11 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

11 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

uz 1930 Akşam ağ mı Seyahat mektupları: ——— Suriye'de Mayer erut, , haziran İstanbullu rerla zekâsı "nazari, zekâ ise Ber utlu mü- ği zekâsı “ameli, EE evver?. “Münevver, den mi kastım anelere e kılık kıya- ve mişvarile taayyün da da. en dördüncü sınıfından se- manlarından ve ete tatl izinli gayrı hiç- bir neşriyatı takip etmemiş, fakat, modanın gereyanıni takip etmiş gençleri, ii “ ler me- yanında addetmez miyiz? “Mü- nevver ,, den ki Zabitai belediye Polis vazifesini i- görecek memurlar staj yapacaklar İstanbuldaki polis belediye teşkilâtının birleştirilece- ği yazılmıştı. öiriliye kadar zabıtai belediye mu olmak istiyenle yo olmak yle e ayrı şartlar arat Zabıtai bele diy met Surağı şimdiye kadar polislikle hiç lde olmadık- için bunlara polis ietebine bir tahsile tabi tutmadan staj gördürmeden polisin Şimdiki vazifelerini vermek doğru görül- miyor. ları ( ŞEHİR HABERLERİ) Tavuk az! Bu sene tavuklar az civciv çıkarmışlar sene hemen her tarafta cak üç ri civçiv un söbelgi köylüler hava- ve haziranda soğuk glmesine atfediyorlar. lerde bu m M çıkarıldığından bu sene tavu; az olacağı anlaşılıyor. Ticaret borsasında idare meclisi intihabı Su derdi — Geceleri erkenden terkos suyu kesiliyor Su derdi, hâlâ devam ediyor. Son zamanlarda ri Bs rında /gene sık sık başladı. Şimdiye İce acili > suları saat 24 te kesil- idi. ei müddetten beri sular bir, bir buçuk saat evel kesilmeğe başlamıştır. Bundan başka mus- luklardan akan sular kuvvetsiz we Iİ Wir çırpıda I dokuz yaşında , kaynana Lİ Atinada beş mii yaşında bir kız çocuğu karnında ağrılar hiss- etmiş.. ç az dokto ora götür- müşler... Ameliy e Semimi e karnı Bl âkin beğ mam bir Ken bebek! Bizim dört bi erkek Trabzonlu Mehmet nur içinde yatsın. o ii Allah buna ömür versin be: eş buçuk yaş ki nal gocuğunu büyültmekle — bu “ e ET sınıfıdır. eclisi nun sebebini tahkik ettik. | zum yok. İste, lal m kâsı de Hab aldığımıza göre bu Gelecek hafta Ticaret borsa- Şirket, yaz münasibetile çok su Şimdi b u küçük annenin oğlu di bi han İsti | polis müdüriye- eclisi intihabı yapı- sarfedildiği için su sarfiyatında | - doğan bal erkekmiş - Büken mi ei e eid inin mutalâlası alınacaktır. Şayet | lacaktır. İntihabı idare etmek için | tasarruf yapmak üzere gece su | Sine çekerse yani bizim Trabzona “NB, isminde biri, b beni, Lük li t b e çabu ir encümen teşkil edilmiştir. cereyanını erkenden kesiyormuşl! pe gibi vi yaş ke nan'daki . malikânesine evet i . olise iltihak edecek zabitai e Sie .. yaşında! e ekti. Yemekten sonra , çiftliğini | Belediye memurları meaayyen bi Kömürlerimiz Bozuk sütler kilde 4 yazaldaki toğinmi ei ke ze yal ça pe peki için staja tabi tutulac. —— — e — | a recek... İşte size dokuz yaşında İN "uğramyök. Giri e Ci la la vazifesile | Yunanistandan mühim Tarama usulu ile bir Ml Bir si arı siiği. Kovanlar kovanlar , şiparişler var teftiş yapılacak e e e ml yanlar. 1 ğıl arılar. ihni i ibi bir fiki —— —— — Sokmasınlar di bu Mia lee e yan ir — Deri Son zamanlarda kömürlerimize İstanbulun bir çok semtlerinde one dil epi öle yüzümüze tel maskeler “takıp ve | dükkândaki hiss e koya- | rağbet artmıştır. Bu ay içinde | satılan sütlerin bozuk ve hileli | 16 yaşında bir çocuğu ol gün ellerimize eldivenler giyip öyle kovan tedarikine ve ve li iLk Zeng akar bir gir lak ere e bahisle her gün şikâ- | beş buçuk yaşında bulunan anne » Gördüklerimizi beğene- | kında malümat to; plamağa giriş- HNM — mektubu alıyoruz. Süt na- | 26 yaşında cedde ola rek: tim. Bu müddet zarfında da, ihrac edecektir. Maşallah! - dedim. -Peder- | dai maal Sayılara ie k Zonguldak öriirleri Yunan | mına satılan sulu maddelerin Tevekkeli Yemi asra sürat deği, mi menkul? kesilmesin diye hergün in 2 sinen ifer (idaresi (tarafından | koyu a için içine | asrı dememişler. i Ülikmet Reridik — - Cevabını verdi. - | tatlı lum... Gelmeğe alıştıl: nmaktadır. sümüklü böcek gib pis madde- | kemanın Di n hiç me mame. ya... Kuzu iğ yakalarını bana . lerin Katodik anlaşılıyor. Liman komisyonu tekeline ütün servetimi kendim yaptım. | teslim ettiler. li o gündenberi i i ikâ; ü alâkad evam ediyo! : z - , şil er üzerin adar Ali edir Pe er eker iyi rai tliğin mebdei de ikinci Altın makamların nazarı dikkatini celb- ma onu dün ve tatlıcı idi, Allah rahmet eyle Suriye'de rastladığınız her “mü- Piyangosu ettik. Memnuniyetle | aldığımız | Jan it EN ti, etikleri fek etme ktı a sin. Ben de rüştiyeyi bitirdikten nevver,, bir ticarethane, bir hu- alümata ehremaneti | “ e ni alü me iğ ii ei şi İline ei e esi teyebbüz sabibidi Hemen dere le elden getirenlere şehir içinde pis ve mikroplu yon İstanbul İhan eli lde ida İSErmayemiz. biz K iz lira. bül dani aRUSİ Bant ça tabi iü elden idarehanemize sütleri odökmek ve pis süt | resini e: arak al tmiştir. nın içinde.. erut't: — gn ei saat 10 danS e satan sütçüleri cezalandırmak içi: Tahmil, tahliye vapurlara su em e ve maceraları var. ar kuponlarını tebdil işler vermek hakkının yalnız bir mü- yemeyi ekpızen bir tatli y parlar... zde öyle... Bizde, te- Tem günü al iddetli teftişler yapmağa karar esseseye verilmesi ihtimali vardır. ml AN için, çi idam sadüfleri hususi m yari mag tebdil e vermiştir. Bu teftişler, adeta bir bla em ilk part, Dile NO sındı e etmiş ü- hitam bulacaktır. Cuma günleri ve tarama tarzında olacak, karışı ana Lo pin ” yı kini bir. al 17 Temmuza kadar gösterilen saat- > s süt satan sütçüler 3 ğ lerin haricinde muamele yoktur, vr alim Li vE Bp 5 e “ EN bi in evine deye beyhüde yere müracaat edilmemesi, kanuna tevfikan mahkemeye ve- Yönü. Sili Erg aileni remit yok. Tepeleri, iş ur ii le > BE Eksik kuponlar idarehanemizde silecekler dir. NE — A luk sokağı : beşer k kabilinde ikmal elişi lame e e e Şam ame elman) zama , alıl — Bu, on :yazı ist: ikinci partiyi ayni maksatla dama — Kıral değil! wi Kuponlarını posta ile alıyor ri idare işleri içim: 1 1434 çıkardım ki, oeyvahda eyvah! | (<Şekspir)! -dedim ndere e Bir refikimiz vapurcular birliği ROM Ne göreyim? Birinci partinin Kimmiş o? Kardinal mı? ni posta ile gönderenler tarafından bir vapur satı ma- İĞ Gönderilen yazılar sahibine fade edilmer lengerleri abe > El 4 e ii » iz üzerleri yazılmış ve pullanmış zarfla cağını yazmıştı. Verilen malümata e e, , bulu 1 arıla at versinleı e birlikte | ki li 2 Ti 5 ğ ğildi; Elimdeki tatlıya hücuma kalkışı- liz Aldırmadılar. İza si, verdi m. Sai m mA kadar sinai nin habezisr logu değildir; BEN ÜCRETLERİ yorlr. Hemen kap ar, kapar | Nezaketen, tek kulakla dinler (ğ bulk bnacık sete günüme Öİ Esnaf a taaün ni el MY RE ım n okkalık âlâ tatlım | göründü ve ( esnemelerini idir er, aylığı 900, üç aylı enel gitti; sermayeden ziyan ettim! zaptettiler, Temmuzdan Sonra gelecek ndıklar! memleketler için: Seneliği 3000; altı diye bende bir keder, bir keder. Bizim “münevver, ler içinde ark piyangoya dahil laDağ Ticaret mü an riyei ai yeni esnaf | *9lğ: 1606 üç aylığı 900 kuruştur. Kak ERE: lie Shakespere Hekepini ilmiye e Eksik kuponlar için ayrıca beşer iye nizamnamesi mücibince G arı görsem (öldürü- mil meşhur ismihasi 2 il kuruşluk posta pulu ilâve silme her esnaf cemiyetinde bir taavün Gazetemiz ilânlardan mes'uliyet kabul yorum. Fakat, bununla da hıncı- | cahiller yüzde kaçtır a - etmez. mı alamıyor: um! “Ahi şunla Dedim a: izler “nazari EKSİK pilanz ve zapsiz sandığı teşkil edecektir. Esnaf hepsini en ele geçirsem de se | onlarımliler““ameli,$miünevver. ” gönderenlere numara ae cemiyetleri taavün sandığı için seter 13 — Ruzuhızır: 66 diye düşünüyorum.. Bu düşi (Vâ - Nâ, bir nizamname ali Tefrika No:119 | müteessir oldu. Kendisine hemen “Jan nasıl? Bana mektup | tehlikeye koymak hakkını haiz attı sonra gene ilk düşüncesine H lü mektup yazıp müjde vereyim. gönder, dört gözle cevap beliyo- | değildim, fakat emin olun rücu etti: aşmet u para egurd minnettar bir nazarla | rum. haysiyet ve şerefim o deli gençle — Begurd'la Marsel'in görüş- h il : yüzüme baktı. Bu genç seni sevi- “ Hdi : Yolda Marsel Löji- | çarpışmağa beni icbar etti. memeleri matlüptur. Onları ee azretlieri... yor. e'nin m inn tesadüf ettik. “ Ati için endişe etmeyin. Bu | mekten Omenetmelidir. | Ammi vaka bir daha tekerrür etmez. | nasıl? Üçüncü kısım “ Bu gayet basit bir imei onu sevindirmişti. Bu düello'nun neticesine lâkayit kalıp Paristen gitmem onu memnun etmişti. Acaba neden? “Sen esasen bu düello e kaiyen b hüffet gelmiş.. Bunun için izahat verdim. “Kızım ağır yaralanmanıza çok unla (oevlenmen münasip ş Ödadin çıktık. Doktor bizi merdivene kadar geçirdi ve bizi yaralının sıhhati hakkında temin etti, kâtiyetle söyldei. Artık N bir tehlike oktu Begurd'u Paris'e Podöfrua'ya: E ilekiri “Arabacına emrette hızlı gide- lim, yazacak mektuplarım var. “İşte gelir gelmez bu mektup- ları yazdım. . hassis etti. kime bizzat yoklamağa geli- pe taktir ettik. , Bu haber Lazarin'i sararttı, — ağzından bir kelime kaçırırsa her şey mahvolur, dedi. Birbirleri ile görüşmemelidirler. Uzun bir müddet kaşları çatık üşündü D. E bi Obir o hamle mektubunu açtı. öfkele- r asi ile Marsel'in Okurken homurdanıyor, BİYER, dişlerini gıcırdatıyo: ektubunuz beni m me Size ait olan hayatımı Se ve mani oluyorsunuz. dinleyeceğim. Hayata sık vaz bağli eğim. Yaşa- ğım, S yakalmin a memnu- aldım. İstem harap ediyordu. Ruhsuz bir kadın gibiyim. Kalbim ve pe sizinle beraber şatoya gil Mektubu li buruşturup Elm derin bir düşünceye “Ye rl bile yemedi. Nihayet bir sureti hal buldu: — Tereddüt edecek vaziyette değilim. Arlık kati hareket etme- ME Şerikim Fi ei Kendi işimi kendim gör Alelacele yöne ek Oda- sına çıktı, masasının başına geçip üç mektup yazdı. Biri Gr idi. Kısaca Jan'ın sıhhati hakkın- e malumat verdi, Öbürü Marsel'e wi sayek (Bitmedi) ni başlıyordu:

Bu sayıdan diğer sayfalar: