5 Eylül 1932 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 8

5 Eylül 1932 Tarihli Milliyet Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A ! Leyli Nehari Turk Lisesi Şehzade başı Feyziye Caddesi Ana, İlik, Orta, Lise Vidinli Tevfik Paşa konağında A Ç ILDI direk külli Dershane, yemekbene ve yatakhanelerinde kalorifer ve asrt bütün tesisat mevcut olduğu gibi mükemmel sıhhi şartları da haizdir. Ecnebi lisanisrna âzamt ehemmiyet verilir. Fransız ve Alman mürebbiyeleri vardır. Talim heyeti en güzide milderris ve muallimlerden mürekkeptir Kayıt başlamıştır. Gene mada hergün 9-18 kadar müracaat edilebilir. Telefon: 23746 tahzarindan sabah ve akşam bir bardak su deru- nunda bir kahve kaşiği mik- b Müessisi: NEBİZADE HAMDİ Resmi ders programlarını tamamen tatbik eder. İngilizce ve Fransızca tedrisatı ecnebi mekteplerine kat'iyyen ihtiyaç bırakmayacak derecededir. Çok kiymetli ve güzide mu- allimlerinden mürekkep bir talim heyetine maliktir. Ana ve babalar yavrularını İnkılâp Taktir olunmuş Katran - Zift - Hafif Biz ve Erkek Ameli Hayat Ticaret Lisesi , Gü: Cağaloğlu Telefon: 23630 Ameli Hayat mektebi Maarif vekâletinin tasdikıma iktiran ederek 2 devreli TİCARET LİSESİ olmuştur. Orta kısmına /.x* Lise kısmına. mezunları mezunlari KABUL ED) ie e Ameli Hayat Ticaret Lisesi Memleketin iktisadi ve ticari sahasında en muvaffak unsurları ye- tiştirmekte devam etmek için lisan Ove meslek derslerine son derece kıymet vermiştir. Mektebin yeni derecesine göre mezunları ali ticaret tahsiline devam edebilirler. Kayıt günleri: Cumartesi,pazartesi ve perşembe saat 10 dan 16 ya kadar| Beyoğlu İngiliz Kız Mektebi Beyağlu İngiliz Kız Mektebi 19 Eylül Pazartesi günü ted- risata balayacaktır. Kayıt muamelesi için her gün cuma ve pa- zardan maasda saat 10 dan 1230 akdar mektep müdiriyetine mürcaat olumması, Tarsus American College Amerikan Erkek Lisesi Tedrisat 4 Teş. Evelde başlar. Tam devreli ise olduğu Maarif vekâletince tasdik edilmiştir. Türkçe, İngilizce, Fransızca, San'at, Ticaret. Leyli ücret 250 lira, Nehari ücret 50 liradır. Kayıt muamelesi yapılmaktadır. Zdirne Kız Muallim Mektebi Müdürlüğünden: Dördüncü ve beşinci smıfların mezuniyet imtihanlariyle di- ğer smıfların ikmal imtihanlarına (8) eylâlde başlanılacağından #lâkadaranın bu tarihte mektepte bulunmaları ilân olunur (4547) Ameli Hayat Ticaret Lisesi Müdiriyetinden: 1 Teşrinievvelden itibaren umuma meccanen istenografi dersi açılacaktır. tanbul Yüksek Iktisat ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 1 — Kayıt ve kabul muamelesi 1 Eylül 932 de başlayacak ve 25 Eylül akşamına kadar devam edecekir, 2 — Kayıt için cumartesi, pazartesi, persembe günleri sa- bahları saat ondan akşamları saat on yediye kadar mektep mü- dürlüğüne müracaat olunacaktır. 3 — Mektebin (Yüksek İktisat ve Ticaret kısmına) A — Bakalorya imtihanlarına tâbi tam devreli lise mezun. larile bu derecede olduğu hükümetçe musadak ve bakaloryaya tâbi Ecnebi liselerinden şahadetnameleri olanlar. B — Darülfünun fakültelerinden ve yüksek mekteplerden mezun olanlar ile bu mekteplerden naklen gelecek olanlar. Nak» len geleceklerin evvelce girdikleri mekteplere her halde lise me- sunu olarak kaydedilmiş olmaları şarttır, D — Bu kısma muadil ecnebi yüksek ticaret mektepleri mezunlarile müdavimlerinden mukabil devrelere nakletı alınacak ların Türkçeden imtihan vermeleri meşruttur. 4 — Mektebin (Ticaret Lisesi Kısmına) bakaloryaya tâbi orta mektep mezunları almacaktır. Bu kısma gireceklerin yaşla- rı ön beşten aşağı ve yirmi birden yukarı olmayacaktır. 5 — Mektebin (Küçük Ticaret kısmına) ilk mektepler me- zunlarile orta mekteplerin birinci, ikinci, üçüncü smıflarından | tasdikname ile gelecek olanlar. Bunlarm yaşları da on üçten a- şağı ve on sekizden yukarı olmayacaktır, 6 — Mektep nihari ve meccani olup tedrisat öğleye kadar- dar, 7 — Kayıt ve kabul için aşağıdaki vesaikin müdiriyete hita- ben yazılacak bir istidenameye raptı icap eder, Vesaik; 1 — Mektep şahadetname veya tasdiknamesi. 2 — Sıhhat ve aşı raporları. 3 — Hükümetçe musaddak hüsnühal va- rakası. 4 — Hüviyet cüzdanı, 5 — Üç kıt'a fotograf. (4214) Liselerine tam bir emniyet ve huzuru kalp ile teslim edebilirler. Lise mezunu gençlerin hayat sahasında hemen bir iş edinebilmeleri için bu sene meccani olarak TİCARET VE BANKACILIK KURLARI da tertip edilecektir. İsteyenlere mufassal izahnam» gönderilir. Telefon 20019 gm» Umum Kırtasiyecilere - Ve Mektep Kooperatiflerine TÜRK MAARİF CEMİYETİNİN Mürekkep, Zamk ve Kolaları PERÇİN mürekkep fabrikası acentalığında satılmaktadır. İstanbul: Yeni postahane arkasında DİLSİZZADE hanı No. 2? Telefon: 24118 ANADOLU Türk Sigorta Şirketi 4 Üncü Vakıf Han İstanbul htiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. Nama muharrer hisse senetlerinin (© 60)ı Türkler elindedir. Türkiye İş Bankası tarafından teşkil olunmuştur. İdare meclisi ve müdürler heyeti ve memurları kâmilen Türklerden mürekkep yegâne Türk Sigorta Şirketidir. Türkiyenin her tarafında (200) ü geçen acentalarının hepsi Türktür. Türkiyenin en mühim müesseselerinin ve bankalarının sigortalarını icra etmektedir. Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil sigortalarım en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. Telgraf : İMTİYAZ - Telefon: ist. 20531 Ne yapsanız

Açık arttırma ile satış ilânı Mersin Ziraat Bankasından: Mahallesi (o Mevkii Cinsi Emlâk Maliye de Muham Sıra No, vir K.Liramen K. Mahmudiye Yanık han Taksi ” ” No. 179 180 181 183 184/185 186/187 188 189 DükkânZemini B. 0 850 Arsa 30 M2” o 850 Arsa 30 M2” o 850 Depo yeri ” 5000 4.200 Arsa35 MZ ” 2000 850 Arsa35 M2 ” 1000 1.400 Arsal7M2 ” 1000 700 Arsa ı7M2 ” o 700 i 190 DükkâeZemini » 0 1.050 191 ” "” 0 s0 1 — Yukarıda evsafı yazılı Gayrimübadiller emvali 22 Ağus tos 932 tarihinden itibaren açık arttırma ve peşin para ile müza- yedeye çıkarılmıştır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eşkâ- le göre hak sahiplerine verilmiş olan gayrimübadil bonoları dü nakit makamında kabul olunur. 2 — Mezkür emlâkin ihalesi 12 Eylül 932 pazartesi günü saat onda Mersin Ziraat Bankası binasında müteşekkil heyet hu zurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzyede ma: hallinde hazır bulunark heyete müracaat etmeleri lâzımdır. 3 — Müzayedeye iştirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesini müzayede saatinden ev. vel banka veznesine yatırılıp teminat makbuzu almış olması icap eder, 4 — Satış ve müzayede şeraitini anlamak © ve daha ziyade tafsilât almak isteyenler Bankada Yunan emvali servisine mü- racaat edebilirler. (4077) E e : ve gayri meri Büyük Tayyare Piyangosu 13.cü tertip 2.ci keşide 11 Eylül 1932 dedir. biyük ikramiye 35,000 İiradir. Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büyük ikramiyeler ve 20,000 Liralık bir mükâfat vardır. Pudranız sabit kalır if ve nermin çebrelerin teshir MI Ni MİLLİYET MATBAASI Yağlar - Naftalin - Satgazol ( Aynen Carbonileum evsafını haizdir) Solvent Naphta Müstahzarlarını imal ve mevkii furuhta vaz etmiştir. Beyoğlunda Şirketin İdare mezkezi olan Metro hanında ( Müşteriler dai ) Birinci katta No 12 odaya müracan'GEMEM| İstanbul Vilâyeti Nafia Başmühendisliğinden: Nafıa Vektileti için ahşap traverslerde raptiye olarak kulla- nrİmak üzere on beş ton lâme demiri ile ve ayrıca sekiz adet 1/2 kiloluk yağdanlık 110 metro 22 milimetroluk sekiz köşe çelik ve 100 kilo Rezidü yağı pazarlıkla satın almacaktır. Taliplerin de mirin kroki ve nümunesini görmek ve şe: iştirayı anlamak üzere her gün vilâyet Nafıa Başmühendisliğine ve pazarlık günü olan 7-9-932 çarşamba günü saat on beşte de teminatlarının müs tahseben defterdarlıkta müteşekkil münakasa ve ihale komisyo- nuna müracaat etmeleri. (4568) Tekirdağ Vilâyeti Daimi Encümeninden: 11.120 lira 20 kuruş bedeli keşifli Saray ve Çerkes köy yolu üzerinde bulunan Manika köprüsünün tamiri 21-8-932 tarihinden 11/9/932 tarihine kadar 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 1 — Şartname, keşifname ve proje sureti musaddakalar! Vilâyet yolları Başmühendisliğinden istihsal olunacaktır. 2 — İhalei kat'iye 11/9/932 cumartesi ogünü saat 16 de Daimi Encümenince icra kılacaktır. 3 — Talipler (661) numaralı müzayede, mün: ve ihale kanununun onuncu maddesindeki izahat dairesinde tanzim ede cekleri teklif mektuplarına yüzde yedi buçük nisbetinde teminat! sicak | muvakkateye ait makbuz ilmühaberi veya banka kefaletnamesile köpüğü, padrayı gayet ya kılmakla be- | den musaddak vesikasını lefederek yevmi ihaleden evvel makam! inşaatta istihdam edecekleri Fen memurunun bir dairei resmiye* vilâyete göndermeleri lizımdır. (4445) Eczacılar, Ecza Ticarethaneleri, Ecza Komisyoncuları ile Tıbbi Alât ve Edevat tüccarlarının nazarı dikkatine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden; 13213 numaralı kararname mucibince bu kararnameye mef but F. listesi muhteviyatı olan bütün kimyevi maddeler, tibbi müstahzarlar ve tıbbi alât ve edevat Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin müsaadesiyle idhal olunabilecektir. Evvelce E lis“ tesine dahil olarak serbestçe idhali mümkün olan kimyevi mad- deler için alâkadarlar mezkür karamamenin birinci maddesinde zikredilen komisyona müracaatla sipatiş vukuunu isbat ederek Eylül zarfında bunları memlekete idhal edebilirler. Evvelce ve" kâlete müracaatla evvelki F listesinde yazılı tıbbi müstahzarlsf için sipariş müsaadesi alınmış olduğu takdirde bunların da idh4" line müsaade olunacaktır. Bundan böyle F listesine dahil bütüf maddeler için siparişten evvel orijinal fatura ve iki süreti bir i# tidaya raptedilerek Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine mü" racaat edilmelidir. Her ayın yirmisinde o zamana kadar yapıl mış müracaatlar tetkik edilerek kararname mucibince tayin edik) miş olan hudut dahilinde idhalâta müsaade edileceği ve binaef”” aleyh müracaatların ayın yirmisinden evvel Vekâlette bulunmak üzere yapılması lüzumu ilân olunur, (4465)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler