29 Ekim 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

29 Ekim 1930 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2008 istanbul Yeni posüne de Şişman Yanko Ananiadi $ Mahtumları mağazasında FEVKALÂDE tenzilâtlı Satış devam ediyor. Atide bazı net #latları iş'ar ediyoruz. cadı 3 Safi yün famazi dün ve #por erkek © kumaşları metrosu 450, 500, 600, 6s0, 700, 750, 800 Pardesülük gabardin me- lanjz metrosu ve. ropluk safi yün > kumaşlar TEE Seri gabardin Tül, kaşı düz ve 00, 450, 337 112 300 159 1109 520 Kr. Tamrazi Paholuk spor ve fantazi metrosu 480, 600,720 , » Kusi fötr Tiftik paltoluklar metrosu il 400, 200 750, 880, 1125, 1180, 1250 0904006999099 6 9990009000906 “üne Kuştüyü yastık Ad © bir çök takdirlere mazhar olan Istanbul'da Çak- daki Kuş tüyü fabrikasında kilosu 195 kuruştan hazır yasdık şilte yorgan kuş tüylerine mahsus çok ucuz fini sarılmaktadır Mabig Fötr şapkalar » kadife govsesevuue sik Kümuşların enes cümle ISTANBUL VİLAYETİ DEFTERDARLIK iLÂNLARI Beyoğlu malmüdürlüğünden: Satılık ev: No: 4 Topçubaşı çıkmaz sokak Yazıcı mahallesi Galatasaray. Birinci kat taş- lık bir oda bir mutbak bir aydınlık mahalli ir kuyu ve merdivenaltı ikinci kat iki oda br sofa bir helâ bir daraça üçüncü kat iki oda bir sofa bir kömürlük tahmin edilen kıymeti defaten verilmek şartile (1500) liradır. (R) Kiralık depo No. 19 Yenişehirli sokak be- yazıt mahallesi tophane: icar müddeti bir se- u tahmin edilen senelik kirası (264) lira- ir, Kiralık ev: No. 6 Kireçhane sokak kuru çeşme iki katta 8 oda bir sofa bir kömürlük bir odunluk iki helâ ve bağçede harap bir mutbak bir hamam icar müddeti bir senedir. tahmin edilen senelik kirası (240) liradır. (R) Kiralık harap köşk: No 1/4 Kireçhane s0- kak Kuru çeşmo iki katta 2 oda mutbak helâ taşlık ve sofayı müştemildir icar müddeti bir üne tahmin edilen senelik kirası ( 72) lira- ir, Kiralık bahçe: No. 2 Kireçhane sokak Kuru çeşme 22 dönümden ibaret bulunan bu bağ- çede 104 adet muhtelif cins ağaç vardır tah- min edilen senelik kirası ( 60 ) liradır. Kira müddeti bir senedir. (R) Balâda yazılı haneler ile bağçenin satış ve iralamak muameleleri pazarlık ile 29-10-930 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de Beyoğlu malmüdürlüğünde yapılacaktır. *.. Kartal Malmüdürl lüğünden: Meski Cinsi No. su Miktar rm Pendik caddesi — Tarla 19.16 2 Balâda mevkii ve cinsi muharrer hir kıt'a tarlanın mülkiyeti 27-10-930 tarihinden itiha- ren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış- tır. Verilen bedel haddi lâyıkında görü takdirde 16-11-930 tarihine müsadif pazar günü saat 15 ten 16 ya kadar Kartal malmü Muhamm:n bedeli lira dürlüğünde alım ve satım komisyonunca aleni | Surette müzayedesi icra kılınacağından talip- lerin yevmi mezkürda teminat makpuzlarile “Komisyona müracaatları ilân olvnur. Üslişelr Sazova Tohumla mrtüğder Eskişehire dört kilometro mesafede sazova mevkiinde (21337) lira (83) kuruş bedeli keşifli Laboratuar binasının inşası 20 teşrinevel 930 tarihinden itibaren ( 25 ) gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Proje, Ke- $if ve şeraiti görmek isteyenler müessese mü- dürlüğüne veya belediye mimarına müracaat edebilirler. 13 teşrinisani 930 perşembe günü saat (15)de kişehir ziraat müdürlüğünde müteşekkil inşaat yo tarafından ihalesi icra kılınacağından ipleri yevmi mezkürdaki saâte kadar yel re ilân olunur. z izlirap çekiyor musunuz? Ağrı hiss:tiiğiniz yerde hemen oLUAN'Ş LANIMENI koyunuz; hemen ağrınızı teskin eder. Kanın deveranını ihya, iltehabı tenkis ve ağrıyı izale eder Taklitlerinden sakınınız! Enik ve Eytam Bankası Umum Müdürlüğünden: balılık arsa Bankamıza ait cmlâkten İstanbulda Ahırkapıda Seyit Hasan mahallesinde Meydan sokağında atik 42 cedit “28, 36, 36/1, 30, 34 numarada oda ve dükkânı müştemil takriben 188$ metro murabbaında arsı peşin para ile satııkur Müzayede kapalı zarf (usulü iledir. İhale 10 Teşrinisani 030 tarihine müsadif pazartesi günü saat onaluda Ankarada Bankamız İdare Meclisinde icra edilecektir. Tehminat mikdan 400 liradır. Arzu edenler İstanbul ve İzmir Şubelerimize veya Ankara Umum Müdürlük Emlâk idaresine müracaatla mufassal şartnamemizi mü- talâa edebilirler. Müzayedeye iştirik halinde bu şartnamenin bir müshasım imza- ları altında teklif ve teminat mektupları ile birlikte umum müdür- lüğe gönderirler. Teklif mektupları ihale gününe yetişmek üzere postaya taahhütlü olarak verilmelidir Tamirat münakasası İstanbul Ziraal mektebi müdüriyelinden: Bedeli keşli (9085) lira 15 kuruştan ibaret bulunan Halkalıda kâin İstanbul, ziraat mektebi binasının tamiratı olbaptaki keşif ve şartnamesi mucibince 10 teşrinisani 930 tarihine müsadif am- ba günü saat (4 de ihale edilmek üzre kapalı zarf wsulile aliplerin çeraiti anlamak için her gün Def- ikusadiye mübayast komisyonu ki- müna kasaya vazedilmigtir. terdarlık binasında müessesatı tabatine ve münakasaya Iştirak içinde yevmi ihalede Komisyona müracaatlar". Deniz tevazım satınal Komisyonundan: 20,000 kilo Pirinç: 6-11-030 perşembe günü saat 10 da ihale edilecek 14,500 kilo Sabun: 6:11.030 o — edilecek Deniz levazım ambarı ihtiyacı için lüzumu olan iki kalem er zak hizalarında gösterilen 6 teşrinisani 990 terihine*tasadüf eden perşembe günü saat 10 ve (4 de kapalı zarf usulile teklif edile cek: fiatlar muvalık görüldüğü takdirde ihale edilecetlerinden şart Damesini görmek isteyenlerin her gün Ve itasına tip bulunanlar rin da yevmi ihale gün ve staunda Kasımpaşıda deniz Levazım satınalma komisyonunu müracaatları knk, sdeyad ve erzak münakasesı Deniz ticaret mektebi mübayaat komisyonu riyasetinden: 14 de ihale 12500 kilo ekmek ve 6000 kilo koy kilo sadeyağ ve 37 n ve sığır eti ve 1500 Kalem muhtelif. erzak 13-11-930 tarihine müsadif perşembe gül 1 yari usulile ayrı rini anlamak iizere Ortak stat enüçte İ lera edilmek i Tali desinde kin mektebe iktisadi müesse akkate ve İkanınu teklif mektupları ile komsiyonu mahsu- yn konulmüstu ve münakusıya işi eklerin İstanbu ler Muhasebeciliğine tevdi sedeçi teminatı w wnda terif edilen şekilde ihzar edilmi aau mezkârda mektepte müteşekkil suna mürcaatları, yeyvm. ve ma komisyonundan: 15,000 metre elbiselik beyaz keten kirpas 183 teşrinisani 030 perşembe yünü saa edilecektir Deniz dikim işleri ambarı ihtiyacı için yukarıda yazılı on buş bin metre elbiselik beyaz kete kirpas 13 teşrinisani 930 tari- hine tesadüf eden perşembe günü saat onda kapalı zarfla ihale | edileceğinden şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve itası- İma talip bulunanların yevmi ihale gün ve sastında Kasımpaşada | deniz levazım satınalma komisyonuna müracaatliri. Sakık Kelepir 7400 vole ve 500 kilowat kudretinde aitemarörle, 600 beygir buharla müteharrik makinaya merbut, takriben 75 ton sikletinde, geye eyi bir halde | ve bir müddet Sofya gebrinin temviretnda istimal edilmiş bulunan Dir adet İ mas teferreat elektrik mavellidi satılıktır. Müracaat N. Dimitrok “Sredna LİNE e KM No. 30 Sofa İstanbul Gümrükleri Baş müdürlüğünden: Baş Müdürlük binasile İstanbul İthalât ve Ticareti Dahiliye Gümrüklerinin işgal ettikleri kaşın ve yolcu salonu dahilinde badana, boya ve str tamiratı alen! müuakasa suretile yaprınlacakur. Diplomalı. mimer ve mühendis olmas Jâzamgelen talipler bu baptaki şartnameye ıcüla hasıl ederek münakasanm. yapılacağı B8-1f-030 Cumartesi - günü saat 14 te yesaiki meka li — Bas Müdürlükteki komsiyona Deniz levazım satınal- Dolca Kohler etiketleri büyük müsabakasının 28 Teş- rinieyvel 930 tarihindo icra kılınan keşidesin- de kazanan numerOla- rın listesidir. 3051 11508 759 17750 42931 — 1032 3040 2671 1207 1950 19632 45861 2007 14903 11748 15359 7015 14016 17506 15930 13423 7480 45142 15919 Dr. H. ŞİNASİ Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. Pul meraklılarına "Türk palları için ler şimdiden reslerni bildirsi Ur. AN ON Pul Meş ik Sandıl Bedesteni, Rakıya kıymet veren yalnız rayiha velez- zelil değ!!, kimyevi terkibinin safiyetidir © Rayiha ve nefis ve kimyevi ter- kibi en temizrakıdır Dr.HORHORONİ Beyoğlr Mektep sokak No, 35 muayene sabahtan o akşıma kadar Dr. A. KUTIEL Cilt ve efrenci hastalıklar teda- vihanesi, Karaköy Topçular cad- desi 34, ZIYKI SADIR (Tık nefes, asm ) ve ber meyi Remington PORTATiF-RENKLİ Portatil makinenizin hafif olmasını İstiyorsanız 1 REMİNGTON PORTATİL al makinesini alınız. En hafif makinedir. Makinenizin imaliyesi sağlâm olmasını istiyorsanız: Bütün seyyah ve keşşafların, mühabirlerin, mühendislerin veya dünyanın bütün akılı muharrirlerin yaptıkları gibi Reming- ton portatif makinesini satın alınız. 4 Makinenizin güzel olmasını İstiyorsanız 6 renk üzerine yeni portatif Remington koleksiyonunu görünüz. idaresi ilânatı Fevzipasa . Malatya karı güzergâhında itiba en Hamzalar, Ozan istasyonundan Tahtaköprü, Kadılı ve Viranşehir istasyonları 1 teşrinsani 930 tarihinden itibaren yolcu ve eşya münakalârına açılacaktır. j Fevzipaşıdan Viranşehire haftada Sdefa pazar, salı, cuma gün leri ve Viranşehirden Fevzipaşaya cumartesi, pazartesi ve çarşam- ba günleri birer muhtelit katar seyriisefer edecektir. j Viranşehirden çarşamba günü hareket eden katar Haydarpaşa: da Toros sür'at katarile, pazartesi günü hareket eden katar Ada. | » Nuseybin hattı yolcu katarile ve cumartesi günü hareket eden İ” kal da keza Fevzipaşada hattı mezk yevmt muhtelit kata. | tile buluşacaklardır. 2 Fevzipaşadari Viranşehire cuma günü hareket eden katâr Fev- zipaşada Toros sürat katarilepazar günü hareket eden Katar | Adana - Nuseybin hattı yolen katirile ve salı günü hareket eden | katar da keza Vevzipaşıda hata mezkürun yevmi muhtelit katar tile buluşacaklardır, Fevzipaşa ve Viranşehirden hareket ve muvasalat saatları ber veçhl atidir; Hareket : 6 — Muvasalat: 16, 27 Viranşehir Hareket : 10, 46 Vevzipaşa Muvasalat: 21, — j Daha fazla malümat almak için Istâsyonlarımıza müracaat Gül mesi ilân olunur. Fevzipaşa Viranşehir ... 40 ton karpit kapalı zarf münakasıya konmuştur. Münakasa 26-11-930 tarihinde çarşamba günü saat (5 de An- 1 karada devlet demiryolları Idaresinde yapılacaktır. i klerin teklif mektuplarını ve muvakiaği saat 14,30 a kadar münakasa komisyonü Ül eri lzımdır. ni beş lira mukabilinde Ankarada idare veznelerinden tedarik edebilirler. li in 5000 Tira tahs teferrüat, altısı, b satı mukabilinde biri heyeti teftişiyeye mahsus fenniyeye mahsus teferrüntsiz müstarli, O 60-73 adet te mahruti çadır kapalı zart usulile münakâsaya kon” muştur. Bezi (empremebi olacaktır. Mil şersite mutabık bul Telipler heyet telt cüm caktır j çadırı için katalogların tetkik ederek izah ederek kabul olunan şekil müma- Çiğ ne ittihaz edilecektir. Mahrutf ve heyeti fenniye çadırları şartna" Kr aynı bulunacaktır. ni ihale (6 T. meni daimi vil ni daimiye irae ve sani 930 pazar günü saat on beşte encü ettedir. Münakasaya iştirak edecekler ihale anm- 1 dan evvel 400 liralık banka teminat mektuplarile birlikte teklif © varakalarınm münakasa kanunu dairesinde encümeni daimi ilde vdi etmeleri ve şartnameyi tetkik için Ankara ve yet riyasetine i mdisliğine müracaatları ilân olunur, ği Gümrükler umum müdürlüğünden; | Türk ve gümrük bayrak: ları yaptırılacaktır 1 — Gümrükler ihtiyacı için 600 tane “Türk ve gümrük bay râğı yaptırılması açık kırdırmaya konulmuştur. 2 — Şartnamenin tasdikli sureleri Ankarada, gümrükler leva zum müdürlüğünden, İstanbulda Gümrükler umumi levazım ambar rından alınacakar. ii 3 — Kırdırma Istanbulda gümrük baş müdürlüğü binssinda i kurulacak satın alma komisyunu tarafından Yapılacaktır. A 4 — Kırdırma: 10 teşrinisani 930 tarihine raslıyan Pazartesi günü sat 14 tedir. $ — Her istekli, biçilmiş bedelin X 7,5 olan 375 liralık img vakkat güvenme “teminat, larile belli saatten evvel komisyona” gelmeleri, a .6— Örnekler: Istanbulda gümrükler umum |

Bu sayıdan diğer sayfalar: