5 Eylül 1932 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

5 Eylül 1932 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN GÖZÜ” HALKIN»KULAĞI * HALKIN DÜZE Fema — Nor 760 Yan işleri telsfons İstanbul «« 20203 — PAZARTESİ — Terkosun Artık Tarihe Gömüldüğüne İnanabiliriz Bütün Dairelerde Hesap Çıkartılıyor Bütün İstanbullulara Terkos Şrketınin artık tarihe karışmak üzere olduğunu haber verebiliriz. Çoııkll mevsuk olarak Ööğrendi- ğgimize göre, Terkos Şirketinin satın ı?ıııııuııı kat'1 şekilde 'ar verilmi Bu karar, veri- f:ı' ıuıloııı:uı'ımıı yüakın bir zaman içinde tatbik mevkiine geçecektir. karadan Bu münasebetle An- ehrimizdeki bütün res- mühim bir tamim gönderilmiştir. Bu unlmdı. devlet dairele- rinin Terkos Şirketinden ne mik- tar alacağı veya borcu olduğu, şirketle aralarında bir dava bu- lunup — bulunmadığı — sorulmakta, neticesinin derhal bildirilmsel is- tenilmektedir. — Ayrıca - İstanbul Belediyesine de bu bususta bazı emirler gönderilmiş, cevaplar is- tenilmiştir. Bunun üzerine dün Belediye dairesinde mühim bir içtima ya- pilmış, İçtimaa bizzat Vali Mu- hiddin Bey riyaset etmiştir. İçtimada belediye reis muavinleri, fen işleri müdürü ve belediyenin diğer mütehassıs “—memurlarından bazıları hazır bulunmuşlar, Ter- kosun devir ve tesellüm meselesi ctrıfındı görüşmüşlerdir. Verilen Dünya Gümrükleri Kapandı A AŞ Ha YER aA Dalma susuz ve kuru duran Terkos çeşmelerinden biri malümata göre Terkos Şirketinin bütün tesisatı önümüzdeki kânu- nusani ayı bidayetinde Belediye tarafından tamamen devir ve tos- lim alınacaktır. Dünkü içtimada devri teslim meselesine ait hazır- lıklar etrafında müzakereler ce- reyan etmiştir. Diğer taraftan şirketin İmtiyaz müddetinin bitmesine daha on sene kadar bir zaman vardır. Şirket gerek bu on senelik müd- det, gerekse tesisat Için beledi- yeden muayyen bir para istemek- tedir. Şirkete verilecek paranın miktarı ancak teşkil olunacak takdiri kıymet komisyonları tara- fından tesbit edilecek rakamla r- dan sonra anlaşılacaktır. Belediye, — şirketo verilecek parayı taksite bağlıyacak' ve ilk taksit bütçede — mevcut ihtiyat paradan verilecektir. Dairelerin vereceği cevaba göre, hükümetin şirketten alacağı tahakkuk ettiği takdirde bu alacak — şirkete verilecek — paradan takas ve ve mahsup — suretile çıkarıla| caktır. Belediye, Terkos tesisatı- nı daha mükemmel bir hale ge- tirmek, boruları g.ıl.lıtıık ve yangın — musluklarını — arttırmak için de şimdiden esaslı tetkikat yapmaktadır. (Son Posta: Gazetemizin, bu ne- ticenin tahakkuku uğrunda yaptığı silsile halindeki Ayatı karilerimiz fabil tahattur ederler,) Şu Dakikada İthalâtını Tahdit Etmiyen Hükümet Yok Gıbıı! Ticaretı Odas dün — kendisine müracaat eden ta- cirlere': — Dünya mem- leketlerinden han- gileri ile daha kolaylıkla iş yapı- labileceğini gös- teren, daha evvel basılmış bir bro- şürün son nüsha- larını dağıttı. Bu — broşlüre nazaran — alfabe sırasile: — Almanya, Arjantin, Avus- turya, Belçiks, Brezilya, Bulga- ristan, Çekoslovakya, Danimarka, Estonya, Fransa, Holanda, İsveç, Japonya, Litivanya, Macaristan Portekiz, — Şili, Yugoslavya ve Yunanistan hükümetleri yani a- şağı yukarı bütün dünya, ya it- halâtı tahdit — etmişler, — ya döviz itasını murakabe altına almışlar, yabut ta gümrük rüsu- munu yüzde ondan başlıyarak | yüzde yüze kadar tezyit etmiş- lerdir. Yine Ticaret Odasının yaptı- ği broşürden anlaşıldığına göre tahdidat vazetmemiş olan hükü- metlerin adedi gayet — azdır. Alfabe sırasile: — Arabistan, — Arnavutluk, i ı Avrupa malı yerine piyasamızda satılan yıdı mamulât Amerika, Efganistan, Filisttn, İs- | panya, Kıbrıs, Romanya, hükü- metlerinden ibarettir. Fakat bu hükümetlerin de döviz) mescele- lerinde — verdikleri ufak - tefek kararlar mevcuttur. * Ticaret Odasının — dağıttığı rişaleden çıkan neliceyi hulâsa etmek lâzımgelirse denilebilir. ki dünyada kendisile serbest mua- mele yapılabilecek tek bir hükü- met bile kalmamıştır. Binaena- leyh iş yapılacak hükümet hak- kında —en teferrüatına varıncıya kadar malümat almak lâzımdır. ince * Dünyanın bu umumi! vaziyeti karşısında tüccar* larımızın hemen hemen — müttefi- kan — vardıkları netice: — Tarafımız- dan bilmukabele ittihar edilen ted- birlerin tamamen haklı ve yerinde olduğu, — yalnız” bunlardı t.gbık ıılııııııı?.ı bazi teferrüatın doğiş mesi icap edece- ğidir. * Bu meyanda dün bazı taçirler Ticaret Odasına müracaat ederek; — *“6 Ağustos tarihli karar- nameye tevfikan ithalâtı tahdit eden memleketlerden getirtilecek mallara mukabil ödenecek parak nin Devlet Bankasına nakten değil, fakat bono ile yatırılmasi- na müsaade alınmasını ,, - riça etmişlerdir. Ticaret Odası müracarti İktisat Vokâletine bi dirmiştir. Kredi Meselesi Diğer taraftan ihracat yapan tacirlerin bir düşünceleri daha vardır: Bu tacirler evvelce ihraç ettikleri malın bedeli ile Avru- (Devami 8& inci sayfada ) 5 Eylül 1032 — Bon Posta T İdare işleri telefeas İstanbal — 20203 Rılıhrıı Çok Eski Devirlerde İstanbul İstanbulda Evvelâ Mey- vaya Narh Konmuştur Bozuk Ekmek Çıkaran — Fırıncıları ' Kulaklarından Duvara Çıvılerlerdı Esnaf teşkilâtı, bir şehrin, bir memleketin anahatları — arasında en mühim bir çizgidir. Eski İs- tanbuldan bahsederken, çok gi- rift ve karışık bir - kördüğüm manzarası gösteren eski esnaf to.oklılllınjdo burada araştırâ- cağız. Eski İstanbulun esnaf teş- kilâtı dediğimiz zaman, çok ga- rip sahnelere de şahit olacağımızı anlamalıyız. Bir defa İstanbulda Eski İstanbuldan : Üsküdar lekele meydanı Fatih zamanından son devirlere kadar gelen esnaf teşekkülleri göze çarpar. İstanbul — Bizanslılardan alın- dıktan sonra Fatihin Sadrazamı Mahmut Paşa bir çarşamba günü İstanbul esnafını kontrol etmiye çıktı. Sadrazam yanına suçlu 68- nafı dayak atmak suretile ceza- landırmak için, falakalar ve değ- *(Devamı 8 inci sayfada) Dünya Güzelinden Bir Hatıra Dünya Güzeli Keriman Hanım dün Cerrahpaşa hastahanesine derek orada tedavi edilen yeğeni Sait Beyli ziyaret etmiş, tırını sormuştur. Buradaki resimler dünkü ı hatıradır. ait ild ziyarete

Bu sayıdan diğer sayfalar: