11 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9

11 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

n Temmuz 1930 Tarih roman tefrikamız:96 Uzaktan görünen atlar, eller Deli Hasan, otların eyice ört... dedi Deli Hasan, kaç gün ri an olduğu Prensesi ele Edirneye götürür olur da menfi — Her halde miş gitme- liyiz, kövlü baba! Hasan, prensesin önüne düştü. Kövün haricine çıktılar. Burada kövlüler ot arabalarını yüklemişler ve otların satılığa çıkarmışlardı. Hasan bu ot yüklü arabalardan birini -Prenses hesabına- pazarlık ederek satın aldı. Yarım saat sonra Ayda tama- mile bir > kıyafetine > otların üstüne çıkmış, Hasan da öküzleri zara sali düzülmüş. lerdi. Edirneye doğru rağ o geniş bir ç saat sonra padişahın Mi. neler söy- Tiyeceğini mi Eevvelâ, Yunus” an beyi nasıl zehirlediğini aalutakak, sonra bu cinayetin meydana çıkmaması için kendisini Tezveren kövüne ötürdüklerini, orada cellât- ların - Yunus beyin emrile - yaptığ işkenceleri birer birer anlatacaktı. Ayda herşe eyden evvel, Yunus beyden intikam almağa karar vermişti. Yunus bey Türk sarayında ber- hayat kaldığı müddetce ne ken- disine, ne de Toğan beye rahat ve huzur yoktu. Hattâ Padişah bile bu muhteris ve müfsit ve melânet ve isime a bihuzur olacaktı. natına nihayet vermiyecek olursa, İstanbula, gitmek için Padi yalvaracak ve bu suretle Edirne- den ımış olacaktı Yunus beyin elinden kurtulmak için başka çare yoktu. Ayda etrafma bakınarak, zih- ninde yeni plânlar tespit ederken, el bir kaç atlının kendilerine doğru geldiklerini — Hasan baba, bu ir saray adamları mı acaba? Dedi. Hasan, uzaktan gelen atlıları tanımıştı, — Ağzını, burnunu eyice ört ve sesini Sİ dedi, O cana- AM et arabasmın etrafını sardılar. Yunus Hasanın yanında atını durdurarak, vahşi bir hay- van gibi homurdandı. — Nihayet elime geçtin, köpek herif! bey, elindeki fildişi ke ihtiyar kövlünun omuz- larına indirdi. — ün.. Padişaha aleyhimde neler süyledin? benim BİZANSIN SON GÜNLERİ İSTANBUL'U öm » Yıldırım gibi, bir üstünde canavar gene karşımıza çıktı..b Fethinden sonra... İskender Fahreddin asan, Posbıyık hakkında e dişe izahat verirken bun e ölkkciksii iğ Sl tahmin edebilirdi. ten renses Ayda, geçenleri derhal şu — Ben sizin ra Efen- dimize bir kelime bil ilkesi dim, beyim! Posbıyıi benden beş pe şarap ali Yalnı edim. Yin Bl bir ni daha indirdi. — Sana ben kim olduğumu öğ- reteceğim.. acı bir an feryat ko- Yunus — Has a ve beyin sözünü k: — Beni öldürürsen aradığını bulamıyacaksın! / — Ne demek istiyorsun ? — Prenses Aydayı Armutlu köyünde gördüm. Benim gibi âciz bir sl Ço te eline ne geyecek Git de o kaltağı geberi Meri bey gözlerini açtı. — Ayda'ya nerde rastladn? — Armutlu'da. — Voam mu Kece ? — Gözümle gördüm... habe vermek için size im imin evinde saklandığını biliğor musun? erkesin bildiği bir evde." Söğütlü çifliğinde... Yunus bey (Ayda) yı göstere- rek: 8 — Peki bu kadın kim? Diye sordu... (Mbbadi var) Akşam Gayrı ir Ka açık artırm. l a ira e Açık artırma ile paraya e cek gayrı menkulün uğu: Taş imalâthanesi maa arsa bir bap ahşap hane. Gayri menkulün Şak mevki mahallesi, sokağı, numar: Galata hacı ama m. Guti meydam a. 14, 16 No. Tak olunan kıymet: 1000 lira. ii yapılacağı, yer, gün İst. 4 üncü icra dairesinde 11 T. saat 14 ilâ 16 ya kadar. 1 — İşbu gayrı menkulün artırmı gerinsmesi 31/7/930 e itibaren 30-22 dail saat: 8-930 1 No ile İst 4 üne resinin muay; silimi vi kesi göre bilmesi iiçin açıktır. İlinda yazı olanlardan fazla malümat zağ iste- ler, işbu oşartnamey 930/221 dosya (o numarasıyle ri etimize müracaat etmelidir. Arttırmaya iştirak ei yukarda « azılı kıymetin yüzde teminat güle erilecektir. — Hakları tapu e in ne yan ipotekli Ge larların ve irti a Mk bu haklarım Wi imei faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbi- telerile birlikte memüriyetimize bildir- meleri icap eder aksi halde hakları tapu sicillile sabit olmayanlar satış bedelinin va laşmasından hariç kalırlar, — Gösterilen günde &ı riturmayla iş dağ edenler artırma şartnamesini oku- muş ve lüzumlu malümatı almış ve bunları temamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. İstünde bırakılan gayrı menkulün be- deli zamanmda v erilmezse gayrı menki ii ikinci bir arttırma ile satıl farkı ve mahrum kılınan ilme ve diğer zararlar aynca imei ei kalmaksızın memuriyet A yi &n Beş numar etmek kaya e PR kuk 758 arttırma gel ahcı e kurtulur ve temi: natta kalkar, 5 — Artırmanın birinci veya ikinci olmasına ve ri Da beğ ve teâlluk tarzına elediya icare müşteriye ai Yazılan emlâk y ie Spa 4 üncü İcra ve gös âaMesi göle en satılacağı ilân olun Emlâk ve Eytam Bankasından: Bankamızın Merkez, dükte bilâhara küşat edilecek edilmek üzere beş memur namz mezkü, z olmak ve her hangi 1— Türk i hal ve hareket eshabmdan bulunm. Hizmeti filiyei giri ifa etmiş bulunmak ve yaşı otuzdan ak, ve ilel v Milka 2— fazla olmamak 3— vakıf bul 4 — Elyevm tahsilde bulunmamak ve Banka haricinde her hangi bir — > geleni olmamak, 5— AR ii, pr itten dördüne malik olmalıdı. şera müracaatla istidalarına nüfus Mökereii mektep şahadetnamesi, hüsnü adetnamesi raptedilecek ve banka tabibi tarafından edile: di, hal ve hareketşah: meccanen muayene lerdir. haiz olan talipler banka tarafında; İmtihanda muvaffak olanlar a sıfatiyle çalışacaklar yetmiş beş ilâ seksen beş lira tinin hitamındı meyanına alınacaklar veya vazifele, Tatiplerin rada lerimiz müdürlüklerine 15 Temmu olunur. , İzmir ve İstanbul Pe ve lüzum görül b: kaya çig edilmek İa gösterecekleri kabiliyete gör ücret seniağeie r. ay sta dde- ya memurini daime erine ilmi verilecektir. Umum Kâtipliğe, İstanbul ve ny de şübe- her han edine ihtiyaç vardır. bir şubesinde istihdam Şerait atide bir şekilde mahküm olmayıp hüsnü ak, sariye ile malül bulunmam İmak ve elsinei ecnebiyeden birisine imtihanında n balâda muharrer r. Talipler ineği alel'usul tahriren yapılacak inen İmtihana iştirak için lâzım evsafı n tahriren diye edileceklerdir. uz 930 tarihine De lice Tütün inhisarı umumi müdürlüğünden: 70 ton yerli malı çivi İdare için yerli malı olarak 70 ceğinden rm ağ her gün gelip nümuneleri ve saat Galatada mübayaat 10,30 da pazartesi bulunmaları ton çivi pazarlıkla mübayaa edile- pazarlığı için İ e |& Her we | ev Birinci buhran Bir m uzak ye —£ larca seya emleketim. döndükten sonra, si ve büyi ük dostum (o Arnoldson'u | ziy. ii gittim. Bütün yol imtidadınca, yazıları, manevi ogıdamı etmişti. ları arkadaşlarıma da yüksek sesle okumuştum; fikirlerin yük- sekliği sında hayran kalmış- lardı. Takdirkâlığımın heyecanından sarsılıyor; bu heyecanını Kendi sine de göstermek istiyordum. Şimdiye kadar onu t: anmadığıma kanaat getiriy, ayi şöh- retine mi bu dam, şüphesiz ki, lâyıl Gul iştihara he- nüz son, yalnız yaşardı. Nor: isminde bir hizmetçi tekmil ale rine bakardı. Kapıyı Si Nora açtı. Yü- mate, zünün Mu karşısında telâşa ü kadın, beni Bia ağlamağa başl adı. Hem korkmuş, hem de şaşır- mıştım. Nor: ve dik himey söyleme- di; bana, kendisin ee etmem için, bir işaretti Sofayı geçtik. Şüpi hesiz, bir Telin vard ve Ii dın, im de bu felâket bildiğime kanidi.. aleni ai odası kapısını hr Arı n başında! k Baka döndü, Ok, Şükür! Haye Kuca! Eseri Hararetle kenuş- mağa başladık. Bana seyahatim hakkında gi ayd ben de en, aynı a tekik ediyordum. N. tekeddül, yarabbi! skiden narin, manidar olan hututu veçhiyesi katıl elâsti kıyetini Gi sanki... Yü- Zünde, pipe renksizlik vardı. ve burnunun derisi, eri rdu. Si seyrekleşip lim Bazan çok arlak ve mutaharrik, bazan çok it naza omk ve sa rları beni endişeye düşürdü. Vücudu kam- burlaşmıştı. e tafsilâtını o kısa . Onun ne yaptığmı sordum. — Mi orum! - Sesi, sükütu, ye bir sapan gibi kazımıştı. Masanın üzerinde yığın yığın detlemiş defterleri işaretle devam e — Durmaksızın çalışıyorum. Geceli gündüzlü... Senin daha iç bir şeyden haberin yok! Se bir seneye yakın bir zamandır benden uzak yaşadın... Dinl 'Sen ikten nle.. sonra, azizim, ben Since; bir çan sesi eğe < çalı ya vay gem ne çakan *Bir Nora, beni, burada, bayım halde buldu. İlk buhraj Sir “a şıyorum... Beynimin inde | benii yani çeilmemiş » ne varsa hepsini zmak istiyo; Pimli al ei e vip izam edi- yorsun! - dedi — Yooookl Hayunr! ara e Yarın değilse gelecek hafta, g lecek hafta değilse gelecek e ea Ölümden kork- undi korkuyorum! Kp ma , uzun , kek ve pis ahmak şeklinde ömür sörebilir. İşte, ben de yazm mak istiyorum. Ta ki, aptali an, eserlerime bak: adamın bir fikri hayatı — Fik hasletimi , fitri seyyieme faik Gl Arnoldsonl Kimin haddine Mi EİN sert bir hareketle kesti Ykm elleri arasına aldı: — Ahi Bu ilk buhran beni ah aptal bıraksaydı. ite o zaman, ln hiç birini im mazdım. aylık sâyimin mahsulül Eee Aden sin, Haa seni a fakat akika her meşgul! a Şurada oturup . Ben, çalışayım... Çakmalı. — Bir Ee ela daha otu pl - dedim. Ark öndü. Kamburunu lirik) ri mn ime lekli bir arabanın gürültü- . istifade ask usul, usul sokuldum. An arabbi! Benim büyük ve dâhi Zi irim dson bir mektep defterine yazdığı satırlar, Tamamile z: raptsız, mi Bunları çocuk bile alamı Görünmez bir ok, kalbimi deldi. Gözlerimden yaşlar Nora, kapıya dayanmış, bekliyordu. al Re şlarım, gözyaşlarını göre eme mâni olama “ Mütercimiz (Hatice Süreyya) — Gl kardeş, köy köy dolaşıp yazlık bir yer aramaktan oldum AN hude zahmet!.. nan şimdiye kadar kırk ev harap (Akşam). ge e küçük ilânlarında

Bu sayıdan diğer sayfalar: