11 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

11 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KN 5 i 11 Temmuz 1930 Yakın az) — Sim tutamadığı caniler de vardir : Karısını zehirliyen koca Nâkıli : Ve-Na) - Nâ DE Öyle ya: Önceden tanımadığı | odaya bol bol giriyordu. Ba aptığı tetkik seyah bu genç Dn karşı, rum doktor, | nin yeşillikleri arasında altın ek haste Ni kabule ba | şahsi bir kin, adavet filân besli- | parçaları gözü alıyoi rdu. ER e yebilir miydi? Muarefenin yeni Genç kadın, isi ie ema Kiralık hane | | | Her nevi ELEKTRİK Vantilâtörleri . Tik « VERESiYE MUVASALÂT Ain Viyana Berlin ve a olduğunu, Prensesle konuştuğu | elbiseleri içinde ne güzel, ne na Kadıköy Moda burnunda Satılır. sıralarda © öğrenmişti. | Demek, | zenindi. Mütebessim yüztünü, tatlı denize nazır içi dışı Metro Han - Tünel Necibe'nin hayatına daha baş- | bakışlarını Şahend e'ye kaldırdı. ii VE oo “ENİ meyal ayağı ka düşmanlar kastediyorlardı. ahende, kendini bu güzel dekorda! odalı mükemmel bir hane ki- Bilek © Beşi İşte, bunların kim olduklarını | hissedince, bilâihtiyar, dün geceki raliktar. 3 sönb -Lontn miti İknili Kel ki : trato bulmak , Şahende'ye olâzımdı. | hadisenin bir kâbus olup olmadı- Hirsa :kalorifer de im Bunu , gençkız , kendi üzerine | ğını sordu. Öyle ya: Dün geceki ğleden evvel Beyoğlu 8 vi esi iğ No. 83 Kadıköy — numaraya telefon edilmesi, e ll hadise de, aynı mahalde cereyan Şirketi Hayriye is- Zehirlemenin ne suretle cereyan | etmiş değil miydi? Onun boğucu- kal Me ettiğini Şahende öğrendiği için, | luğu neredeydi, bunun ferahfeza- NAİM VAPURLARI Necibe'nin ( hayatını kısa bir | lığı nerede? İZMİR POSTASI zaman muhafaza edebilirdi. Bu Necibe, gayet sakin bir halde kısa zaman içinde de, faciayı | idi. ADNAN Eli tekmil ispat ve şahitlerile ortaya — Çok i va Rahat uyudum. del e çıkaracaktı. Ne zamandır böyle ki uyku 13 üncü PAZAR SATILIK KÂRGİR EV — No. 17, Ali efendi sokağı, İmrahor İlyas B. mahallesi, yedikule, 2 katta a vesair müştemilât, tahmin edilen Sadece bir zaruret vardı. | uyumamıştım. ai Galiba, | günü 16 da Galata rıhtimından Necibe'yi o meseleden haberdar | doktor, beni buraya getirmekte hareketle (İzmir )e ve Salı günü etmek... Onunla müştereken bir | haklı imiş. Halbuki, ben, ilk İzmirden İstanbula hareket eder, imiş. K oyun ağ Ma zehir, | zaman, burası hakkında ne fena Dikkat: Vapur, badema şehri- meki bedeli def'aten alınmak şartile 1000 lira- yataş yavaş tesir edemiyormuş | şeyler ie Yeni haleti | mizden pazartesi yerine pazar Ve İğ dır. Satış açık arttırma 12 temmuz 930 cumartesi gibi Bi Diğer taraftan | ruhiyemi siz yunum. Sizi İzmir'den “çarşamba yerine salı 14.30 ider lıkta. (R- 250) la, meselenin tezahürüne çalış- | gördükten sonra ini delice Sr hareket edecekti al ğ düşüncelerim zail oldu. alata Gümrük k MAdA LK v " e e va Şahende, böyle düşündüğü Necibe'nin Miley o derece | Site Fransez hanında Umumi de JA Da k le va : — ezim ve ki, gece verdiği “hemen | derin bir itim: ardı ki , Şa- | &cental ve “müracaat o Telefon be ğ e i tile yi yz Gi İba idözelişi ayda iinde) KE lin dnn Beyoğlu: 1041 efaten alınmak şartile 500 Jira, satış açık eli eg vazgeçt hissetti yrteyella 12 temmuz 930 cumartesi 14/30 defter- dasandan, dışarı çıkığı ri an dun 'TAVİL ZADE VAPURLARI BB darlıkta. o (R - 249) e gayet tabii bir akn ver- er ayata kastetmek Muntazam Ayvalık postası Gi” EE mişti. Her sabahki vazifelerini | için sizi buraya geti irmişleri,, nasıl S e amet © o muntazaman gördü. Dün geceki | demeli? Şahende'nin bu sözleri Se risefain sızmasından hâlâ ayılamıyan rus | üzerine, Necibe'nin bütün etra- vapuru kadınının odasına girdi. Oradan | fını görüş tarzı değişmiyecek mi? Peğiçn Ben mağ iğ ğae Merkez Acentası: oOGalata Köz başında. OBeyoğlu 2362. bedbaht aptal kadının hizmetini | kimlerin biyanetini (anlayacak, a m altında, İstanbul A görmek için bunun yanına gitti. | aman yarabbi! kimlerin hiyanetini sike barik gark . k d - Yüreği sızladı. Aptal kadın, | anlıyacak.. Çanâkkale, “Küçükkuyu, * “Altın Is en eriye YALOVA ondan da dayak yiyeceğini sa- Ever Necibe'nin tekmil mi oluk, Edremit, Burhaniye ve ürat t ı narak, bir köşeye büzüldü. Hal- | viyatı altüst olacaktı-Buna sağlan; Ayvalığa azimet ve avdet ei HOrAAŞ PLAJ ve : kl işmiş 4 Me pen 11 Temmuz Kaplıcaları için buki, Şahende, onu okşayarak | ona hakikati bildirmeli idi. Bu, edecektir. Günd 13'de Galata Gemi nl tatmin etti; ve, kahvaltısını ye- | Prenses için , bir hayat memat Yolcu bileti vapurda da verilir. KOPRUDEN: y yi m hili ertesi dirdi. Aptal kadın, bu mutadın | meselesiy Cuma akşamı Edremit yol- babalı İmre daraka va etiği SD. 5,D..S,D..S,D. hilâfına muameleden şaşırmıştı. ni yatağın yanına oturdu. cuları trene yetiştirilir. tini alimi İakigeli LE 8 aş 21,30 Vücudu hâlâ 2 a GN e titriyen sesile sor- Adres: Vemişte Tavilzade © i S S, S * S.D. korkuyor bu çinde ile biraderler. Telefon İst. Jp karak en İemleriyy rey igre kelliğe nie iğ — e Size, burada | varacaktır kenderiye'den Yolcuların bilhassa Plajlar- Şahende, nihayet, Prensesin kapısını | tedavi edilmeği kim tavsiye etti? SADIK ZADE NAZIM Çarşam. kalkarak Cuma Jan âzami surette istifadele- vurdu. Necibe, daha yeni uyan- Bu cümle öyle bir tarzda telâf- VAPURLARI | mir'e varacak ve öğleden rinin temini için saat (13,15 mıştı. Yataktan kalkmış; balkona | fuz olunmuştu ki, Necibe titredi. MERSİN SÜRAT POSTAS | sonra o İzmirden ( kalkarak de bir posta yapılmıştır. Bu a. | mr AT POSTASI Cumartesi öğleden sonra İstan- posta Köprüden ( hareketle nazır kapı - pencereleri açıyordu. Emir solgun yüzüne baktı; Me i İ l * doğru Yalova'ya (15,25) de E Hr bar Oki Mi Siyasış! | şaş (Arkası yarın) Füruz. Karimi bul'a gelecektir. varır ve Yalova'dan (19,45)de uruzan , api istanbul - iskende- kalkarak Köprüye (21,55) de | 10 Temmuz | v vi gelir. | riye yolcuları için | İİ PERŞEMBE | | | Lira Mudanya postası akşamı 18 de Sirkeci rıht di e Istanbul 9 Temmuz 1930 ATE O $ ii | Birinci kamaralar 120 Gi m Salı, Çarşam- (Akşam fiatları) > ER | ci 80 günleri İdare rıhtımından Küllük, yemi Fethiye An- " ” 9 da kalka; Istikrazlar Tahvilât be ye mineli | Üçüncü , 40 Ear İst, mi 99,25| Tramvay 4,17,50 avdet Mei İtir. İ Güverte yemeksiz 20 mmuz pazatesi günün- Şark d. yoli 5,50 > l 5 D. Mavakkide 113,50 özi 2 Tafsilât için: Sirkeci Alâiye pi! ei Sil si ae den itibaren Eğe postala- gümrükler 3,10 5, Hanbi z Ss Lİ IB avdet biletinin avdetkısmından öne ilâysien sari Börü ili Pİ Anadolu 31,75 anbirinci kat: Sadıkzade Na- Bi yüzde yirmi beş, üç veya Bagdat. s7 «o N sışsiğğ zım va acentalığına müra- > bir ai Şembe, cumartesi slmkellnii T. askeriye — «o m 47—İğ caat. Telef ii 4240 e Mudanya'ya pâzr, salı, cum Hann ük o. e siler le günleri Mudanya'dan İstanbula Milim 50) Terk " z aha fazla nüfuslu ailelerin Ereğli vapuru tarafından ara- Anadolu 19,0 Si 5 Sadık Zade Biraderler t biletlerinden yüz lık postaları yapılacaktır. e RE içe 5 Vapurları : Karadeniz on m temsil apılır. Vapur Tophane Seyrisef. Şa bah. | Tramvay ©,—| Balya muntazam ve Lüks Postası | Z A GE A rıhtımından 8,30da Mudanya- çesi ve arkası 4 harita m ee Yusuf | Umumi sigorta 0 . ntalya postası dan da 10 da kalkacaklardır. ZAN Eni ve Adviye Büte ve Sala | Pepe “ 25— Duml Pın (ANAFAR'TA ) vapuru 13 | | Gidiş, gelişinde (Armutlu) , ya yla ani Ki, ile si mma a ar temmuz pazar 1l de Galata da uğrayacaktır. Nazmiye ve vva Seniye I ondra Ş iri vapuru z 5 a özle la il a li se İND ii Pm Tıhtımından hareketle İzmir — "Temmuzdan itibaren pa- Ora bağçe cağdesile matdub “tik: 578 yi 597,75) Atina 36,25 PAZAR isa Küllük Bodrum Rados Fethiye Çarşamba Mi ln yi mm pe piş reel Si lil Wi İİB EŞ Finike İknkiyan ya gidecek ve Göntiğe uğrayacaklardır. rihine müsadi” pazar | Brüksel 3,3705 m Sirkeci rıhtımından hareketle dönüşte mezkür ( İskelelerle — —— —— gen saat İstanbul * ikinci icra e 1,17,| Prağ Ler İnebolu, liği, birltkte Andifli Kalkan Dal- (GÜLCEMAL) vapuru tara- esinde bilmüzayede furuht edilecektir, evre 2,42,12,50 | Belgrat 26,60 , Gireson, Trabzo ür- Mi Kuşadası k- fından yapılmakta olan (İZMİR Kia mer arsa hakkında daha ia EE mr izel e Rize) iakelleiinz le YALE, Ma rai SÜR AT) postaları 14 Tem- ziyade malümat ve tafsilat almak arzu. Nukut azimet ve avdet edecektir, gelecektir. muzdan itibaren badema her nı ddukları takdirde 028/5965 kuruş Bozcaada postası hafta İstanbul'dan pazart ye num. m ben daireye i iie 033,0 pr müracaatla dosyesinde mev ından zi sini m (G OLU) vapuru İzmir'den — çarşa günleri malümat a ve lilere lak ". ili la Mark na müracaat Telefon : İstanbul temmuz cumartesi i7 e İdare saat 14,30 da kalkar. ni, reanın beher | 7e( Basin © Vİ laa SİN 2134 : TE in BR GR a yn mümini Ee >. rası. 167, Mi — v i rıhtımından kalkar Gelibolu pa SÜRAT) posta- Tamaş takan * seti > iret se , > apurlarımız her Pazar Lâpseki anakkale mMroz ları 6T cınmuzda iba- e > sn İp inde pey ak- Z a. (çek) e 4 muntazamen hareket imam raf Çanakkale baren “de hafta İstanbul'dan çesini tediye eylemelernin emepdii bl , : eki elibolu'ya uğraya- şamb: ünleri tlld Ün olun ia a zi ie 5 B. edeceklerdir rak ela 4 i SL e

Bu sayıdan diğer sayfalar: