28 Ağustos 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

28 Ağustos 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yeni Fır (Başı Birinci sahifede) ja, Kasımpaşa, Samatya, Bakırköy. uraların teşkiljtma memur zâvat mleri şimdilik mektum tutulmakta Fethi B.in beyanâtı Pirka lideri Fethi B. dün de gaze ecileri kabul etmemiş tabriren şu be- anat yollamıştır k Muhterem Yunus Nadi B. in- saf ararken Serbest Cümuriyet Fır- kama bitaben: “insaın o yerde MA“ mı yok mudur?” diye yoruyor. Cevap veriyoruz: Zaten bu fırka biraz : rulmuştur. ve İğne me dar mübcem bir ihtiyaç olduğuna ep bariz dem Ye yus Nadi Beyin sönlüni ianive eden ümhuriyet gar üsbasıdır. ve ni mın başmakalesinde Yunua Nadi B. $. C. Fırkasının kâtibi umu- sisi Nuri Beye atfedilen memürları- imiz hakkımdaki bir fıkrayı diline do- laştırarak uzun, hararetli ve avamfi cibane mütalealarla memurları fırka. muz aleyhine tahrik etmeğe çalışıyor. Halbuki ayni nüshanın üçüncü sayfa- sında gene Nuri Beyin göndermiş o duğu ve meskür fıkranın kendisi tara fından katiyen söylenmemiş bulun- duğunu mücyyit bir tekzipname der- cedilmiştir. Aşilkârdır ki Yunus Nadi B. makalesini yazarken tekzipname- den haberdardı z i Zira makale ve tekzipname ayni günde, ayni nüshanın muhtelif sayfa larında çıkmıştır. Şimdi biz sorüyo- * ssal bunun neresinde? Anlaşılı- yor ki muhterem © arkadaşımız eski insala davet fırka il a ve karş fırkaya hücum için herçibatabat Ve bir bahane aramış. alde- rkadaşımız alda sayor. Bizi istediği yola sürükliyemi- yecektir. Biz söz gürültüleri arasın- da asıl hedefimizi unutamayız. Bu hedefimiz herkesi insafa, temiz iğe ve cüümburiyetin alelümum. talep tiği yüksek hanletlere davetten iba- zettir. Bundan müteessir olanlar bi Tunabilir. Pakat memleket halim mücahedeyi tasvip ettiğine kani bulunduğumuzdan gürültülere «hem vermiyerek yolumuza devam &- eğir.” Dahili nizamname 60 maddeden mürekkep Pırkanın dahili nizamnâmesi kısımdan ve 60 maddeden ibarettir. Birinci kasım umumi esaslardan, incisi duhul şartlarından, üçüncüsü «şkilâttan, dördüncüsü (kongreler vi sekkülünden, altıncısı inzibat ahkâ- edincisi divani haysiyetten de mevadı muvakkateden edir Ağaoğlu Ahmet B. izahat veriyor Nizamname hakkında > Ağaoğle amet B. demiştir ki: K Serbest lâyik Cümhuriyet furka- vn teşkilltr aşağıdan yukarıya doğ ürür ve kuvveti şahıslardan #i- ade teşekküllerde arar. Binaenaleyh bizim teşkilâtımızda umumi müfettiş ve saire gibi teşahhus. | yardimcısı müshildir. Beyoğlu Orman İdaretindeni ka nizamnamesini bitirdi beşincisi Meclis gruplarının te- | | poo zrrmit Salt” meyve tozu 60 sene- denberi mide karaciğer ve barsakların olmakla müştehirdir. Tuzlu kaynar istihzar olunan şekersiz, tuzsuz tabii Eno's meyvelerin ekser havası safiasını cami tatlı ve lezzeti Hâtiltir. Sabah akşam bir kefei İni ber kahve topiği alınır. etmiş ueviyetler yoktur. Faaliyet ve kuvvet fırkamıza men- sup azalar tarafından intihap edilmiş olan heyetlerde teksif edilmiştir. İs- ikameti urumiyesi budur Nizamnameden bazı maddeler Dahili nizamnamenin birinci kıs mr umumi esaslardan bahsetmekte dir. Birinci maddeye göre milli hâki miyet uşulünü kabul etmektedir. İkinci madde Cümhuriyet şartla- rının tetkikat sahasından tahkkuk sahasına indirileceğinden bahsetmek. tedir. Vatandaşların hakların: her türlü halelden korumayı da üçüncü mad- de zihretmektedir. Dördüncü madde mucibince her) nevi hürriyet murakabadan azadedir. Ve halk belediye ve vilâyet idarelerin deki işlerini kendileri © görecektir. Şehreminlerini halk intihap edecek- tir. Beçinci maddede fırkanın, balkın her sahadaki teşebbüslerine yardımcı olacağı zikredilmektedir. Uydurulan bir haber İntihap etrafındaki faaliyetler de- vam etmektedir. Halk fırkası kâtibi umumisi Saffet B. le fırka müfettişi Hakkı Şinasi Paşa dün de © namzet Tistesi üzerinde tetkikat yapmışlardır. Dün bir gazete Hakkı Şinasi paşatım tırka muhtarlarına ahalinin reylerir Halk fırkasına imaleye çalışmaları i- gin bir tamim gönderdiğini ve temin edecekleri beher rey için beşer kuruş verilmesini vadettiğini yazıyordu. Bu çok gülünç ve çocukça iddianın aslı yoktur. Bunu yazan gazete belki in- tihabın da daha yapıldığından haberi yoktur. Muhtarlara filhakika isim başma muayyen bir para veril mesi tasmüldür. Bütün intihaplarda İ olduğu gibi bu intihapta da verilecek tir. Fakat bu para belediye bütçesin İden verilmektedir. Bu da mahallelere asılacak müntahiplerin isimlerini ha- vi defterleri yazmak için verilir. Her tarafta reye iştirak edecek binlerce |#işi vardır ve mubtarlar bu binlerce ismi defter halinde yazmak - içinde iç şüphe yoktur ki el ve göz emek- İ larininin muhabilini almak haklarıdır. Bir tekzip daha MİHALIÇCIK 27 — Serbest Cüml Ğ e dair Mihalıçcıktan da telgraf çekilmiş. olduğunu gazetede gördük. Kaza hal kı ternamen ve sarsılmaz bir iman ve kanaatle Cümhuriyet Hâlk Fırkasına mensup ve merbut olduğundan k fiyeti tekzip eder ve gazetenizle ilâ- nını rica ederiz. Umum Halk nama belediye reisi Yeni iltihak eden meb'uslar Dün Serbest Cümhuriyet Fır kası kâtibi umumisi Nuri B. re- fakatinde yeni fırkaya iltihak jeden Refik İsmail, Niğde meb” usu Galip, Bursa meb'usu Se- nih Beyler olduğu halde Yalo- vaya gitmişlerdir. Mumaileyhin o Cümhuriyet Halk Fırkasından ayrılıp yeni £r“aya iltihak için fırka riyase- tinden müsaade istiyeceklerdir 7 Çe z Bulunduğu mali Kilo ki Cinsi d 405 — Fasülya çubuğu Zekeriya köyde is Kestane mertek Çattalanda 00 Meşe kömür Ağaçlıda 4 Meşe odun Demirel köyde 3 ... Beşiktaşta Mahluz ” ie Me Fındikbda Cins ve mıktarı balâda yanlı deren satılıktır. Talipi in Beşiktaş orman müsndereli emval hazine namins müzaye- idaresine ve ihale günü 7-9-30'da a yalla ."nüteşekki! © orman müzayede komüsyomunu müracantları Raşit Riza ve arkadaşlari o | İş Bankasında tatil Bu akşam 9,45 de Üsküdar falk tiyatrosunda, Cumartesi günü akşamı 9,45de Büyükdere Bülbül Bahçesinde, Nur Baba komedi 4 perde. Yazan: İbairre- iik Amet Nuri B. .— Pertevniyal vaklından Sişli'de İzzer (o paşı sokağında d imanının /, 2, & 8 mw inerolu — dalre pazarlık suretile müğtayededir. a lül 004) tarihin günü şasr 45 e k kat müdüriyefikde perte” idiresinn veya encümene mürâc ürkiye İş Bankasından: Kn Biyiai münasebetile 30/ İ Ağustos 930 Cumartesi günü Ğ bul ve Beyoğlu şubelerimiz kapak bu! unacaktır. NAİM VAPURLARI Izmir Postası Seri, Lüks ve muntazam ADNAN ie Ağustosun 3l inci pazar, da Galara nbumından he- Bi emire ) ve Si gön İzmirden İstanbula hareket eder. Galaa gümrük. karşısında Site Pransez hanında, 9numarada mu mi acantalığına mürecan Telefon Beyoğlur 104 Merkez Acenta; C Bağında; Bayoğlu İ acentesi; | Sirkeci'de Mühi hanı ylnda Telefon fs 24d6 40 İSKENDERİYE sürat postası (Cumhuriyet) vapuru 29 ağustos cuma (öde Galara rihumından kalkarak cumartesi sabahı İzmi: re ve akşamı kal karak pazartesi İskenderiye'ye ak ve çarşamba İskende den © kalkarak İzmire uğrayarak İstanbula gelecektir. Trabzon ikinci postası ( Avkara 7 vaptru 2 ağustos Perşembe akşam Galata rihtı mından kalkarak Zonruldak, İnebol sun. Ünye, Fatsa, Ordu, Ciresun, Trabzon, Rize Hopa'ya gidecek Pazar iskelesile mene , Trabzon, Polathanc, Görele, Giresun, Ordu, Fatsa, Samsun, — Sinop, | İneboluşya uğrayarak gelecektir" Yalova Pilaj ve kaplıcâları için Cuma postaları İzmirden Köprüden: Melik e 00 9 00 (13 15) 21 30 Yalovadan: Se Gy ani 5 1$ 1800 19001945 Yolcuların bilhassa” Plğjlar- dan azami surette istifade sini temin için saat (13,15) de bir posta yapılmışur. Bu posta o könrüden hareketle doğru yalova'ya (15,25) de varır ve Yalova'dan (19,45) de kalkarak köprüye (21,55) de gelir Mudanya postası Mudanya'ya badema Cuma pazar, çarşamba günleri posta yapılacak ve âsat 9 da kak kacaklardır. Bunlardan cuma, Çarşamba postaları mudanya". ya kadar pazar posta da gidiş ve dönüşünde Mudanya'ya uğrayarak Gemliğe gidüp ge- leceki ie NAİM VAPURLARI İzmir -Mersin Lüks ve sürat postası ADANA >, Perşembe Sirkeci nbumindan o hareketle (Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod. rum, Rodos, Fethiye, Antalya Alâiye ve Mersine azimet ve avdet edecektir. Talsllât için Galata, gümrük karşısında, Site Franşez hanında vapuru ağustosun günü akşamı 12 numarada umumi acantalı- gın« müracaat, Telefon Beyoğlu 1041 SADIKZADE > BİRADERLER VAPURLARI KARADENİZ MUNTAZAM * KUKS POSFAŞI Sadıkzade wpurudi ağu bdZar Sirkeci rıhtmından hareketle gulu 1x, İnebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, Giresun, Tra- bzon, Sürmene ve Rize ) Is. kelelerine azimet ve avdet edecektir, İnönü vapuru P'eyini Salı akşamı Sirkeci rıhtımından hareketle Zonguldak" İnebo. lu, Ayancık, Samsun, ordu, Gireson, Trabzon, Sürmene, g «e Rize; ye azimet ve avdet edecektir. Tafsllat için Sirkecide Mey menet b res Kadıköy dalresinde bulunmuş bir keçinin sahibi çıkma dığı takdirde satılaoşğı Hin olunuz. | Müna'asa 15 - Eylül : 080 pazartesi günü & Başı boş İ. İ 30 Ağustosta Sıvas İstasyonu açılma merasimine mahalli hükümeti ve İ milli müesseseleri temsil edecek zevat davet olunmuştur. Gidip gelme dört! gün sürecek bu seyahatta yolcuların mümktn olduğu kadar rahat edebil. | | meleri için yerler tesbit edilmiştir. Gerek trenler ve gerek merasime iştirak tarzı hakkında tanzim edilen program aynen aşağıya yazılmıştır. Davetnameler bilet yerine kaim ola- caktir. Sivas ıslasyonu resmi kusadı programı 1 Resmi küşada iştirak edecek davetlilere mahsus husust Trenler, l (11 üncü katar Tarihi mahalli Hareket Muvasalat 288930 Haydarpaşadan oo 22,45 29 , Ankaraya — 1648 29 , — Ankaradan 19,30 30 , © Kayseriye — 6,05 30 Kayseriden 6,30 - 30 , Sivasa > 15,00 11 inci katar 28.8.930 Haydarpaşadan — 20,00 —r 2, k 16.00 29, Ankaradan 18,10 9 do. Kayseriye iz 448 30 , Kayseriden 5.18 | 40, . Sivasa gr 13.07 1 inci k | 2908930 Ankaradan 16.30 - o, — 3,08 vd, 345 - 30 , Sıvası 1140 2 — Davetliler davetiye varikasında yazılı tren ve vağonlarda kendi- lerine tahsis edilen mahalleri işgal edeceklerdir. | 3 — Davetiye varakaları bilet yerine kaim olduğundan davetliler bun- ları trendeki husust memura gösterecek resmi küşada mahsus madalyonu Jalacaklar göğüslerinin soluna tekacaklardır. Ayrıca birer albüm verilecek- İ tir | 4 — Davetliler 10 gün evvel icabet edeceklerini ve hangi istasyondan trene bineceklerini Devlet Demiryolları Umumi İdaresine lüten bildire ceklerdir. Trendeki yerlerle Srvâs Belediyesi sofrası ona göre tertip ve zar olunacağmdan nihayet 20 Ağustosa kadar bildirmeyen zevat icabet et- memiş addolunacaklardır. 5 — Davetliler seyhatleri esnasında arzu ve emirletini kollarında kır mızı bantlı memuru mahısuslarla talep edeceklerdir. 6 — Sivasa vusulde tren tâkızaterden 50 metre mesafede tevakkul e- decek ve dave: trenden inerek (Tük) karşısmda ihzar edilmiş mevkii | mabsusu alacaklardır. Sira ile ve yalnız. Başvekil Paşa Ha, İ © Sıvas Belediye Reisi, İ © Sıvaslılar narıma bir vatandaş, tarafından nutuklar irat edilecektir. 7 — Nutukların itamında Başvekil Pş. Hz. tarafından. kordele kesi- lerek trenin istâsiyon öbüne girmesi merasimi yapılacaktır. Kördele ve makas Haydarpaşâ Şimendiler Müzesine teslim (edilmek üzre memuru mahsusça muhafaza edilecektir. 8 — Merasimden sonra muvakkat istasiyon binasma girilecek ve bura- da çay takdim olunacaktır. Çaydan sonraki boş zaman zarfında arzu buyu» tan zevat Bıvas şehrini ziyaret edeceklerdir. 9 — Akşam saat 20 de Sıvas belediyesinin davetine iştirak edilecektir. 10 — Ayni günün gece yarısında ilk txen Srvastan hareket edecek ve! diğer iki tren itinererde gösterilen sıra ile takip ederek avdet olunacaktır. 1) — Trenle gelen davetliler dönüşte dahi vagonlarındaki mevkileri ni gidişte olduğu gibi aynen işgal edeceklerdir. 12 — Geceleyin idare memurini ve poz bölüğü ve eftad: ahali istaiyon da sabaha kadar şe»lik yapacaklardır. (11 üncü katar “Yatihi (Mahalli Hareket Muvasalat 31.5930 Sıvastan 24,00 - ki 3ı , ; Kayseriye — 828 | 31 ,, ( Kayseriden 853 — 31, Ankaraya — 20,21 si ,, © Ankaradan 21,33 darpaşaya — 15,25 YARİ (8 inci kurar ” 318.930 Sıvastan 130 — l 3i ,, Kayseriye — 958 31 |, Kayseriden 10,24 - | 31, | Ankaraya 21.51 İ 3i , © Ankaralan 29,53 nn (40930 Haydarpaşadan — 17,30 ! 1 İnci katır 31.89ğ0 Sıvastan 300 — 31 ; © Kayseriye — 11,28 31 ,, Ç Kavsesiden 11,53 31 Ankaraya a1 .. * Seyrüseler edeceklerdir. 13 — 30/8/930 tarihinde bilümum Devlet Demiryolları istasiyonları bayraklarla donatılacaklardır. 14 — Elbise ve şapka serbesttir, 15 — Kırmızı zait işareti konulan katarla teşrif buyurulacaktır. Umumi Müdür Haşiye* Sıvas hattının işletmeğe açılması bayramını tesit ve bu münasebetle Sıvası ziyaret etmek İstiyenlere kolaylık için bir hafta müddetle bütün Dev. let Demiryolları istasiyonlarından Sevasa gidip gelme Yüzde 60 tenzilâtir yolcu tarifesi tatbik edilecektir. ... Eskişehir deposu kömür ve tahliyesi kapalı zarfla münskasaya konmuştur. Münakasa 17-09-9080 çarşamba gin saat 1580 da Ankarada Devlet demiryolları ideresinde yapılacaktır. Mönakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temi. parlarını aynı günde set İşe kadar münekası o kâtipliğina vermeleri lamandır. Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpışada idare oveznelerinden ve Eskişehir İsasyonn (gişelerinden tedarik edebilirler. e e 150 ton gez, 50 ton pis gez ve 40 con benzin kapalı zarfin münakesaya konmuştur. 15,30d4 Ankarada Devlet | darkaşeda idare veznelerinden tedarik edebilirler. Münakasaya iştirak cdeekle in e:klif mektuplerini ve muvakkat | larını ayni günde sast (5 c kadar komisyon kâdpliğine vermeleri İz Tiaipler münakısı şarnamelerini beş lira mukabilinde Ankumda ve Haf darpaşadaki veznelerden tedarik edebilirler. i ... , 40 adet mühendis ve 100 adet amele çadin kapalı zarfla münakasış konmuştur. i Münakasa 13-10-90 pazartesi günü saat (6,30 da Ankarada Deyi Demiryolları idaresinde yapılacakır. Münakasaya iştirek edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat öm) günde sast 16 ya kadar münakasa kâripliğine vermele “Talipter münakaşa çartnamelerini on Hira mekubilinde Ankara ve Hap Gy 400 ton rezidü yağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 17-9. çarşamba günü saat 16 da Ankarada Devler De miryolları İdaresinde yapılacekor. Münakasava iştirak edeceklerin tekli mektüplanm ve muvakkat temi ii günde #aat 1530 a kadar münekası kâtipliğine vermele ç Talipler mürakasa — şerinamelerini on lira mukahilinde o Ankarada » laydarpaşada idari veznelerinden tedarik edebilirler. Kere üeearnn nazarı dikat Devlet demiryolları ve llmanlari umumi idaresinden: Ecnebi memleketlere ihraç edilmek ve Haydarpaşa, Derince İzmit, Mersin istesyonlarına müretlep olmak üzre Devlet demir yollarında nakledilecek kayın (gürgen) kere in tam tarife nd kil ücretletinden *ç 50 si ikramiye olarak iade olunağaktır. & eylül 1930 tarihinden. sonra tatbik olunacak olan bu ikramiye) tarifeden istifade edilmesi . için, kerestenin haric: sevkedilmiş ol duğu, mevrude İstasyununda çesellümünden itibaren azami altı zarlında tevsik edilerek ikramiye talebinde bulunulmalıdır. Pazla tafsilât için İstasyonlarımıza müracaat edilmesi muhteren tüccarlarımızdan rica olunur **» Devlet emir yollarında tenzil 8 Eylül (980 & “nc düşen pazartesi günün saat slırında baş lamak ve 17 eyi . 403) çarşamba gününün saat 24 dünde bit mek üzre on gün müddetle, Devlet demi rının Sıvas İli doğru muvasalaşı bulunan her hangi bir istasyonundan Sivasi gidip dönecek yolculara gidip gelme “bileti almak şattile 25 Ol tenzilat yapılacaktır. Biletletlerin avdet kısmı, yalnız'bu terzilâr müddeti içinde S1 vastan kalkacak katarlar bunların devâmi katarlarda mutebe olduğundan yulcularca gidiş ve dönüş günlerinin ona göre tayii buyrulması lâzımdır : Tafsilât için istasyonlarımıza halkımızdan rica olunur. İli Sünnetçi M.Emin En zor sünnetler katiyen acısız seri yapılır. Beşiktaşta tramvay caddesinde Müzdan Nazif Hanında 1 Nümaradı mms bakara şehremaneinden; Ankara'da inşa edilecek me bahanın (02843 lira bedeli keşifli zebih salonu, kanali- zasyon, dahili su tesisatı, ap- tesaneler, gübre deposu, man dıra, kuyu, su deposu, memu- rin ikametgâhı aksamı yirmi gün müddetle ve kapalı zarf- la münakasaya konulmuştur. Taliplerin yüzde 7,5 teminatı muvakkate akçası ve tekli mektubu ile birlikte 26 ağus- tas 930 salı günü saat on be- şte Encümeni Emanete ve o güne kadar şeraiti fenniyey öğrenmek isteyenlerin Ema net Fen işleri Müdüriyetin: müracaatları. DEFTERDA Satılık mermer taşları müracast buyrülması muhterça / Muhtelif mamul musluk taşı (20 adet » » 5 » Ebahha işleme » 9 pi Bulaşık teknesi » 1 » Musluk ayna taşı » » 1 Yukarıda cins ve miktarı yazılı taşlar peş para ile 31-8-430 tarihinde satılacaktır. al olanların mezkür günde Küçükpazar maliye subesi tahsil memurluğuna müracaatları, © “3 v Defterdarlık kadrosuna alınacak memur hakkında 31 Ağustos 990 tarihine müsadif zar günü icrası mukarrer olan imtihan Da fünun konfrans salonunda yapılacaktır. » At Yarışları 20 Ağustos cuma günü Veli EK de saat 1430'da Trenler, Bahsi müşterek, Büfe vardır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: