27 Eylül 1930 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

27 Eylül 1930 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İsmet Paşa Yeni Kabine Gazi Hz. Ismet Pa şayı yeni kabineyi teşkile memur <imekle kendilerine karşı olan İshale iii kere eğik Şarktan V-A.K.I-T İkinci tertip Hediye kuponu : No. 28 Reisi gelen misafir daha izhar ve teyit citiler Fırka gurupunda dün gece yarısına kadar süren hararetli bir -ictimadan sonra yeni heyeti seçildi z çildi Ankara, 26 saat: 23,30(A.A) — Hariciye, Sıhhıye, Dahiliye vekil- Bir Çin ceneralı şehrimizde “Çin gençliği Gazi Hz.ve Türk inkılâ-# bı karşısında hürmet hissi beslerler, Yesmi tebliğ: Reisicümhur Hz. Cümhuriyet Halh fırkası umumi vekili ve Malatya meb'u- su İsmet Paşayı memur etmiş- lerdir. Yeni kabine Hangi vekiller i değişiyor nkara 26 (Telefon) — Ismet ie kabinesinin teşkili için ar- elin müzakerelerine baş- Söylenilen son rivayetlere göre İsmet Paşa Hz. Ankara, 26 (Telefon) — Gazi Hz. saat 16 da Meclisi teşrif ettiler, Odalarında bir müddet İstirahat ettikten sonra İsmet Paşayı kabul ederek kendisini yeni kabineyi teşkile memur etti, | Aptülkadir Kemali Bey, yeni teşkil leri sureti şudur; Teykilat 7 Pr Hz lerine sa indir Kemali vilâyete verd ğattığı Emel merkezi Adanada olmak Üzere Ahali Cümhuriyet Fırkası, na- mile üçüncü bir fırka teşkil et tiğini ve her iki fırkadan olan bu yeni teşekkül dabilinde kendi etrafında toplanacak arka- | daşlarile çalışacağını; iki fırkanın letlerini ini : wekileri heyelli tesise m rica ederim efen- Reisicümkiz Gazi M. Kemal Ajansın resmi tebiiği Ankara, 26 (A A) — Tebliği resmi; > Reisiciümhur Hz. Meclis Reisicümhur Hz. nin tezkere da yalnız samimi sö; di” Salk üye maal Reisi Kâzım Pş. yi ve Meclis kendi fırkasının ise Hiliyata çi azalarınından bir çok (zevat, | $€€eğini ve şimdilik men, e neztlerine (davetle her birile | Nin 200kişi kadar S dilen ayrı ayrı mudavelei efkârda bu- | 'D$ ve söylemiştir. ” lunmuştur. Reisicümhur Hz. hü. | Aptülkadir Kemali B. küme teşkili hakkındaki karar. | müsaadesini istediği geçeni larını henüz tebliğ buyurmamış- | Kanın tarihçesi epi sir fır. lardır. e Aptülkadir Kemali B. Birinci Muhtelit takım macarlarla (1-1) e berabere kaldı Dünkü maçtan bir intiba / Yazısı vç sayıfamızda 7 icra vekilleri h.yetinin teşkiline | reisi Üçüncü bir fırka leri yerlerinde kalmaktadır. Müdafaaya Hasan ( Trabzon) veya Zekâi (Diyaribekir', Nafia- ya Saraçoğlu Şükrü, Maliyeye Mustafa Abdülhalik, Adliyeye Yusuf Kemal, Maarife Esat (Bur- sa), İktisada Mustafa Şeref (Bur- dur) Beylerin isimleri söylen- mektedir. Kabine beyannamesini ne zaman okuyacak Ankara, 26 (Telefon) — Yeni kabine azası yarın (bugün) vazifelerine başlı- yacaklardır. ekil, öğleden sonra aktedilecek meçjis içtimamda yeni ka- bine azasını meclise arsedecektir. Kabinenin beyannamesini bu pazar tesi okuması muhtemeldir. LANE tarafı, > ine sayfamızda) mı ? ettiği söylenen fırkada gene eski b eaeilerine sadık mıdır ? Aptülladir Kemali B. Büyük Milet Meclisinde Kasto- moni meb'isu, sıfatile bulunmuş ve istiklâl mahkemesi reisliği vazifesini ih etmiştir. Aptülkaör Kemali B. daha Birinci Mill Meclisi hali içtima- da iken ikici grupa iltihak et- mişti İkinci grup Birinci Millet Meclisi azas arasında bir nevi muhalefet İrkam rolünü oynu- yordu. ikinc grup mudafaai bu- ku grubunuşedit hareketle, ve mutedil itham edi- yordu, Aptükadir Kemali B. bu azasndan idi. Ikinci Böük Millet Meclisi intababatınd& Aptülkadir Kemali B. meb'us itihap edilmedi. Bir müddet Acwnada hususi bir mektep açtı, Çiftçilikle meşgul oldu. ve N w gazetesini çıkarmıya a. 924 senes nihayetlerinde Tok söz in İstanbula nakletti. Fethi Beyin iyaseti vekâleti za- vekile karale seddedildi. Bu | duran defter çalındı. (ant taraf 5 inci sayıfada) | manında Tolöz gazetesi heyeti Çin ceneralı Türk gençlerini Çini görmeğe çağırıyor Bir bafta kadar evel şehrimize gelerek Ankaraya geçen Çin jene- rallarından Vang Moa Song, Kolo- İ nel Ceng Kai ve tayyare zabiti Veng Çio evelki gün şehrimize dönmüşlerdir. Çinli zabitlerin bu sabah erkenden tayyare ile Ro- manyaya hareket etmeleri mu- karrerdi. Jenaral Vang Moo Song dün kendisile görüşen bir muharririmize seyahat intibala- rını şu suretle anlatmıştır. -— Haziranda Çinden hareket ettik. İsviçrede Zürih şehrinde to,lanam diometri kongresine Çin murahhası olarak iştirak et- tim. Kongre mesaisini bitirdik- ten sonra Avrupa memleketle- 'rinde bir tetkik seyahatine çıktım. Bu arada Türkiyeye de uğradım. tığı muazzam inkılâplara bütün cihanın-takdir nazarım üzerine celbetmiştir. Bu itibarla Türki- erek yapılan bütün de- Zilleri maballinde tetkik et- mek benim için bir borçtur. Memleketinizi ziyaret ettim. Fakat manlesef pek az bir ze mân kalabildim. Türkiyenin başardığı terakki hamleleri ve büyük teceddüt bareketleri öyle bir iki gün iç'n- Bir intihap dalaveresi mi : Büyükadada defter çalındı Belediye intihabına esas olan def- teri müddetin bitmesine bir saat kala kim Adalar kaymakamı HayriB. Dün Büyük adada dolaşan muharrilerimizden birisinin kula- ğma bir haber fısıldandı: “Iskele başındaki Belediye kulübesinde Kanuni müddetini tamamlamadan çalın- Türkiye son zamanlarda yap- l Çin cenoralı Vang elloo Song İ de tetkik edilebilecek meseleler terin ortada olmadığını, acaba tet- etmek lâzımdır. Ankarayı gör- düm. Büyük bir faaliyetin ve nlz biz Çinlileri “çok alâkadar eden ve memleketimin münevver TAH tarafı $ inci sayıfada) ya ? çaldı ? dığı için intihap gününün uzalık ması lâzım gelecek.,, Yeni ve eski fırkaların faali- yette bulanduğu bir sıralarda; defterin birdenbire ortadan yok olması ber balde ehemmiyetsiz telâkki edilemezdi. Acaba def- ter her hangi bir sebeble asip- mi olmuştu, yoksa siyasi bir ek mi bu işi yapmıştı? Muharririmizin yaptığı tahki- kat bunun çalındığı ihtimalini kuvvetleendirmiştir. Defter ne zaman vok olmuş? Perşembe gürü saat beşte Belediye kulübesinden Kayma- kam Beye açılan bir telefon, def- kik için aldırıp aldırılmadığını baber vermiş ve sormuştur. Kay- makam B, defterin aldırılmadığını söylemiş ve polise bir müzekkere yazarak müsebbiplerinin meyda- na çıkarılmasını bildirmiştir. Polisin tahkikatı Mes'eleye vazıyet eden polis

Bu sayıdan diğer sayfalar: