18 Eylül 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8

18 Eylül 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ge Ş yerli e ker hastalarına müjde mamulâtı halis ve ç bekieniimediği bir zamanda zengin olmak için: TAYYARE, PİYANGOSU BİLETİNİ 3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEŞRİNİ 1930 DADIR. EVVEL Eüyük Ikramiye 40.000 Emlâk ve eytam bankası umum müdürlüğünden: Satlık Mevkii ve Nevi Niş 4 tikayi armahaı SAN sanlmak mabahçedi çallesinde 5 ve yazık emlâk 1 — Müzede (kapah zarf) 29-0:980 tarihinde Talipler teklif zarfların yevmi mezküra kadar merkürdan birkaç gü Mmüdürlüğnmüze veya yevmi ine tevdi etmelidirler. - Bedefi ihale ilki peşin abe 2.re talip vi bim âri için bir pantalon ve bir ca- tet o 2000-2300 takım k sı kapalr zarf a konulmuş- mak üzre e / 2 - Sartnamenin musaddak mretleri Ankarada Gümrükler Umum Müdürlüğü Levazım mü Mirlüiğtinden, İstanbulda Güm- “ükir! levazim ambarmdan alr- nacaktı Yİ RE Re İstanbulda Sümrük Baş rlüğü O bina- şe « snda gümrükler satın alma ko- © 4 misyonu tarafndan yapılacak- Münakasa 25/Eylül/930 tarihine rastlryan Perşembe gü Mi saat 14 tgdir. da Sait paşa konağı yanında 100No. konak kssrı elvannda arazi arabalık air ve saire 1500 kâgir hane ve ahır usvlü iledir. Ankarada ve diğerleri sekiz senede tesviye edilecektir. * arın şebemize müracaatla bir lira mukabilinde mufassal il Ulum Müdürlüğünden kibise yaptırılacak mrük muhafaza memur | birdenbire ancak Tayyare Piyongo bileli almakla kabildir. Onun ALINIZ. Liradır emlâk Teminat mikdarı 3800 lira ın mahallesinde — Beyoğlu 600 sersiti atiye le müzeyedeye üzere meclisi idaremiz huzurunda Ankarada umum evvel İstenbel veya yedi müsavi taksitte istifa tetmeleri İlzımdır. 5 — Teklif mektupları kanun | daki “ hükümler dairesinde gün | ve saatinden evvel İstanbulda komisyona verilecektir. | 6 — Münakasaya girecekler, | Ticaret Odasında kayıtlı bulun- | duğunu gösterir vesika göste-| recektir. 7 — Her istekli, muhammen bedelin 767,5 u olan 4736 Hiralık | teminatlarile belli saatten evvel | komisyona gelmeleri, | 8 — Kumaş ve elbise örneği İstanbulda Gümrükler Umum müdürlüğü levazim ambarında- dır. İstekliler orada görebilirler | 9 —bBelliolan saatte tutul- ması mutat olan zabıt varakası- nım tanziminden £ sonra hiç bir teklif kabul edilmez. D.D. yolları umum idaresi zat işleri dai- resinden: An üzre alınacak ve 130 An ve atvlyeler dair: da er bir saatçı tir. Tahiplerin sine yaş mület ine Kayseri bata makineleri kontrol saatlerini tamir etmek arada devlet demiryolları umumi idaresinde cer ve Haydarpaşadakilerin dahi müracaatları İlân olunur liraya kadar yevmiye verilecek- Haydarpaşa -İrln kin ara Hapisanei umumisi dahilinde inşa edilmekte olan öcrelerin bazı tadilât dolayısile (11180) lira 75 kuruş) vei inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya kon-| olanların (838) lira 60 kuruşluk teminatı muvakkate © mektubile birlikte yevmi ihale olan?25/9/30 perşefnbe günüsaat 5. beşte vilâyet mektubi odasında müteşekkil komisyona ve şe- © taitini anlamak üzre de Hapishane müdüriyetine müracaatları TÜRK PARS LAMITET. ŞİRKET Sermayesi 20,000 Türk lirası Telefon: Beyoğlu 1819 — Por apartıma Nari ebyaz lâmbaları | Tübes “NEON,, radyo lâmba ve cihazları melâtının imal ve satışı ile iştigal etmek üzre TÜRK PHİLİPS LİMİTED ŞİRKETİ unvanı icarisi tahtnda bir Limited şitketi tesis eylediğimizi engar stlamıza ars ile keşbi şerel eyleriz. Yazıhane ve tecrübe salonu: Beyoğlu İstiklal caddesi 18 numerola Küksembarg ni İ nümerolu dairisi Müdurluğunden : Istanbal Eyii 939 kutusu: Beyoğlu 336 “PHİLIPS, İ Napoli, MİLLİYET E ERE AN. e ARAR; TAR SEYRİSEFAİN Mefket Acenti; Galata köprü Başında; Beyoğlu 2462 Şube acentesi; — Sirkeci'de Mühürdar ade ham altnda Telefon İse 2740 Antalya Postası Anafarta) vapuru 20 eylül pazar 11 de Galata rıhtımından kalkarak İzmir Küllük Bodrum İRados Fethiye Finike Antalyay, gidecek ve dönüşte mezkir iskelelerie biri Andifli Kalkan Dalyan Marmaris Kuş adütı Çanakkale Gelibolu'ya uğrayarak gelecektir. “ Mudanya postası İdare Rıhtımından saat 9,30 da kalkarak Çuma, Çarşamba Mudanya'ya pazar günleri Mu- danyaya © uğrayarak o Gem- liğe gider Yalova Pilaj ve kaplıcaları için Cuma postaları Köprüden: SD SD. SD 800 900 2130 Yalovadan: ŞA $nDn ŞB 5 15 1800 19 00 Bozcaada postası (GELİBOLU) vapuru 20 eylül Gömartesi ; 17 de idare rih- tmından kalkarak Gelibolu Lapseki Çanakkale İmroz Boz adaya gidecek ve dönüşte Çanakkale Lâpseki Geliboluya uğrayarak gelecektir. İSKENDERİYE sürat postası (İzmir) “7.” Eyisi cuma İğde Galata nıhtımından kalkarak cumartesi sabah İzmt te varır ve akşamı İzmirden kal ve gelirler. karak pazartesi İskenderiye'ye varacak ve çarşamba İskende riye'den uğrayarak Istanbulu gelecektir. İskenderyeden akdarma Port sait içinde eşya kabul olunur, Trabzon ikinci postası (Karadeniz ) vapuru 18 Eylül Perşembe akşamı Galata rıhtı- mından kalkarak Zonguldak, İnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, ize Hopa'ya gidecek ve dönüştel Pazar iskelesile Rize, Ol, Str. mene, Trabzon , Polathane , Giresun, Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop, İnebolu'ya uğrayarak | gelecektir, kalkarak İzmire Levazım anbarında teraklim! eden takriben iki bin kilo köhne müceddet tente bezi müzayede ile: sanlacaktır.. Kari ihalesi 25 eylül 1980 tarihinde icra kılınacağından taliplerin ogün saat 16'da levazım müdürlü. güne gelmeleri, ve karpınuları İstanbul - İzmir hattı kah: ve ocağı bir sene müddetle ve het seferi yirmi lira be- delle talibi lasına isteyenlerin sön arttır ma günü olarak tayin edilen 22 eylül 930 tarihinde 16 da levazım müdürlüğüne meleri GOMPAGN.AGENOVE: DI NAVİGAZİONE A vapure CAPO PİNO vapuru Katan, Mesina'dan 15 Eylul Mi de Köstence, üzerindedir. Faz- saat Cenova, gelerek Kalas “METALİX,, Asmalures lâmbaları 'NTALE, memleketler arasında şirketine mü ve İbrail'» gidecektir. ve yolcu için * İN m ve münakalit Türk Anonim dat, Çinili Rıham İlsn “Tele oğlu 1904-1905 vasalt SADIKZADE BIRADERLER VAPURLARI KARADENİZ MUNTAZAM VE LÜKS POSTASI Dumlupınar vapuru. nü 2 eylii Pazar si Sirkeci rıhtımından hareketle (Zonguldak, İnebolu, Ayan cık, Samsun, ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene, Rize ve Hope )ye azimet ve avdet edecektir. Tafsilât için Sirkecide Mey emet hanı altında acentalığın: müracaat, Telefon:istamb'ı! 213: NAİM © VAPURLARI Izmir Postası Seri, Lüks ve muntazam vapuru ADNAN 2linci pazar günü 16da Galata rihtmından ha reketle ( İzmire ) ve Sah yünü İzmirden İstanbula hareket eder Galata gütnrlik karşısında Site Fransex hanında I9numarada Ümü: acantalığına müracas. Telefon 104) mi Beyoğlu İDr HORHORONI| vir Mektex sole sas | PERTEV Müstahzaratı fabrikası Pek NEFİS olan ve eseri san mamulâ- tini o muhterem ehaliye takdim eder: KREM PERTEV Briyantin PERTEV Pertev” diş ma- cunu, Pertev ko- lonyaları, Perte PUDRALARI mmm Yüksek mektepler mübayas komisyonundan: Gazipaşa #6, Hakimiyetimil. liye yatmektepleri talebesi için 700 metre Lâcivert kumaş mü» nakasa ile alıpacakur. İhale Eylülün 27 nci cumar. tesi günü saat 15 de Fındıklıda Güzel sanatler o akademisinde yüksek mektepler mübay. misyonunda yapılacaktır. Talip- ler teminatlafını yüksek mek- tepler mes'ul muhasipliğine tev di ile alacakları makbuzları tek- Hf zarları içinde vermek buriyetindedirler. mö€- Şartname her gün Findıklıda yüksek mektepler mes'ul mu baş li İstanbul ikinci ticaret m sinden Galata'da — Demirel © sokağında Şarapçı Müflis Rişer Jirin imalât. hanesinde bulunan şaraplar 29 eylül 030 pazârtesi ve snı müteakip gün“ lerde sanlacaktır. Talip. olanlana mezkür günlerde saat 10da hazır bulun nlar Hem. Teranbul 5 üncü iri memurluğundak © Bir deynin temini Jetfan için Bahcuz ve parya çevrilmesi mü karter Boyl Rayik markalı kapalı tenezzüh ve Fiut markalı açık te nezzüh otomabiileri $8 eylül 930 tarihinde saat ondan on bire kadar kadıköyünde Modada mahmut Muhtar paşa zevcesi prenses Nimetullah banıtn köşkünde birinci açık arttırma ile sanlacakör. Taliplerin mezkdr günde mahallinde hazır İu'unacak mehiuruns müratastları ilân olunur. keme» | binde tahsile TAZE HASAN GLUTEİ ın terkibi meçhul Gloten ekmekleri yerine geyet nefis ve bilhassa her gün taze olarak istihzar edilen ve teseliğini on gün mubalaşa eden Hasan Givten ekmekleri büyük rağbet | EKMEGİ 25 Kur HASAN ECZA| deposunda Hiç bir mübayaa taahhüdünde bulunmaksızın Beyoğlu İstiklâl caddesi Tokarliyan karşısında 223 mrneroli Luvr mağazalarında satılmakta olan bilcümle Kuponlarda 0/0 30 Onan ni tefrişet | levazımalının müntahap halkı gibi sizde gidip görünüz Kumaşlarda Halı 00 20 müsti lis anavini arda 00 10 “te ozilâtır undan istif, istifade ediniz Yetiştirmek üzre Orman ameliyat mektebi açılmışır. Leyli ve meceanidir. Tai eköyündedir. yt ve kabul başlar vvel 1930 tarihine kadaf ebe ahnacaktir. Fazla talip Kır, iştir devam edecektir il müddeti. üç senedir. İstanbul'da Büy Kayt ve kabul muamelesi ralarında müsabaka Orman ameliyat mektebi kayt ve kabul şartları: ı ? — Taliplerin yaşları 25 ten 3 4 — Talipler değlik havalide | teşekkülâtnmm müsait ve tabip rüporuna malik olucaklardır. 5 kl sakat yürüyüp gezmeğe müstelzim ef'al ve harekâtta 6 mütehammil Talipler eyi ahlaklı Glduklarinı bulunmadığını beyan Zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar hey'eti mazbatasına malik olacaklardır. Mektebe kaydolunan talebe olbaptaki yükan çlmayacaktır. olmadıklarını, arızalı na binmeğe tasdik ve h olduğunu eden noterlikten tasdikli kefalet senedi vereceklerdir, Orman mu alip ola: tarihine kadar İstanbul'da Büyükde: man mektebi rekturlufuna yahut o: müdirleri olmayan yerlerde en b kıta istida ile müracaat etmelidirler, cüzdanı, mektep şehadetnamesi, aş batası DEUTZ Motörlerini tercih “ediniz. | PETROL ve BENZİN ya- ile tabip rapurunu raptetmel re - Bhçeköyünde rman müdürlüklerine, mülkiye Talipler istidalarına 1 şahad iyii iidirler. kan 2 beygirden 15 beygire kadar küçük motörlerimiz | stokundan istifade ediniz. Fiailer rekabet kabul etmez. Şersit uygundur. Katalog meccanen - Türkiye umumi vekili HANS FRANK Deniz - Humboldt Gâlata Karaköy Palâs yanında Devlet Matbaası Mu ve ŞERİKİ makine kann Posta dr Talipler Türkiye cimhuriyeti tabasından alacaktır. Talipler Orta mektep mezunu olacaktır. yerlerde. bünyevi eden bir ve hiç bir günn cezayı mahalli rma tevilkan endis muavini olmak için orman ameliyat mekte orta mektep mezunlari 1 teşrinlevvel 990 yüksek or orman memurlarına bir hüviyet İ Türkiyede en ziyade rağbet gören 13 Eylül 1930 tarihinde müzayedeye vaz'olunan bir senede teraküm edecek meşin parçalarına verilen fiat haddi lâyıkında görülemediğinden 22 Eylül 930 pazartesi günü pazarlıkla müzayedesini, icin olunacağı ilân olunur. k TTO A. leraam müirlağınder. 14-9-930 tarihinde kapalı zarfla münakasası tera kılınan ve plt tekli ettiği Katın gali meyen 4 ve lik 905 boronz telin: pazarlıkla tedariki tek 3 mim ton galvanizli görülm demir ârrür etmiştir. e binaen ihale edil- ve 10 ton 9 — Mezkür malzemenin 23 eylül 4930 tarihine müsa (per şemb ka: komlayonuru, müracamlan. 0 Emvali metruke müdürlüğünden: Salık msi Fenerde Tahta minare B6 yeni: 92 numaralı kârgir hanenin Hazin deli dört taksitte ödenmek Üzre ie 92:9:930 tarihine müsadif pazartesi aktar. Taliplerin aleni müzayede ile satılı mahallesinde Fenerkapı kyir hane 1749 lira bedeli e günü Saat 14te pazarlığı tera kılınacağindan taliplerin mez- kör tarihte pey akçalarını müsteshiben yeni pastanede mübayant #okuğında eski e ait nısıf hissesi, bö- muhammen ünü saa 14 de temdiden 7,50 teminat makbuz Jarile İstanbul Milli emlâk müdüriyeti satış komisyonuna müraca- at eylemel Tahlisiye U. müdürlüğü: İ Fenerişaret gemisi için iki adet “Yahlisiye fılıkasıhın — pazarlıkla ima» ii mukarrerdir. bedeli keşfi cem'an 1980 liradan (İbaret olan mezkör tılkaya sit resimler 20 eyi! 930 tarihine kadar kabul edilerek 24 ey- lül 930 Çarşanba gühü saat 14de aleni pazarlık muamelesi iere kılına ndan bubapta ihtisas vesikasını olan teliplerin gariname ve şe tat) fenniye iistelerini görmek üzere Galatada rihum caddesindeki idarei werkeziyeye müracaatları. v Doktor HAFIZ CEMAL Cumadan masda günle den sonra sazt (14: 16 rde öğle ) da İstan- bul Divanyolünda ( 118 ) nümero- la hususi o kabinesinde kabul eder. Telefon: Istanbul 2389 hastalanın çeşitlerini bütün İstanbul Muşumbalarda 00 5 Müzayede ile satli Eylülün 19 uncu cuma günü sat 10da Beyoğlunda “Taksi Rum Ayi Tryada kilisesi içinde Krisovergi BK upartman 9 numaralı dairesinde bulunsa madem Rozel.yiye sir geyet mi & nefis eşyalar müyayede * ül satılacak. Hakiki İngiliz İİ o... mavundan ji Hu parçadan mürekkep pek mülk mel yemek oda takımı, Lui uslâbunda 5 parçadan mürt güyet zarif akaju yatak oda Gl beyaz Jake gayet güzel asri Yi oda takın, hakiki İngiliz mercii ninden wimul kanape ve kol 125 parçadan mürekkep Limoj PE mefis tabak takimi atik Bakara İĞ me kristal takımları, Maple fi siniri mamulâü som mavundan mul mükemmel vitrin, renkli merden gayet nefis bir kolon, İBİ smulet döner kütüpane, yeşil ve $üir mükemmel perdeler, DÜ model salamandı sobası, kris masası, “Sahibinin Sesi, gramd amerikan wamülân — dölabile; sobalar, İngiliz bronz kare lar, lake dolaplar, “Rozantal, kalı 9 parçadan mürekkep melis çay takım, el işi brode İ biz, Bilardo için Tildişi biyalaf sair eşyal beytiye. Haylı ceğit şambalar. Bir kaç ader mükef halılar. Pey sörenlerden 100 d€ mel mamulatı Lokantacılar cemiyetind. Cemiyetin senelik heyeti west çüma: için ilân edilen günde riyet hasl olmadığından müi 21-9-030 çarşamba günü saat ONU tlik edilmiştir. Cemiyetimize ii yet azanın mezkür santa (Sİ Ankara" Caddesi, Musul ote 3lf Yeni Toka eşritleri rca ol İst. 4 ncü lera Memurluğu Açık artırma ile paraya çevf gayri menkulün ne olduğu: Bö mu havi-iki bap dükkân: sü | hanenin temamı. İ” Gayri menkulün bulunduğu ği İki mahallesi, sokağı, numarası Beyoğlu Çukur cuma m, a me s. ceki 28 No. Takdir olunan kıymet; iki yüz on sekiz 1, Artırmanın yapılacağı, yer, | saat: İat. 4 ncü ira daire 10/930 &. ». 14 ilâ 16 ya kadar i — İşbu gayri menkulün ma şartnamesi 4-10-930 taribin beren 930-168 No. ile İstanbul icra dairesinin muayyen num da herkesin görebilmesi için” İlânda yazılı olanlardan fazla #3 mat almak istiyenler, işbi görü ye ve 930-168 dosya numarı yiz İz müracaat etmeliğii 2 — Artırmıya işi iy vi da yazılı kıymetin yüz “ İ gösterilecektir. 3 — Hakları tapu sicilile e ipotekli alacakbılarla kadarların ve irtifak hakkı nin bu haklarını ve hususile İğ masrafa dair olan iddiaları 4 (ilân tarihinden itibaren yö Jiçinde evrakı münbitelerilâ memuriyetimize bildirilmele! aksi halde hakları ta) ıyanlar satış be: laşmasında hariç kalırlar. 4 — Gösterilen günde artıf İirak edenler artırma şart | okumuş ve lüzumlu malümiti bunları tamamen kabul itibar olunurlar. Üstünde P gâyri menkulün bedeli zam rilmezse gayrimenkül ikinci bf İma ile satılır ve bedel farka V& rum kalınan yüzde beş fas V* sararlar ayrıca hükme hacet sızın memuriyettimizce alı€rd sil olunur. Beş numarali © şart tahakkük etmek kaydi bağrıldıktanı sonra gayrı. çok arttıranın üstünde ei tahakkuk etmezse arttırma #€ kılıp alıcı taahhütlerinden teminat ta kalkar, $ — Artırmanın birinci VeY'ağ olmasına ve gayri menkule gf eden kanuni hakka ve satı 7 göre diğer şartlar. v Müterakim vergi, sali icaresi müşteriye aittir, 1 BEİ da en ziyade 1200 1. talip Sü Artırma 2 ncidir en ziyadâ, iy de bırakılacaktır. anılan gayri menkul gösterilen 16/10/930 tari 4 ncü icra memurluğu © ilân ve gösterilen artırma ie © Mes'ul Müdü

Bu sayıdan diğer sayfalar: