27 Eylül 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5

27 Eylül 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

r İsmet Pş. yeni kabi- |Fethi Beyin tamimi Sl JSS mebkeş öalatadı stanbal rı bro riDĞ Aphazi buliyeti ml n anlari akem: maddesi) icrasını nce d deri il me d erimi Fem arihinei udi  çin istifasını verdiğini yazmak - neyi teşkil edecek (Başı 1 inci sahifede) | Ma) , İ'ctısat için Mustafa Şeref, Möarif için Esat, Nafıa için Ze- kâi Beylerin isimleri vardır. Di - (er taraftan bir o rivaye- te kabinedeki tebeddülât z bu zevat ve makamata rihasır kalacak değildir. Neti şarına (Bugüne) kadar an i takarriir etmiştir. Yarın (Bugün) saat onda fır ka prupu tekrar içtima edecek - tir, Ankara, 26 (Telefonla) — İs met Paşa dün meclis içtima - —a sonra Gazi Hz. ne takdim et & e huru yeni bir hükümet teşkilin de serbest bırakmak ve arka: larmdan bir kısmı istifa etti tadır. Müstafaa kabine yenisinin te- Sekkülüne kadar oOGazi Hz.nin €mrile vekâleten idarei umur ediyor. Gazi Hz. istifayı müteakip Meclis Reisini, sonra fırkalar rü #sasınr"kabul etmiş ve bugünde İstişarelerine devam etmişler nihayet İsmet Paşayı kabineyi teşkile memur O kılmışlardır. İsmet Paşanm yeni kabinenin Programında en mühim esası Mesai ve amele meseleleri teşkil Gdecektir, Mecliste müzakerenin epeyce & Zun süreceği ve hararetli olcağı anlaşılıyor. Söylendiğine göre Fethi Bey kabine programmı o- kuduktan sosa söz alarak tenkidatta bulunacak ve bu mit- dasebetle uzun bir nutuk irat ede Sektir. Fethi Beyin nutkuna İsmet Ps. cevap verecek ve Serbest “irka liderinin tenkitlerini birer direr cerhedecektir. Bundan son “a da münakaşalar olacağından Müzakerenin bir gtinde bitmeme 8i ihtimali çok kuvvetlidir. — —.— Ettıbba odası' (Başı birinci sahifede) Sârattan nürmuneler takdim e- dilmişti. Vekâlet bunların kıy- Weti fenniyesini takdirle bera- ber bir defa da cemiyet tarafın- dan tavsiyesi lâzım geldiği hak kında gönderilen tezkere okun- du ve icabınca hareket edilmesi ararlaştırıldı. Etibba muhadenet cemiyeti ev Velce doktorlara muhtelif şekil! lerde tarhedilen vergilerin usul Süz tarhedildiği hakkında Ma- iye Vekâletine müracaatta bu- anmuştan. Dünkü içtimada bu mesele! Mevzuu bahsolmuş ve Etibba Odası resi Tefvik Salim Paşa Zahat vererek Odanm da bu Meseleyi tetkik etmekte oldu- mu ve teşebbüsatta bulunaca- mı söylemiştir, Bunun üzerine şimdiye kadar iy yapılan — tetkikat osyasınm Odaya gönderilme-| #ine karar verilmiştir. Bundan sonra memleketimi- £€ gelen ecnebi doktorların ya-| cı vaziyette kaldıkları söy- lenildi. Buna mâni olmak ve Memlekete gelen ecnebi doktor larla alâkadar bulunabilmek i- $in Turing klübe müracaatla (Başı birinci sabifede) mamakta ve yeni fırkaya iltihak etmemektedir. Yeni fırkaya kaydedilenleri teşvik için azasından dühuliye İalmadığı için ocakların varidatı İyoktur. Kırtasiye, tamirat, bina ve saire gibi masraflar ocak teş- İkilâtmı yapmağa teşebbils eden- ler tarafndan temin edilmekte - dir. Ali Ulvi Beyin tekzibi Eskişehir, 25 ( Milliyet) — Yarın gazetesinin 23-9-930 tarih li nüshasının ikinci sahifesinde Eskişehir belediye intihabı mü- jemsebezile yazılan ve şahsımı is 'tihdaf eden habereler serapa ya- İlandır. Halk Fırkası karşı tara -| fn müinasebetsiz propagandala - rına karşı sükün ve vakarla mu kabele etmiş olduğu gibi kendim de adam döğdürmeği bir tonoz - zül addederim. Müfterilerin isnadatı ancak kendi ruhlarmdaki gayri sami - mi endişelerinin mahsulüdür. Eskişehir meb'usu Ali Ulvi İ Gelen haberlere göre Adana S.C. Pırkasnın teşkilâtından İbir gün sonra istifalar başla - mıştır. Serbest Cümhuriyet Fırkası Adana ocağmı teşkil eden zevat! tan pamukcu zade Aziz, binbaşı mütekaidi Behzat, Diblân zade| Mehmet Beyler istifa etmiştir. Konya S. C. Fırkasmm mer - kez ocağı başında bulunan Me «| cidiye zade Cevdet Tahir Beyin bu fırkadan istifa ettiği anlaşıl- mıştır, Fırkanın muvaffakıyeti için mevlüt okutmuşlar Biğadiçten yazılıyor: Serbest Cümhuriyet Fırkasının bura şu besini teşkil etmek üzere fırka - nm Balıkesir erkânmdan kundu racı Hasip ve Petrişli Şaban Beyler buraya geldiler ve yeni fırkayr tesis ederek avdet etti - ler. Serbest Cümhuriyet Fırkası Biğadiç ocağı heyeti idaresi ilk iş olarak yeşilli (O camiinde bir mevlüt tertip etmişlerdi. Hacı Hafız Nasuhi ve Biğadiçli kala balık namile maruf hafız Hüse - yin tarafmdan okunan bu mev- lütta Serbest Cümhuriyet Fır - kasmın muvaffakiyeti için ta - zarruatta bulunulmuştur, İstifalar başladı Ayvalık S. C, Fırkası heyeti idare azalarından eczacı Niyazi ve avukat Vacit ve kimyager Hikmet Beyler bugün fırkadan istifa etmişler ve istifanemeleri- ni heyeti idareye vermişlerdir. Serbest fırka İzmir nam- zetlerini tespit etti İzmir, 25 — Serbest fırka beledi- ye namzetlerinin isimlerini kararlaştı dr. İzmir belediyesi için sekiz namzet ayırmıştır. Bunlarm içinde muhtelif mesleklere mensup kimseler bulun )kim ilk dakikada yaptıkları bir nn KE a Dünkü Futbol Maçları (Başı birinei sahifede) O İtutmağa serbest bırakmamağa, — Yaşlıların maçı — bilhesa dikkat ediyorlardı. Bu - Muhtelit-1I1 Ker maçından nun neticesi olarak bütün yük €vvel Galatasarayın eski ve yaş- müdafaamıza binmeğe ve kale- hı futbolcuları, Altınordunun miz sıkışmağa başladı. Fakat jmütekait futbolcularile karşılaş- | Cevat, Kadri, Burhan ve niha - tılar. yet Avninin üstüste kurtarışları Çok eğlenceli ve hattâ zaman tehlikeyi bir milddet için uzak #aman heyecanlı olan bu maça laştırmış oluyordu. Nihayet, çok her iki tarafın yaşlıları da büyük güzel oynıyan 111 Ker sol açağı bir O ehemiyet © veriyorlardı. sıkı bir şutle Macarların golü - Çünkü bundan iki ay evvel yaşlı 'nü yaptı. Biraz sonra da Niyazi takımlar arasmda tertip edilen sakatlaarak sahayı terketti. Ke bir tumuvada Galatasaray, fena mal Şefik sağaçığa, Fenerin mü | bir takımla Altmorduya mağ - dafilerinden Ziya da solaçığa lüp olmuştu. Bu sefer G, 8. ihti geçti. Aksilik, Hücum hattı büs| yarları intikam almak maksadile bütün atıl bir şekil aldı. Devre daha kuvvetli çıkmışlardı. Nete- 1-0 TII Ker lehine bitti. 27 İ İ — İkinci devre — ! Şokla aça İİİ Havre Yap ay, mi Edl | tıkları bir sayıyı ilâve ederek ga İ Seti ki kar deşi ii ayi kü| biyeti aldılar. Altmordu penal- ik Celâl güzel, Daha abe dal kini gi Jap | Kemal solaçığa, Celâl sağaçığa| 2-1 Galip gelen Galatasdray geçtiler. Devrenin sonuna kadar | takımmdaki meşhur yaşlılar şun umumiyetle Macarlar hâkim oy- lardır: nadılar, Fakat en fazla iki müda| Kaleci: Adil Giray (atletizm !fiimizle kaleci Avninin mütevali heyeti reisi) ve mütemadi kurtarışları Macar Müdafiler: Hayati (G. S. pa ların ikinc bir sayısına meydan tenli hokey takımı kaptanı), Se-| vermedi. dat Rıza (Hakem encümeninde futbol heyeti azasından) Muavinler: Mehmet (Müteve li), Kemal Rifat (Akşam spor muharriri), Müçteba Muhacimler: Fazl, Necip (G. 8. birinci takımında 125 defa oy namış oyuncu), Yusuf Ziya (İs tanbul mıntaka reisi) Edip (A- gabey), Ekmel, Yaşlıların bumaçmı görmek fır satını kaçıranlar teessüf etseler yeridir. | — Macarlarla maç — | IH Kerin karşısına çıkan Fe- nerbahçe - Galatasaray takımı var. Mağlüp oluyoruz. Alâeddin karşısındaki muavini kıvırdı. Ka leye doğru akıyor. On saniye! var. Top kliçük Celâle gecti. Ce lâl, maçtarı sonra Zekinin de söy lediği gibi “can havlile,. çektiği sıkı bir şutle topu direklere; çarp | tırarak TTI Kalesinin ağalarına| taktı. Küçük Galatasaraylmın | son saniyelerde yaptığı bu bera- berlik sayısı şiddetli alkışlarla| karşılandı. Akabinde de oyun bit | i. $.G. Bir katil delirdi öşyle teşekkül etmişti: Bir müddet evvel Şişlide Koza ga- Kaleci: Avni sinosunda Kiça isminde bir kadını öl Müdafiler: Kadri, Burhan © |düren Ahmet cinayeti müteakip ya- Muavinler: Cevat, Nihat Re - | kayı ele vermiş, tevkifhaneye takle. gat Muhacimler: Niyazi (Kemal, Celâl), Alâ Zeki, Muzaffer, Ke mal (Celâl, Kemal, Maç başlar başlamaz Macar - larm sert bir tarzda hücuma ge- çişleri bu sefer ne bahasma olur sa olsun galip gelmek hevesle - rini gösteriyordu. Bundan başka Fener maçmdan ders almış olan TI Ker müdafaası her muhaci - adın adın ve adam adam dilmiştir. Ahmet; tevkifhanede cinnet arazı göstermiştir. Tıbbı adlice muayene e dilen Ahmet; lüzum — görülürse mü- Şahede altına alinacaktır. Mersin tapu müdürü Mersin Vilâyeti tapu kadastro mü dürü Salih Beyin görülen lüzum üze rine işten eli çektirilmiş ve hakkında tahkikata başlarmış olduğu haber a- lanmış Köhne Fiat otomobili Tütün inhisar umumi müdürlüğün- den Azapkapısı levazım anbarında mevcut «köhne fint otomobili pazarlık suretile satılacaktır. Teliplerin teminat akçelerile b 4 teşrinievvel 930 cumartesi günü Galata tütün İnhisar emi Yeti umumiyesinde mübayaat komisyonuna müracaat etmeleri m işe ll İzmir namzetleri Cevriye İsmail, Hasene Nalân, Bedia Arif Hanımlar olmak üzere üç kadın, vardır. eee e Çatalca elektirikle ten- vir edilecek Çatalcada Türk sermayedarların. 'dan değirmenci SalimBey şehrin elek! maktadır. r anlaşma vücude getirilmesi karar verildi. Dr. Mehmet Aki Mariyada olduğu gil ista sandıkları denilen sigor- teşkilâtının ne vakit yapıla- “ağını sordu. Verilen izahata nazaran çok a fit olan bu teşkilâtın yalnız dı, Imanyada 20,000,000 âzası var ir, e Uzun müzakerattan sonra “<mleketimizin bu teşkilâta i yerden ziyade ihtiyacı oldu neticesine varılmış ve bu me lenin daha büyük bir içtima- * görüşülmesine karar veri)- Miştir, K. İh Ehli hayvan sergisi gmirde 2 ve 3 Teşrinievvele müsa w Perşembe ve Cuma günleri, Bur- Va Ziraat mektebinde ehli hayva- ME Netiisi açılacaktır. Hayvanat seç Bai Kısrak, Tay, Sığır'ye Koyun etine ayrılmıştır Sergiye iştirak 1.» hayvanlardan birinci, ikinci ve “Küncü gelenlere yarış ve mlah en- 4 eni tarafından 5000 lira ikramiye #i edilecektir trikle tenvirini taahhüt etmiştir. Be- Bey Al, |lediye ile ön dört maddelik bir mu-) Akçeleril. bizye a İkavele yapmıştır. Tesisat oni sene) muna müracat etmeleri sonra belediyeye terkedilecektir. Tarsus civarında esrar engiz bir cinayet Tarsusta ayın yirmisinde feci bir cinayet olmuştur. Tarsusun Ebülbadi köyünde Hü- seyin oğlu Ali Aşir, Kayserli Osman ve Recep namındaki şahıslar toplana rak rakı içmeğe başlarlar. Fakat mev cut rakıları keyfi tamamlamadığın- dan köyden dükkânci Mehmet oğlu Hasan namında birisini rakı getir mek üzere kasabaya gönderirler, A- radan saatler geçtiği halde Hasan avdet etmediği ağaları şüpheye düşü rerek Hüseyini aramağa koyulurlar neticci taharriyatta zavalk Hasanm köyle demir köprü arasında kurşun- ia beynini parçalatarak katledilmiş bir halde görerek hükümete haber verirler. Müstantik, hükümet tabibi jandarma kumandanı mahalli cürme giderek tahkikata başlamışlar ve bu katil meselesinde alâkaları olduğu Zünnedilen ve isimleri yukarıda ya- sılan eşhas tevkif edilmiştir. Tns unun artar 14893 kilo köhne kan çe 1563 çul 6014 ç, ip 683 kınnap Azapkapı anbarında mevcut nevi ve mıkdarı yukarde gösleri- len köhne malzeme ihale tarihinden itibaren nihayet bir hafta zarında kaldırılmak üzre 1 teşrinisvvel 930. çarşamba günü pa- zarlık suretile satılacaktır. Talip Olanların mezkör tarihte teminat beraber Galatada tütün inhisarında mübayaat komisyo. Rize Vilâyetinden: Rize Gümrük binası önündeki idarei hususiyeye ait iskeleye ilâve olunacak 60 metroluk kısmın bedeli keşfi (19040) liradan ret olup inşaatı 5-10-930 pazar gününe kadar kapalı zarf usu. ile münakasaya konulmuş ve o gün saat 16 da ihalesi kararlaş. turılmıştır. Talip olacaklar Şartname sureti musaddakasını alabilir ve | mammmpmmuauuuuuuuıanruzız görebilirler. Münakasaya iştirak edenler teminat evrakını ihalât ka ununun sarahatın« uygun olarak tanzim ve mikamı vilâyete miadı zarfında vermiş olmalıdırlar, ————— e — Kadıköy Elektrik Abonelerine ILÂN Istanbulda Havayızı ve Elektrik ve teşebbüsatı sinaiye Türk snonim şirketi (Satgazel) 29 eyldl pazartesi, 30 eylül salı, 1 teşrinievvel çarşam- ba ve 2 teşrinevval perşembe günleri, Bahariye - Osman - Kuş- dili - Cevizlik » ve Yoğurtçu mahal- lelerini tağdiye eden tevecdirün (safha ie bitaraf arası) 110 dan 220 vole tahvil edileceğini muhterem abohe- lerine #bbar eyler. Bu münasebetle, mezkür mahal. ilerdeki bilcümle tesisann smpul ve muhtelif elektrik cihazları, bir defe ya mahsus olmak üzere, meccanen tebdil edilecektir. Yeni twvetrürle ceteyan itasından itibaren öski ampul, cihazlar ve saire istimal edilmeyecek ve badema kul. anılacak bilcümle yeni elektrik mak- zemesi 230 voltn mahsus olacaktır. Yukarda zikredilen hususlara ri- ayet ve bir cereyan İnkitsına mahal vermemek için memurlurmıza Huy vazife esnasında tesbilâk ibraz buyur- #baları muhterem, eheliden rica olunur. Oyunun bitmesine bir dakika | - İstiklal Kuponlarda, /,3O SEYRİSEFAİN İl Başında; acentesi ; e Mühürdar zade ham alında Telefon İst 2740 Izmir sür'at postası (Gülcemal) yaparu 29 Eylül pazartesi 30 da Gala ta rıhtımından kalkarak Salı sabahı İzmire varır ve çar şamba 14,30 da İzmir'den kal karak perşembe sabahi gelir. Vapurda mükemmel bir orkestra ve cazhant mevcut tur (Trabzon birinci postası (Cumhuriyet) vapura 29 eylül Pazartesi 12de Galata rıht mından kalkarak İnebolu, Sam Sun, Giresun, Trabzon, Rizeye gidecek ve dönüşte Sürmene, Trabzon, Görele, Giresın, Ordu, Ünye, Samsun, İnebolu, Zonguldağı uğrayarak gele cektir. Hareket günü yük ka- bül olunmaz. NAİM VAPURLARI Izmir Postası Seri, Lüks ve muntazam ADNAN 28 inci pazar vapura Eylilün günü 16da Galata rıktımından ba reketle ( İzmire ) ve Sak günü İzmirden İstanbula hareket eder. Galüt “gümrük karşısında Sies Fransez hanında numarada Üme- mi acantılığını mürsesat Telefon Beyoğlu: 104 ALEMDAR ZADELER VAPURLARI Seri, lüks karadeniz postası Millet “ğu” PAZAR günü akşamı saat 18 de Sirkeci rıhtımından hareketle (Zonguldak, İnebolu, Ayancık Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon) Rize ve Hope ) yeazimet ve avdet edecektir Muracaa? mahalli İstan iu Meymenet hanı altındaki yazı faza İstanbl 1154 ane ZADE BİRADERLER VAPURLARI NİZ. MUNTAZAM Gi! KARAT VE LÜKS POSTASI nönü İ m PaZAr Kam Sirkeci rıhtımından hareketle (Zonguldak, İnebolu, Ayau cık, Samsun, ordu, Giresma, Trabzon, Sürmene ve. Rizeye azimet ve &vdet edecektir. Tafsilât için Sirkecide Mey- 'menet hanı altında acantalığın. müracaat, Telefo; tanbul 213. Trabzon lüks postası Sulh Şi Pazartesi günü sast 90'de Sirkeci rıht- mından hareketle ( Zonguldak, İnebolu, Gerze, Samsun , Ordu, Giresun, Görele, Trabzon, Rize, Mapavri, Atina, Hope ) ye azi- met ve ayni iskelelerle Sürme- me, Vakfıkebir ve Fatsaya ug rayarak avdet edecektir. Yük ve yolcu için mahalli müracaat Sirkeci salonu karşı sında Mizan Oğlu Han No 2 Telefon İstanbul 354 Her nevi tefrişat evazımatının Müntahap ve mükemmel çeşitlerini tenzilâtlı caddesinde LUVR MAGAZALARINI ziyarette geç kalmayınız. Bütün mallar fiatlarında kumaşlarda, /2O Et, ekmek ve yaş sebze münakasası; atlarla satın almak için Beyoğ u'nda Tokatlıyan karşısında 223 nume'o'u tenzilât vardır. halılarda, O 3 muşambalarda Vİ Devlet Demiryolları idaresi ilânatı Kütahya - Tavşanlı hattı üzerinde köprü ören istasyon! civarındaki taş ocağından çıkarılacak 6000 M3 balastın Kapal zarila münakasası 13 birinci teşrin pazartesi günü sâat 15 te An karada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. İştirak edecek lerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminadarını âyn gündi saat 14,30 kadar komisyon kâtipliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankaradı Eskişehir ve Haydarpaşadaki idare vezmelerinden tedarik edebilirler «e 170 ton adi ve 55,5 ton İsveç demirinin kapalı zarfla münâ kasası 3 ikinci Teşrin 1930 Pazartesi günü saat 15 te Ankaradi Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak kat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Münakasa kâtip, liğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde An karada ve Haydarpaşada İdare veznelerinden tedarik edebilirler, ... Haydarpaşa gar binasının çatı ile çatı seviyesindeki kârgir ak samın tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakası 15 birinci teşrin çarşamba günü saat 15 de Ankara da Devlet demiryolları İdaresinde yapılacaktır. Manakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarının ayn) günde aast 14,30 a kağar komisyon kâtipliğine vermeleri lâzımdır Talipler münskasa şartnamelerini 40 lira mukabilinda Ankari da ve Haydarpaşadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler. ... Devlet Demiryolları idaresine &it olup aleni müzayede ile cara verileceği gazetelerle ilân edilen Haydarpaşa garındaki büle ve müştemilân ile âyrı olarak icar edilecek iskeledeki köşkün şartna: melerinde üç sene olarak gösterilmiş olan müddeti icarın bir seneye tenzil ve müzayedei aleniye dahi teşrinlevvelin birinci çarşamba gününe talik edilmiştir. Şartnamelerin mevaddı salreşi âynen bakidir. Tealiplerin buna göre mezkür günde Saat on beşte Haydarpaşa işletme müfettişliği dairesine müracaatları lüzumu ilân olunur. .... Haydarpaşa * Ankara hattı üzerinde Derince istayonunda tesis edilmekte olan enjekte fabrikası müştemilâtından fen, idare ve amele binalarının İnşaatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 12 birinciteşrin 930 pazar günü stat 15 te Ankarad devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 1 Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 « kadar komisyon kâripliğine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini (10) lira mukabilinde Anika- rada ve Haydarpaşadaki idare veynelerinden tedarik edebilirler. Die Hatlarımızda kullanılacak olan 200,000 kayın; 40,000 Meşe ve yine 9945 tune meşe makas traverslerinin ayrı ayrı münakasaları, teşrin 930 pazar günü saat 15,30 dan itbare Ankara da Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. z Münakusaya iştirik edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak; kat teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar komisyon kâtipli, gine vermeleri lâzımdır. Talipler bu öç münakasaya alt şartaamelerden her bir müng kasaya alt olanı beşer lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşada İdare veznelerinden çedarik edebilirler. z , Hiç beklenilmediği bir ii zamanda (o birdenbire zengin olmak ancak Tayyare Piyongo bileti almakla kabildir. Onun TUTARI PİYANEOSI BİLETİNİ ALINIZ. 3 ÜNCÜ KEŞİDE 11 TEŞRİNİ EVVEL 1930 DADIR. Büyük ikramiye 40.000 Liradır Nafia fen mektebi mübayaat komisyonundan; Mayıs 931 geyesine kadar mektebe lüzumu olan 8500 kilo et, 3200 kilo ekmek, 7000 adet limon ve 28 kalem yaş sebze 28 eylül 930 pazar günü saat 14 te ibeleleri icra edilmek üze kapal zart usuliyle mlinakasıya konulmuştur. Şartnamesini görmel isdyenlerin her gün Gümüşsuyunda mektep idaresine ve mü makasaya iştirak edeceklerin de teminat akçalarını mücssesn ike sadiye muhasebeciliği veznesine tevdi ettikten Sönra t komisyonumuza müracaatları, yevmi ihalede

Bu sayıdan diğer sayfalar: