11 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

11 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Büyük altın piyangosu çok büyük bir fırsat olacaktır. Bu fırsatı ka- İkinci altın Piyangomuza ait kuponların tebdil muamelesi devam ediyor. Tafsilat 3 üncü çırmayınız. KŞA sahifemizdedir. Sene 12 — No: 4219 Vergi meselesi Milli fabrikalardan biri 10 bin b kâr etmiş, 150 bin lira mele vergisi vermiş. Fabrika sahipleri çikâyet a Rak- kamlar doğru ise, şikâyet cok i , garabeti z li sanayiin vergi banı olduğunn iddia Sele bile var. rgi meselesini tetkik eder- Vergi dünyanın ber tarafında birbirinin ezeli düşmanı- dır. Hiç bir milletin, vergilerinden ve üintiyazli ülfetten Oomüstesna zamanlarda, halk inlerken bu mümtaz sınıflar vergi usullerinden çok memnundular! Ne çare ki demokrasi dediğimiz idarelerde, Devlet milletten ayrı A ayı - savat dairesinde - bütün millet verecektir. Külfetsiz vw Yalnız, phe Mliyağli; kabiliyetini tehif etmek şarttır. Devlet, kendine İstanbul — Asılsız haberler Dün bir içti içtima ma yapıldığı, bazı kimselerin tevki edildiği asılsızdır Tahrir telefonu: 1686 Vali muavini Fazlı (Devamı ikinci sahifede) Piyango yarın Bu seferki kikeşide 6 gün sürecek CUMA — 11 Temmuz 1930 Teslim İdare talefonu ; İstanbal — 1434 Fiatı 5 kuruş olmak istiyorlar.. Haydutlardan bir kısmı bazı kayıtlarla teslim olmak için müracaat ettiler Hükümet ancak şartsız teslim müracaatlarını kabul edecektir. Şarkta bu kabil hadiselerin tekerrürüne meydan vermiyecek tedbirler alınıyor. Şarkta Ne tenkil hareketi r. Son haberler ii aki Seir büyül tenkil edildiğini ii müteferrik eşkıya gruplarının da çok müşkül bir seg ei elan gösteri ugü vaziyet şu suretle İlini edile bilir. rı dağına iltica etmiş olan bir Kam eşkıya çeteleri an sarplığından ve senenin kısmında kar altını iy re istifade ederek ekinfi taarruzda bulunmağa vakit vakit dağdan inerek köyleri yağma mışlardı. o Hariçte siyasi emeller takip eden bazı kimseler de bu şakilere yardım ediyorlardı. Hükümet bu kadiseye nihayet ai ve havalide asayişi temin etmek için, havalar iyile- şince Ea tenkil i için teşeb- büste bulunmuştur. Burada vaziyetin güçleştiğini kalaca- teki çay LR etmek ve o ha- e emellerinin neticesiz EA hariç banla, yardım valil0? daha vücude getirmek için teşebbüsatta bulunmuşlardır. lerdir. Fakat bu teşviklere kimse kapılmamıştır.; Hükümet bu yeni vaziyet kar- şısnda derhal lâzım gelen ted- birleri o almış, ydutlara karşı kuvvet göndermiştir. Bu kuvvetler temmuzun dördünde o havaliye vasıl olmuş ve tenkil hareketine başlamıştır, Erazi çok sarp olduğ; u için bu hareket on onbeş gi Şark vilâyetlerinde “AKŞAM, Muharrirlerimizden Esat Mahmut beyi müşahedelerini yazmak üzre şarka gönderdik mühim bir parçasını teşkil e. e karilerimizin şark vilâyetlerimizi beri dolaşarak yazmak üzre muharrirlerimizden Esat Mahmut beyi o e gönde rdik. Güzel yazıları “Akşam,, karileri tarafından lezzetle olan Esat, Mahmut beyin mektuplarını, ve şark hududumuzdaki şekavet hadiseleri eri ler telgraf haberlerini yakında neşretmeye başlıya okunmi İlk defa olarak iğ vilâyetlerimize bir muha- bir gönderen gazetemizin bu mühim teşebbüsü karilerimiz tarafından memnuniyetle telâkki edileceğinden eminiz. ERZURUM, -- anak SE ELÂZİZ . DİYARIBEKİR : MARDİN *. — gi IRAK e MUSUL ark havalisini gösterir harita işlerdir. Ağı giden yolu tut rı dağı , haydutlardan hemen utm. k 0) devam edecektir. Fakat kuvvetlerimiz bunların İni kâmilen temizlenmiş gibidir. Bu- milletlere nazaran daha az veya | mara li. Böyük iziye İrandan ii aşiretler ei kaçmalarına mani olmuş ve hay- | ralardaki harekât yakında bite- vamı ikinci sahifede) 200,000 liradır. işğal ederek Erzurumdan dutları Suphan dağına atmıştır. (Devamı ikinci sahifede) Neler yutturuyorlar?... Süt diyel.. Koyun diye!.. Tiyatro diye!.. Yerli mal diye!.. Musiki diye!..

Bu sayıdan diğer sayfalar: