsumat idaresi 930 senesi- nin ilk üç ayımna ait istatistikle rini ikmal etmiştir. Bu - istatis- tiklere göre ilk üç ay — içinde memleketimize 31 milyon 749 İbin 781 liralık eşya — girmiştir. İhracat daha fazladır. İlk &ç ay. içinde 37 milyon 281 203 1â | ralık eşya ihraç edil, ir, F“ehremuııeti ilânatı I Şebremanotinden? Çukur bostan İstinet decarile çukür bostan arasın- da ve Edime kapıda Hatçe sultan mahallesinde takriben 160,00XX 1500 ebadında ve caddeye göre 5-6 met 10 münhat, bostan olarak / kullanıla. bilecek mahal kiraya — verilmek için müzeyedeye konulmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün müzayedeye girmek için ihale güinil olan $ Temmuz 930 camartı nü levazım müdürlüğüne — gelmeleri. ... Kadiköy dairesindeni Resimpaşa aeahallerinin yel değirmeninde mali baraka bilmüzayede ve bir se- ne müddedle kiraya — verileceğinden teliplerin 5-7-930- tarihine — müsadil cumartesi günü sanr 15 te daire en- cümenlne müracaatları ilân ol . * * Şehremanetinden; lcra edilmekte olan kanalizasyon amveliyatı — dolayı- sile 14 haziran 930 tarihinden itiba- ren Nürü Osmaniyö camil — kapısı; dan Kılıççılara kadar — Vezirhan cad” desile - Nuru Osmaniye Şeref sokaklarının mektep sokağına kadar olan kısmının bilcümle — vesaii nak- yeye kapalı bulunacağı ilân ol * * & besinm adet vdet Satılmak Üzere eşya $ bırakılan Müstala B e ait bir baston ve sahibi — meçhül bir yazıhane 1 hinden i zarfıaea kaldırılmadı ul bilmüzeyede olunuz. * * &* Şehremaneti dain : pe itfalye garajını kağa evcaki — keşliye vechile ınaa tesvi: deden yapılacak p dirim ameliyatı 14 hazlı ribinden ibaren kapalı — zarfla mü- makasays konulmüştür. $ temmuz 930 cumartesi günü samı 14 e ihas |. lesi mukarrer. bolunduğundan talip- | derin depozlta akçesi — makbüzü ve ehliyeti fenniye vesikalarını muhtevt teklif zarfların mezkür gün ve saate kadar deire encümenine tevdi eyler meleri ilân olunur. # * yik Şehremaneti Kadıköy dairesindemi 1 Haziran 930 tarihinden — itibarett bir sene müddede ve - kapalı zarf usulile kiraya — verileceği 95 ma: 930 tarihinde ilan edilmiş olan önündeki kumluk arazide - krokisi vechile tefrik editmiş olan 850 m murabbamdaki depo mahalli 14hazirtif 990 cumartesi günü sazı 14 Te ihalt edileceğinden taliplerin mezkür da" ire gün ve sasta kadar 1klif encümenine tevdi <me deri ilân olunuz. 4 n 930 1ar

Bu sayıdan diğer sayfalar: