7 Eylül 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

7 Eylül 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Muşamba'ar İngiliz muşambaları Kabilitebil muşambalar 14'/, Muşambalar bivertin astarlı 19'/, 177; biçimi kumaşlardan Gabardin pardesüler muflon ile 25 5 - Meşhur Mindelberg marka emperment Gabardin pardesüler Mandelberg pardesüler MİLLİYET 930 Büyük Elbise Fabrikası Ingiliz İli 917, | İ liradan itibaren m İl ” ” ” ON 37), muflon ile “ | 5 29'/, E Trençkotlar İY İyi cins yünlü paltolar13'/, ,,- | begi bini Kostümler Mİ 7) Leri ie kostümler o 18'/, ,, | İst 4 öncü icra memartoğundan: Açık artırma ile paraya çevrile: cek gayrı menkelun ne olduğu: Mas müştemilke Mavramolos çiftö3i Gaya imenkulun bulunduğu mev- mahallesi, «sokağı, m Remeli feneri Demirci kariyesi Mav- ro.nolos çiliği 1,1,5.3. 240 No. lu maa müştemilit çiftlik yerile bir kava tarla Takdir olonan kıymet: 16700 lira cağı yer, gün, saati dairesinde 0-10-900 ie 16 ya kodar ; menkulün açtırma tarihinden iti e ler 4 öncü numarasında için çikti. in fazla mald- 1 Abu rmaya iştrak için yukarda de «ln teminat BİZE aklar sicilile “sabit olmayan ipotekli olacaklar. diğer alükadarların ve irtifak hakkı sahip ierinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını İşbu ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize — bildirmeleri icap eder, Aksi halde bakları tapu sicilile #abit olmuyanlarla sauş bedelinin paylaşmasında hariç kalırlar. .— len günde artırmaya iştirak edenler arorma şartnamesini okumuş İüzwenlü malömatı bunları temsmen Kabul etmiş ad ve tbar ol Üstünde bırakılan . menkulun bedeli zamanında tapu gay vetilmezss gayn menkul ikinci bir arutrna İle sanlır ve bedel farkı ve veshrum kalınan yüzde beş faiz ve Gider zararlar aynca hükme hacet e memuriyetimizee alıci- tl ölünür. Beş numaralı fık- tihakkuk etmek kaydile dıktan sonra gayrı men- geri bırakılıp alci tashhörlerinden r ve teminatta kalkar. rirmanın birinci veya İkinci gayn menkule taallök o! hakka ve satışın tarzına diğer şartlar. Müterakim vergi, asına ve iye, vafal Gearesi müşteriye Yazılın Mavromolos çileliği ve gicmildrı yukarıda gösterilen B-10- 30 tarihinde İşe 4 üncü icra me: uğu odasındı işbu ilân ve gös ilen artırma garınamesi dairesiade saulacağı ilân. olunur. İ sabit olroryanlanlar satış — bedelinin almış İştirak edeni İstanbul düncü İcra memurluğun- Açık artirma ile paraya çevrilecek! gayri menkulün ne olduğu: Samatya da Sancaktar Hayreddin hi. Samat- ya caddesinde maa muştemilât Deka- kin ağa hamam: namile maruf hama- mun tamamı (26000) lira ve o yine Beyoğlunda Tom-Tom M. Gül baba S. 9 No. Apartmanın tamimı keza (26009) Vira kıymetli olup 3zşer hiz- sesi itibarile 17 yer hissesi, Artırmanın yapılacağı, yer. gün saat; İstanbul 4 üncü icra dairesinde 9/10/930 tarihinde saat 14 ilâ 16 ya kadar 1 — İşbu gayri merkilin gartaamesi 27/9 /930 tarihinden itiba ren 930-169 ©. ile İst, 4 üncü | icra dairesinin muayyen numarasındz her kesin göre bilmesi için açıktır. İlân da yarılı olanlardan fazla malümat almalk istiyenler, işbu şartnameye ve 930-169 dosya numarasile memuriye- timize müracaat etmelidir 2 — Artırmaya iştirak için yukar da yazılı kıymetin yüzde yedi temi nat göşterilecektir. 3 — Hakları tapu sicillile sabit ol mıyan ipotekli alacaklılarla diğer a- lâkadarların ve irtifak hakkı sahip. lerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddalarını işbu ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile — bü memuriyetimize bildirilmeleri icap eder aksi halde hakları tapu. sicillile paylaşmasında hariç kalırlar, 4 — Gösterilen günde artırmaya ler artırma şartnamesini okumuş ye lüzumlu malümatı almış bunları temamen kabul itibar olunurlar, yn ayci menkulün bedeli Zi Hülnerse gayri mena ikinci alır ve ir ni elim yüzde beş faiz ve diğer) zararlar ayrıca hükme hacet kalmak sızın mermuriyetimizce alıcıdan Sa) sil olunur, Beş gamârals zn ig Şart tahhakuk etmek kaydile Se bağırıldıktan sonra gayri Men çok arttırmanın üstünde > Şart tahakkuk etmezse arte. b zi birakılıp ale: taahhütlerinden lur ve teminata kalkar: — Artırmanın birinci veya ikin. ci re gayri menkule teallük &den kanuni hakka ve satışın tarsına göre diğer şartla. — | etmiş ad ve | birakılan Müterakim vergi, belediye; vakıf icaresi müşteriye aittir. Yazılan emliklerin karıda gösterilen 9/10/* İstanbul 4 tincü icra memi sında işbu ilân ve gösterilen ar! şartnamesi dairesinde satılacağı sunu. hisseleri yu - (930 tarihinde! uzluğu oda arma ilân Merkez Âcenr Başında; Beyoğlu dcemtesi; Sirk t nostası 8 Ey (Gülcemal vapuru ! pazartesi (o (4,30da Gala ta rhtmından Kalkarak Sahi sabahı İzmir'e varacak ve çağ şamba 14,30 da İzmir'den kal ğ kar perşembe saba orke tur. Trabzon birinci postası ÇREŞİTPAŞA) vapuru 8 eylül Pazartesi 12de Galata nı) mından kalkarak İnebolu, sun, Giresun, T zon, Rizeye gidecek ve dönüşte Sürmene, Trabzon Tirebolu, Giresun Zonguldağu © uğrayarak ge cektir. Hareket günü yük ka bul olunmuz. Ayvalik sür'at postası (Mersin ) vapuru 9 Eylül salı, 17.de Sir kalkarak « Küçükkuyu, Hd ye, Ayvalığ'a üşte mezkör iskel Altünoluğ'a uğrap cektir, Gelibola için yalnız yolcu lınır yük alını Mersin sür'at N OSİası İ CİNEBOLU ) vapuru 10 Eylül çarşamba 01 de Galata rhtımındın. kalkarak Çanakkale İzmir Küllük Fet- biye Finike Antalya Aldiye Metsin'e gidecek ve dönüşte Taş z ya Küllük İzmir'e uğrayarak gelecektir. Çanakkale'de | yalnız » yolcu verilir, yolcu ahnır. e birlikte rak o gele- Aa LLOYD << TRIESTİNO Deri taklidi muh- | elif renklerde Son moda biçimde ve kabili tebdil | Muhtelif renklerde gabardin | | | | | Kauçuk muşambalar Biverlin muşambalar Trençkotlar i Treçkotlar muflon ile | Yünlü paltolar Ayni zamanda erkeklere mahsus gayet şık pardesüler, paltolar, kostümler, ve muşam- mahsus mantolar ve ipekli mütenevvi çeşitleri mevcuttur. | baların müntehap çeşileri ve hanımlara | | İD EREL la Bm SADIKZADE - BİRADERLEK VAPURLARI KARADENİZ MUNTAZAM Umânımızamuvasalatı beklenen Ti YÜNS POSTAYI Vapurlar a ; ar V (SEMİRAMİS) vapuru 2 Eylül Dumlu Pınar Ee ri Y,yoy Akşamı Sirkeci cıh- & Pa e ri P4Zar tnsndan hareketle CPAi.ESTİNA) vapuru 7 fiy (Zonguldak, İrebolu, Ayan pazar ya ve Yunanistan) dan ak, S erdu, Gireson, Yakın; anımizdan hareker |) Tratzom, Slrmene, Rize ve € İĞ Hope > ye azimet ve avdet İğ edecektir. CPALESTİ Taisilât için Sirkecide Me; tesi meaet (em elinda ecertalığı m ve Novo İİ rede yi 14 n RE İL eminiz (DANAJ x | Ai mbs Brendizi, Yene (COSULACI yasinin lüks vaparlarına aktarma edilerek Şimali ika Ilmanlarına girmek için ten zilâh doğru bilet verilir. Her nevi tafsilât için Gölatada mumhape (Lloyd. Trlestins 4 Me CEM GC Karadeniz postasi 2197 vaya. Gala Hİ lk sabık Selânik: Bonmarş Samsun (6'Eğu sındakı yazilimeler iri v Beyoğlir 3400ve yah Çarşamba Karzade “hantadaki 'y #kşamı Sirkecir rıhtimundan müracaat © Edilmesi harekede ( Zonguldak İpe YAVILZAD yas Korfu Fin e, Venedik. ve vapuru 8 Sİ vapuru gi iy, | EA sabah tani saat (0 İ günü #lşamı Sirkesi barun-lasbolu ÜYostası HİLAL Pazartesi aZartesi nbtumadan Zonguldak , s) olarak (Pire, || , ik ve Trieste) ye lu, Evrengene 1 line) Kompan derine azimet ve avdet Yük ve için ve Cenubi Anı yeni handa İnuma Tolu acentasna n scan. Tele delnu İstanbı > VAPURLARI a Yelkenci vapurları amsun, Ordu Gireson, n, Sürmene, ve Rize)ye 3105 Ayvalık » İzmir postası $ Gi hanında kâin acentasına mü taleh ratasr Tel btsnbul 1515 v EA e EMEN vapuru fler Pa zartesi akşamı sair) | İstabul b ce malikeme 17 de Sirkeciden hareketle (eki, | sinden: Galatada kara Müstala paşa ie : © İ sokak (21) numarada Fezayı übbiye m Ve Ayvahk , | deposu wshlbi Yorgi panayotidis elen- Dikili ve İzmir)e azimet ve | dinin alacaklılar ile icrsen aktetiği Çanakkaleye | uğrüyarak avdet | konkordaro evrakı berayı tetkik edecektir mahkercınize disal kılınmış ve 25 Yolcu bileti © vapurda da | P318! 990 perşmbe günlü saat 11 de eğik tetkiki mukateer bulunmuş olduğun- ii dan bu. bapta alikadar Aüres 5 Yemişte Tüviizade | Sev x gelen biraderler telefon İstanbul 2210 yeyin ve Santi mezkhrda mahkemede bazıc bulunmaları lüzümu ilân olunu. Yeni Mevsim yaklasıyor » Bu münasebetle Galatada Karaköyde börekçi fırını ittisalinde büyük mahallebicinin üstünde EKSEL Si OR En mükemmel kumaşlardan en son modaya muvafık ve kusursuz biçimde olarak imal e 'ilmiş zengin ve mütenevvi çeşitlerde müntehap elbiseler muhterem müşterilerinin enzarı istifadelerine arzetmaktedir. ERKEKLERE MAHSUS l HANIMLARA MAHSUS Muşambalar 131/, Muşambalar 14'/, ,, Trençkotlar 171/, ,, ÇOCUKLARA MAHSUS 4'/, 17, 9'/, 13'7, 9'/, muşambaların Toptan fiatına perakende satış ÜSEYRİSEFAİN İl 1 İ | liradan itibaren ” ” ” ” ” Deilel malhaası Bir sene zarfında marbaada teraküm edecek 10 santim en kenar Ve $ santim eninde kırpınu kâğıtları ile meşin parçi yapılan müzayedede k görülmediğinden pazarlık suretile ihale edilmek üze eylül 430 cumartesi günü saat On için 3 eylül 930 urihinde haddi Hiy miizayede müddeti 13 kadar temdit edildiği ilân olunur. Ö GAMER ER > SAR Maarif Vekhletinden: erdin talebe gönderiler; eti hesabına una usulü tahsili için İktisat Vekâleti hesabına: ssancılık için lise mezunlarından 7 Adliye Vekâleti hesabın: Huk rından 2 talebe, Ularita umum müdürlüğü hesabına & Topografya tahsili için ustahğı için de orta ekte devrs mezunlarından (3) telebe. we ortu mektep müdürlük! Talip olanlann evelemirde namizet ları mektep idarelerine müracı: yukta Maarif Zayi makbuz 16 Niten 928 tarihli ve 1940 numerola İstanbul İthelik gümrüğü beyanma: gümrük makbuzu sayi olm nüshal saniyesi di talep ettiğimden hükmü olmadığı iin olunur. Sait Arif ve Salt Ömer müçssesesi İstanbul ikinci ticsret mahkeme- sinden: Müflis Brodoromos Aliciya- dis Efendi iflâs hakkında 27 Eylül 930 Cumartesi tarihinde #kinci içtima akdedileceğinden alscaklıların yevni mezkürda sast İd te İstanbul ikinci ticaret mahkemesi İflâs masasına müracaatlar sıralarını gösterir delte. rin mahkeme kalemine tevdii ilân olunur. ve coğrafya, Fizik * Kimya gidecekler rikiye verilen / fiat bükümet hesabins ecnebi memleketlerde tahsil için aşağıya vir, Riyaziyat mualtimlikleri için dan B, Tedris usulü tahsili için de Stslebe gönderilecektir. yalnız Ankara Gezi Masllim İstanbul üçüncü lers emi ğunda: Bir deyinden doluyr mahcuz furuhtü mukarrer Bebekte üisbetiy kasında altı bin kıye yulaf ve man 13:0930 tarihine müsadif GÖ martesi günü sast 10-11 açık Taliplei mahallinde hazır bulunacek cuna mürecantarı ilân OlUEYE, suretile satılacakur. Müsabakalar 18-20-22 Eylül tarihlerinde Maarif Eminlikleri del de yapılacaktır. erilmek Ozre mezun olduk" müsabıkaya iştirak için #oap eden bitirmiş olanlar da yukunda yazılı müsabaks günlerinde eminliklerine veya Liselede orta mekteplerde | lk mektep Zirast, Kimya, Bahri koşaat, Maden Mühendisliği, O baytarlık ve or. talebe, sili için Ankara ve İstanbal hokuk Fakülteleri mezunla lise mezunlarından ( 2), Uto- maklnş san'at mektepleri ve askert İlseler birine Terbiye şubesi mezunları ile ilk masllim o mekreplerinden | evel çikmş olup en aşağı iki sene tocalığı etmiş olanlardan müsabaka ile aycılu €n çok düre sene Nıfia Vekâleri hesabina ; Se, şol we Köprü mühendisliği için lise mezunlarından 6 talebe | Dr. A. KUTEL Muayenehane ve tedayll labratuvarı, Topçular caddesi 34

Bu sayıdan diğer sayfalar: