11 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

11 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ii Temmuz 1930 PARK BAİÇESİ RESM şar, Müshes Komik D endi temsili; Yay mek Te Müzayede ur 11 inci Cuma ük sabah Beyoğlu'nda Asmalı Mes Meşe 5 ağacından mamul ii otomatik kare masa daliyeden ı tak adet yatak alimi indi dol ıp, lavabo, gece masaları, siyah ve be, gi ii karyolalar, — e ne san- aliye) aynalı konsi lar, çay pk İlt amana) a8. sün ie çatal biçak ta Te yan kabare, bib lolar, Hbuşalnhi eşyai belliğe Anadolu ve Aram çe ve ee leri. vr sürenlerden 10 de 25 temi nat a ede ile iş mopmuzün TI inci Cuma günü sabah Baat Bahçe Dea yet apartmanının. : nutel kazma um sinde iz a ve m maralı di ni bir âileye ğa e zayede are bi Ee y i mavun sv et EM takımı net si brikası mamulâtından 9 parç Dal t gayet nefis salon takımı, aynı fabrika mamu- lâtından nadide bir portmanto, 5 pa dan mürekkep gayet zarif e BA mı, somya kddife kanape koltuk kz perdelerle birlikte ipekten mamul kü ir salon, sedefli öm ve sağl kristal vazolar, metal blan mermer heykeller, kolon e soba ve ay tak r eşyai mark bii nefis Fransız piyan Acem halıları ve secca: pey dele; iie rden 100 de 25 teminat li Hali tasfiyede bulunan Darıcada cılık ve a Ke şirke- iğ malı ol MET Temmuz 1930 tarihinde an kılınan kabza elle sinde talibi zuhur etmiyet 1 cada Yalı boyunda 30 numaralı ve bir a “ Benz,, markal gazogi rile mütaharrik fabrikasile zeytin yağı tasir alât için mke > 930/ arasile üracaat ve talip lala kıymeti muham- mine olan un faprikası için üç bin ve kırk adet yeni yağ torba- birli yağhane alât edevatı için beş yü kömür ile arp el kıyyesi kuruş hesabile mi 10 nisbeti de pey enn mustashiben vakti temmuz 930 ihale bulun 21 Yi mem dini günü e badezzeval bulunarak aleni a m ya iştirak iii eri ve ihalenin saat 16 da icra kılı- nacağı ilân olunur. Garsonlara İstanbul ( garsonlar cemiyeti eyeti — re si iyaset edilmiştir. hinde faaliyete geçmiştir. Bilumum garsonların Galatada eski Voyvo- 0 7 Cemiyet merkezine gelerek sıhhat ez amaa almaları lüzu- mu ilân olun Dn Hazirğn nihayetinde Şitketimiz hitam bu u birinden itibaren Mehmet Kâmil e Peak ik alakam kalmadığı ilan olunu! iikreili umum gazeteler Bayii İ. Hakkı ME, SIRACALILARA, UZWET| ve MN YAK A HANILE CYRLA- RAN BÜYÜMESİNE NA KEM ANN RINA, NASTALKDAN KALKANLARA. Boğaziçinin si nan wi i m en gü mahallidir. - Her Zili > 1 kağ” ve halli vardır. - Sayei ağaçlar mütenevvi müzeyyendir. Mekülât ve E hskre ehvendir. Sıhhat ve Neş' e Kaynakları pdy E keyif ve neş'esini kaçıran, hayatı insana zından e sancılar, ör iltihapları ve bilhassa asabi ağrılar ekme tedaviye ihtiyaç gösterenler, fakat Zümrüt Y A | ğ V A Kaplıcarı Bu uzun vi ağrıları azar bir va izale ettiği gibi, Ekzem esair cilt hastalıklarını, mi: bağ hastalıklarını Ode ; 7 at'i surette iyi eder. Yemek ve oda tatlarda. “enzildt yapılmıştır. Bin ton vi artesi günü nerd yapılacaktır. İştirak edeceklerin teklif e ve muvakkat teminatlarını 5 e kadar münakasa kâ kok kömürün kapalı saat 15,30 da zarfla münakasası 4 ağustos Ankarada devlet demiryolları ipliğine vermeleri lâzımdır. şar! ibni rai lira mükabinde Ankarada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. a ayseri Poz bölüğü altı aylık et ve ekmeğinin kapalı zarfla müna- ası 30 Temmuz 930 Çarşamba se saat 15 te dikürüln Devlet Ee idaresinde yapılacaktı, İştirak edeceklerin teklif ir ve muvakkat teminatlarını ayni > saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu kâtipliğine | mdır, vermeleri wi. ii şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşada İdare veznelerinden Kayseride Kayseri- Sivas inşaat müfettişliğinden tedarik am Elli ton sre yağının kii zarfla münakasası 4 ağustos 930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada devlet demiryolları idaresinde yapılaca rak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aki günde saat 14302 kadar münakasa komisyonuna vermeleri lâzım: Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mükabilinde Ankara ve Haydarpaşada idare veznesinden tedarik edebilirler. Dr.A. KUTiEL & " DOKTORLARA SORUNUZ » MOMPRİME, KAŞE.TOZ VE orandız * Günde 3k ir Rİ il Lâtif ve gayet sihhi bir “ . Tenetfüs cihazları için oku Zrilmii âr lige öldüren FLi- TOKS, dur. Tesiri kat'isi yüzde yüz teminatlı olan FEY-TO Güve, pire, tahtakurusu, hamam böceği e a karne» ilâh.. gibi haşaratı kat'ıyyen eder. Türki iye için umumi EHRENŞTEİN ve rim İstanbul Altıparmak Han N. En zengin En nafi Leipzig Sergisinde 1600 emtiai ticariye gurubu; 24 muhtelif elen 9600 fabrikatör ve in araca tr eri iy: memleketten toptan muamele yapan rimel bundan ecnebi alıcılar (O Verbandsbüro şaka vasıtasile tesisi münasebat ea mükemmel teş kilâtı haiz bir çok ihracat ticarethaneleri bulabileceklerdir. O Ağustosta başlıyacak olan: ar Sergisind. 3 LEİPZİG Sonbahar istifade ediniz. Ayni zamanda her nevi yim ve av derileri teşhir edili “PA,, Bu Tafsilâta: ZİIGER MESSAMT, Beynelmilel ein ziyaret edin Muayenehane ve tedavii elektriki labo- ratuvarı, Karaköy Topçular caddesi. 34 | ikinci icra memürli yı in Se 95 Bir borcun temini zımnında haczolu in narak paraya çevirilmesine karar verilen adet maroken nape ve bir adet kebir yazihane ve bir adet Viye uriye şarşısında 5 numa mamulâtından kasa, ve bir adet soba 13 Temmuz 930-tarihine müsadif Pa? Sİ il İ UN i saat kuzda Tahmiste kuru ahveci ncü katında açik Yaz modellerini bugünden itibaren tırma ile satılacağından taliplerin Temmuza kadar tasfiye ediyoruz. yevm ve saati muayyenede hazır bu- lunacak memuruna müracaatları ilân Satılık hane Pah ve Saraç- olunur. hane tramvay mevkilerine 5 da- kika mesafede başı cad- İstanbul ikinçi icra dairesinden: rek desinde 25 Numaralı hane 8 oda Bir borçtan aa ahcuz ve araya çevrilmesi karrer bir | 2 büyük sofa 2 kuyu caddeye adet büyük dai Eg 1577/930 | nazır bahçesi her zl sühuletle. tarihine müsadif salı günü saat örmel için çır o bekçisi 17'de Galatada mehmet Ali paşa | Mehmet Ali ağaya hanı ke se koridorda açık artı retile sys ta- ane beşinçi sulh hukuk ma mahkesind lip yi 92977093 dosya numa- Küçük Sabahaddin beyin altıda rasile gün ve saatte alime bir hissesi mutası olduğu hazır bulunacak memuruna müra- | Cihangirde Feruz ağa ralli dp caatları ilân olunur, | nda va o. ati 10 ceman 120 arşın ter- A 3d mahk zkür hisse- UK: ah- üracaat oeylemeleri olunur, Nezdimde kâtip olarak müstahdem ve mukaddema umur ve hususatı zâtiye Derunun e ticariyem için vekili umumi tayin vrax He eyledi iğim Şevki Selçek beyin şehrihalin | Şalom Pres beşini ga itibareh ticarethanemle | bânesi tarafından iç güna sı Kalmadığım ve rn vadesi iralık yu vekil mk dene azl eylediğimi alâ- kadara e İsta hulül ede havi iş ştur. Bulan zatın par a anbul ve taşra müşte- miz eni Beyoğlu nda Tünel li la rilerimin nn olmak üzere ilân kağınd numeroda Robert eylerim. Kasi iğ. İzien diye ii b mükâfat muka- İstanbul Ankara caddesi 48 | bilinde getirmesi rica olunur < kei unun Bn tanbul' Sanayi Fili sa 11 Ağustos 930 ikinci yerli Polis müdüriyetinden: mallar sergisinin plânları hazır- Mübayaası münakasaya çıkarıl- | k tar, brike m m ış olan 6 ilâ 10,000 kilo ben- k yer istediğini plân üzerinde in bebe; Wil talibi t tesbit etmek için 15 temmuz 930 am rk e yimemne e ihine kadar Birliğe müracaat fından , teklif Bien Lim hir süzmek lâzımdır. 15 temmuzda kuruş fiat haddi lâyık , görülme- va pavyonları beni diğinden münakasa bir hafta bali ve 7 Ağustosta ame- müddetle temdit edilmiştir. ten- liyat hitam bul sn nazara! zilâtla itasına talip, olanların şe- brikalarımı' — acelen müra- raiti görmek üzere İl idare omis- caatları zaruridir. eketimizin yonuna m saya iştirak için uhtelif Titan bir “çok e 17 temmuz 930 tarihine mü- | müracaatli vu bulmakta ve sadif be günü saat 15 te | bittabi bu pa e Kisi defterdarlık dairesinde müteşekkil bayaat komsiyonuna müraca- ine Nikki kdar telgrafla alep etmeleri rica ol —B E atları ilân olunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: