11 Temmuz 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

11 Temmuz 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

St “ 'f ÜN £ te artık şöyle düşünüyordu: Min vE K iH P aa İ İ # : “m Si | tevazuumuz ile bugünkümevkie Hle di Je V M İK Fransadan şüphe eden Babı: 'ÇİŞ ; nazarlarını daha ziyade İngilte- Di Ü B vA _#: Ğ, 1 #W re ve Rusyaya çevirmeği #i —yordu. Bununla beraber | gc rmarı Mehmet Ali | korkmağa başladı. Na " 1 Buriyenin Mehmet Aliye geçme | gi Fransa hükümetini memnun ) edecek şeylerden değildi. Paris — Mehmet Ali artık kendisi- y ne çizdiğimiz sahanm haricine çıkıyor!... Mısırdaki Fransız mümessili Mehmet Aliye itidal tavsiyesin 1 de devam ediyor. İngiltere hâlâ| t lâkayt görünüyordu. Mehmet * | Ali de daha ziyade tevessü e-i $ | mellerile hayalâta dalıyor, kuv- VI vetli ihtiraslara kapılıyordu. N — Diğer taraftan İbrahim baba- sından daha az haris değildi. İb rahim için mühim olan başka £ c bir düşünce de bir an evvel iler| t ! lemek, kendisine karşı kuvvet 4 ; hazırlanmasına meydan verme- * mek, harekâtı bir an evvel ik- $ t mal etmekti. Fakat haris baba ile oğulun 4 takip edilecek hattı harekette ü uyuşamadıkları görülüyordu. İb ) rahim yürümek istiyor, babası daha ziyade ilerlemeden Avru- panm ne diyeceğini öğrenmek mecburiyetini duyuyordu. Mehmet Ali 8 eylül 832 12)| rebiyülâhir 1246 da oğlu İbra- ime yazdığı bir mektupta şöy- le diyor: *“Namıma para darbettirme- ğe ve cuma hutbeterinde benim ismimi okutmak istediğini yazı- yorsun. Oğlum, şunu bil ki biz 1 1 ı y i AÇ ı!, çıktık. Ben Mehmet Ali ismimi ! hiçbir unvan ilâve etmeden mu !, hafaza etmekte memnun olu- A, rum. Bu isim benim için bütün g * padişahlık ve krallık unvanların © “dan daha büyüktür. Çünkü be- A nim kendi şerefimi sade bu is- $ Ş me borçluyum. Bunu nasıl olur. ik,'da birakırım? Ben bu eski adımı edeceğim, sen de ken Babiâlinin siyaseti Fransanın Babiâli ile Meh- » met Ali arasında bir mütavassıt| “rolü oynamak istediği de görü- Wişlüyordu. Fakat Babıâli Fran- iy sızların bu hareketinden şüphe 1 , ye düştüğü için böyle bir tavas-| kabule — yanaşmıyordu. Bal Ö li vakit kazanmak için İstan- buldaki Fransız sefirinin teşeb- büsatmma ehemmiyet verir - gibil görünmekten de geri kalmıyor- “Mı'l!l!_ı'!,,lıı !;rihı' lefrIkVası:r 3d Ingih'zA valii leri gitmekten Izahat Vaziyette tehlike görmüvorlar Gün geçmiyor ki Hindistana ait bir haber gelmesin. , Simon hey'etinin yazdığı ra- porun neşrinden sonra Hindis- dan takibe değer bir hale girdi. Bir zaman Gandhi'nin milli mu yanı bir tarafta xaldıŞimdi önü met Ali, İngilterenin müzahare- tini ötedenberi istiyor, fakat bu nu temine muvaffak olamıyor- du. Buna sebep İngilterenin, Mehmet Alinin emellerine ta- mamile vâkıf olması, Mehmet Aliye karşt ihtiraz ve ihtiyatı elden bırakmamasıdır. Mısırdaki İngiliz memuru hü kümetine yazdığı muhtırada Mehmet Ajinin emeli padişahin tahtına konmak olduğunuluaber veriyordu. Mısır ile Suriyenin birleşmesi İngiltereyi hiç bir zaman lâkayt — birakamazdı. Fransa bittabi İngiltereyi bir kat daha kuşkulandıracak suret te Mehmet Aliye müzaharet e- demezdi. Mehmet Ali İngiliz| - Fransız rekabetinden çok isti- fade etmeği istedi. Fakat bu| istinat noktasını bulamıyor ve ı ÖRBa rabiti'lir vüziygta, | d! tord irWin — mekten korkuyordu. |lecek murahhaslarla İngilizler Rusya harekete geçiyor.. — |arasında aktedilecek olan bu Mehmet Alinin harekâtını/ Konferans Hindistan'ın istikbal dikkatle takip eden diğer bir | deki mukadderatını tayin eyli- devlet te hiç şüphesiz Rusya Yecek; deniyor. oldu. Mehmet Alinin kuvvet- — Kim bilir bu içtima Hindistan lenmesi ve nihayet Suriyeyi de| daki milyönlarca halkın arasın- ele geçirmesi Rusyanın istediği daki türlü türlü — ihtilâfları bir şeylerden değildi. Bunu giz- | kere daha nasıl gösterecektir!.. lemeğe lüzum görmiyen Rusya — Londra, 9 (A.A) — Hint iş- Mehmet Alinin isyanı üzerine | leri nazırı M. Wedgwood Benn, İskenderiyedeki — konsolosunu | Hint işlerile iştizal edecek kon geriçekti. Bu, Rusyanın Meh- ferans hakkında hükümetten is met AÂli ile münasebatını katet-| tizahta bulunmağı arzu eden tiğini ve Babıâliye taraftar ol- bütün Avalim kamarası Azasmma duğunu göstermeğe kâfi bir işa-| hükümeti kıraliye namına bu sa retti. bah Simla'da Hint valii umumi Gönderilen ordunun uğradı-| si lort İrwin tarafından yapılan ğı hezimetten sonra Babiâlinin beyanatın bir kopyasını tevdi et brahime karşı tekrar bir ordu. miştir. tan bahsediliyor. Hindistan ge- HARİCİ Hindistandaki milli mnukavemet tan'ın vaziyeti başka bir safha- kavemeti, seşgiz yapılan tuz is- Müzdeki teşrinievvelde Londra- da toplanacak olan konferans- göndermesi kolay değildi. | Bu mühim vesikada Hint va- CUMA Jı HABERLER.. umumisi millicilerin akidesi tehlikeli olmadığını söylüyor.. Gizli.( - | ryar a Manâlı bir mülâkat Bükreş, 10 ÇA.A) — M. Vin tila Bratiano dün saat 7 de kı- ral tarafından kabul edilmiştir. M. Bratiano kırala Biyasi vazi- yet hakkında bir muhtıra ver- miştir. Bu mülâkat, bir saat sür müştür. Kesif bir kalabalık bu görüşmenin neticesini saray ö- İnüntle beklemekte idi. M. Brat- iano gazetecilere hiç bir beya- natta bulunmamıştır. Halk, bu mülâkatın siyasi hayatta yapa- | cağr tesirleri büyük bir alâka ile | karşı protesto mı beklemektedir. Amerikada Kaçak içki | New—York, 9 (A.Â) — Bu| | İsabah New—York'un kibar bir | | | f Tevkifat Mısırda vaziyet fenalaşıyor Kahire, 9 (ALA) — Tanta' da dün ak;am 15 polisin yara- lanmış ve kıyam erbabından 70 kişi tevkif edilmiş olduğu bildi rilmektedir. Tanta'da Mansura memurlar tarafından orada askerle Nahas Paşa taraftarları arasında vuku a gelen müsademeler dolayısile ittihaz edilmiş olan tedbirlere akamında ol- | varoşu olan Scarboroudh'a içki | | hamuleli bir lüks yat gelmiştir. İçki memnuiyeti kanununun tat Hamillere cevap verdil Kat'i anlaşmaya kadar istatok tebdil edilemez ANKARA, 10 A.A, — Osmanlı borçları hâmilleri mecl hükümetimiz tarafından âtideki cevap verilmiştir: Şimdiki vaziyet şudur: Tediye müşkülâtının tarafeyi masları ve bizim tetkiklerimizle sabit olması üzerine — hâ 930 da başlıyacak tediyenin sülüs sülüsan suretile bir anlâ ya raptı ve yaziyetin M. Rist'e tetkik ettirilerek onun ver rTapordan sonra tekrar temasa gelerek müzakereye devam mesi takarrür etti.- Alıkonrlan sanın hükümetçe istini dileceği sarahaten hâmiller mecli: | porunu henüz hazırlamaktadır. PARİS, 9 A.A. — Osmanlı teshilât gösterilmesini bika memur olanlarla polisler yatı bir kano otomobili, 5 kam- | yon ve iki kapalı otomobil ele | | geçirmişlerdir. Bunlar kaçak ii edilmektedir. 25 | lunmüştür. Bunlardan bir banca atesile yaralanmıştır. 72 katlı bina New— York, '0 (A.A) — Pa ramunt film şirketi, Brodway' da 72 katlı gayet büyük bir bi na yaptırmağı düşünmektedir. Bu bina, tasavvur edilen plâna re 6000 seyirci alabilecek bir büyüklükte olacaktır. Sıcaktan ölüm Şikago, 10 (A.A) — Son iki gün zarfında hüküm süren şid- Tavukçuluk kongresi idetli sıcaklık yüzündeh 12 kişi| ANKARA, 10 (Telefonla)— ölmüştür. b aaa Temmuzun 23 ünde Londrada - TUBt Bir facia toplanâcak tavukçuluk kongre- Berlin, 10 (A.A) — Breslau | sine mumlı_hasıurmız da iştirak | civarında bir madende grizu iş- edeceklerdir. |tiali neticesi olarak 190 işçi top| — Fransız tayyarecisi İrak altında kalmıştır. Şimdiye| " TONDRA, 9 A, A. — Sene-| İkadar 95 ceset çıkarılmıştır. — | salde kâin Saint-Louis'ye müte dilmesi hakkında Avam kama-| veccihen Brezilyadan hareket| rasında dün gece liberaller tara etmiş olan Fransız tayyarecisi fından verilen tadil takririnin| Mermoz ile arkadaşları sabah- müzakeresi esnasında hüküme- | leyin Atlas Okyanosu açıkların tin mühim neticeler hâsıl edebi KSi ndik başvekil İsmall Setkı Paşa | mak üzere büyük bir nümayiş tertip edilmiştir. Damansur'da da bir nümayiş yapıldığı bildi- rilmektedir. Fakat burada hiç bir hâdise olmamıştır. Büyük Maa Kongrede gör UŞ ekillerinin. malümâ snuvafakati dahilindedir ve binaenaleyh istimal edilmekt Elyevm devam eden istatoko budur, Diğer taraftan M. Rit Bu rapordan sonra derhal İl lerle müzakere için temasa gelmek muükarrer olduğu mall nuzdur. Eğer yeni bir-aranjmman üzerinde mutabakat hâsıl | sa mesele kalmamış olacak, eğer M. Rist'in raporu üzerind rafeyn arasında mutabakat hâsıl olmazsa birlikte yeni bif aramak zaruridir. Kat'i aranjmana kadar istatokoyu tebdili kân bırakmıyan avamil malümunuz olduğu veçhile tara! bir sureti hal taharrisine sevketmiş olan ahvaldir.” t borçları hâmiller meclisi | hükümetinin 22 haziran 1930 tarihli cevabını almıştır. Hazi raporunun tevdii tarihine kadal bul eden hâmiller meclisinin şeraitine Türk hükümetinin vafakat etmemesi dolayısile meclis bir kül teşkil eden m€ şeraitin temamen kabulü husustnda ısrar eylemiş, aksi tal ||de munhasıran 13 haziran 1928 tarihli mukavelename ahk nan mer'i kalacağını bildirmiştir. rif kongre: lecek esaslat hazırlanmaktadır ANKARA, 10 (Telefonla)— Maarif Kongresi, 14 Temmuz- da saat 11 de açılacaktır. Maa- rif vekili riyaset edecektir. Ma arif müsteşarı Emin Bey, Pa- zartesi günü şehrimize gelmiş bulunacaktır. Kongre hazırlık- ları başladı. Maarif müfettişle- ri, vekâlette içtimalarına mun- tazaman devam ederek kongre- de görüşülecek işlere ait esasla- rı hazırlamaktadırlar, M. Mübadele 10 ekip teşkiline karar verdi 4ü burada, Gsı G. Trakyada çalışacak Müuhtelit mübadele komisyo- nu tali komisyonlara merbut ol Bütün Maarif Eminleri müfettişleri kongreye iştiri| deceklerdir. | Bundan maada 2 Ağüğl tan 21 Ağustosa kadar d€ etmek üzere bir kongre dali| çılacak ve bilâmum orta f tep ve lise muallimleri bu İ greye iştirak edeceklerdir. grede dil meselesi konu; tır. Ziraat işle Vilâyet Zitad müdürü Yalo va'ya gitti.. Zirai mahsulâi ço mükemmeldir da denize inmeğe mecbur olmuş |mak ve 4 ü burada 6 sı Garbi Trakyada çalışmak üzere 10 e- kip teşkiline karar vermiştir. Vilâyetimiz dahilinde b ne her nevi mahsulât ve z çok mükemmeldir. yi Kniştir. 1832 Ağustosunun 21 inde lii umumisi son 3 ay - zarfında Mehmet Ali bir İngiliz gemisi- silâhsız itaatsizlik hareketinin nin suvarisile Kaptan Paşaya terakkiyatından uzun — uzadıya bir mektup gönderdi. İngiliz | bahsetmektedir. — Mumaileyh, suvarisi İskenderiyeye avdetin-| mevcut nüluz ve hâkimiyeti de- de mektubu Kaptan Paşaya ver| virmek maksadile yapılan bu diğini ve onun da bunu Padi- mücadelenin meşrutiyete müna şaha takdim edeceğini söyledi.| fi telâkki edilmesi lâzım geldi- Bu mektuba cevap — alamıyan öylemekte ve vergileri ver Mehmet Ali aradan bir ay geç-| mekten ve kanunlara - itaat et- tikten sonra İskenderiyedeki İn/ mekten istinkâf eylemelerinin iliz memuruna artık İstanbul| yatanperverane bir vâzife oldu- üzerine yürümekten başka ya- ğunu Hint vatandaşlarına tel- prlacak şey kalşıadığını söyle-' kin etmekten ibaret olan akıde İnin tehlikeli bir akıde olmadığı Padişah ile âsi İnr ilâve eylemiştir. Padişah Mehmet Ali tarafın| — İngiliz parlâmentosunda dan gönderilen 2 mektuba ce-| — Londra, 10 (A.A) — T vap göndertmedi. Çünkü Meh- ye şanayi sirketlerinin met Âli artık bir âsiden başka | yasıtalarını artırm; bir şey değildi. y Bir âsi ile ne 1ah etmeğe tahsis i diye müzakereye girişilecekti?. |j andukları ihtiyat sermayeleri- Tet aliyet " du. İngiltereye gelince; Meh- Ki MAMAAAAAAAAAAMAAA, Yalılar vvT YY Vİ | den biri de yalılarıdır; Tophaneden Rumeli ve Şemsipaşadan Anadoluka- Jvağına “kadar'iki kıyr boyunca gâh “ta suyun üstünde, gâh kendi rıhtı- M kenarında ve gâh dar bir yolun varkasında kirni taştan, kimi tahta. " p dan bazı saray, bazr depo, bazt mek, Ç tep. fakat ekseriya cski — renkli ve yorgün yüzlü mesken olan yalılar. öze her köşesine ayrı - bireri köylerin hemen hepsi, ge- kayrıntılı ve dişlek kaldırım 'E l yollarm kenarıma dizilmiş boy boy N, ve çoğu esmer tahtalı ev kalabalıkla- dan ibaretti u evlerin hemen alnız Boğaz su- kçılarla balıkçıların| 'veya —gündüzleri şehre inen memur- Htarla emafın, yani yerlilerindir. Ve * Öjsln dişi güsel (Bitmedi) inin gelir vergisinden istisna e- pelerder bakılınca — Boğaziçi, daha derli toplu bir göl görünüşündedir. Köyler bir sel gibi kenara boşa: nırlarsa yalılarda onları denize dö- külmekten alıkoyan setler ve surlar- dır. denebilir. Boğaziçi eleri, ek- seriyetle, yaklaştıkça gürbüzleşir, renklenir ve — şıklaşır. Yukarılarda yarım birer mâüna ise kıyıya varmnca tam birer cümle, alır. Bir bakışta anlaşılır ki kıyılar umumiyetle paranın — ve haşmetin. » , Ruşen Eğşref klar ise şehrin başka başka semt- lerinde mevaim mevsim dolaşan eski zengin ve yüksek rütbeli İstanbul Tauhacirlerinin yılda üç dört ay denizi seyretmek, “onda gezmek, on- da yüzmek, sahildeki ve — civardaki güzelliklerinin sefasını sürmek için kurdurmuş oldukları su kenart ko- tevazuundur. Çok defa yalıları, ard- naklarıdır. v A n larındaki fakır manzarasını İki köy arasındaki boşluğu kıyı- | karşı kapayan birer engin paravana- dan dolduran, bu yalrlar sahillerden | ya benzetmişimdir. Ve yalılarla köy- başlar ve kale bedenleri gibi yüksek İerden, eski eşraf ile ardında duran bahçe duvatları arasında kapalı a-| tevabii tesirini aldığım olmuştur. Zaçların gölgesindeki kat kat setle-| — Bu yaldardan birinde bir iki mev- Te yapışık merdivenlerle: kubbelerini| kim geçirmek, tadına doyum olmaz salkım yaprakları örtmüş, her biri/ bir şeydir. Bunlardan öyleleri var- manzâraya yeni bir değişiklik veren | dır ki içleri ut karınları gibi duy- basamaklarını otlar ve yabani çiçek- gulüdur.. Dışarının en küçük vesle- ler bürümüş taş | merdivenlerle ya - rini bile camı açık, kafesli pencere- maçlardaki köşklere çıkar: bu suret-İlerinden içeri adeta büyülterek alır- le suyun keyli toprağın ve geniş uf-|lar. Biri kapının inceli kun keyfi ile birleşmiş olur; zira te- | irer belâğat hâli| yan yamaçlar ise ekseriya orta halin ve) denize| lecek bir muvaffakiyetsizliğe uğramasına az bir şey kalmış- tır. Filhakika hükümet bu mi zakere neticesinde ancak üç reylik bir ekseriyet kazanabil- | miştir. Liberallerin verdikleri bu takrir muhafazakârlar ile M. Lloyd Georges tarafından da terviç ve müdafaa edilmiştir. | Fakat, maliye nazırı M. Snow- | den bu lâyihaya şiddetle itiraz | etmiştir. Liberal firkasma men | sup meb'usların bu meselede ay rt ayrı düşüncelere tâbi olma- larr ve bir fikirde bulunmama- ları hükümetin noktai nazarını kabul ettirebilmesine ve mevki- ini kurtarmasına sebep olmuş-| tur. Liberal meb'uslardan bazı- sı ve bunların arasında sör Her bert Samuel hükümet aleyhinde | reyi vermekten imtina etmişler dir. rTağını sallasa, bir kervan geçi kini duyaramız. Aşağıda, darlı kızların ayaklarındaki ıslak bez- lerle yaş tahtalardan çıkardıkları gi- çırtılar yukarı katlara kumru huhu- ları gibi akisler yayar. Yatığınız yer den görmeseniz bile sudan geçen şey nedir bilirsiniz; bunu, denizin oynayışlarından çıkan — türlü türlü sesler size haber verir: Su bir çağla-| gibi öter mi; dalgaları bir lodo- sun başlangıcındaki gibi rıhtıma çar- par da serpintileri iri — taşları sular mua? Geçen, bir gemidic!.. Rıltıma sal dırış eden bu su öfkesi, onu — gözle | sezilmez fakat yıllarca bıkmadan tek- | rarlanacak sürekli hırsının milyonda biri ile hem sarsar, hem de bu ye- yişten sonra ağır ağır yatışır. Önceki homurdanışı bir kaç an içinde uslula- ga uslulaşa adeta bir dudak şapırtısı |izadar incelir; denebilir ki ölkelendi- İğinden pişman olmuştur;.... ve taşa bir barışmanın öpücüklerini kondur- İduktan sonra eteğinin yosun saçak- ları ucunda baygınlaşır. Su, bir makine patırtısma karışa- ilarına ders vereceklerdir. “yardında üzün İniltiler bırakmıyorsa -| geçen ya bir motördür, ya uskurlan lardır. Hepsinin de imdadımna yetişilmiş ve posta kurtarılmış Bu ekipler muhtelit olmak, e- |tabli vesikası tevzü, takdiri kıymet, tazıninat tevzii ve sal- re gibi | itilâfname - tatbikatına | Rufaiye mal müdürü Cemal Bey Kâhta mal müdi Manavgat varidat ki Bey Rufaiye mal müdürlüğüne, Merzifon malmüdürü Mehmet Emin Bey Sandıklı malmüdür- lar almacaklardır. Bu memur- lüğüne Kastamonu varidat kâ-| Jar bir kaç güne kadar komis- tibi Mustafa Bey Çernik malmü yona davet edileceklerdir. dürlüğüne tayin edilmişlerdir. ——— Seyyar polis kursları — | ae Dahiliye vekâleti polis me- | şehrimizde — murlarımızım zabıta işlerini da-| — Amerika meclisi âyani aza- ha esaslı bir surette öğrenmele- sından Mr, Frank Foy dün şeh in bir “seyyar polis fen kur- rimize gelmiş ve Tokatlıyan o- su” açacaktır. Kurs seyyar ola-| teline inmiştir. Mr. Frank Foy caktır. Kurs muallimleri vilâyet bir kaç güne kadar Ankaraya leri dolaşarak ve polis memur-| gidecek, hükümet merkezimiz- de bir kaç kalacaktır. caklartır. | Yeni teşkil edilecek ekiplere şimdiye kadar muhtelit müba- deleden açıkta kalmış memur- Bir Amerika âyanı dir. Komşunuz denizden gelen bu su çağıltısına ve ışık sağanağına bedel komşunuz bahçeden de yaprak hışıl- tıları, kuş cıvıltıları ve gölge dal- gaları gelir. Bazı günler ada çamı! kokularını andırır. deniz kokusuna karşılık ise 1ihlamurların, türlü çiçek lerin ve bütün yapraklarm biribirine karışmış kokü rüzgârı çarpar. Ve ha- tif döşeli geniş odanızın kapısık bi- Taz sonra biri aralar, o bahçelerden mış eski bir pazar kayığı, ya da di- reğinin gölgesi odanın duvarına u- zun bir nida işareti çeken mavuma. Gezinti sandallarının, küme küme ağ yüklü balıkçı kayıklarınm geçme- Bi içli bir su ahüi vahımı, derin su ne- feslerini andırır. — » Boğaxın denizi o hassaslıktadır ki üzerinden geçen her şeyin haberini kıyılarına er geç mutlaka bildirir. Hele güneşli sabahlarda bu geçiş- leri, camları kapalı ve perdeleri i- nik pencereden görmeseniz, işitme- seniz bile tavandaki binlerce ışık ke-| lebeğinin, binlerce ışık çakmtısının, o titrek ışık palüzelerinin ağır, telâş- h, sinirli, şakrak gidiş gelişlerin- den sezebilirsiniz. Şekilleri her an de- ğişen bu oyunları saatlerce seyretsc- niz usanmazsınız. Bence, yalı tavan-i larına en yaraşan nakışlar, oynak de- nizin eli ile jin çizmekten yo- rulmadığı bu . billür kaynaşmalardır. Şarnrez kl güğüe Mahtesiaden me-| kan güneş avizesini mayi' bir rüzgi guvanlar, zambaklar, — banımelleri; daha sonra güller, karanfiller; bir sa- bah ta bunların renk renk kıvrımları | arasında dik yapraklarının parıltısı | içinde tepeleme duran — manolyalar, © beyaz alevler!.. Sonra da hortansi-| ya demetleri, ta lüle lüle krizantem- lere kadar mevsimlerin yürüşünü bil- diren koku ve renk kervaı Nasıl ki sofranızdan da kiraz kı- vılcımları, bazı akşamlar omuzlar- da bir yay gibi esniyen direklere ikiz ikiz bağlanmış sepetlerin tepe- azası dün Kalender derek orada içtima ve tetİ ta bulunmuştur. Yurtta İ cuk vardır; bu miktarın, olursa, Yurt tamir edilecektir. fabrikası kokusuna bürüyen Ç kayisilerin altın zıpzıpları, yi lığında şeftaliler, dudak yur ğıtda incirler, dilimleri balık$' larını hatırlatır. karpuzlarla narinliğindeki topatanlar vanı halinde gelir geçer. Vilâyet ziraat müdürü hakatı teftiş etmekte olup © de Yalovaya gitmiştir. Yalovadaki çekirgelerd dair bütün işlerle meşgul ola-|ha edilmiştir. Defterdar rahatsıf Defterdar Şefik Bey rahi olduğu için dün makamıt memiştir. Muhiddin Bey Yalo Vali Vekili Muhiddin B bugün Yalovaya gitmesi ff temeldir. Kalender yurdu Himayei Etfal idare tezyidi — mul Boğaz topraklarının bu ilti nazire olarak deniz de zümrüt liği içinde yürüyen me v sulünü ikram eder: uskumr' kanlar, size kucak dolusu bediye getirir: er-| aylarınm can demetlerirli levrekler, kılıçlar © Böyle bakınca yalılara S rak mevsimlerinin hârikalarifi | larında toplryan birer s>s. şek koku ve misiniz?.. lezzet rasathanesi Yaldar, bir suyun iki ye' biribiri ile karşılıklı yarışan & şahsiyetlerdir ile karşılıklı tepelerde ya: kıyp... Sanki her biri ker nın üstünlüğünü ötekirr Her biri, karşısındakinin İf sinde birer küçük gül ehramını an- m: kalkanma fıstık çamı ki kalınlı çıngı-| rak yırtılır gibi hışıldadıktan — sonra| salladıkça valı icİsrine nur vağmıada-| diran ve köy meydanını * bir esansi vi mızrağına servi Korular da b aA

Bu sayıdan diğer sayfalar: