2 Ağustos 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

2 Ağustos 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—————, TRICALCINE Meşhur “ildcın bu kerre g OFOTHERAPIOUE Granüle (çekini daki Sıhhat vekâleti ruhsatile hastalarınıza tavsiye edebilirsiniz sahifeden mabad ) Jmiş olan eski ie arasm- daki teveccühü göstermştir. Yeni doğan Şark ile Sovyet dostluk siyasetinin anahtar taşı Türk ittifakı olduğu tabiidir.,, | ( Birinci DOKTOR BEYLER Emniyet sandığı müdürlü; zi Merkez Acentâ, Galata köprü aa ğe k »idir, Cenup hudumuza gelince top » grimeğe teşebbüs eden tenkil edilmiş, bu havali niyet tertibatımız takvi 'Notamiza “cevap ——— I | | günden: Satberk ve Hacer Memnune H. lar 3936 Beylerbeyi Bürhaniye mahallesinde eski Enveris) ye yeni 111-1, 111-2 numaralı maaahır ve saman: İrk bir hanenin tamamı. Halit Ef rağımıza 265 Borçlunun | 2302 ismi ye edilmiştir. .s.. Türk-Iran “Times, gaz gazetesinin | bir "makale i Türkiyede miiliyetper-) verlik amelidir, Iranda ise inhisar zihniyeti | vardır. “Times,, gazetesinde neşredi en bir mekalede Türkiye İran- ahsediliyor. Bu me! ye ve İran tecedd den bahsedil amelidir un imtidadır ız etmektef sonra İran milliyetperv verliğine geçiyor. İranın (“inhisarcı, bi zihniyet arzettiğini söyliyen mu habir bunun milli hayatta pek o kadar cezri değişik! mekle beraber € iyor ve g “ Milli surette kendi kendine kifayet ve yahut asrileşmek gâ- p“ yelerinden birini intihap etmek »ce İranda nafia işle- | rinde makâs bir netice ile bun- lardan ilki kabul edildi. münhasır bırakıla- lâzımgel büs dev bu da inhisarı işl ren mali vesaite matik'o Muhabir bundan sonra misal olarak İrandaki nafıa işlerinin) arzettiği manzaradan bahsettik | ten sonra devamla Asyada yeni | milli cereyanlardan $ sediyot “Siyasi olduğu kadar il garbım tesiratından kurtulmak, | umumi harpten sonrâ eski dün- yanın ikiye ayrılmasını mucip olmuştur. İlk nazarda bu ayrı - lik İslâm dünyasınm kendini garp devletlerile zıt görmesi ce! reyanile anlaşılabilir Muhabir bundan sonra Sov - yet Rusyanın da garbin aleyhin de aldığı vaziyetten bahsediyor. | Muhabir şarkın eski ve yeni dünyalarından bahsederek di - yor kiz “ Amanullahin ordusu için Afganistana muallim Türk za- bitlerinin gönderilmesile daha | yilksek tahsil için Türkiyeye Ye) ni Afgan kadınlarının gelmes biri yeni diğeri eski iki islâm devleti arasında teveccüh arzet ; fakat as; a ittihadınım | aflarında yeni bir muhariple bakti liyakatlerini ispat, et Misal Yekâlelinder: Yüksek siyesi beytinde el başlayı alınacaktır. Ki 1 — Lise mezunu 9 — Bircsene Vekâletce ceklerdir. Bu efendilerin ikametli bi ayren staj müddetince kendil yajı m ji ve meccanidir. T atımı “alırlar. o'anlar. Ziraat Mühendisi sıli Bu çersiri > hal 23'den yukan olmayan Kı ve unu, eiendilerin bulunan lise istida ile Fantazi in dü ırif çocuk elbiseleri ulık keten elbiseler ml tümler smarlama kostümler İtarı en k akip mektepte tedrisat baş olup Türk tab Muhabir bundan sonra Tür- kiye ve Rusya arasındaki sebattan, M. Karahan'ın ziyare tinden bahsediyor. Muhabir bundan sonra diyor | ki: “ Çoğrafi vaziyet dolayısile şimali İran ticaret itibari le Rus nüfuzu altındadır; ve Sovyetler | bu menfaatın siyasi surette is-| timalir al Tahrandaki Sovyet tebaası ik ecnebi tebaası; ve İran- Sovyet mektepler ran, Tebriz, Reşt ve diğe şehirlerinde tesis edilm r 58, beş ve dahi tak metre koşacaklardı ikinciyi İ cekti. Bu İeonrt'u b İin Mispi Üçüncü çük Ceylân, l, Mercan isminde yedi at iştirak sir arış dört ve dahâ yuk taki yerli ve Arap at ve ın Gazal'i üçüncü ge rı yaştaki halis-kan İngiliz at ve kıs- rakları yapmışlardır. Yarışa üç at iştirak etmiştir. Mesa — 2000 metre idi. Yarışlarm en mü bu idi. En heyecanla tak Dördüneli koşuyu üç ve daha yukal icede Akif B. in Amdronicus is! mindeki atı birinci gelerek 700 lira ık mükâfatı aldı. Bu yarışta ikinciliği Mitat Stradivarius kazanmıştır. Beşinci koğu dört ve daha yuk taki ve 1930 senesi zarfında hiç koşu kazanmamış yerli ve Arap at ve raklarına mahsustu ört yaşındakiler 58, biş ve daha! arı yaştakiler 60 kilo taşıyacaklar Ja Bu yarışa 15 at iştirak etmi Neticede Hasan B. in Ceylân'ı bi rinci, Tahsin B. in Makbul'ü ikinci, Prens Halim B. in Geyik, Üç gelmiştir. Yarışlarda Iş Bankasının idare et 4ği bahsi mlişterek çok rağbet gör müştür. tmişi Ziraat Mektebi 1931 senel der- acak ve bu sene #tüj İçin talebe e kabul edilecek efendiler. saklardır » tayin olunacak leri çiftiklerde temin edileceği gi- çiftliklerde staj göre- lerine ayda 50 Jira ücret V ayacaktır. | devresi -3- senedir. Mezun 7 den e mütehammil bir ve. vü; 4 adet İotogra KU dan ği) an başlar n başlar nlar 5 8 wan başlar 10 liradan başlar 13 Jiradan başlar 25 liradan başlar KAZMIRCI ALi Riza Köni nde, Ankara karşısında Eminöni İ İzmir is bare basında, Beyoğlu sentest Mahmudiye Is ml 740 Hanı gustos pazar zon birinci postası yapılmı- Mudany Cuma, Si uğrayarak < ya'ya kadar pazar, Çarşamba, Modany ya kadar sanr 9 da İzmire 4,30 da İzmir sw PAZAR edecekti müracaat, Telefon:istanbul 21 günü akşamı Sirkeci rıhtı: mından hareketle (Zonguldak, İnebolu, Samsun, Ordu Hire sun, Trabzon, Sürmeneve Ri Talsilât için Sirkecide ml İnönü iskelelerine azl, le aet hanı altında ucentalığına Vapurlarımız her pazar muntazaman hareket edin or Hala ar, M VAPURLARI İzmir Postası Seri, Lüks ve muntazam ADNAN e, 3üncü pazar gönü 16'da Galata rihumından ha İzmire ) ve Salı günü ket eder, da Site | da Um Telefon Fransez mi acanta Kundak takımı fazla itinaya muhtaçtır, buy ancak Lüks | temin edebilir Bunları * serik ve ki nazik ciller için rÜks'üm. köpğa her di aliği semiyler ve elbi d-talar yabacı saayak. tta, yursuşak © tenimi erit. çamaşırlarımı sna die kanın Akbıyıktak türün zeyede #atılacığından Galip ol 4 ağustos 930 pazartesi günü sağt on buçukda mezkör depoda hazir bulunmaları ilân olunur da mevuat nzarlık. suretile - ve bilmü. larin Haydarpaşa'da Rasimpaşa mahallesinde eski Ça yeni Mühendis sokağında eski 56 yeni 23 nü- maralı bir hanenin tamamı Bedriye H. Üsküdarda Valideiatik mahallesinde Meydancık sokağında eski 9 yeni 11 numaralı bir hanenin ta/ Emsal H. Eda H.| mam. | Üskildar'da Çakırcı Hasanpaşa mahallesinde Me | sudiye sokağında eski 2 yeni 2 2 numaralı bir hane-| nin tamamı, Emine Faika H.! Üsküdar'da Ahmetçelebi mahallesinde Tahriri-| ye sokağında eski 14 yeni 12 numaralı maabahçe bir hanenin tamamı. Mehmet B, Galata'da Bereketrade mahallesinde Hacıali va ikerrer 4, 4 mükerrer yeni 2ilâ « ânı havi bir apartımanm tama-| Ali F hsaniye s0 bahçe » Şükri so- ında eski 2, alı üç < mir Yeni sok alı bir hanenin tama de İclâl, Müjgân, Afif; larla Hikmte ve at Be hallesinde F iü 17, 19, 19 'ner me numa mı Fatma Zehra H.| mahallesinde! eski 18, 18 Hamamimi iesi sokaj 30 numaralı maadükân Mehinet Hayri ve Ahır diköy Osmar a eski 3 n tamamı Üsküdar'da İcadiye mahallesinde e: e ye) Karabetkalfa sokağın ükerrer yen 52 numaralı bir hanenin tama Hüseyin Ef Küçük Mustafapaşada Külcamii mahallesi miişerif sokağında eski 24 yeni 10 numaralı namı. o Yusuf ağa Hamit ve Emi Servet Hanımlar | nahallesinde eski lı bir hanenin on altı hisse itibarile beş Fatma Müyesser H. Unkapanmda Haraççı Karamhemet mahallesi de atik Yeşiltulumba cedit Tekke sokağında €s-| ki 8) yeni 9 numaralı bir hanenin tamamı İ Mehmet Ağa » eski Yenikapı yeni Keshmekaya'da Kesmeka; bir hi mü hanenin ta a Okçumusa er yeni 83 1 hissesi Galta Karabaş mahallesi 3” Gibali Çeşme sokağında eski 6 mükerrer yeni 4 numara| 7 İ: biç hanenin tamamı. Mm, Teodosya Mevlevihane'de Melekhatun mahallesinde Birin ci Paşabakkal sokağında eski 27 yeni 3 numaralı| bir hanenin tamamı, ; Mehmet Sadi B. Hatiçe Mediha H. Balat'ta Karabaş mahallesinde eski Karabaş ye- ni Köprübaşı sokağında eski 15 yeni 33 numaralı bir hanenin tamamı Ahmet Ağa! Beyoğlunda Feriköy birinci kısım mahallesinde| Büyükdere caddesinde e 5, 5 mükerrer 5 mü-| kerrer 5 mükerrer yeni 7, 9, 11, 11, 9-1 numaralı! maadülkkân bir apartıman ile Çinilihamam nami- le mâruf bir hamamın otuz iki hisse itibarile yir- mi üç hissesi. Ayşe Şaziye, Müftehir H.larla Or han Mithat, Ali Rrdvan Hayrünnas ve Hadi-! münnas Beyler) he'de Karabaş Mustafaağa mahallesinde Ka caddesinde eski 53, 53 mükerrer 55, 57 numa| ralı maadükkân bir bap hane elyevm atışap bekâr | odaları ve arsanın tamanir, Zehra Fehime H. Kadiköyünde Osmanağa mahallesinde Misk 80- da eski 2 mükerrer yeni 34 numaralı bir nin tamamı. Celâlettin ve Harun Belyer. pıda Elvan mahallesinde Nöbethane ve Darüsscadeağası sokağnıda eski 1, 1 mükerrer | 6,8 yeni 13, 11, 8, 10 numaralı maadükkân iki ha neniü tamamı, İsmai/ Halit ve Mustafa Faik E- fendilerle Vastiye Hanım. Boğaziçi Ortaköy mahallesinde e Yenimyehanç sokağında eski Lİ yeni 25 numaralı bir hanenin tamamı, Dilküşat Hanım, Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Çiçek s0 kağında eski 10 yeni 16, 18 numaralı bir hanenin tamamı, o Nahide ve Nedime Hanımlar, 3789 Üsküdarda Toygarhamza mahallesinde Selâmi efendi sokağında eski 89 yeni 85 numaralı maa“ bahçe bir hanenin tâmamı, Mustafa Saim Bey ve Havva Kâzım Hanım. Balatta Tahtaminare mahallesinde Köprübaşı ğında eski 14-14 mükerrer 14 yeni $0, 50, 54 numaralı üç hanenin tamamı, üç sehim itibarile iki sehimi ve zahrındaki kale mahallinin nısıf hissesi, * . Hamdi Ef. nda Hüseyinağa mahallesinde Hacrah- okağında eski ve yeni 9 numaralı bir hane m tamamı Leman ve Neriman Hanımlar, atada Kemankeş mahallesinde Madamis s0- | kağında eski 10 yeni 12 numaralı maaoda bir mağazanın) nısıf hissesi, Fatma Riayet H. Hasan Hayrettin! lecmettin Beylerle Fahrünnisa H. Hocapaşada Karaki Hüseyinçelebi mahallesi kağında 12, 15 numaralı bir ap Hacı Mustafa Ef irgân mahallesinde Boğaziçi cadde sinde eski 2 yeni 24, 26 nümaralı maahir bir bah- tamamı, İsmail Hayrettin B. çinde Beylerbeyi mahallesinde eski Şem- sibey #eni İlsinciyeni sokakta eski 8 mükerrer veni numaralı bir hanenin tamamı 12512 3811 715 1185 215 235 220 Yuka ün müde nda gi sinden itibarı , Emniel $ 4354 201 45 735 Yukarda cins ve nev'ile mevkii yazılı emlâk gün müddetle icra kılman aleni müzayede neticesi da gösterilen bedelle talipleri uhdesinde takârrür İrinci ihalesi icta kılınmış olduğundan talip olanların ilân tari» İhinden it acaat Tıp Fi sinde m götü sant 15 te ya | malâmar da vaki komis teminat gün evvel muhasebe ve 3952 4025 4148 Kasımpaşada Gazihasanpaşa m 4153 2604 österilen bede 15282 16464 akültesini ilmuştur, akçesi Beyoğlunda Pangaltı mahallesinde Hacımihak sokağında eski 26 yeni 38 numaralı bir hanenin tammı. o Edgar Ef 4010 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Kırlangıç sokağında eski 1 yeni 1, 3 numaralı maadükkân bir hanenin tamamı, Strak Ef Kasımpaşada Sirkecimaslâhattin »ahallesinde Pişmaniye sokağında eski 47 yeni 73, 75 numa ralı iki hanenin tamamı. Şaziye H. haallesinde Kül han sokağında eski 22, 12 yeni 16, 18 numaralı madükkân bir hanenin nısıf hisse: Behice ve Rana Hanımlarla Kemal E çi Paşabahçe mahallesinde eski Şehitlik me sokağında eski 26 yeni 44 numaralı şe Ferdane H. ya mahallesin- / 22 yeni 12 numaralı Boğaz yeni Çe Mevlevih, de Mim Ahmet Hamdi B. yazılı emlâk ş$ bir) ayede neticesinde hizalas eri uhdesinde takarrür ; ederek olduğundan talip olanların ilân ta-j nda Sandık satış amirline müraca- rda cinş etle . m ki esi icr yi müdürlüğünden. il ismi, aziçi Beylerbey 7 Çamlıca caddesinde eski mükerrer yeni 68-1 in tamamı. Şüküre ve Ce: mile Hanır dlacla Salih Sami B.' Sultanâhmette Birusağa mahallesinde 'Ticâretngi ında eski 29 mükerrer yeni 75 numarlar biri nenin tamamı, Rabia Müveddet H. Boğaziçi Ortaköy mahallesinde eski Köprübaşı if sokağında eski 27 yeni 6 numa 1 tamamı, Mükerrem ve Nurülha- yat H. larla Saadettin B. Şehzadebaşı Fevziye mahallesi Fevziye caddes - İf sinde eski 10 mükerrer yeni 34 numaralı bir ha- | nini tanımı. O Fahri B. Çırçırda Hacıhasan mahallesinde Çırçır caddesi! sokağmda — eski ükerrer 2 mükerrer) yeni 2,4 numaralı bir hanenin tama-| m. R Sofularda Sofular mahalle ve sokağında eski" 54) mükerrer 54 mükerrer yeni 84, 86, 84, öö, 84, Bö B4, B6-3, 84, BO-4, B4, 86-5, B4, 86-6, B4, B6-7 numalğl ralı ayrı ayrı dörder odalı ve bir ocaklı odalar ile bilâhava bir dokuma imalâthanesi've bir diğer İ- malâthanenin tamamı. Abmte Hulüsi Eğ 7 Avratpazarında Hubyar mahallesinde Sebzeci s0i$ £ kağında eski 6 mükerrer yeni 3 numaralı birhane $ nin tamamı, Adviye EE, Avratpazarmda Hubyar mahallesinde Tulumba sokağında eski 13 yeni 19 numaralı bir hanenin! tamamı, Zeliha Nuriye, Naciye, Nebiye, Hayriye,i Ayşe Müzeyyen Hanımlarla Abdülkadir Efendi Kadirgada Şahsuvarbey mahallesinde Şahsuvar- bey sokağında eski 1 mükerrer yeni 7 numarali bir hanenin tamamı, o Vesile H. Karagümrükte Haticesultan mahallesinde Kara- baş caddesinde eski 34 yeni 108, 108-1 numaralı maadikân bir hanenin tamamı, O Recep Ağa Atpazarın'da Mağnisalı Mehmetpaşa mahallesin-f de eski Yenihan ve Sarraf yeni bakkal sokağındaf 2 mükerrer 2, 2 12 yeni 6, 8, 10 numaralı maal dükkân bir hanenin tamamı. Halil Eİ Erenköy Sahrayıcedit mahallesinde Bostancı el-ji yevm Ortacadde sokağında eski 77, 78 yeni 102 numaralı maabahçe bir hanenin tamamı. o Muzafi fer B, Fatma Behiye H. Boğaziçi Arnavutköyün'de Sütçübahçesi sokağın- da eski 24 yeni 20 numaralıbir hanenin tamaml) Dimitri EF, Mm. Marya Fatihte Hocahayrettin mahallesinde Malta 80- kağında * eski 57 mükerrer 57-1 yeni 49, 49-1 mn: marali natamam bir hanenin tamamı, Mehmet Ali B.! 11025 Çırçırda Hacıhasan mahallesinde eski Hacıhasan! yeni Kubbetekkesi sokağında eski 14 yeni 9 nu-fj maralı bir hanenin tamamı, Faika ve Nasibe H.lariğ Avratpazarında Hubyar mahallesinde Hekimoğ- lu Alipaşa sokağında eski 5'yeni 5, 5-1 numarali iki dükkünm tamamı, Emine Hacer H, Çarşıyıkebirde Divrikli sokağında eski 72 yeni 74 numaralı bir dükkânin tamamı Kadri B, (altmış bir)! nde hizaların ederek » bis ren (otuz bir) gün zarfında Sandık sa eylemeleri lüzu mu ilân olunur. mrliğinel ) senei maliyesine ait bir Kn barlnnn nülayaz! nyan j İ arrer olan cözeyi tıbbiye 13'ağus çarşamba ihale lima kas» Tal iste | kılınmak üzre kapalı p olanlar şırtname ve li almak mürae alınma teminatlarm | ine yaurılması den ve alınacık makbuzüe teklifnamelerle birlikte ihale için tayin edilen müddette bir saat komisyonumuza müraça ve tevdi etmeleri ilan olunur. >

Bu sayıdan diğer sayfalar: