24 Kasım 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

24 Kasım 1930 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MİLLİYET PAZARTESİ 2 TEŞRİNİS Ayi za 20 rfan siyasetimiz nereye gidiyor? Vilâyette ol parası sıl sarfolunacak? Şehir yollarına da sarfolunabilir mi ? v1 parasının kısmen beledi- İ* İstanbul dahilindeki yol- da sarfedileceğine dair bir X intişar etmiştir. Bu hu- bir muharririmiz şu tahki Yapmıştır. ol patasmın münhasıran yollarma tahsisi kanun mdandır. Bunun haricin- et etmek ne vilâyet ve * belediyenin salâhiyeti da- edir. k vilâyetle belediye ara- pi müşterek bazı yollar var- yol parası bunlar için sar bilir, mbul vilâyeti umumi mec- rafından yapılacak yeni €- ütçede bu mesele nazarı alınacaktır. en yeni tevhit kanunu tin belediyeye muavene- ihtiva etmektedir. p ederse vilâyetin hususi im bir kısmı iyeye verilmek şartı ile bu İşler için karşrirk temin e- olacaktır. Yeni fidanlıklar ray içindeki bostanlar, fi- tesis edilmek üzere Vilâ- #raat midürlüğüne devro- ştur. Ancak bunlar Ma- tarafından evvelce kiraya Miş olduğu için tahliye ta- ında bostan kiracılari Protesto etmişlerdir. kafat komisyonları İüsakkafar tahrir komisyo- tasından bir kısmı daha gel . Tahrire on beş güne ka- apudaki evrak müdiriyeti mahzenin bugün Ankaraya başlanacaktır. *rgiden kaçan iki fabrika İisrdariık, ham mevaddı müşta- nde işliyen iki kaçak fabrika bun m çıkarmıştır. susta şu malümatı aldık: İten iptidet bir halde gelen | müştaileden kesafeti 460 tan mlarının kilosundan bir ku- mele vergisi alınır. İşlenmiş hdan da sekiz almır. Bu su- #nmeden getirilerek burada a işlenenler de ayrıca mua- gisine tabidir. irdarlığın meydana çıkardığı İabrika, muamele vergisi ver ilkelleftir. Tahkikata devam dır hdi ne yapılacak? “a sulhünden sonra pasa- Avrupaya gitmiş olanla- Mlekete avdet için bif & verilmişti. Bu suretle #lenlerin firariaddedilme #mval ve emlâkine vazı- iyeceği alâkadarlara #lilmiştir. Bu mühim ka- Şol kimseleri alâkadar dir, Emvali metrüke Yetiicap eden tertibatı âğıthane köyü “tane köyünün şehir hu “hiline alınması üzerine bir kısmı Fatih, bir kıs- Beyoğlu kaymakamlığı tdilecektir, Köylüler, bu Mesken ve mer'a itibarile barçalanmasını mucip 0- binaenaleyh şehir hu- iricinde köy kanununun *dilmesini rica etmişler Müracaat hüsnü telâkki İtir. Yakında şehir mecli hususta nihai karar tir, , İ san'atler birliği Sl san'atler birliği, her *ilmesi mutat olan müsa ie bu perşembeden iti- işlıyacaktır. igin tiyatro şubesi e Hüseyin Rahmi B. İtalar hazırlamıştır. Müsamere bir İk biyes hazırlamıştır. İlk ans verecektir. Musiki 9 gün için müntahap i Mektepler Maarif ” vekâletinin| beyanat ve izahatı Mekteplerde en çok neye ehemmiyet veriliyor? Maarif vekili Esat Bey Maari fe ait muhtelif mevzular hakkın da şu beyanatta bulunmuştur : — Talebesini muntazam ve mü tekâmil bir faaliyete sevkede-| cek suretie içtimai hayatını tan zim etmiş ve manevi havasında vazife perverlik, intizam, inzi- bat, fazilet ve milliyet ruhunu yaşatmağa muvaffak olmuş bir mektepte mükâfata da mücaza- ta da nadir olarak müracsat €- dileceği fikrindeyim, Maamafih mükâfat ancak vazifesi fevkin- de iş görenlere verilebili: Büyük rehberimiz Gazi Hz. Ankara muallimler birliği u mumi o kongresinde irat bu- yurdukları (o hutuklarındaki: “Tehdit esasma müstenit ahlâk bir fazilet olmaktan başka mada da şayan değildir, Söz- İleri mücazat hakkındaki talimat namelerimizin takip ettiği esas kı bir prensiptir. Kusur ve hata ları olanları tecziyeden evvel o kusur ve hataları ameli usuller- le tashihe ve ıslaha çalışmak ve İtecziye mecburiyeti halinde an! cak talimatnameler ahkâmı tatbik etmek miüttehaz usul ikti zasmadır. — Köy mekteplerimizde ted- risatı köy hayatıma intibak ettir mek gayesile tertip edilmiş ame Yi ve nazari dersleri havi prog- ramımız vardır. Üç senedenberi İ tatbik edilmekte olan bu prog- İramda köy mekteplerimizin ga- yeleri ve hedefleri etraflıca izah edilmiştir. —Heryerde muallimler birli | gini mesleki ve terbiyevi gaye- lerini inkişaf ettirecek canlı ve meslekdaşlar için cazip (birer teşkilât halinde yaşamalarını €- limden geldiği kadar teşvik et- mek azmındeyim. — Dil encümeni faaliyetine devam ediyor. Encümen azasm- dan birinin hazırladığı gramer 800 sahifelik kitap halindedir, ve basılmaktadır. Fransızca Türkçe lügatte basılıyor. Heyet ilim ıstılahları hakkında broşür ler de çıkarmak üzeredir. — Memlekette sahne san'at- kârlarmı teşvik etmek isteriz. Bu sene İstanbulda belediyenin açtığı tiyatro mektebine yar- dım ettik. Terbiyevi filimlerden memleketin geniş bir tarzda is tifade etmesi emelimizdir.,, Hırsız çetesi Kel Hasanın bohçasında! Hiyanet Silâh kaçıranların cürmü bukadar ağır Askeri mühürleri taklit etmişler 2000 kadar tabancayı ciheti askeriyeye ait olduğu iddiasını muhtevi sahte beyannamelerle gümrükten kaçırarak şehrimize çikarirken yakalanan kaçakçi- lar şebekesi hakkındaki tahki- kat yeni bir safhaya girdi. Bu kaçakçılığın ilk defa değil- senelerdenberi | yapıldığı anlaşılmış ve bu muazzam sui istimalin vasi tertibatının tama- mile meydana çıkarılması için tahkikatın tamiki, (hazinenin binlerce lira zararını mucip olan bu gizli işlerin nasıl yapıldığı nun esaslı surette tespiti tekar- rür etmiş, hey'eti tahkikiye tev- si olunmuştur. Yalnız son kaçakçılık dola- yisile müsadere olunan brovnik sistemindeki tabancaların kıy- meti 40,000 lirayı mütecaviz- dir. Bunların sahiplerinden ayrı- ca cezaen alınacak gümrük res- mi de 10,000 liraya yakmadır. Silâhlar, ciheti askeriyeye elverişli olmadığı takdirde rüsu mat idaresince satılığa çıkarıla- caktır, Maznunlarm ciheti aske riye damgasmı taklit ettikleri sabit olduğundan cürümleri hi- yaneti vataniye derecesinde ad dolunmaktadır. Mevkuf ve gayri mevkuf bü- tün maznunlar yakında mahke- meye sevkedileceklerdir. Rüsumat idaresi, bilhassa i- leride bugibi yolsuzluklara me- ydan vermemek için (o alınacak tedabiri de, vak'anın tarzı cere- pit etmektedir. Ma Terkos mukavelesi Feshedilecek mi? Anka- radaki vaziyet nedir? Ankara, 23 — Terkos şirketi tesisatının satın alımması için dört aylık bir zaman kalmıştır. Tesisat bu müddet içinde sa- tın alınmadığı takdirde muka- vele mucibince imtiyaz müdde- ti tecdit edilmiş olacaktır. Şirket imtiyazının (o tecdidi şartlarile yangın musluklarını artırmak; ve terşih havuzlarını ıslah etmek gibi yeni birçok va- atler de bulunmaktadır. Mukavelenin feshi için birçok sebepler vardır. Bu sebeplerin ne vardı ? Topkapı maltepesinde bir hafta! & br üst üste devam eden ve mez kür köy sakinlerin- den tapu ve kadastro tasarruf heyeti aza-| sından Şerif ve yüz-! aşı Şefik Beylerle Hacı babanın ve Kon yah Aptullah Beyin, Kayserili > Mustafa) Efendinin ve sair bir kaç kişinin köşkleri- ni soyarak bunlardan (1500) Hiralık kadar ışya çalındığını ve mezkür köyün taras Zincirli Ali sut altma almarak tahkikat yapıldığını, bu soygunculu- ğu yapanlardan meşhur sabıkalılar. dan Çatalcalı çolak kel Hasan ile Zin-| cirli Ali ve rüfekası olduğunu yar- mıştık. Ali tutulmuş, kel Hasan aran maktadır. Bu hususta yaptığımız tahkikata göre bundan bir hafta evel çolak kel Hasan Tavukpazarında kahveci ve hancı Yusufa gelmiş ve kendisinden istemiş. Yusuf buna mu- Fakat paranın © bir bafta da geçtiği halde verilmediğini gören Yumuf kel Haşan: tazyik etmiş ve kel Hasan da bir bohça derunum-| da olmak üzere bazı ufak tefek'eşya- yı rehin olmak üzere bırakmıştır. Söylendiğine göre bu eşyanın mes: ruk olduğundan haberdar olmıyan Yusufta bunları güya Zincirli Aliye vererek sattırmak istemiştir. Zincirli Alinin derdest edildiği zaman gerek banda ve gerekse hanesinde yapılan taharriyat neticesinde Şerif ve Sefik Bey'»re ait eşyanm bir kısmı bulun- muştur, Bunun üzerine dün de hancı Yusuf zabıta tarafından tevkif oluna rak jandarmaya teslim olunmuştur. Çolak kel Hasan ve rüfekası Maltepe, AÂvazköy, Litros, Soğanlı, Viran- bostan, İkitelli ve o civardaki köy. leri de soyduğu söylenmektedir. Çolak kel Hasanı dün Galata teraf lermd görenler vardır i başında mukavelenin 1 nci mad desi gelmektedir. Bu maddede şirketin şehre kabili şürp su ge- tireceği yazılıdır. Şimdiye ka- dar mütcaddit tahlil raporları bu suyu gayri kabili şürp gös termiştir; terşih havuzları da maksadı temin edememiştir, Tahkikat yapılıyor. Ankara, 23 — İstanbul güm rüklerindeki silâh & kaçakçılığı meseksi tahkikatına ehemmi- yetle devam edilmektedir. BUYUK RESMİ GEÇİT ,3o Istanbul'da şimdiye kadar yapılmış ve görülmüş resmi geçitlerin en yanımı nazarı itibara alarak tes-| Te ki | Talimatname son şeklini alıyor Taksiler iki renkli olacak ve şoför yanında kimse bulunmayacaktır Tek taksi talimatnamesinde | son yapılan tadilât şoförler ce- miyetine tebliğ edilmiştir. Ya- prlan tadilât teferrüata ait bazı ufak tefek şeyler olup belediye otomobillerin iki renie olmasm- da ve şoförlerin yanların boş kalmasında israr etmiştir. « förlerin yanma ne müşteri ve ne de muavin oturmayacak yalnız yük konabilecektir. Talimatna- me mucibince arabalar yaz ve kış kullanıla bilecek şekilde kö- rüklü olacaktır. Diğer taraftan şoförler cemiyetinin yeni hey”- eti idare intihabr birkaç güne kadar yapılacaktır. Yeni idare hey'eti teşekkül ettikten sonra talimatname etrafında tekrar belediye nezdinde eşebbüste bu- lunulup bulunulmaması hususu tetkik edilecektir.

Belediyede yeni şubeler Yeni belediye kanunu muci- bince teşkil edilen turizm, me- zarlıklar ve müstahdimin şube- lerinin tarzı mesaisi hakkında bir talimatname tanzim edilmiş berayı tasvip encümeni daimiye tevdi olunmuştur. Müdürleri ta yin olunan her üç şubenin de | memur kadroları tesbit edilmek üzeredir. Beş on güne kadar fa aliyete geçeceklerdir. Ekmek ve francala fiatleri! İstanbul belediyesinden: Teş ! rinisaninin yirmi beğindi Salı gününden itibaren ekimelö do kuz kuruş ve francala a dört kuruştur. Köprüden açıkta kinse İ kalmadı İ Köprülerde muhtelif hizmet | lerde istihdam edilecek memur kadrosu 160 kişi olarak tesbit edilmiş ve köprüler sermühendi Şo-| senetleri alınması, tagşiş kanu- iması, manifatura satışlarında öl Hayret! Eğer bir günde biti- rilecekse aşkolsun. Şu ruznameye bakın ve hükmünüzü verinl, İstanbul ticaret odası mecli si çarşamba günü toplanacak Bu içtima ruznamesi, şimdi ye kadar görülmemiş derecede mahmuldür. Müzakere edilecek 20 mesele meyanında, odanın 1930 tem- muz, ağustos hülâsayı hesabiye| ve teltiş raporları, oda Mmerli- nın Süreti temsili, oda ihtiyat âkçesiyle Devlet bankası hisse sinde muhtelif meslek erbabı- nu mucibince hazırlanan tafi- matname projesi, değirmenciler tarafından gönderilen itiraz mektubu, balıkçılığın terakki ça relerini gösteren rapor, ipekli mensucat raporu, mensucat Sa- nayiinin inkişafma ait tedbirler, mevaddı iptidaiye muafiyet ruh satnamelerinin sür'atle çıka! çü yolsuzluklarma meydan ver- memek meselesi, münakalâtı da hiliye beyannamelerinin ilgası dığı hakkında ve ticaret odası ve borsaların ayni bina dahilinde tevhidi, görüşülecektir. Bundan başka oda namına ba zı komisyonlara lâzım gelen a3 intihap edilecek, kaydiyesini vermiyen iki Ermeniden ceza a lınması karar altına almacak- tır. ği Yeni tayinler. Ankara, 23 — Emniyeti u- umiye dördüncü şube müdür- lüğüne Savur kaymakamı Os- man, ikinci şube müdürlüğüne Gönen kaymakamı Necmeddin, | İstanbul ikinci şube müdür mu- avinliğine Ata Beyler tayin edil mişlerdir. Kayseri Tapu mü rü Şükrü Bey Şebinkarahisara, Siirt müdürü Mahmut Bey Af- yonkarahisara tayin edilmişler- Bir hafta Bakalım en iyi vitri- ni kim yapacak ? Bugün Ticaret Odasında büyük bir içtima var Ticaret odası, 12 kânmnevvelde yer malların en iyi şekilde teşhirini te min için açılması mukarrer vitrin mü kadar büyük ticaret müeeese sesi mümessillerinin ada işten daveti takarrür etmişi Bu büyük Kya eziz saat on dörtte aktolunacaktır Dün oda tarafından büyük ticaret hanelere atideki tamim göderilmiştir: | Milli iktısat ve tasarruf cemiyeti- nin teşebbüsü ve şehrimiz için odamı in tavassutu ile bu seneki tasarruf ve yerli malları haftasında bir de vit rin müsabakaları tertip edilmiştir. müsabakaya iştiraki kabul eden him müesseseler bir ve ya müteaddit vitrinlerinde bir hafta yerli malı teş- hir edeceklerdir. Müsabakaya iştirak edecek olan müessesatm ismi ve ad- resleri gazetelerle ilân edilecek ve hal kın hakem addedilec: enipik tasalal bedia > vülel cektir. Faideleri malüm ve büyük e-i hemmiyeti aşikâr olan bu müsabaka hakkında görüşülmek üzere firmanız dan bir zatın 24 - 11 - 930 pazartesi günü saat on dörtte odamızda hazır bulunması rica olunur. Yalan haber Papa Eftim'in koğula- cağı filân yok Rumca gazeteler Yünan: hü-| kümetinin yüzellilikleri hudut haricine çıkarmasına mükabil hükümetimizin de Papa Eftim efendiyi hudut haricine çıkârâ- cağmı yazmaktadırlar, Bu haberin aslı esası yoktur. Zira Papa Eftim E£, Yunanis- tandan tardedilmiş bir firari değil, kendi memleketimiz eha dir. Avrupaya gönderilecek talebe Ankara, 23 — İktisat vekâleti) ziraat tahsili için Avrupaya 25 sinin emrine verilmiştir. Bunlar dan y alnız kirk tanesi muhafız köprünün eski memurları idhal| İedilmiş ve bu suretle açıkta hiç İkimse kalmamıştır. Tütün işleri Behçet Bey Ankarada | ne yapıyor ? Tütün inhisarı umum müdürü Beh çet B. Ankaraya gitmiştir Behçet B Ankarada .vekâletle te- mas eğecektir. o İnhisarların tevhid. meselesinin, müdiri umuminin Anka - İ ya gitmesine sebep teşkil ettiği 8 lenilmektedir. Behçet B. Şamda ve İske r-| yede yap: kalar ve diğer cöne| bi memleketle brika inşası tektif İleri hakkında vekâlete izahat verecek.) tir. Tali mübadele komisyonu Tali mübadele komisyonu Beyoğlunda sabık mutasarrıflık binasına nakledeceğinden, mu-, amelâtı bir hafta müddetle tatil| edilecektir. | GELİYOR büyüğü olacaktır. | tamdı talebe gönderecektir. İmtihanla| ra yakında başlanacaktır. olarak kullanılacaktır. Kadroya! Yeni ticaret muahedeleri| miş ve kaydı bile yapılmıştır. Ankara, 23 Danimarka, Mısır, | Çekoslovakya, İtalya, Avustur- ya hükümetleri! desi müzakeratına başlanacak- W Vapurcular toplanıyor Milli vapurcular birliği yarn toplanarak, deniz rekabeti me- İselesi hakkındaki noktayı naza İrini tesbit edecektir. Fethi B. Ankaraya gitti Serbest fırkanın Kalmis apar nda bulunan eşyalar ta- le tasfiye edilmiştir. Borçların bir kısmı ödenmiştir; geri kalanı ise şubelerdeki eşya satıldıktan sonra ödenecektir. Şimdilik burada bir iki hademe bulunmaktadır. Apartman bir sene için kirâlanmış olduğun- day Fethi Beyin siyle birlik! te burada oturacağı zannolunu- yor. Sabrk lider dün akşam An- karaya gitmişti: vi Teşrinsani | tandaki"150 likler buradan git- İmiş ve memleketimiz aleyhinde lisindendir. Halbuki Yunani: tahrikâtta bulunmuşlar ve bil- fl çalışmışlardır. Eftim Efen- dinin bütün ihtilâfları Başpapas lıkladır. Bundan maada mumai- jleyh Türk tabiiyetine kabul edil Yıldız ne olacak? İstanbul belediyesinin Defter darlıktan kiralayıp Maryo Sera ya verilen Yıldız sarayının icar bedeli hakkında belediye ile defterdarlık arasında bir ihti- lâf çıkmıştı. Bu ihtilâf Maliye vekâletince tetkik edilmiştir. Eski mukavele feshedilerek sa-| ray daha ucuz bir kira ile gene belediyeye verilecektir. İ Mahkemelerde İ Kaçak! “Ben değilim, diyor 45 yaşına girmiş, daha ağzına koymamış Maznunun gayet soğuk Kar k bir adam olduğu görülüyordu. Reis sordu: — Ne dersin? Dükânında kâ- çak tütün bulunmuş. Tuhaf bir şey işitmiş gibi gül meğe başladı: — Hi hi hi hi... bulundu fek" 1 — Neye gülüyorsun? — Efendim, onu oraya koyafi ben değilim de ona gülüyorum. — Ya kim koymuş? — Bilmem ki..! Düşmanlık için koymuşlardır. — Bu bulunan Şey, bohça i- çinde mi idi, paket içinde mi idi?.. — Elimi sürmedim! Sesine acıklı bir ton vererek; . — Bugüne bugün 45 yaşına girdim. Daha ağzıma, koymuş değilim. — Demek tütün içmezsin? — Yok... arasıra içerim. — Ağzıma koymam dediğin nedir o halde? — Diyeceğim, harama sunmuş adam değilim... Gelmiyen şahitlere tebligat için muhakeme kaldr. N Ayetullah ve arkadaş- larının muhakemesi Emniyet sandığını dolandır mâkla maznun Ayetullah, Puat Abdurrahman, Zıya ve arkadaş el İlarının dün Ağırcezada muhake melerine devam edilmiştir, Fu- adm sinninin tashihine lüzum olmadığına karar verilerek mu- hakeme iddia ve mudafaa yapıl mak üzere gelecek salıya kal mıştar, Komünistlerin mu- hakemesi Komünist aznunlarının Mmuhakemesine önümüzdeki Kâ- Dünuevvelin 4 üncü günü Ağır cezada başlanacaktır. Bir gazete hakkında takibat “Kürt isyanının iç yüzü” set lâvhasile intişar eden bir tefri- kadan dolayı müddeiumumilik” çe bunu tefrika eden gazete ale: yhinde takibat icrasma lüzum görülmüştür. semer Komünistler ! İzmirde beyanname dağıttılar! Himayei eşcar.. Ankara, 23 — Himayei eşcar cemiyeti ağaçlarm çoğalması,i İdikilmesi, muhafazası ve ağaç| bayramları tertibi için bir *cli- matname yapmıştır. Bayramlar omahallii zira- at, orman müdürü ve ya mü-) tehassıslarının mütalcası alın-| dıkta nsonra tatile tesadüf eden bir günde olacaktır. Talimatna- mede fidanların dikilmesi, su- lanması hakkında maddeler var ir. Hazırlık yapılıyor. Ankara, 23 Rüsumat uruum müdürlüğü teadül kanununa tevfikan bir teşkilât kanunu ha zırlamaktadır. Ruslarla müzakere Ankara, 23 — Ruslarla mün- kati olan ticaret müzakeratına yakında tekrar devam olunacak tır, Yapmadığı kalmamış! Kalecik, 23 — İşten el çektiri lip-tevkif olunan muhasebei hu susiye memuru Rifat Beyin öte- kine, berikine verdiği adi ilmü-; haber ve sahte kâğıtların yekü nu gün geçtikçe kabarıyor. Bu suretle paraları alman halk ve köylüden epey insan mahleme- ye müracaat etmişlerdir. Yeni teşkilât Ankara, 23 — İktısat vekâleti nin teşkilât kanununun ihzarı- İzmir, 23 — Dün gece şehrin muhtelif yerlerine komünist be yannameleri asıldı, Beyanname ler ayni zamanda da Bahribaba tarafında, Alsancakta, İkiçeş melikte elden tevzi edildi. Halk iderhal keyfiyetten zabıtayı ha- berdar etti. Gece yarısı tahkikata başi” landı. Fakat maalesef (o sabaha kadar hiçbir ize tesadüf edile medi, Saat 16 da 7 kişi maznun olarak yakalandı. İfadelerinde: “— Biz, iş, güç sahibi adam- larız; böyle teşekküllerle alâka- mız yoktur” dediler, Maamafih serbest bırakılmadılar. Şirdi matbaalara, ticaretha nelere posta ile beyannameler gelmekte olduğu haber veril mektedir.Bunların üzerindeorak çekiç işareti ve daktilo ile yazıl mış olarak: “İşçiler birleşiniz." ibaresi mevcuttur. Zabıtanın bu münasebetsiz hareketi yapanla rı süratle yakalıyacağı ümit e- dilmektedi Liman işleri İstanbul Liman şirketinin va- ziyeti tedricen salâh kespetmek tedir. Son iki ayda tahmil ve tahliye işlerinde yüzde otuz kâ dar fazlalık vardır. Vekâlete gönderildi Ticaret odası rilesa ve memü- rininin vezâifin: #esbit eden ye- ni dahilf İpe devam edilmektedir.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler