11 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

11 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i Sahife 8 Akaşm Küçük ilânlar Umumi malümat — “Küçük ilânlar,, tarifesi 1 defa kuruş ? > Her fazla defa için Fame satırlar için aynca e 3 — Bu standa ilânlar yal- arehanesinde ul azartesi, Perşenbe' vr sıra ile neşro- nur, Sa — Ticari mahiyeti haiz ilân- larla nişan, velime merasimi, irtihal ilânları bu sütune derce- di .dres olarak “ Akşam a ilân ship lerinin namları, gelecel tupları ii idin gi sas ları ricaolunur. 1. İş arıyanlar Italya ticaret mektebi — sınıfındayım. Türkçe, fransızca, Bişar ca, rumca, emekler bilirim. Türkçe, Sene makine ile yazarım. ÜR aminin sabahtan aki r çalişmı re tezgâhtarlık ki b lkezi kle Hanri luşta, Kavak sokak, ii 13 Fransızca hocası — Paristen diplomalı, ikmal imtihanlarına talebe hazırlar, : Fransizca ve ingilizce muha- sip - kâtip — saatlerini gündüz ini talep eden e tahsis KEİ arzusundadır. ve kâtipi dersleri verir, hendek Lİ MA ilin ayarına 06 , Tahsilim dadır — 18 yaşında ım Fransızca bilirim. Daktilo bilirim, lışmak bas ağa odalar £ 27 No. Fehamat. — ii | Muhasebeci — gerek u: zaafa, rika. b X gerek yeni türkçe, fr: ingiliz lisanlarına e vakilim İl eaea AA —ı 2 - İşçi arıyanlar San'ata tamamile « - Kiralık-Satılık. Satılık kâgir hane — Divanyolu Klot farer caddesinde binbir direk mey- mn köşebaşında 25 No fevkalâde ralı yedi odalı havagazı, elektirik, hamam, kel vardır. dorunundakiler acaat, satılık kısrak — gen tenasü- bü endama malik bir arap rai satı- lıktır. En ii cins sakızı 4 unları satı- lıktır, Fen lar yoğurt ve o Diğ linkin, iye müra- Satılık hane — kadın caddesinde 73 numaralı ir dükkânı mevcut 4 odalı han satılıktır. il müracaat. Küçükpazar hacı a ş e No 18 odalar vardır kei mü- 5 ala ai a e da kiralık Tacaat. 2 Faizle para veriyoru! London markah sini ve hasa mr mukabilinde para Çarşuyukebirde m; “o sn Ankara haik BA rlarahaneni - me satım, icar, sia ii zn rcüme, Yazı, i ratiiin ve veri re yü olunur. Ankara T.I Mektuplarınızı aldırını: Gazetemiz £ idarehanesini atılık hane — Üsküdarda vapur iskelesine sekiz dan esd tram tt n vay hattına yakı, bir balıça derununda 4 odalı ei iki ri b 3 kuyusu, nezaretli kâgir bir hane acele ve ehvet fiatle satılıktır. Galata köprü başında Bosfor han No 7 İsmail beye müracaat adr olarak göstermiş olan kari'lerimizden BMHF.-Çdm -KHM- 11 Temmuz 1920 YÜKSEK MAADİN VE SANAYİ MÜHENDİS MEKTEBİ Leyli ve meccani olan bu mektep atideki şubeleri havidir 1— Yüksek maden mühendisliği 2 — Yüksek sanayi mühendisliği Bu şubelerin tahsil müddeti 4 senedir. Mezunlar staj için Avrupaya gönderilir, Münhasiren lise mezunları kabul olunur. Maden meslek şubesi Bu şube madenlere jeometir ve başçavuş yetiştirir. Tahsil müddeti 2 senedir. En az 18 yaşında olan orta me sö mezunları imtihansız, mektep EE İelikeda kabul olun Orta mektep zunlarının kat'i mel; için 25 temmuz 930 tarihine ei sabblet verilmiştir. ühul imtihanı yapılmasına lüzum görüldüğü takdirde mahal ve zamanı icra gazetelerle ilân edilecektir. Tedrisata bir ye ite Şimdiden kayıt muamelesi ei İstid'aya melfuf 6 foto ile vesaik sıhhat raporunu .onguldak'ta İsak müdiriyetine irsali Müdiriyet . Hamdi be H-M- Fransızca mükâleme mual- limi -SN-VC-C-No0f- Hakkı Kâzım bey - m — Havasıle meşhur na ve 900 ye mu tilüşşerait bir arsa ifraz suretile müsait şeraitle stk. e el ta kutu: racaat. Gülha e: — Mei ve iri No 38 altı oda, büyük avlu, geniş bahçeli elekti sip ve aka ev kiralıktır. İçindekilere müracaat, — $ Mobilyalı mii yalı — 10 Ya senelik 1500 - 7 oda yazlık 600 8, garaj. Rumeli paşa ea 68 Nolu kapıya mara Devren satılık dükkân - Galata di e numaralı tütüncü ve dükkânı devren acele izale ee içindekileri ine müracaatları. —2 Beyoğlunda kiralık oda — namuslu ailede, sokak üzerinde, temiz, büyük mefruş, mükemmel ie uygun. namlarına gelen mektupların idare hanemizden lütfen alınması mercudur İLÂN Istanbul birinci Noter dairesinden: (DOYÇE BANK ) tarafından nota ve protesto edilmek üzere dairemize tevdi ME bir Demiş İstanbulda Çiçekpaza- n ticarethanelerinde ötedenberi Dai er var te olan ( MEHMET KEHNEMUNİ) efendiye ait iken bono üzerindeki adresin sarih olm enRİEAY iş isim iltibası Mİ o osnada carethaneye aidiyeti gs R e İiği 5 ma açık ve emniyet ve itibarı inizi bulunmuş m “e a ia olan ali sehivd: ssür böyle ve yam p van veren memur edildiği (o maalitizar kik e emi ilânı keyfiyet olunur İstanbul birinci Noteri namıua Ali Fev: İstanbul imanı Sahi sıhhiye merkez baylahaheinlen det e torbası 150 1 li neleri ve er yazılı dört kalem itilâfıfar malze- mesi aleni münakas. mübayaa edilecektir. Si günü 24 t z 930 tarine müsadif perşembe günü saat 14 alarak tesbit edilmiş olduğundan taliplerin merkezimizde âln merkezimiz leva- ihale komisyonuna müraca- münakasa günü de atları ilân olunur. Galatada Boğa. han 20 anla laçin beye müraccat- Orta Oyunu nadoluhisarın'da Küçük sı esi Kü e k an araniyor mi en — üç odalık boş aş r apartıman aranıyor. Fiatile İstanbul a numaralı Posta kutusuna yazılması, umpanyası tarafından her uma günleri icrayı lübiyat eyliyecektir. İstanbul Gümrükleri mu- hafaza müdürlüğünden: 1 — Rusumatın (1) numaralı vapurunun göverte ve makine tamiratı 20 gün müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konulmuşsada teklif edilen fiatlar haddi itidalde bu kerre bir hafta müddetle aleni münakasaya vaze 2 — Musaddak şartname herni ya kitabetinden alına" caktır. 3 — Taliplerin pey akçelerile beraber yevmi ihale olan 14 temmuz 930 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te muhafaza müdüriye- tinde hazır bulunmaları. — Maçka tramvay cad ki gümrük caddesi Ke han Kary Dn kalfaya müracaat 3- Sat e han — 200 lira aylığa vi tahammil yeni Galata Atina Bankası ae Şevket Paşa han No1 m maraya 3 - Satılık eşya : 850 malz otomobil Şövrole, kapalı, hususi ine ak- samı, ea m siker yeni, 'Taksim meydanı merkez garajı, Hüse- in ağaya müracaat, —5 » Satılık — Muhtelif markaları tilo makineleriyle trikotaj” ai Batılı! Düyunuumumiya * civarında kız Ame Hayat mektebi lı, per günleri saat 2 - 8 kadar mü- racaat, — Satılık deniz motörü — imi yakan 46 beygirlik Benz makinesi lunan 100 tonluk bir yelkenli ni Galatada Aleksiyadi hanı odabaşısına, EE mop mübadelesi Büil © Ss EB 2 Ez u re k hane — Ms Ereğli rr asura k 2 oda ve bah- çeli bir ev ucuz e satılıktır. Lei benii. müra: 5 - Müteferrik altı — yaşlarında sobacılık öğretmek tada Topçular caddesi müracaat edilsin. in berat — Yalpa Müş'iri ev- safını haiz 58 senelik ve ileri gel epi takvimin tinden mehuz 19 Mayıs 793 numaralı ihtira Kn Kimle H.Ş wa arih ve satılıktır, — 6 — yi — İstanbul, sam'atler mekte- inden aldığım gehadetname; eyi ve Eyıp dik şubesinden verilen muayene vesikamı zayi ettim. Yenisini alacağım- Ziraat mühendisi olmak isteyen lise mezunlarına Ankara'da tesis edilen Yüksek ziraat mektebi 931 sensi dersiyesi bidayetinde tedrisata başlıyacak ve ve > N için talebe Kayi 1— Lise mezunu e 2 — Vekâletin tensip e lâzımdır. Staj Vekâleti lip ye EE 2— li li aşağı ve 22 de: alınacaktır. e kabul edilecek ilem ceği çifliklerde bir sene staj ii i tin iv edeceği resmi veya husı tırılacak ve stajiyerlere staj müddetince 50 lira ücretle ayrıca har Tal aşka: usi çiflik ve müessesatı aa birisinde cırah tahsisatı verilecekti an gemi tabaasından olmaları, 3 — Ziraat mesleğini kabul ettiği, bereyi bey malik, ilel ve asında 4 — Staj veya tahsil d tarafından kendilerine yapi pılan rafı t şartlarını da haiz siz Bu şeraitle dahil evresinin ort: azdan maları, mazeretsiz staj veya mektebi mera hükümet azmin Erzen dair noterlikten musaddak kefalet vermeleri, olmak Beli sendilerin Eylül 930 gayesine kadar a Vekâleti Ziraat umum müdürlüğüne müracaat etmeleri ilân ol dan hükmü yoktur, Fatih: Fazıl Kasım Pul alıyorum — 25 gün zarfında yeni, eski, türk, ecnebi posta Ee gayet yüksek fiate satın. alır, nı yi Ee öğle Tabelkğr « Akşaı li Emniyet Sandığı müstakrizle- rinin nazarı dikkatine Emniyet Sandığı Müdürlüğüden: Vadeleri hulülünde 7 borçlularına bir haftal e n bir İcra kanununda bir itiyat saikasile vukua gelen mi deyn edilmemesinden dolayı bilmüzayede satılan em ihbarname i i DİZ: olmadığı gibi müşterile gi tarafından iahiki edeceğin mütedair bir kayit o aatl vali gayrimenkule gönderileceğine dair ne Sandık nizamnamesinde ne de yeni zam içi bulacak madığı halde eski İcra kanunundan mültebe: ların is'afına imkân rm alâkadaranın kat'i karar çekilmezden evel borçlarını ödemiş veya ses bulunmaları lâzım geldiği ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: