5 Eylül 1932 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

5 Eylül 1932 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hikâye : imei Yal > Sayı : 5265 ““goslav - Bulgar irleşmesi Maher getten ve bilhassa iki Bulgar ve Yugoslav ve bu meseleye çok Balgay Surette temas edildiğini e ba ve Yugoslav gazeteleri- bu işi ehemmiyetli bir suret- aşa ettiklerini görmek» mi meselenin bu kadar a münakaşası o meselenin * Ve takibe şayan bir saf- N kte olduğuna delâlet iğ tez henüz her iki dev- Siyasisinin ruznamesine » Netekim Sobran- Necip Alı Bey isi M. Malinof, geçenlerde emmeyen rdiği bir Mi her iki sora ka: bu mesele ile meşgul i ve: bu münakâşa- | « ik tarafı incitmekten maa- iç akne ifade meselenin esas- deği, Mretle göz önünde tütür #üphesizdir. “Balkan- tikbali ve tam Yugoslav- Nü altında mühim iki neşreden Albert Mü- Gan eski bir Fransız yl tinin Şu sözlerile başlıyor: iy gLörenden asla bahsetme- Miz, kat daima onu düşünü- yi Mi in tahakkuku bizim Süzel bir tabirimizle vak- zim talik ediliyor de- mi bir Bulgar ve Sırp bir- esi yeni bir şey Du nisan 1867 tarihinde imzalanan hususi bir ikinci maddesinde Mp“ Kırallığı Sirbiya ve müteşekkil ola- Mi İkame ve Makedonya nr ifade edecektir de- Hyiei > e © On dokuzuncu as- Yaz eda büyük Slav “Zoslayyanın umumi >. g».. aş Ş hayalen çizmişti. 6 kâ- / üm sz da Sırp, Hırvat aB mürekkep Yugos- bi Hilesi resmen ilân edil akla uğoslavya bu pro- ettirmeğe bütün Sand Salışmaktadır. Yalnız va gö, tokolün ifade ettiği Ya ağ <enup slav birliği- y, batı, » Bulgaristan olacaktı Yine o zaman Trakya iğ ki — Slavların Bügünkü Büzünkü Nüshamızda Mizah S Sayıfası - Yedincide » İhtiyarlık mame : m . N w Yazan Şuat Derviş Pazartesi, 5 - Eylül oum) - 1932 İdare Telefonu: 24370 Mason kongresi ——e—— Türk dili kurultayı Yarın açılıyor, 21 nil. Muharrirler , , müder- letin murahhâsları geldi Beynelmilel Mason ittihadının sekizinci büyük kongresi yarın şehrimizde ( toplancaktır. Kon- gereye Zi millet namma 38 mu- rahhas iştirak edecektir. İki gün- denberi mürahhaslar peyderpey gelmektedir. Dün de Belçika mu- rahhasları (Karpantiye, Viller, Büsburg gelmişlerdir. Bugün de bir kısım âza gelecektir. Bugün öğleden sonra beynelmi- lel mason heyeti idaresi ihzari bir toplantı yapacaktır Büyük kong- re ise yarın on buçukta toplana- caktır. Kongreyi Türkiye üstadı âzamı ve Fen fakültesi reisi Mus- tafa Hakkı Bey açacaktır. Türkiye Maşrıkı âzamı beş kişi ile kongreye iştirak edecektir. Bunlar arasında Mustafa Hakkı, Raşit, Mehmet Ali Beyler bulun- maktadır. Kongre 5, 6,7, 8, 10Ota. alerin- de içtimalar yapacak, dokuz Ey- lülde Boğazda ve Adalarda bir ge- zinti yapılacaktır. İçtimalardan sonra bir kapanma ziyafeti | veri- Vecektir, Birinci Mason kongresi, 1921 senesinde İsviçrede Bal şeh- rinde toplanmıştı. Yedincisi | iki sene evvel Brükselde toplanmış | ve orada 1932 kongresinin İstan- | bulda toplanması karargir olmuş- tu, Buraya mürahhasları gelecek o- Jan Jocalar, m r, milli Mason teşekkül Teridir. ! Kongrenin İstanbulda &içtimat bir çok faydalar temin edeceği a- | şikâr addolunmaktadır. OFenebi mürahhaslar burada tam lâyik bir zihniyet sahibi olan bir halk gö- recek ve Türkiyenin kara kuvvet- ten tamamile sıyrılmış hakiki çeh- resini tanıyacaklardır. Kongrenin müzakere edeceği meseleler tamamen malüm olma- makla beraber Mısır büyük mah- risler müracaata başladılar Türkdili tetkik cemiyetinin ay sonunda Gazi Hz.nin huzu- rile yapılacak ilk Kurultayına ait hazırlıkları tesbit etmek üzre ayrılan ibzari heyet iki gündem beri içtimalarına devam etmek- tedir. Heyet sarayda Samih Ri- fat Beyin riyasetinde toplanmak- tadır. Içtimalarda Kurultayın açılma- sına ve mesai şekline ait hazır- lıklara başlanmıştır, (Kurultay günü henüz kat'i olmamakla be- raber Eylülün 25 ine doğru ola- cağı tabmin edilmektedir. Ku- rultayın umumi kâtibi Ruşen Eş” ref B. dün bir muharririmize şunları söylemişlir; Kurultayda ( görüşülecek mesele Türkdilini menşelerine, ilmi ve medeni ihtiyaçlara ve müstakbel inkişaflara göre tetkik ve tesbit etmektir. Medeni ihti- yaçlara göre lisanı yapmaktadır. Kurultayın toplanması herkes tarafından büyük bir alâka ile karşılandı. Muharrirler, edipler, müderrisler, muallimler, muhtelif zümrelere mensup zevat müra- caat etmektedirler. Çok lüzumlu olan dil işlerini tetkik meselesi yurdumuzun değerli münevver- erince lâzım gelen ehemmiyetle karşılanmıştır. LE SA EAA LA A EDA VE BAN VEGA ÇE EE | feli ile büyük maşrıkı ve keza İs- panya büyük maşrfkı ile büyük mahfeli arasında hâdis olan ihti- lâflarm tetkik ve halledileceği ihtimal dahilindedir. İttihada gir- mek istiyen muhtelif Mason teşki- lâtınım müracaatları da tetkik o- lunacaktır ki bu meyanda mühim olarak bazı büyük Alman mah- fellerinin müracaatları vardır. Kongrenin ittihat nizamname- sinde bazı tadilât yapması da çok muhtemeldir. İçtimalara cumarte- si akşamı nihayet verilecektir. Fenerbahçede dünkü Tönis maçı (Yazısı 5 nci sayılamızda spor haberler; arasında) / Tahrir Telefonu: 24379 Yarınki Nüshamızda Sayısı 5 Kuruş Keriman Hanım hasta bir akrabasını satine etti Dünya güzeli Keriman Halis H. dün ilk defa ola- rak Istanbul için-| de bir gezinti yap- mıştır. Yanında pede- ri Halis Bey ok duğu balde s0- kağa çıkan Keri- man Hanım doğ- ruca, âkrabasın- dan olup Cerrah- paşa bhastanesin- de tedavide bu- lunan Sait Beyi ziyarete gitmiştir. Dünya güzeli, kalp hastalığından mustarip olan Sait! Beyin yanında ya-| rım saat kadar kalmış ve tekrar! geleceğini söyli- yerek ayrılmıştır. Bu esnada Ke- riman Hanımın İfastanede oldu- ğunu haber alan hastalar, doktor- lar ve diğer bir çok zevat Ke- rimân Hanımı görmek işin ya- nına koşmuşlardır. Keriman Hanım kendisini gör- mek istiyenleri selâmlamış ve bundan sonra bir iki hasta ko- ğuşunu gezerek hastalarin hatı- rını sormuştur. Hastalar Keriman Hanımın bu hatırşinaslığından çok memnun olârak kendisini al- kışlamışlardır. Dünya güzeli hastaneden dişa- rı çıkarken büyük bir kalabalık ile karşılaşmıştır. Keriman Halis Hanımı görmek istiyen halk caddeyi kâmilen dol- durmuştu. Keriman Halis Hanım balkın tezahüratından çok memnun ol- muş ve her kesi selâmlamıştır. Doğruca evine dönen Keriman Halis Hanım akşama kadar ken- disini ziyarete gelenlerle görüş- müştür. Dünkü ziyaretçilerin çoğunu terzilerle, ahbap hanımlar teşkil etmiştir. — Neden sular soğumıya mi başladı ? — Hayır, ortalık tenhalaştı Yukarıda Ke-, riman Hanım hastane dok» : arasında, aşağıda kraliçe hastanede yeğeni Salt Beyle birlikte — Artık denize gelmiyeceğim. Gazi Hz. Reisicümhur Hazretleri dün sarayda meşgul olmuşlar, bir yere çıkmamışlardır. Başvekil Paşa Başvekil paşa dün öğleden sonra saraya giderek Gazi Hz. lerile görüşmüştür. İsmet paşa- bın yarn Ankaraya dönmeri muhtemeldir. Dahiliye vekili Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey dün saraya giderek Gazi Hazretleri tarafından kabul edil- miştir. Maarif vekili An- karada Mersin, 3 (A.A) — İçel vilâ- yetlerindeki tetkikalından dönen Maarif vekili Esat B. bugün An- karaya hareket etmiştir. Vekil B. seyahati esnasında şunları söylemiştir: “.. Fırsat ve imkân bulun- dukça memleketin darülfünun adedini çoğaltmak emelimizdir. Fakat şimdilik yeni darülfünun açmak hususunda tekarrür etmiş bir vaziyet yoktur. Uğradığım yerlerde, lise ve ortamektep is- teriz, diye feryat eden halkın bu vaziyeti beni çok memnun ve mülehass's etmiştir.,, ———u. İzmirde kız sam'at mektebi açılıyor İzmir, 4 (Hususi)— Maarif ves kâleti o teşrinievvelde (İzmirde “Cümhuriyet kız san'at enslitü- sünü,, açacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: